Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2766/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69280001
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Havassy Sándor
Telefon: +36 76513708
E-mail: kozbeszerzes@bacs.gov.hu
Fax: +36 76998346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bkmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bkmkh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000086442019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000086442019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás (Baja, Deák Ferenc utca 11-13.)
Hivatkozási szám: EKR000086442019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által a KEHOP-5.2.2 számú, a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú projekt keretében megvalósítani tervezett egyes épületeinek energetikai korszerűsítésére. Nyertes ajánlattevő feladata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Baja, Deák Ferenc utca 11-13. szám alatti) épületein energetikai korszerűsítési munkák építési kivitelezése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás egy helyrajzi számon valósul meg. Az építési, gépészeti, villamossági rendszerek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Különálló munkaterületek lehatárolása nem lehetséges. Időben egyszerre szükséges megvalósítani a teljes beruházást.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Baja, Deák Ferenc u 11-13. épületek korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati hőszigetelés összesen: 3543 m2
Homlokzati nyílászáró összesen: 414 m2
A épület: Baja, Deák Ferenc utca 11-13. (hrsz: 491) alatti „A”épület ("A" épület)
Az irodaépület energetikai korszerűsítése során utólagos hőszigeteléssel látjuk el a külső falakat, valamint a padlásfödémet. A felületeken jellemzően 15 cm EPS hőszigetelés készül, a lábazatoknál XPS. A felületek hőszigetelése kiegészül a homlokzati nyílászárók cseréjével. A tervezett későbbi rendeltetés NEM számol a pince használatával, így ennek hőszigetelése, ablakainak cseréje nem része a tervnek. A jelenleg még gázkonvektorral fűtött területeken korszerű kondenzációs gázkazánról működő radiátoros fűtési rendszert tervezünk megvalósítani.
B épület: Baja, Deák Ferenc utca 11-13., 491 hrsz. telken lévő helyi védelem alatt álló iroda épület ("B" épület)
Az irodaépület energetikai korszerűsítése során a homlokzati anyaghasználat (tégla sávos) és a helyi védettség miatt a külső homlokzatra nem kerül utólagos hőszigetelés. A padlásfödémre 25 cm kőzetgyapot kerül, a rétegrendek szerinti párafékező és tartalék vízszigetelő fóliákkal együtt. A felületek hőszigetelése kiegészül a homlokzati nyílászárók részleges cseréjével. A védettség miatt fa szerkezetű nyílászárók építhetők be, melyeknek ablakosztása megegyezik a mostanival.
C épület: Baja, Deák Ferenc utca 11-13., 491 hrsz. telken lévő iroda és raktár épület ("C" épület)
Az irodaépület energetikai korszerűsítése során utólagos hőszigeteléssel látjuk el a külső falakat, valamint a padlásfödémet. A felületek hőszigetelése kiegészül a homlokzati nyílászárók cseréjével. Az épület jelenleg gázkonvektorral fűtött, melyet korszerű kondenzációs gázkazánról működő radiátoros fűtési rendszerre cserélünk.
D épület: Deák Ferenc utca 11-13., 491 hrsz. telken lévő irattár épület („D” épület)
Az épület energetikai korszerűsítése során utólagos hőszigeteléssel látjuk el a külső falakat, valamint a padlásfödémet és a lapostetőt. A felületeken jellemzően 15 cm EPS hőszigetelés készül, a lábazatoknál XPS, a szomszéd telek felé eső külső fal belső oldali 20 cm Ytong Multipor hőszigetelést kap. A padlás jelenleg használaton kívüli, a felújítást követően sem lakják be. Az épületen tervezett rekonstrukciós munkákkal egy időben a meglévő fűtési rendszer korszerűsítését is el kell végezni. A jelenlegi gázkonvektoros fűtés elbontásra kerül, a felújítást követően az épület fűtését új kondenzációs fali gázkazán és kétcsöves fűtési rendszerbe kapcsolt radiátorok biztosítják.
A tervezett építési tevékenység az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete értelmében nem építési engedély köteles tevékenység. Kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetés rendelkezésre áll.
Építési műszaki ellenőr alkalmazása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (1) b) szerint történik. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás–átvételi eljárás keretében adja át Megrendelő Megbízottjának a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. a) pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 20
2 Jótállás időtartama (többletvállalás, min. 0 hónap, max. 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (egyösszegű, nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00020
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 17. § szerint az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 17. § (2) bek.-e szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazd. szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a rendelkezésére álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi. A 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 12. § (2) bek.-e alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. AT csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 (öt) év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését.
A referencia-igazolásban meg kell jelölni legalább:
- az építési beruházás tárgyát, mennyiségét,
- a teljesítés helyét és idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.).
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szakaszában foglaltak alapján, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.
A 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2.
AT ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségüket vagy képzettségüket, továbbá szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
AT csatolja nyilatkozatát, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli. 1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető!
Kérjük a szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik e a vonatkozó műszaki vezetői tevékenységre való jogosultsággal (a jogosultság adatainak nyilatkozaton történő megadásával), vagy amennyiben nem, kérjük feltüntetni a jogosultság megszerzéséhez szükséges, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által előírt végzettséget, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti gyakorlat bemutatását olyan részletességgel (a dátumokat év/hónap/nap pontossággal jelölve), amelyből ajánlatkérő kétséget kizáróan meggyőződhet, hogy a bemutatott szakember rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel.
Amennyiben a bemutatott szakember még nem rendelkezik a jogosultsággal, csak az ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, csatolja a végzettséget igazoló dokumentum másolatát!
AT csatolja továbbá a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

M/3.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján az előző legfeljebb három évre vonatkozó, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás;
Az ajánlathoz csatolni kell az eljárás megindítását megelőző 3 (három) évre (azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) évre) vonatkozó, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.
A Kbt. 114. §-ának (2) bekezdése értelmében AT ajánlatában csak arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (azaz öt) évben (öt év alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) megvalósított olyan referenciával, amely legfeljebb 3 (három) darab szerződésből teljesített referenciamunka, amely tartalmazta az alábbiakat:
Hőszigetelés készítése: min. 2600 m2 mennyiségben és homlokzati nyílászárók beépítése: min. 300 m2 mennyiségben.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
a) 1 fő műszaki vezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É besorolással, jogosultsággal, vagy annak megfelelő, korábbi besorolás szerinti jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel illetve szakmai tapasztalattal.
b) 1 fő műszaki vezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG besorolással, jogosultsággal, vagy annak megfelelő, korábbi besorolás szerinti jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel illetve szakmai tapasztalattal.
c) 1 fő műszaki vezető szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV besorolással, jogosultsággal, vagy annak megfelelő, korábbi besorolás szerinti jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel illetve szakmai tapasztalattal.
1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető!
M/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás megindítását megelőző 3 (három) évben (azaz az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 (három) évben) az legalább 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal, és legalább 1 vezető tisztségviselővel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, Ajánlatkérő – a jelen szerződésszegésből adódó egyéb kárigényén túl – késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás (kötbéralap) 1 %-a naptári naponként. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10 %-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma eléri vagy meghaladja a 10 napot, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,- vagy amennyiben annak feltételei fennállnak a szerződéstől elállni,- és meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenszolgáltatás (kötbéralap) 20 %-a.
Jótállás:
Ajánlattevő köteles az építési beruházásra legalább 24 hónap (a többlet vállalás értékelési szempont) időtartamú jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.
Felelősségbiztosítás:
Ajánlatkérő előírja, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás estén a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű építési tevékenységet magában felelősségbiztosítás Ajánlatkérő által előírt mértéke: 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, a biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a feladatok teljesítését követően, a teljesítési igazolás kiadása után, a szabályszerűen kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg.
Ajánlattevő három részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiakban meghatározottak szerint:
1. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 25%-os mértékénél – az általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 25%-a,
2. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 50%-os mértékénél – az általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 25%-a,
3. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 75%-os mértékénél – az általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 25%-a,
Végszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.
A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is (KEHOP-5.2.2-16-2016-00020).
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban a KEHOP-5.2.2-16-2016-00020 azonosító számú projektből kerül finanszírozásra.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadóak. Az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és a 32/B. §-a alkalmazandó.

Ajánlatkérő nem kíván tartalékkeretet kikötni.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontását az EKR az ajánlattételi határidőt követően,2 órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok bontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak.Az elektronikusan benyújtott ajánlat a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától azonnal elektronikusan az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Támogatási szerződésmódosítási igény el nem fogadása, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. és 3. részszempont: egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. 2. AK a Kbt 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat alkalmazza. 2.AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek vagy személynek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:-az ajánlatot aláíró(k) 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; -a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást.3. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.5. AT köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. A költségvetésben szereplő tételek és mennyiségek nem módosíthatók. Az egyenértékűséget a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. 6. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 8. FAKSZ: Bajtay Anikó, lajstromszám:OO839. 9. AT ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezéseiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.10. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. 11. AT az ajánlat benyújtásakor az ajánlata részeként köteles benyújtani nyilatkozatát a vállalt többlet-jótállás időszakáról (3. értékelési részszempont) 12. Az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építőipari projekt generálkivitelezése, szervezése tevékenységi körre MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 vagy azzal egyenértékű rendszerekre vonatkozó érvényes tanúsítványokkal rendelkezni. 13. A nyertes AT a szerződéskötésre köteles gondoskodni arról, hogy az M/2 alk. követelmény körében ajánlatában megjelölt 3 szakember rendelkezni fog az alábbi kamarai jogosultságokkal: 1 fő MV-É, 1 fő MV-ÉG, és 1 fő MV-ÉV jogosultságú felelős műszaki vezető. Ennek elmaradása a nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, ezért ebben az esetben AK a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. 14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség esetén) is nyilatkoznia kell. Amennyiben AT-nek van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárása, szükséges csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat. 13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint. 14. Az alk. igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell -a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges