Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0304/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Kisrécse Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kisrécse területén a műszaki leírásban részletezett helyrajzi számokon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisrécse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54830455
Postai cím: Szentkirály Utca 14
Város: Kisrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Lucia Krisztina
Telefon: +36 93371338
E-mail: igazgatas@kisrecse.hu
Fax: +36 93371338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kisrecse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse - Zalasárszegen
Hivatkozási szám: EKR000974482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kisrécse – Zalasárszeg között kétirányú kerékpárút építése, a szükséges árok és padkarendezéssel, forgalomtechnikai megoldásokkal, növénytelepítéssel és kerékpáros pihenőhelyek kialakítása az alább részletezettek szerint.
1. Vízszintes vonalvezetés, helyszínrajzi kialakítás /I. szakasz (0+000-1+634,29)/
- Jellege: kétirányú kerékpárút;
- Tervezési szakasz eleje: 7511 j. ök. út 11+250 szelvénye a tervezett kp. út 0+000 kmsz-e., csatlakozik a ConstReal Kft C272/2017 sz. tervéhez,
- Tervezési szakasz vége: 7511 j. ök. út és 7523 j. ök. út keresztezése, a 7511 j. ök. út 9+615,71 kmsz. tervezett kp. út 1+634,29 kmsz.-e
- Hossza: 1634,29m,
- Szélessége: 2,4m, a kerékpárforgalmi sávok szélessége 1,0-1,0m, 2x0,20 m biztonsági sávval a burkolatszéleken
- Burkolat oldalesése: 2,5%, a 7511 jelű összekötőút oldalárkának irányába,
- Burkolatszél lezárása: mindkét oldalt 0,5-0,5(1,0)m széles, 10cm vastag föld padkával,
- Pályaszerkezet: aszfalt burkolatú teljes pályaszerkezet építésével,
- Az alkalmazott pályaszerkezetek rétegrendját a részletes műszaki leírás tartalmazza.
A terv részeként kerékpáros pihenőhely kerül kialakításra a 0+900 kmsz és 1+600 km sz. környezetében. Az 5db ’P’ kerékpártámasz kerül elhelyezésre térkővel burkolt felületen, melynek mérete 4,5m x 2,0m. A támaszok közvetlen környezetében 4 db pad, továbbá 2 db asztal (javaslat szerint fedett-egybeépített) és 1 db szemetes helyezendő el. A fedett pihenőhelyek szintén térkő burkolatú felületen kerülnek elhelyezésre, melynek mérete 6,0m x 2,5m.
2. Forgalomtechnika kialakítása /I. szakasz/
- A szakaszon lévő 7511 jelű úton történő átvezetés a jelzett módon lett meghatározva (II. pont) a kerékpárosok ”STOP” elsőbbség adásával történik az átvezetés.
- A tervezett létesítmények forgalomszabályozását az alábbi jelzőtáblák kihelyezésével és burkolati jelek felfestésével kell biztosítani:
Jelzőtáblák:
• Kerékpáros útirányjelző tábla
• Kerékpárosok
• Kerékpárút
• Kerékpárút vége
• Út melletti kerékpárút
• Sebességkorlátozás
• Elsőbbségadás kötelező
• Kerékpárosok keresztirányú mozgása
Útburkolati jelek:
• Terelővonal
• Utat keresztező kerékpárút
• „Kerékpárosok közlekedésére kijelölt úttest” torzított kerékpáros piktogram
A Részletes helyszínrajzokon megadott táblákat és burkolati jeleket el kell helyezni a megadott helyeken, és módon.
4. Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett kerékpárút a teljes szakaszon a 7511 j. ök. út jobb oldalán halad, amelynek oldalárkával a vízelvezető rendszer ki van építve, funkciójukat a profil jellegű tisztítás után továbbiakban is ellátják, ebbe beletartozik a keresztező átereszek tisztítása és az elvezető árkok jókarba helyezése is.
Azokon a helyeken, ahol a terepadottságok miatt hosszirányú csapadékmozgás várható a földmű lábánál, ott bevágási vápa kialakításával és víznyelőkkel történik a csapadékvíz átvezetése a nyílt árkokba a helyszínrajzon jelölt helyeken. A víznyelők befolyási oldala előtt 4 m hosszban folyóka építés szükséges, míg a víznyelők NA200 KGPVC csővel történő kifolyási oldalán 3 m hosszban burkolni kell az árkot, bekötő foggal.
A 0+003-0+102 km sz. szakaszon a közúti és kerékpár út között elhelyezkedő mélyvonalba folyóka építése szükséges 50 cm szélességgel.
A meglévő árkokon lévő átereszek cseréje szükséges.
Az altalaj fagyérzékenysége miatt a tükörkialakításnál a töltést szemcsés, nem fagyveszélyes anyagból kell építeni.
A vápa jellegű elvezetés esetén a víznyelők kikötését ferde állásban kell végrehajtani az esés irányába, a kivezetés esetén a profilozott árkot minden esetben burkolni szükséges 3,00 m hosszban. Az 1+253-1+361 km sz. közötti szakaszon bal oldalon a nyílt árkot burkolni szükséges, illetve a mélyponton NA600 b. átereszszel ( kp. út alatt) majd a közút alatt NA600 b. áteresszel szükséges a csapadékvizek elvezetése. A befogadó árok megfelelő mélységű profilozását, átépítését szükséges elvégezni a jelzett helyeken.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút kialakítása Kisrécse-Zalasárszeg között
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Kisrécse területén a műszaki leírásban részletezett helyrajzi számokon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisrécse – Zalasárszeg között kétirányú kerékpárút építése, a szükséges árok és padkarendezéssel, forgalomtechnikai megoldásokkal, növénytelepítéssel és kerékpáros pihenőhelyek kialakítása az alább részletezettek szerint.
1. Vízszintes vonalvezetés, helyszínrajzi kialakítás /I. szakasz (0+000-1+634,29)/
- Jellege: kétirányú kerékpárút;
- Tervezési szakasz eleje: 7511 j. ök. út 11+250 szelvénye a tervezett kp. út 0+000 kmsz-e., csatlakozik a ConstReal Kft C272/2017 sz. tervéhez,
- Tervezési szakasz vége: 7511 j. ök. út és 7523 j. ök. út keresztezése, a 7511 j. ök. út 9+615,71 kmsz. tervezett kp. út 1+634,29 kmsz.-e
- Hossza: 1634,29m,
- Szélessége: 2,4m, a kerékpárforgalmi sávok szélessége 1,0-1,0m, 2x0,20 m biztonsági sávval a burkolatszéleken
- Burkolat oldalesése: 2,5%, a 7511 jelű összekötőút oldalárkának irányába,
- Burkolatszél lezárása: mindkét oldalt 0,5-0,5(1,0)m széles, 10cm vastag föld padkával,
- Pályaszerkezet: aszfalt burkolatú teljes pályaszerkezet építésével,
- Az alkalmazott pályaszerkezetek rétegrendját a részletes műszaki leírás tartalmazza.
A terv részeként kerékpáros pihenőhely kerül kialakításra a 0+900 kmsz és 1+600 km sz. környezetében. Az 5db ’P’ kerékpártámasz kerül elhelyezésre térkővel burkolt felületen, melynek mérete 4,5m x 2,0m. A támaszok közvetlen környezetében 4 db pad, továbbá 2 db asztal (javaslat szerint fedett-egybeépített) és 1 db szemetes helyezendő el. A fedett pihenőhelyek szintén térkő burkolatú felületen kerülnek elhelyezésre, melynek mérete 6,0m x 2,5m.
2. Forgalomtechnika kialakítása /I. szakasz/
- A szakaszon lévő 7511 jelű úton történő átvezetés a jelzett módon lett meghatározva (II. pont) a kerékpárosok ”STOP” elsőbbség adásával történik az átvezetés.
- A tervezett létesítmények forgalomszabályozását az alábbi jelzőtáblák kihelyezésével és burkolati jelek felfestésével kell biztosítani:
Jelzőtáblák:
• Kerékpáros útirányjelző tábla
• Kerékpárosok
• Kerékpárút
• Kerékpárút vége
• Út melletti kerékpárút
• Sebességkorlátozás
• Elsőbbségadás kötelező
• Kerékpárosok keresztirányú mozgása
Útburkolati jelek:
• Terelővonal
• Utat keresztező kerékpárút
• „Kerékpárosok közlekedésére kijelölt úttest” torzított kerékpáros piktogram
A Részletes helyszínrajzokon megadott táblákat és burkolati jeleket el kell helyezni a megadott helyeken, és módon.
4. Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett kerékpárút a teljes szakaszon a 7511 j. ök. út jobb oldalán halad, amelynek oldalárkával a vízelvezető rendszer ki van építve, funkciójukat a profil jellegű tisztítás után továbbiakban is ellátják, ebbe beletartozik a keresztező átereszek tisztítása és az elvezető árkok jókarba helyezése is.
Azokon a helyeken, ahol a terepadottságok miatt hosszirányú csapadékmozgás várható a földmű lábánál, ott bevágási vápa kialakításával és víznyelőkkel történik a csapadékvíz átvezetése a nyílt árkokba a helyszínrajzon jelölt helyeken. A víznyelők befolyási oldala előtt 4 m hosszban folyóka építés szükséges, míg a víznyelők NA200 KGPVC csővel történő kifolyási oldalán 3 m hosszban burkolni kell az árkot, bekötő foggal.
A 0+003-0+102 km sz. szakaszon a közúti és kerékpár út között elhelyezkedő mélyvonalba folyóka építése szükséges 50 cm szélességgel.
A meglévő árkokon lévő átereszek cseréje szükséges.
Az altalaj fagyérzékenysége miatt a tükörkialakításnál a töltést szemcsés, nem fagyveszélyes anyagból kell építeni.
A vápa jellegű elvezetés esetén a víznyelők kikötését ferde állásban kell végrehajtani az esés irányába, a kivezetés esetén a profilozott árkot minden esetben burkolni szükséges 3,00 m hosszban. Az 1+253-1+361 km sz. közötti szakaszon bal oldalon a nyílt árkot burkolni szükséges, illetve a mélyponton NA600 b. átereszszel ( kp. út alatt) majd a közút alatt NA600 b. áteresszel szükséges a csapadékvizek elvezetése. A befogadó árok megfelelő mélységű profilozását, átépítését szükséges elvégezni a jelzett helyeken.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően elvárt 24 hónapon felül (0-36) 15
2 MV-KE vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki vezető szakmai tapasztalata kerekparút építésével, felújításával kapcsolatos építési beruházásban (0-5 db)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002
II.2.9) További információ:
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés és műszak leírás tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
-
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút kialakítása Kisrécse-Zalasárszeg között
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi eljárásban kettő ajánlat került benyújtásra, amelyek felolvasó lapjainak tartalma alapján megállapítható, hogy fennállnak a Kbt. 70. § (1) bekezdésben foglalt feltételek. A Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ajánlatkérő a fedezet mértékét 87.763.199,- Ft + ÁFA (bruttó 111.459.263,- Ft) összegben rögzítette, melyet az ajánlatok bontásakor ismertetett.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fundaxis-3M Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27218534
Postai cím: Csend Utca 5.
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25751703214

Hivatalos név: Kanizsa Produkt Bau Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15604664
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 15. 2/4
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14061912220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges