Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0027/2019
CPV Kód:79211000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Eszközkezelő Zártkörően Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felesősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:állam által alapított egyszemélyes zrt
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlan üzemeltetés, ingatlan adás-vétel
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Eszközkezelő Zártkörően Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59440695
Postai cím: Városmajor Utca 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vajon Edit Andrea
Telefon: +36 17955121
E-mail: vajon.edit@netzrt.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.netzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.netzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: állam által alapított egyszemélyes zrt
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlan üzemeltetés, ingatlan adás-vétel

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számvitel, kontrolling,bérszámfejtési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000122072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79211000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Számvitel, kontrolling, bérszámfejtési szolgáltatás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 101126000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Számvitel, kontrolling,bérszámfejtési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79211110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.1. A havi jövedelem-elszámolási,társadalombiztosítási számfejtéssel,szociális szabályzat szerinti személyi juttatások elszámolásával kapcsolatos tevékenység ellátása,mely az alábbiakat foglalja magában:
a) Havi bérszámfejtés (a tevékenységek részletezését a Műszaki leírás tartalmazza)
b) Kapcsolattartás, bevallások készítése és továbbítása a NAV, a NEA, az ONYF részére
c) A szerződés érvényességi idején belül az átadott, illetve számfejtett adatok, írott és elektronikus dokumentációk jogszabályban előírt ideig történő megőrzése
d) Bizonylati album biztosítása - nyomtatványok, amelyeket Megrendelő az adatszolgáltatásnál használ
e) Munkaügyi központ, KSH részére statisztikák elkészítése
f) Minisztérium, bíróság vagy egyéb hatóságok részére történő - munkavállalókhoz vagy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó - adatszolgáltatás: statisztikák pontos elkészítése és elküldése a megfelelő szervek, hatóságok részére
g) Tanácsadás, információszolgáltatás a bérszámfejtést érintő jogszabályi változásokról. A Megrendelő részéről felmerült és a bérelszámoláshoz kapcsolódó kérdések írásban történő megválaszolása, tanácsadás, illetve tájékoztatás. Távoli asztali elérés biztosítása a Megrendelő kapcsolattartója számára
h) Egyéb eseti szolgáltatások, melyek a Megrendelő írásbeli kérése alapján külön díjazás ellenében kerülnek elvégzésre
1.2. A számviteli szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:
a) Kontírozási lappal ellátott szállítói számlák és egyéb kötelezettséget generáló bizonylatok könyvelése
b) A Megrendelő vagyonkezelésében lévő ingatlanok, 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: Net tv.) szerinti bérleti szerződéseivel kapcsolatos kimenő számlák előállítását külső szolgáltató végzi. A Szolgáltató feladata ezen számlák adatállományának saját számviteli programjába történő átvétele a Megrendelő igényeinek megfelelő bontásban és gyakorisággal.
c) A Szolgáltató feladata a fenti bérleti szerződésekhez nem kapcsolódó egyéb kimenő számlák (pl. dolgozói továbbszámlázások) elkészítése és könyvelése.
d) Banki kivonatok könyvelése, Pénztárak könyvelése
e) Immateriális jószág, tárgyieszköz-nyilvántartás vezetése a Megrendelő által átadott aktiválási-ráaktiválási jegyzőkönyvek alapján. A kapcsolódó értékcsökkenés havonta történő elszámolása.
f) Egyéb vegyes könyvelési feladatok
g) Havi számviteli zárások elvégzése a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig
h) Éves, eseti beszámolók készítéséhez adatszolgáltatás a Megrendelő számviteli politikájában meghatározott határidőig
i) Bevallások benyújtása (ÁFA, egyéb adók stb.)
j) Adatbejelentési kötelezettségek teljesítése a NAV, a KSH, az önkormányzatok és egyéb hatóságok felé
k) az MNV felé a kezelt ingatlanportfolióról szóló rendszeres adatszolgáltatás, jelentési kötelezettségek teljesítése (a szerződéskötés időpontjában a 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet alapján a Kincstári Vagyonkataszterben)
l) Üzletmenettel kapcsolatos tanácsadás, a jogszabályi változások nyomon követése és azokról írásbeli tájékoztatás megküldése a Megrendelő felé
m) Hatóságok előtti képviselet
n) Számviteli bizonylatok tárgyévben történő tárolása a beszámoló és a kapcsolódó adóbevallások elkészítésének időpontjáig
1.3. A kontrolling szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:
a) Eseti jelleggel az MNV Zrt. mint tulajdonos által előírt – jellemzően rövid teljesítési határidejű – jelentések elkészítése a NET Zrt. külön megrendelése alapján
b) Egyedi kontrolling kimutatások, prezentációk készítése a NET Zrt. eseti, külön megrendelése alapján.
Ajánlatkérő aktív munkavállalóinak létszáma 2018. június 28. napján 206 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Külön megrendelés alapján végzett kontrolling szolgáltatásokhoz kapcsolódó napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap) minden késedelemmel eltelt naptári nap után (min.0,10%/naptári nap,max.1%/naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban megjelölt ár szemponton belüli értékelési részszempontok:
Név: 1.1 Számviteli szolgáltatások havi díja (Ft+ÁFA/hó) / Súlyszám: 55
Név: 1.2. Bérszámfejtés havi díja (Ft+ÁFA/fő/hó) (bérszámfejtés munkavállalóknak és megbízási jogviszonnyal rendelkezőknek) / Súlyszám: 35

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 147 - 336795
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Számvitel, kontrolling,bérszámfejtési szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felesősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37312617
Postai cím: Hajógyár Utca 132.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hssc.hu
Telefon: +36 706833233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 101126000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101126000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
- Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- HSSC Szolgáltató Központ Kft. 1033 Budapest, Hajógyár u. 132. 10418491-2-41
- Várady Könyvvizsgáló Kft. 7635 Pécs, Középdeindol köz 4. 11541886-2-02
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)