Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0296/2019
CPV Kód:09100000-0
Ajánlatkérő:Nagykőrös Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Nagykőrös belterületén, az nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt átadás-átvételi pont.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykőrös Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52914636
Postai cím: Szabadság tér 5. Tér 5.
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Csaba
Telefon: +36 53550331
E-mail: fejlesztes@nagykoros.hu
Fax: +36 53351058
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagykoros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nagykoros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001176322018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001176322018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tüzelőanyag beszerzése téli rezsicsökkentéshez
Hivatkozási szám: EKR001176322018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi szerződés tüzelőanyag beszerzésére téli rezsicsökkentéshez:
Bruttó 20.244.000,- HUF keretösszeg erejéig tüzelőanyag
Tervezett mennyiség: 1687 db igény (Szén: 63 db igény; Tűzifa: 1440 db igény; Brikett:25, pellet: 24 db igény; PB palackos gáz: 133 db igény; Tartályos gáz: 2 db igény.
Egy igénylő bruttó 12.000,- HUF értéknek megfelelő egy féle tüzelőanyag típusra jogosult.)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Tüzelőanyag beszerzése téli rezsicsökkentéshez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09100000-0
További tárgyak:09111000-0
09111220-8
09111400-4
09120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12
A teljesítés helye: Nagykőrös belterületén, az nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt átadás-átvételi pont.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés tüzelőanyag beszerzésére téli rezsicsökkentéshez:
Bruttó 20.244.000,- HUF keretösszeg erejéig tüzelőanyag
Tervezett mennyiség: 1687 db igény (Szén: 63 db igény; Tűzifa: 1440 db igény; Brikett:25, pellet: 24 db igény; PB palackos gáz: 133 db igény; Tartályos gáz: 2 db igény.
Egy igénylő bruttó 12.000,- HUF értéknek megfelelő egy féle tüzelőanyag típusra jogosult.)
A szerződés teljesítése során az igényüket ténylegesen igénybe vevők száma határozza meg a tényleges mennyiséget.
Nyertes ajánlattevő feladata az átadási ponton a rakodás és a mérés is.
A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,eredetre,típusra történő hivatkozás csak a közbesz. tárgyának egyértelmű,közérthető meghatározása érdekében történt. Ak. a Kbt. 117. § (7)bekezd.alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Tekintettel arra, hogy jelen eljárás Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek. alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az Ak.–ellenkező bizonyításig– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ak.felhívja figyelmet,hogy a 424/2017 (XII.19.) Kr. 12. § (2) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ak. részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ak. attól függetlenül vizsgálja meg,hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ak. a Kbt. 74. § (1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. § (1) bek. értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,amennyiben a Közbesz. Hatóság a Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bek. szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bek. szerinti–jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2) bek. alapján, ha a Közbesz. Hatóság a Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát,az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.A jogerős határozatot AK az EEKD-val egyidejűleg köt. benyújt. A karakterkorlátra
tekintettel a további előírások a Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]
pontban kerülnek kifejtésre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírásának folytatása: EEKD nem alkalmazandó,azonban az AK. elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált-EEKD-t nyújt be,feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák Ak. által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okokra vonatkozó további előírások a karakterkorlátra tekintettel a közbeszerzési dokumentumok 4. pontjában kerülnek részletesen kifejtésre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell annak igazolását (pl. előszerződés, szerződés, tulajdoni lap, stb.), hogy a szerződés megkötésének időpontjára a szerződés teljesítésének teljes időtartamára rendelkezni fog használati jogosultsággal Nagykőrös belterületén fekvő átadás-átvételi pont vonatkozásában. Továbbá csatolandó Ajánlattevő nyilatkozata, amely tartalmazza az átadás-átvételi pont pontos címét, helyrajzi számát, a használati jogosultság jogcímét, valamint, hogy az átadás-átvételi pont tehergépjármű fogadására alkalmasnak és szilárd burkolatú közútról megközelíthető.
Az igazolás és nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
Tekintettel arra, hogy jelent Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db - Nagykőrös belterületén fekvő - átadás-átvételi ponttal Az átadás-átvételi pontnak tehergépjármű fogadására alkalmasnak kell lennie, és szilárd burkolatú közútról megközelíthető legyen.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: az eseti megrendelés nettó ellenértéke – mint vetítési alap – alapján számított naptári napi 5 %, maximuma az adott megrendelés nettó ellenértékének – mint vetítése alap – 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke az eseti megrendelésre vonatkoztatott nettó vételár 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 81. jogcím szerinti, A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása elnevezésű előirányzatából történik.
A támogatás intenzitása: 100 %.
Az ellenérték kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül sor.
A nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát kiállítani a teljesítés igazolásban foglalt mennyiség vonatkozásában.
Teljesítésigazolás kiadásához csatolni szükséges a tüzelőanyag átadását alátámasztó összesítő táblázatot, mely tartalmazza a támogatási igényt bejelentő nevét, címét, az átvett tüzelőanyag típusát, fajtáját és mennyiségét, az átadás-átvétel dátumát, az átadás- átvételt igazoló dokumentum azonosítóját.
Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Folytatása a VI.3.4) További információknak: 10.)Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:-az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;11.)Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 12)AT köt. a Kbt. 66. § (6)bek.rend.alapján ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni.
12)Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
13) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.14)Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott ártáblázatot kell csatolni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott ártáblázat beárazásával. A ártáblázattól eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott ártáblázatot, Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni.15)Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.).17) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők a felhívás III.1.3) pont M/1. pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/01/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1)AK a jelen eljárást Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, jelen felhívásban meghatározott önálló eljárási szabályok alapján folytatja le, azaz a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
- AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit, valamint a 114. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- A nem hird-ben közzétett, jelen felhíváson kívüli KD módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az at hatid. nem kerül meghossz., AK nem ad fel hird. a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dok. megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dok. módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- AK az at- határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni. A hat.idő meghossz-ról haladéktalanul elektronikusan tájékoztatja valamennyi gazd.szer, amely az eljárás iránt érd. az AK-nál jelezte. A hatid. meghossz. a Kbt. 55. § (1) bekezdése nem alk., azaz AK nem tesz közzé hirdetményt, a tájékoztatást az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, elektronikusan elérhetővé teszi.
- AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek. fogl. rend. nem alk., az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dok. alapján tört., utólagos igazolási eljárás nélkül. A kizáró okok és az alk. követelm. ig. módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz a kizáró okok fenn nem állásának, valamint az alk.köv-nek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
- AK a Kbt. 117. § (9) bekezdése alapján előírja a Kbt. 73. § (1)-(2) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat.
- AK az ajánlattételi határidőt a felhívás feladásának napjától számított tizenöt napnál rövidebb időtartamban nem határozhatja meg.
- AK a kizáró okok igazolásának módját a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)- (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően írja elő.
2)Az ajánlatot a https://ekr.gov.hu/ címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3)Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
4)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát
5)Ajánlattevőnek a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
6)Nyertes Ajánlattevőnek 2019. december 15-ig folyamatosan kell biztosítani a tüzelőanyag átvételének lehetőségét az igénylők részére.
7)Az ajánlati ár a szállítási díjat nem tartalmazhat, azonban a rakodás és mérés költségét igen.
8)AT köteles a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alp. szerinti tényl. tulaj. nevének és állandó lakóhelyét tart. nyilatkozatot benyújtani.
9)Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során tekintettel arra, hogy a tárgybéli beszerzés vonatkozásában a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna.
A további inform. a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételekben kerülnek kifejtésre, továbbá a KD-ban a karakterkorlát miatt.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges