Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2791/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kiskőrös Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kiskőrös Város Önkormányzatának közigazgatási területe Kőrisfa utca 3963/34. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81549735
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domonyi László
Telefon: +36 78513120
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000055622019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000055622019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új, hat csoportszobás óvoda építése Kiskőrösön
Hivatkozási szám: EKR000055622019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027 azonosítószámú „Kiskőrösön új, hat csoportszobás óvoda építése” című pályázat keretében megvalósuló új hat csoportszobás óvoda kivitelezői feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kivitelezés felvonulási és teljesítési területe egy műszaki egységet foglal magába. Az egyidejű munkaterület és felvonulási terület biztosítása a kivitelezés megvalósítását veszélyeztetné. A megépítésre kerülő épületek egy funkcionális egységet képeznek
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Új, hat csoportszobás óvoda építése Kiskőrösön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskőrös Város Önkormányzatának közigazgatási területe
Kőrisfa utca 3963/34. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027 azonosítószámú „Kiskőrösön új, hat csoportszobás óvoda építése” című pályázat keretében megvalósuló új hat csoportszobás óvoda kivitelezői feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében
Mennyisége:
1) 6 csoportszobás (földszint, 1. emelet) óvoda épület
A tervezett óvoda épület összes hasznos alapterülete: 1889,69 m2
- Földszint nettó alapterület: 1692,9 m2
- Az 1. emelet nettó alapterülete: 196,79 m2
2) 2. db játéktároló épület építése
A 2. db önálló könnyűszerkezetes játéktároló épület hasznos alapterülete:33,96 m2
Fő munkanem mennyiségek:
- Betonszerkezetek: 173,5 m3
- Falazat: 2594,2 m2
- Melegburkolat: 454,8 m2
- Aluminimum nyílászárók: 197,4 m2 42 db.
- Felülvilágító kupola: 21 db
- Lapostető szigetelés: 2159,7 m2
- Külső lamellás árnyékolók: 161,5 m2
- mikrocölöpözés: 5200m
- térburkolat + szegély: 115,48 m2 + 162,5m
- kerítés építése kétoldali falzsaluzással, 3 méter magasságig: 1065,6 m2
- csapadékvíz elvezetés: 338 m
- fűtés: 4db hőszivattyú. padlófűtés szerelése: 5770,2 m
- víz nyomócső fektetése: 1235 m
- csővezetékek fertőtlenítése: 1345 m
- meglévő út bontása: 525 m2
- út építése: 158 m3
- parkoló építése térkőből: 464 m2
- járda építése térkőből: 188 m2
- növény és cserje telepítése: 625 db
- kerti bútorok/eszközök: 43 db
- füvesítés: 4600 m2
- csapadékcsatorna építés: 615,2 m
- parkettafektetés: 454,8 m2
- konyhatechnológia beépítése (1 db komplett konyhatechnológia 40 db eszköz-berendezésből)
- közmű kiépítése (A közműcsatlakozások kiépítéséhez/tervezéséhez a kivitelezőnek az érintett közműszolgáltatókat kell megkeresnie.):
- Gáz: 4 m
- Ivóvíz: 5.40 m
- Szennyvíz: 65.70 m
- Áram: 30 m
A telek közművesítetlen, emiatt a kivitelező feladata:
- kivitelezéshez szükséges ideiglenes közmű kiépítése
- a közmű rákötése, teljes körű kiépítése
A kivitelező köteles a kivitelezés következtében közterületeken, zöldfelületeken, járdákon, utakon keletkező sérülések, kijavítására, az eredeti állapotra visszaállításával.
A kivitelező feladata a használatba vételi engedélyezési eljárás lefolytatása és a hatályos használatba vételi engedély megszerzése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza, de felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát az ajánlatkéréskor hatályos vonatkozó jogszabály figyelembevételével tegye meg. Az ajánlattevőnek vizsgálnia szükséges, hogy a 2016. november hónapban lezárt kiviteli tervdokumentációhoz képest van-e olyan jogszabályváltozás, melyet a kivitelezés során figyelembe kell venni (pl OTSZ Országos tűzvédelmi szabályzat, vagy aktuális Hőtechnika-energetikai előírások stb…..)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pontjában meghatározott szakembernek a magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3) pontjának M/4. pontjában meghatározott szakembernek a magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min: 0 fő, max 6 fő) 5
4 Környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min. 0 db – max. 6 db) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) ( tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027
II.2.13) További információ
Az értékelési szempontokhoz kapcsolódó részletes értékelési módszerek, illetve pontszámítás a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő felhívásban VI.3.9) pontjában kerülnek részletesen kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.
Kiegészítés a felhívás II.2.5. pontjához:
"A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pontjában meghatározott szakembernek a magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap)" értékelési szempont teljes megnevezése: - 1. minőségi szempont: A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pontjában meghatározott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli, magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap)
"A felhívás III.1.3) pontjának M/4. pontjában meghatározott szakembernek a magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap)" értékelési szempont teljes megnevezése: - 2. minőségi szempont: A felhívás III.1.3) pontjának M/4. pontjában meghatározott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli, magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az a) pont szerinti követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján ajánlattevőknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az ajánlatban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat ajánlattevő nem köteles megadni.
Ezen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján ajánlattevőknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az ajánlatban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat ajánlattevő nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el összesen legalább a 450 millió forintot.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján ajánlattevőknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az ajánlatban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat ajánlattevő nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél;
- az építési beruházás tárgya, mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal), helye;
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy egyéb releváns mennyiségi adatban).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára.
M/2-4. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése. A szakmai gyakorlati idő megadása (év/hónap/nap) részletezettséggel kötelező megjelölve a kezdő és befejező dátumot;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, legalább 1400 m2 hasznos alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó referenciával, amely legalább az alábbi műszaki paramétereket tartalmazta:
- legalább 100 m2 ablakárnyékoló beépítése;
- legalább 15 db. felülvilágító kupola elhelyezése;
- konyhatechnológiai munkák végzése;
- legalább 1.600 m2 lapostető-szigetelés készítése
- legalább 340 m2 parkettaburkolat beépítése.
(Nyertes ajánlattevő a fenti feltételeket maximum 3 db szerződésből teljesítheti.)
(Ajánlatkérő konyhatechnológia alatt főző és/vagy befejező konyha kiépítését érti)
M/2-4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2 legalább 1 fő műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (vagy szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és gyakorlati idővel.
M/3. legalább 1 fő műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és gyakorlati idővel.
M/4. legalább 1 fő műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és gyakorlati idővel.
Kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, illetve a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: Kiegészítés a következő ponthoz: VI.3.12) További információk
19) Kiegészítő információt kérni, kérdést feltenni az EKR rendszeren belül lehet. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző második nap.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
21) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlat benyújtásakor nyilatkozni kell.
22) Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M/2.-M/4 pontjaival kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele. A nyilvántartásba vétel hiánya vagy elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljes időtartama alatt köteles a jogosultságok meglétét, illetve a nyilvántartásban való szereplést biztosítani.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
24) FAKSZ: dr. Fodor Péter, 00907
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: nyertes ajánlattevő 36 hónap teljeskörű jótállással tartozik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja.
Késedelmi kötbér:
A nyertes ajánlattevőnek felróható okból történt késedelmes teljesítés esetén - ha a nyertes ajánlattevő nem teljesít a szerződésben meghatározott határidőre - Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, nyertes ajánlattevő minden késedelemmel érintett naptári napra naponta a teljes nettó tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A kötbér maximális mértéke a vetítési alap 20 %-a.
Nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból megvalósuló késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, Ajánlatkérő a szerződéstől való elállásra, azonnali hatályú felmondásra és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.
Meghiúsulási kötbér:
A teljesítésben vállalt feladatok - a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felelősségi körébe tartozó okból eredő - meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Ajánlatkérőnek meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke a teljes tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás áfa nélkül számított értékének 20 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
A szerződésben rögzített kötbér összegét Megrendelő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes részszámla összegéből jogosult visszatartani.
Ajánlatkérő teljesítési biztosíték nyújtásának kötelezettségét írja elő a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a vállalkozási szerződés teljesítése során a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésére, amelynek mértéke a vállalkozási szerződés szerinti – tartalékkeret nélkül számított - teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.
A teljesítési biztosítékot a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell a Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt érvényben kell maradnia, amely időtartamba a műszaki átadás-átvétel időtartama beletartozik.
Annak biztosítására, hogy a nyertes ajánlattevő a jótállási kötelezettségeit jelen szerződés hatálya alatt a jótállási időszakon belül maradéktalanul teljesíti, annak határidőre eleget tesz, a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő részére jótállási biztosítékot nyújt, amelynek mértéke a vállalkozási szerződés szerinti – tartalékkeret nélkül számított - teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.
A jótállási biztosítékot legkésőbb a vállalkozási szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását) követő 3 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállás időtartamának leteltétig kell érvényben maradnia.
A jótállási biztosíték előírtak szerint történő rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiállításának feltétele (a bankgarancia levél/kötelezvény eredeti példányának, vagy a teljes összeg átutalását igazoló terhelési értesítő másolatának Ajánlatkérő részére történő átadása).
Biztosítékokra vonatkozó közös szabályok: A biztosíték nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek további részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő tartalékkeretet alkalmaz, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő – de legfeljebb 75 millió forint - összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása a vállalkozó részére kifizetendő végszámlából kerül levonásra. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosítja a részszámlák benyújtásának lehetőségét:
1. részszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről 10 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
2. részszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről 20 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
3. részszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről 30 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
4. részszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről 40 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
5. részszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről 50 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
6. részszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről 60 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
7. részszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről 70 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
8. részszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről 80 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
Végszámla: Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő – előleg igénybevétele estén az előleg összegével csökkentett - összegről 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.
Résszámlák benyújtására a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően van lehetősége a nyertes ajánlattevőnek.
A vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdés, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján kerül sor átutalással.
A szerződés pénzügyi fedezete a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027 azonosítószámú projekt terhére és Kiskőrős Város Önkormányzata költségvetésének terhére, saját forrásból - kormányzati hozzájárulás esetén hitelből - kerül biztosításra, utófinanszírozással.
A projektben elszámolható költségek támogatási intenzitása 100%.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok tervezete tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé sem az önálló ajánlattevőnek, önálló ajánlattevő sem a közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár: fordított arányosítás, 1-4. minőségi szempontok: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
3) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglalt előírásra vonatkozóan.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is csatolandó.
6) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő(k)nek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányainak vagy aláírási mintáinak másolatát.
7) Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
9) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
12) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen eljárásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók. Ahol a közbeszerzési dokumentumok írásbeli vagy írásban kifejezésre utalnak, ott a Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján az írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az EKR-en kívüli kommunikációt (a Korm.rendeletben meghatározott esetek kivételével) Ajánlatkérő nem használja, illetőleg nem veszi figyelembe az eljárás során.
16) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéstől eltérni nem lehet.
18) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább 50 millió Ft/káresemény, 200 millió Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú általános felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
18) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább 50 millió Ft/káresemény, 200 millió Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú általános felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges