Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:3362/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Füzesgyarmat, HRSZ: 1433; 1656;1381 ;1505/1; 1397 ; 1468 ; 1455 ; 1427 ; 1863/1; 1876/2; 4101; 2714;2715; 2716, 0606/3; 0608; 0607; 0606/5; 0606/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KIPPER CAR TRANSZ Fuvarozó , Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60165486
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csák Zsolt
Telefon: +36 66491058
E-mail: muszak@fuzesgyarmat.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fuzesgyarmat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvízelvezetés rekonstrukció Füzesgyarmaton
Hivatkozási szám: EKR001167412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Füzesgyarmat 1. öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója projekt keretén belül az alábbi vízilétesítmények készülnek el: Csapadékvíz elvezető csatornák: Ssz. Megnevezés Hossz (m) 1.1-1-2 csatorna Bem u., Dózsa u. 572 m 2. 1-1-3 csatorna Sas u. 615 m 3 1-1-7 csatorna Zrínyi u. 565 m 4. 1-1-5 Zrínyi u. 555 m 5. 1-1-3-1 csatorna Tó u. 125 m 6. 1-1-4-1 csatorna Akác u. 75 m . 7. 1-1-5-1 csatorna Berzsenyi u. 117 m 8. 1-1-5-2 csatorna Erkel u. 125 m Összesen: 2749 , Továbbá a fenti csapadékvíz csatornák befogadó csatornájaként és egyben az 1/1 számú részvízgyűjtő öblözet csatornájaként működő 9. 1-1-0 lakatosszigeti csatorna 960 m Mindösszesen : 3709 m Ez utóbbi csatorna biztosítja azt, hogy a rekonstrukciósra tervezett csatornák által szállított káros csapadékvizet fogadja, és elszállítja az 1. jelű öblözet főbefogadójába Nagyéri-Vettréti csatorna 3+345 sz.szelvényébe történő becsatlakozásig.
A részletes műszaki specifikációt a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 84343162 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvízelvezetés rekonstrukció Füzesgyarmaton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Füzesgyarmat, HRSZ: 1433; 1656;1381 ;1505/1; 1397 ; 1468 ; 1455 ; 1427 ; 1863/1; 1876/2; 4101; 2714;2715; 2716, 0606/3; 0608; 0607; 0606/5; 0606/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Füzesgyarmat 1. öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója projekt keretén belül az alábbi vízi létesítmények fognak elkészülni.
1-1-2 csatorna Bem, Dózsa utca 572 m hosszúságban
1-1-3 csatorna Sas u. 615 m hosszúságban
1-1-4 csatorna Zrínyi u. 565 m hosszúságban
1-1-5 csatorna Zrínyi u. 555 m hosszúságban
1-1-3-1 csatorna Tó utca 125 m hosszúságban
1-1-4-1 csatorna Akácfa utca 75 m hosszúságban
1-1-5-1 csatorna Berzsenyi utca 117 m hosszúságban
1-1-5-2 csatorna Erkel utca 125 m hosszúságban
1-1-0 Lakatosszigeti csatorna 960 m hossz
Ez utóbbi csatorna biztosítja azt, hogy a rekonstrukciósra tervezett csatornák által szállított káros csapadékvizet fogadja, és elszállítja az 1. jelű öblözet fő befogadójába a Nagyéri-Vettréti csatorna 3+345 sz. szelvényébe történő becsatlakozásig.
A rekonstrukciós munka során a csatornák jelenleg meglévő nyomvonalán, lényegileg és alapvetően a csatornák jelenlegi mélységét biztosító mederburkolat épül, és az ingatlanok kapubejáróinak átépítése történik meg.
A vízrendezés végrehajtásával a belterületen a vízi létesítmények olyan állapotba kerülnek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő területeken a magán, állami és közösségi létesítményekben. A víz helyben tartását szolgálja továbbá a szikkasztó burkoló elemek alkalmazása.
A projekt keretében megvalósul a vízgyűjtő területről a káros vizek elvezetése, és ezzel egyidejűleg a hasznosítható vizek maximális helyben tartása.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását kéri: A felhívás III.1.3) pont M/1.) pontjában előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00041
II.2.9) További információ:
Jelen közbeszerzési eljárás feltételes. Amennyiben az eljárás becsült értékére tekintettel többletforrás válna szükségessé, a Vállakozási szerződés hatálybalépésének napja a pozitív Támogatói Hatóság döntés kézhezvétele. A hatálybalépés napja a Megrendelő általi Vállalkozó felé történő támogatói döntésről szóló értesítést követő 3. munkanap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvízelvezetés rekonstrukció Füzesgyarmaton
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KIPPER CAR TRANSZ Fuvarozó , Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33417352
Postai cím: Mikes Kelemen Utca 17
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
E-mail: juliannabalazs1976@gmail.com
Telefon: +36 303415896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14189238204
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84343162
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KIPPER CAR TRANSZ Fuvarozó , Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33417352
Postai cím: Mikes Kelemen Utca 17
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14189238204

Hivatalos név: G+S Gép Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59739935
Postai cím: Széchenyi István Utca 49.
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13476777204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges