Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2752/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Törtel Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Törtel Község
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REVAND-TEAM Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Törtel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45436741
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Törtel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2747
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Brigitta
Telefon: +36 53576012
E-mail: racz.brigitta@tortel.hu
Fax: +36 53376011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tortel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tortel.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Törtel Községben külterületi utak felújítása
Hivatkozási szám: EKR000019532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A pályázó Törtel Község Önkormányzata az alábbi 4 helyrajzi számú út felújítását tervezi: - 01.: 070. hrsz. út ->380m - 02: 089 hrsz. út->1524,4 m - 03: 0116. hrsz. út->2296 m - 04: 0288 hrsz. út->1240m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52473891 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Törtel Községben külterületi utak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Törtel Község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Törtel település 070, 089 helyrajzi számú külterületi földútjainak stabilizálása valamint a 0116, 0288 helyrajzi számú aszfaltos
külterületi útjainak burkolat felújítása. A 070 helyrajzi számú és a 089 helyrajzi számú utak fejlesztendő szakaszai jelenleg rossz
minőségű, rendezetlen, földutak. A felületük silány minősége miatt valaminő vízelvezetés hiányában szélsőséges időjárás során
járhatatlanná válnak, így célszerű a minél előbbi beavatkozás. A 0116 hrsz. és a 0288 helyrajzi számú utak fejlesztendő szakaszai jelenleg rossz minőségű aszfaltos útszakaszok. Felületük repedezett, kátyúkkal borított, széleik töredezettek, az útpadkák esőzés után mindkét oldalon sárosak. Töredezettségükből fakadóan a téli időjárás fagyos időszakai miatt szerkezetük állapota évről évre romlik. A 070 hrsz. út tervezési sebessége 30 km/ó, burkolata 4 m széles, koronaszélessége 5 m és 542 m hosszú. A tervezett burkolat egyoldali 2,5 %-os esésű valamint a padka esése 5%. Egyik oldalon föld árkot, a másikon szögárkot terveztünk a csapadékvíz elvezetésére. A fejlesztendő út csatlakozik a Kossuth úthoz. A 089 hrsz. út tervezési sebessége 30 km/ó, burkolata 4 m széles, koronaszélessége 5 m és 630 m hosszú. A tervezett burkolat egyoldali 2,5 %-os esésű. Az egyik oldalon föld árkot a másikon szögárkot terveztünk a csapadékvíz elvezetésére. A padka esése 5%. A tervezett út csatlakozik a 0116 hrsz úthoz. Az fent említett két útszakasz tervezett útszerkezete: 5 cm M22 mech. stab. 20 cm M56 mech.stab. 15 cm homokos kavics. A 0288 hrsz.-ú út hossza 1240 m, szélessége 5 m, padka 1 m, míg az a 0116 hrsz.-ú út hossza 2296 m, szélessége 3 m, padka 1 m. A megvalósítás során alkalmazott technológia, kationaktív bitumenemulzió felhasználásával készített felületi bevonat, ami bitumenemulzió kipermetezésével és azt követő zúzalékszórással és a zúzalék behengerlésével készülnek. A 2 útpálya tervezett műszaki paraméterei a következők: tervezési sebesség 30 km/h, a burkolat szélessége 3 és 5 m, koronaszélesség 7 m és a tervezési időszak 10 évre kalkulálható. A tervezett útpálya egyoldali és kétoldali esésű 2,5 %-os nagysággal a helyszínrajzokon jelöltek szerint, az útpadkák oldalesései 5,0 %- osak. A dokumentációban részletesen ismertetésre kerül a műszaki tartalom. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása - fő (minimum 0 fő maximum 5 fő) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019 Rész száma: Elnevezés: Törtel Községben külterületi utak felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REVAND-TEAM Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41931486
Postai cím: Podmaniczky Utca 57. 2. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
E-mail: revandteam.office@gmail.com
Telefon: +36 204169240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305928242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52473891
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kátyúzás készítése, felületkezelés, Közlekedés építési munkák. Bitumenes alap és makadámburkolat készítés, Földkitermelés, Tömörítés, Talajjavító réteg készítése,Szórt alap készítése, Padka és elválasztósáv készítése, Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,Talaj előkészítés, árok kiemelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: REVAND-TEAM Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41931486
Postai cím: Podmaniczky Utca 57. 2. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305928242

Hivatalos név: GYPROC-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40680936
Postai cím: Arany János Utca 10
Város: Vezseny
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5093
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22984241216

Hivatalos név: Siptakbau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70106796
Postai cím: Akácfa Utca 35
Város: Jászkarajenő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2746
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23335248213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges