Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:2918/2019
CPV Kód:48180000-3
Ajánlatkérő:Országos Onkológiai Intézet
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Stargen EU s.r.o.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.onkol.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
Hivatkozási szám: EKR000543462018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48180000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 76081800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48180000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.
A Kbt. 50.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka: a szerződés kizárólagos jogok védelme és műszaki szempontok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
AK TED 2016/S 136-244300 számon uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek 2. közbeszerzési részében szállítási szerződést kötött 2017.02.06. napján. A szerződés alapján Ajánlatkérő KEHOP-5.2.4/15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megvásárolta - az Accuray Incorporated által gyártott - 1 db új, CyberKnife robotkaros lineáris gyorsító berendezését a kapcsolódó rendszerekkel együtt a Stargen EU s.r.o (Malešická 2251/51, 130 00 Prága 3, Csehország), valamint MQS Hungary Kft.-től, (2600 Vác, Sas u. 8.), mint közös ajánlattevőktől, amely szállítási szerződés keretében Stargen EU s.r.o. - mint a Gyártó (Accuray) Magyarország területén kizárólagos disztribútora az Accuray által gyártott Cyberknife Robotkaros Sugársebészeti Rendszer vonatkozásában - a berendezés leszállítását, MQS Hungary Kft. pedig a berendezés telepítését, beüzemelését, installálását, és betanítását végezte. Ajánlatkérő célja a jelen beszerzés keretében a fentiek szerint megvásárolt, és a működése során a betegellátásban használt CyberKnife robotkaros lineáris gyorsító berendezés funkcionális bővítése 1 db Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz beszerzése révén.
A Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag révén a már meglévő berendezés képessé válik olyan speciális légzőmozgás követő besugárzások végrehajtására is, amely segítségével a vezető daganatos halálokok között szereplő tüdő- illetve mellkasüregi daganatok, illetve egyéb módszerekkel csak korlátozottan kezelhető elsődleges és áttétes daganatfajták, továbbá az igen gyakori előfordulást mutató prosztata tumorok nagy pontosságú definitív sugársebészeti kezelését teszi lehetővé. A 2016. február 6.-án kelt szerződés egy ilyen Cyberknife rendszer szállításáról szólt, a fentebb említett, opcionálisan rendelhető „tracking” rendszer nélkül. A szerződés 1.5. pontjában említett szoftverek és licenszek felhasználási joga a leszállított rendszer működtetéséhez szükséges szoftvereket, mint rendszert takarja, és a Vevőt a szoftvereknek csak használati joga illeti meg, fejlesztési, egyéb jogokat nem tartalmaz. Tekintettel a rendszer összetettségére, a megoldandó feladat bonyolultságára, továbbá arra, hogy a besugárzás közbeni célkövetésre technológiailag jelenleg kizárólag a Cyberknife készülék alkalmas, harmadik fél által kínált megoldás implementációjára nincs lehetőség, és az Ajánlatkérő által elérendő cél más gyártó szoftverének beszerzésével nem valósítható meg. MIvel pedig az Accuray által gyártott Cyberknife Rendszer és ezáltal annak valamennyi szoftverkomponense forgalmazására Magyarországon kizárólagos disztribúciós joggal Stargen EU s.r.o rendelkezik, így a szerződés kizárólagos jogok védelme és műszaki szempontok miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.
Eladó feladata a szoftvercsomag leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, valamint működésének betanítása (oktatása) is.
A betanítás időtartama a telepítést és a dozimetriai ellenőrzést követően 2 nap.
További részletes műszaki és szerződéses feltételek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárt, mivel a teljesítés részekre bontása műszaki szempontból nem lehetséges, mivel 1 db licensz kerül beszerzésre így nincs olyan teljesítési egység, amely önállóan megvalósítható lenne.
II.2.5. pontban az Ár nettó ajánlati ár, magyar forintban megadva. A Kbt. 100. § (5) bek. szerint a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján legalacsonyabb ár az értékelés szempontja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 220 - 503606
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Stargen EU s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26633660
Postai cím: Malešická 2251
Város: Prague 3
NUTS-kód: CZ010
Postai irányítószám: 13000
Ország: Csehország
E-mail: tomas.oberstein@stargen-eu.cz
Telefon: +420 225001584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +420 225001555
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76081800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: CZ28487150
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A szerződés kizárólagos jogok valamint műszaki szempontokra tekintettel kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő korábban uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek 2. közbeszerzési részében szállítási szerződést kötött 2017.02.06. napján nyertes ajánlattevővel. A szerződés alapján Ajánlatkérő KEHOP-5.2.4/15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megvásárolta - az Accuray Incorporated által gyártott - 1 db új, CyberKnife robotkaros lineáris gyorsító berendezését a kapcsolódó rendszerekkel együtt a Stargen EU s.r.o (Malešická 2251/51, 130 00 Prága 3, Csehország) ajánlattevőtől. A jelen beszerzés keretében ezen berendezéshez funkcióbővítés érdekében további szoftvercsomag megvásárlása szükséges, amelynek eredményeként a már meglévő robotkaros lineáris gyorsító berendezés képessé válik olyan speciális légzőmozgás követő besugárzások végrehajtására is, amely segítségével a vezető daganatos halálokok között szereplő tüdő- illetve mellkasüregi daganatok, illetve egyéb módszerekkel csak korlátozottan kezelhető elsődleges és áttétes daganatfajták (hasnyálmirigy, máj, egyéb hasüregi tumorok), továbbá az igen gyakori előfordulást mutató prosztata tumorok nagy pontosságú definitív sugársebészeti kezelését teszi lehetővé. Az Accuray Inc. által kifejlesztett és kizárólagosan gyártott Cyberknife készülék és a hozzá tartozó robotikus vezérlő, betegpozíció ellenőrző, és besugárzás tervező- és ellenőrző egységek (együtt Cyberknife rendszer) technológiája szabadalmi oltalom alatt állnak, a szabadalmak jogszerű felhasználására jelenleg csak az Accuray Inc. rendelkezik jogosultsággal. Tekintettel a rendszer összetettségére, a megoldandó feladat bonyolultságára, továbbá arra, hogy a besugárzás közbeni célkövetésre technológiailag jelenleg kizárólag a Cyberknife készülék alkalmas, jelenleg harmadik fél által kínált megoldás implementációjára nincs lehetőség, ilyen szoftver kifejlesztése, és a 93/42/EEC direktívának megfelelő tanúsítása pedig költséges, többéves folyamat lenne. Mivel a besugárzás közbeni célkövetésre technológiailag jelenleg kizárólag a Cyberknife készülék alkalmas, így az Ajánlatkérő által elérendő cél más gyártó szoftverének beszerzésével nem valósítható meg. A készülék vezérlő szoftverének forráskódjával az Accuray Inc. rendelkezik, ezáltal a szoftver más gyártó általi továbbfejlesztése, vagy kibővítésére nem létezik más reális alternatíva. És mivel a besugárzás közbeni célkövetésre technológiailag jelenleg kizárólag a Cyberknife készülék alkalmas, így az Ajánlatkérő által elérendő cél más gyártó szoftverének beszerzésével nem valósítható meg.