Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0278/2019
CPV Kód:45000000-7, IA01-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Védelmi Szolgálat
Teljesítés helye:1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. sz. alatti VI/B. sz. épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.;DAMASZTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49315651
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suha Zoltán
Telefon: +36 14753717
E-mail: suhaz@nvsz.hu
Fax: +36 14753711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nvsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: hűtés-fűtés korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000262792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 IA01-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. sz. alatti VI/B. sz. épületben, hűtés-fűtés korszerűsítés keretében 1 db VRV vagy VRF klímarendszer tervezése kivitelezése, és karbantartása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34069178 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hűtés-fűtés korszerűsítés VI/B. sz. épület
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 IA01-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. sz. alatti VI/B. sz. épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerepesi út 47-49. sz. alatti VI/B. épületben klímarendszer tervezése és kivitelezése.
Főbb mennyiségek:
1) Valamennyi szakágat érintő –műszaki- kiviteli terv készítése (gépészeti és elektromos kiviteli tervek) a Magyar Mérnöki Kamara szabályzata szerinti tartalommal 3 példányban papíralapon és digitálisan
2) 5 év jótállási időre garanciális karbantartás biztosítása, gyártói üzemeltetési kézikönyv szerint, valamint évente kétszer elvégzendő feladat: beltéri egységek tisztítása, fertőtlenítése ellenőrzése és a kültéri egység(ek) takarítása és ellenőrzése;
3) A kivitelezés nem engedélyköteles
4) Ajánlatkérői elvárások:
- 1) pont szerinti tervek
- árazott költségvetés készítése;
- kivitelezésre vonatkozó vonalas ütemterv készítése, figyelemmel a szakaszos munkavégzés lehetőségére;
- Organizációs Terv készítése
- az Ajánlatkérő által elfogadott kivitelezési tervek és ütemezés, valamint költségvetés alapján a kivitelezés elvégzése
- A 2018. 01.01. hatályba lépett módosított 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet alapján, az üzembe helyezéskor az adott hűtőkör ellenőrzését támogató, a rendszer kalorikus kapcsolási vázlatát tartalmazó szivárgásvizsgálati dokumentációt elkészíteni és a Hatóság honlapján meghatározott, módosítható fájl formátumban, elektronikusan a Hatóság nyilvántartó rendszerébe a regisztrált hűtőkörhöz feltölteni.
- oktatás tartása a rendszer használatáról 1 alkalommal (max. 8 óra időtartalommal) az Ajánlatkérő által kijelölt 5 fő részére.
Kivitelezésre vonatkozó tervek:
A kiviteli terv szintű dokumentációt a kivitelezési munka megkezdése előtt át kell adni Ajánlatkérő részére. Kivitelezés csak Ajánlatkérő által írásban jóváhagyott kiviteli tervek alapján lehetséges.
Hűtő-fűtő rendszer:
A rendszerre vonatkozó terveket az alábbiakban megadott feltételek figyelembevételével kell elkészíteni:
- épületben meglévő fan-coil-os teljes gépészeti és villamos rendszer szakszerű elbontása;
- amennyiben Ajánlatkérő a bontott berendezésekre igényt tart, abban az esetben a bontást ennek megfelelően kell végezni, és az Ajánlatkérő által kijelölt Budapesti telephelyére kell leszállítani, azzal, hogy azon leszerelt berendezéseknek és tartozékaiknak, -amire Ajánlatkérő nem tart igényt- elszállítása és szakszerű megsemmisítése ajánlattevő feladata.
- Az épület komforthűtési és légkondicionálási igényeinek ellátása Változó hűtőközeg tömegáramú (VRV, vagy VRF) rendszer kiépítésével kell megoldani;
Kültéri egységet az épület mellett az elbontandó folyadékhűtő gép helyére kell telepíteni.
A Változó hűtőközeg tömegáramú (VRV, vagy VRF) rendszer gyenge és erős áramú rendszerét ki kell építeni.
Az épület villamos hálózat érintésvédelme TN-S.
Épület paraméterei (adatok tájékoztató jellegűek):
Az épület külső méretei 28,7m x 12,8m
1100 m2 4 szint (a pincével együtt, melyre nem kell tervezni)
Földszinten található helyiségek méretei:
23+25+23+16+18+17+16+26 m2
I. emelet
30+27+24+17+25+23+17+27+19 m2
II. emelet
30+27+28+16+24+25+17+28+20 m2
Az épületben jelenleg 26 fan-coil berendezés van.
Az épület főbiztosító értéke 3x80 A
A jelenleg üzemelő hűtőgép igénye 3x64 A
Tartalékkeret: 10%
A fentiek részletezését Közbeszerzési Műszaki Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott Hűtő-fűtő rendszer kültéri egységen kívüli vezérlőpanelt tartalmaz-e? (igen / nem) 20
2 F-gáz vizsgával rendelkező Klímaszerelő szakember szakmai többlettapasztalata ( 0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó vállalási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az adott rész elnevezése a felhívás II.2.1. pontjában a részre vonatkozóan a karakterkorlát okán rövidítve lett. A pontos
elnevezés: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. sz. alatti VI/B. sz. épületben hűtés-fűtés korszerűsítés keretében klímarendszer tervezése és kivitelezése, karbantartása. Az eljárás során figyelembe veendő jogszabályok: karakterkorlát okán a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hűtés-fűtés korszerűsítés VI/B. sz. épület
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34836246
Postai cím: Salgótarjáni Út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.csilla@hmei.hu
Telefon: +36 14312900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12750967
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10815135251
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: DAMASZTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80022693
Postai cím: Hunyadi Utca 171.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1196
Ország: Magyarország
E-mail: kiss.balazs@damasztor.hu
Telefon: +36 203413070
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11714855243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44121000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34069178
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Elektromos tervezés és kivitelezés, FMV szolgáltatás; épületgépészeti tervezés, FMV szolgáltatás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: THERMIK PLUS Müszaki, Kereskedelmi és Generál Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60381057
Postai cím: Pesti Út 47-49.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: sik.timea@thermik.hu
Telefon: +36 29320690
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12023462213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 40590000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34836246
Postai cím: Salgótarjáni Út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10815135251

Hivatalos név: THERMIK PLUS Müszaki, Kereskedelmi és Generál Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60381057
Postai cím: Pesti Út 47-49.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12023462213

Hivatalos név: Kende Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88910497
Postai cím: Andor Utca 23/e
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12386219243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges