Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3150/2019
CPV Kód:31154000-0
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:1149 Budapest, Róna u. 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Elektronikus közig. informatikai és távk. szolg.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Attiláné
Telefon: +36 17955709
E-mail: molnar.attilane@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000172262019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000172262019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Elektronikus közig. informatikai és távk. szolg.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ZRH számára AEG 48V-os tápegység és UPS eszközök
Hivatkozási szám: EKR000172262019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31154000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ZRH számára AEG 48V-os tápegység és UPS eszközök bővítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ZRH számára AEG 48V-os tápegység és UPS eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31154000-0
További tárgyak:31111000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Róna u. 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zártcélú Rendészeti Hálózat (zRH) számára AEG gyártmányú berendezés bővítéséhez szükséges 48V-os tápegység és 3kVA-es UPS eszközök beszerzése az alábbiak szerint. 48V-os tápegység összesen 50 db, melyből 39 db fix mennyiség, 11 db opcionális mennyiség.
3kVA-es UPS berendezés összesen 56 db, melyből 44 db fix mennyiség, 12 db opcionális mennyiség. Az Ajánlattevő által megajánlott tápegységeknek meg kell felelniük a Magyarországon hatályos MSZ 2364-410:1999, MSZ 2364-473:1994, MSZ 2364-551:1999, MSZ 2364-450:1994, MSZ 2364-706:1999, MSZ 2364-560:1995, MSZ 2364-430:1994, MSZ 2364-702:1994, MSZ 2364-420:1994, MSZ EN 60529:2015 szabványoknak. Az Ajánlattevő által megajánlott UPS eszközöknek meg kell felelniük a Magyarországon hatályos MSZ 2364-410:1999, MSZ 2364-473:1994, MSZ 2364-551:1999, MSZ 2364-450:1994, MSZ 2364-706:1999, MSZ 2364-560:1995, MSZ 2364 -430:1994, MSZ 2364-702:1994, MSZ 2364-420:1994, MSZ EN 60529:2015 szabványoknak. A nyertes Ajánlattevőnek a leszállított eszközökre 12 hónap jótállást kell vállalnia a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva. Ahol a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. Ajánlattevő feladata a vonalkódos azonosító matrica elhelyezése a termékeken. A vonalkódos matricákat Ajánlatkérő
biztosítja. A közbeszerzés tárgyának részletes leírását az Ajánlattételi dokumentáció V. számú Fejezete szerinti Közbeszerzési műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 48V-os tápegység opcionális mennyisége 11 db. 3kVA-es UPS berendezés opcionális mennyiség 12 db. Az opcionális mennyiségek teljesítési határidejét Ajánlatkérő az opció lehívásakor adja meg. Az opcióra vonatkozóan – a konkrét igényének felmerülésekor – egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra legkésőbb 2019. november 15-ig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott határidő alatt Ajánlatkérő nem munkanapot, hanem naptári napot ért. A megadott határidő a teljesítés legkésőbbi határideje. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
2.) Jelen felhívás IV.2.6. pontban megadott 2 hónap időtartam alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatol-ni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII.19.) Korm r. 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A 424/2017. (XII.19.) Korm r. 12. § (2) bekezdésében szabályozott eset fennállása esetén Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely gazdasági szereplő (ajánlattevő(k), kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: M1-M2. Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelel-e. Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő
felhívására benyújtandó igazolások: M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), és (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (48V-os tápegység, vagy azzal egyenértékű (Ajánlatkérő megfelelő referenciának fogad el minden olyan 230V váltakozó feszültségről 48V egyen feszültségre redukáló eszközt, amely képes külső akkumulátort kezelni.) és 3kVA-es UPS berendezés vagy azzal egyenértékű (Ajánlatkérő megfelelő referenciának fogad el minden olyan szünetmentes áramforrást, amely a kimenetein áramkimaradás esetén is 230V feszültséget ad le és 3kVA-es kapacitással rendelkezik.) szállításainak ismertetése az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva), - a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, • kapcsolattartó neve és elérhetősége), - a szállítás (szerződés) tárgya, - szerződés keretében szállított termékek megnevezése ( • gyártmány, típus megadása), - szállított termékek mennyisége, - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek • megfelelően történt-e. A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás • feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja azon referenciákat is, amelyek a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének c) és g) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek és az MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek szerinti, vagy
azokkal egyenértékű rendszerek szerinti működést igazoló tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt (tanúsítványokat), illetve az Ajánlattevő egyenértékű minőségbiztosítási és környezet-központú irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (48V-os tápegység) vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amelyek alapján a 48V-os tápegység szállítás mennyisége eléri vagy meghaladja a 29 db-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (3kVA-es UPS) vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amelyek alapján a szállítás mennyisége eléri vagy meghaladja a 33 db-ot. A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő(k) több referenciával is megfelelhet(nek). M2. Alkalmas az az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlattétel időpontjában rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek és az MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek szerinti tanúsítványokkal, vagy azokkal egyenértékű rendszerek szerinti működést igazoló tanúsítványokkal, illetve minőségbiztosítási és környezet-központú irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival. Ha az Ajánlatkérő az Ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő - ideértve a fogyatékosok számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is -, akkor a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőség-biztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási
szabványoknak. Az M1-M2 pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelést. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. A 424/2017. (XII.19.) Korm r. 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A 424/2017. (XII.19.) Korm r. 12. § (2) bekezdésében szabályozott eset fennállása esetén Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely gazdasági szereplő (ajánlattevő(k), kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: -
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik. Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás. Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint. A fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: -
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok hozzáférési módja: A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető az I.3. pontban megadott elérési úton. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó. 2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az Ajánlattételi lap alkotja. 3. Az eljárás nyelve a magyar nyelv. 4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés). 6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 7. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)) 8. Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A megajánlott eszközöknek és az ezekkel kompatibilis már meglévő felügyeleti eszközöknek homogén rendszert kell alkotniuk. Csak így garantálható a határvédelemi rendszerek tápellátása és megfelelő szintű bővítésének biztosítása, megerősítése mind a kialakítás, mind az üzemeltetés tekintetében, különösen arra való tekintettel, hogy pl. az esetlegesen megajánlott különböző típusú eszközökhöz külön-külön szükséges lenne felügyeleti rendszerek kialakítása, mellyel nem lenne biztosítható az elvárt üzembiztonsági szinten a kialakításra kerülő határvédelmi rendszer. 9. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési
dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak. 10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontja alapján, jelen felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési részszempontok és súlyszámok szerint bírálja el. Az értékelési módszerek részletes ismertetését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 11. Ajánlattevőnek a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. 11. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmaznia. 12. Ajánlattevőnek a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 13. Ajánlattevőnek a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 14. Az ajánlatok értékelése: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható alsó és felső ponthatár: az egyes részszempontokra adható pontszámok alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. Pontkiosztás módszere: Az értékelés az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 2. részszempont esetében az abszolút értékelés módszerével történik. Az értékelési módszerek részletes ismertetését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Molnár Attiláné, Lajstromszáma 299
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák