Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3160/2019
CPV Kód:50720000-8
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:szennyvízelhelyezés és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdag Adrienn
Telefon: +36 14554331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000172882019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000172882019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: szennyvízelhelyezés és kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőtermelő és légkezelő berendezések üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000172882019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50720000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében hőtermelő, légkezelő, melegvízellátó és elosztórendszerek karbantartása és üzemeltetése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hőtermelő és légkezelő berendezések üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50720000-8
További tárgyak:50730000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
FCSM Zrt. Bp. II. Zsigmond tér 2-4., Bp. III. Pünkösdfürdő 1-3., Bp.III. Nánási köz 1/a., Bp. III. Nánási köz 2., Bp. VIII. Kerepesi út 19., Bp. VIII. Kerepesi út 21., Bp. VIII. Asztalos S. út 4., Bp. VIII. Asztalos S. út 3. Bp.IX. Soroksári út 31., ,Bp. XI. Budafoki út 74., Bp. XI. Hunyadi J. út 16., Bp. XIII. Vizafogó u. 6., Bp. XXI. Vas Gereben u. 10., Bp. XXI. Erdősor u. 145., Bp. XXII. Háros u. 7., Bp.,IV. Tímár utca 1., összesen 16 db telephelyen 85 db gázkészülék, 72 db légkezelő, 3 db folyadékhűtő, 6 db gázérzékelő berendezés, A szerződés időtartama alatt a berendezések tekintetében +10% mennyiségi eltérés lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett (opció, ld.II.2.11)pont).
Hőtermelő és elosztó rendszerek, használati melegvíz és az elosztórendszerek, illetve a folyadékhűtő berendezések és elosztó rendszerek, gázfogadók és gázérzékelők üzemeltetése, amely kiterjed a rendszer berendezéseinek karbantartására, eseti javítására, kiszállási idő biztosítására, szerviz készenlét biztosítására és üzemzavar elhárítására, értéknövelő felújítására, illetve a biztonságtechnikai felülvizsgálatok, mérések elvégzésére is.
Üzemeltetési feladatok:
1) a megjelölt épületegyüttesek fűtésének, klimatizációjának, meleg víz ellátásának biztosítása
2) hő központok szabályozó automatikáinak beállításainak ellenőrzése, megrendelővel való egyeztetés az optimális beállítások érdekében az átvett berendezések szakszerű, optimális hatásfokkal, energiatakarékos működtetése, ellenőrzése, karbantartása
3) a folyamatos szolgáltatás érdekében a megelőző karbantartások, javítások és hibaelhárítások elvégzése
4) a hő ellátó rendszer működtetéséhez szükséges személyzet biztosítása
5) a hő központok kilépő csonkjainál a kiadott meleg víz hőfokának mérése
6) a helyiségek belső hőmérsékleteivel kapcsolatos panasz kivizsgálása és a megrendelő képviselőjével közösen a szükséges ellenőrző mérések elvégzése
7) az üzemeltetéssel összefüggő biztonsági-, és védő berendezések ellenőrzésének elvégzése
8) amennyiben a megrendelő gázmérő óraállások rögzítésekor, túlfogyasztást észlel, akkor azonnal ki kell vizsgálni a túlfogyasztás okát
9) kapcsolattartás a hatóságokkal, ellenőrzések, vizsgálatok időszerűségének figyelemmel kísérése, a berendezések felkészítése
10) a karbantartási naplók vezetése és megrendelőnek való átadása
11) gázérzékelő berendezések folyamatos karbantartása, ellenőrzése
Ajánlattevő köteles a folyamatos és biztonságos üzemmód fenntartása érdekében a rendszerek ellenőrzéséről naponta (munkaszüneti napok esetében is) gondoskodni, építési/üzemeltetési naplót vezetni, és az üzemzavar elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés időtartama alatt a berendezések tekintetében +10% mennyiségi eltérés lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltésére a hirdetmény feladhatósága érdekében került sor. A megadott érték nem a becsült érték, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67.§ (4) bekezdés).
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§-a szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.: A Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni saját vagy jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti év számviteli szabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolati példányát (kiegészítő mellékletek és adott esetben könyvvizsgálói jelentés nélkül). [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ebben az esetben ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu címen) megtalálhatók-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel nagyságáról kell ajánlattevőnek nyilatkoznia. Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében, az árbevétel összegét az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65.§ (7) -(8) bekezdéseire.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a gazdasági és pénzügyi követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje saját tőkéjének összege az utolsó kettő lezárt üzleti év bármelyikében kevesebb, mint a jegyzett tőkéjének összege.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben az Ajánlatkérő által megkövetelt – a közbeszerzés tárgyából (hőtermelő, légkezelő, melegvízellátó és elosztórendszerek karbantartása és üzemeltetése) származó általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétel mértéke: 20.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. – M.2. szempontok esetében a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
M.1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolni kell: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak, referenciáinak ismertetését a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.
A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak minimum tartalmaznia kell:
- a szerződés tárgyát olyan részletességgel, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,
- szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- az ellenszolgáltatás nettó értékét
- saját teljesítés értékét,
- a teljesítés helyét és időpontját (kezdő és befejező időpontját, naptári napban megjelölve),
- nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről.
A referenciákat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§(1)-(2) bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel kell megadni, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívás M.1. pontjában előírt alkalmassági feltételt olyan szerződéssel kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt. Ebben az esetben a referencia szerződés bemutatásánál ajánlattevő adja meg a saját teljesítés értékét.
Folyamatban lévő szolgáltatás esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie. Ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásának napjáig befejezett (rész)teljesítést fogad el.
Amennyiben Ajánlattevő külföldi szolgáltatások HUF-tól eltérő pénznemben teljesített ellenszolgáltatásait kívánja feltüntetni, Ajánlatkérő a nyilatkozatban abban az esetben is HUF pénznemben kéri feltüntetni az ellenszolgáltatás értékét. Az átszámítás a pénznemek között a teljesítés időpontjában érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyamon történik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, 21. § (3a) bekezdés, 21/A. §, 22. § (1)-(2) bekezdés]
Folytatás a VI.4.3) pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben hőtermelő, légkezelő, melegvízellátó és elosztórendszerek karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó legalább 1 db szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek értéke legalább nettó 20 000 000,- Ft/év. A feltételnek egy szerződés keretében kell megfelelni.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 6 fő szakemberrel, akik közül
a) legalább 2 fő a 42/2017. (XII.11) NGM rendelet szerinti arcképes gázszerelői igazolvánnyal, amelyben a végezhető tevékenységek között szerepel, a „Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása” tevékenység, vagy azokkal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, valamint kazán, gázégő szervizelése, karbantartása terén legalább 5 év szakmai tapasztalatot igazol, akik közül legalább 1 szakembernek minimum 3 év 900 KW - os kazán szerelésében szerzett gyakorlata van
b) legalább 2 fő a 42/2017. (XII.11) NGM rendelet szerinti arcképes gázszerelői igazolvánnyal, amelyben a végezhető tevékenységek között szerepel a „Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, felhagyása, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása” tevékenység, vagy azokkal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, valamint kazán, gázégő szervizelése, karbantartása terén legalább 5 év szakmai tapasztalatot igazol, akik közül legalább 1 szakembernek minimum 3 év 900 KW - os kazán szerelésében szerzett gyakorlata van valamint
c) legalább 2 fő központi fűtés és csőhálózat szerelő képzettséggel, vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezik, valamint kazán szervizelése, karbantartása terén legalább 5 év szakmai tapasztalatot igazol.
d) legalább 2 fő a 42/2017. (XII.11) NGM rendelet szerinti arcképes gázszerelői igazolvánnyal, amelyben a végezhető tevékenységek között szerepelnek a „Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)” valamint a „Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW)” tevékenységek, vagy azokkal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik.
A műszaki szakmai alkalmasság igazolása során bemutatott szakemberek esetében az a), b) és d) pontok között lehetséges átfedés, de az a) b) és d) pontokban legalább 4 szakember bemutatása szükséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 42/2017. (XII.11) NGM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő meghiúsulási, késedelmi kötbért, 24 havi jótállást ír elő, amelyek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A számla az igazolt teljesítést követően, a Kbt.135.§(1),(5)-(6) és a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdésével összhangban kerül kiegyenlítésre.
A teljesítést igazoló okiratoknak a számla mellékletét kell képezniük.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor. A szerződés szerinti ellenérték megfizetésére a karbantartási díj esetében havonta, eseti megrendelés esetében a teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 25. napon, vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelőző utolsó banki napon átutalással kerül sor.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. tv. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2.Ajánlattevő ajánlatában csatolja
a) a felolvasó lapot, változatlan szerkezetben, kitöltve
b) a nettó ajánlati árat alátámasztó Tételes ajánlat táblázatot kitöltve
c) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) szerint
d) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást
e) nyilatkozatot, hogy a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződésre vonatkozó közzétételi szabályokat megismerte; a tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza
f) nyilatkozatát, hogy rendelkezik a beszerzés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással, vagy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára vállalja a beszerzés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítás megkötését
g) műszaki ajánlatát (karbantartási terv)
h) közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodást és a Kbt. 35. § (2) és a 424/2017.(XII.19.) Korm. r. 13.§(3) szerinti meghatalmazást
i) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
j) Dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat
Amennyiben ajánlattevő a kért dokumentumokat nem csatolja, akkor ajánlata – a Kbt. 71. § és 73. § (1) d) pontja figyelembe vételével – érvénytelennek minősül.
4.Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) a)) bírálati szempont szerint értékeli.
5.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P.1., M.1.,M.2., alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
7.Az ajánlattétel formai előírásait a dokumentáció tartalmazza.
8.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
9.Az órában meghatározott időpontok a budapesti pontos idő szerint értendők.
10. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetve magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
12.FAKSZ:Dr.DarázsFerenc,lajstromszám:00362
13. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.
14.AK nem teszi lehetővé a Kbt.35.§(8)-(9) alapján projekttársaság létrehozását.
15. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt azért nem biztosítja, mivel a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások műszaki és minőségi követelményeire figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a szakmai ésszerűséggel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
III.1.3) pont A kiválasztott szempontok felsorolása és rövid ismertetésének folytatása:
M.2. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezését, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont].
A szakember(ek) bemutatása során csatolandó
- a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- adott esetben a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával
- a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyben a nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik az ajánlatban szerepeltetett beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való közreműködését, munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Azon szakemberek esetében, akiket Ajánlattevő nem saját állományúként, nem munkaviszonyban alkalmaz, meg kell adnia, hogy milyen jogviszony keretében foglalkoztatja, és az ajánlatnak tartalmaznia kell olyan a szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, amelyben a nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik az ajánlatban szerepeltetett beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való közreműködését, munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlattevőnek közölnie kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét. Ennek a kötelezettségének Ajánlattevő az M.2. alkalmassági feltételre vonatkozóan, Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtott nyilatkozatával (és a kapcsolódó dokumentumok benyújtásával) tesz eleget.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák