Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3566/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Budapesti Szent Ferenc Kórház
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Szent Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK20489
Postai cím: Széher út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hostyánszky Judit
Telefon: +36 13928246
E-mail: titkarsag@szentferenckorhaz.hu
Fax: +36 13928248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1021 Budapest, Széher út 73. - Hrsz.: Budapest 02. kerület, 11062 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.
A Budapesti Szent Ferenc Kórház új, közel nulla energiaigényű épületének teljes körű befejező építőmesteri, szakipari és szakági kivitelezési feladatai, a meglévő épülethez funkcionálisan szervesen kapcsolódó pince, földszint, kétemeletes épület, szerkezetépítést követő befejező munkái, továbbá a 4. szint szerkezetépítése.
A bővítés keretében kivitelezésre kerülő új épület mindösszesen 1694,76 m2 a lapterületű (pince: 407,61 m2, földszint: 463,21 m2, 1. emelet 411,97 m2, 2. emelet 411,97 m2).
Az épület első három szintjének teljes vasbeton szerkezete, a talajszint alatti víz-és hőszigetelések, alaplemez alatti gépészeti vezetékek, meglévő épület szennyvíz és csapadékvíz vezetékeinek szükséges kiváltásai, az alaplemezben és a felmenő vasbeton szerkezetekben szerelt földelési és villámvédelmi hálózat elemei elkészültek.
Befejezés főbb kivitelezési feladatai:
A 4. szint teljes szerkezetépítése, tetőfödém megépítése, külső kitöltő falszerkezetek, homlokzati nyílászárók párkányokkal könyöklőkkel, külső zsaluzia árnyékoló szerkezettel, hőszigetelések homlokzaton, lapostetőn, csapadékvíz és üzemi víz elleni szigetelések, homlokzati felületképzések, belső aljzatképzés, belső válaszfalak, belső felületképzések, belső burkolatok, álmennyezetek, épületasztalos munkák, épületlakatos munkák, bádogos munkák, felvonó telepítés, elektromos munkák, épületgépészeti munkák, kertépítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.5-16-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 146 - 333626

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 930403464 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Folytatás a tájékoztató VII.2.1. pontjától:
A Szerződés 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleírás), az eljárás során feltett kérdések és azokra adott válaszok, az 1. számú szerződésmódosítás szerinti műszaki leírás, az 1. számú szerződésmódosítás során aktualizált pénzügyi-műszaki ütemezés, valamint a Vállalkozó ajánlata.”
Felek a jelen Szerződésmódosításhoz csatolják a Szerződésmódosítás szerinti módosított műszaki tartalmat leíró műszaki leírást, árazott költségvetést. A Szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok, részletes költségvetés kiegészül a jelen Szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki leírással, kiegészítő (különbözeti) költségvetéssel (a továbbiakban együtt: „Módosított Műszaki Leírás”).
Folytatás a tájékoztató VII.2.2. pontjától:
A módosítások részben a Megrendelő által szolgáltatott tervek módosítását, illetve kiegészítését tették szükségessé. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés egyes tételei a módosítás eredményeként elmaradnak, módosulnak, illetve további új tételekkel egészülnek ki.
A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező megrendelt munkák többlet értéke az elmaradó, és az új tételek költségének egyenlege alapján a Módosított Műszaki Leírás szerint: 28.007.692,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió-hétezer-hatszázkilencvenkettő forint (a továbbiakban „Ellenérték Növekedés”).
Az eredeti szerződéses érték 930.403.464,- Ft + 27% áfa, azaz Kilencszázharmincmillió-négyszázháromezer-négyszázhatvannégy forint.
Az uniós értékhatár 1.723.541.680,- Ft, azaz Egymilliárdhétszázhuszonhárommillió-ötszáznegyvenegyezer-hatszáznyolcvan forint.
Ennek megfelelően az Ellenérték Növekedés mértéke 3,01%, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá az uniós értékhatárt sem.
Az Ellenérték Növekedéshez kapcsolódó Módosítás Műszaki Leírása szerinti munkák szükségessé és indokolttá tették a teljesítési rész- és véghatáridő módosítását is. A módosított műszaki tartalom megvalósítási időigénye, a módosított műszaki tartalommal összefüggő tervmódosítások rendelkezésre állásának időpontja alapján a Szerződés 2. pontja szerinti teljesítési rész- és véghatáridő módosítása indokolt, a határidők e módosítására a Vállalkozó jogosulttá vált.
A Felek a határidő módosításának indokoltsága és jogossága tekintetében a Műszaki Ellenőr nyilatkozatát vették alapul. A Műszaki Ellenőr a Szerződésmódosítás mellékletét képező nyilatkozatában a teljesítési rész- és véghatáridő módosítása mértékének indokoltsága tekintetében az alábbi körülményeket, adatokat vette figyelembe.
A Szerződés megkötését követően a Megrendelő jelezte, hogy a villamos betáplálást a Szerződés szerint tervezettől eltérően kéri kialakítani és a meglévő épület főelosztójának cseréje helyett közvetlen leágazást és az új épületbe telepített főelosztót kér, továbbá módosította a Szerződés szerinti tendertervekben szereplő diesel aggregátor paramétereit. Mivel a Szerződés tervezési feladatot nem foglal magában, a Megrendelő a módosított terveket a Szerződés szempontjából harmadik személynek minősülő tervezőtől rendelet meg. A Vállalkozó a Módosított Műszaki Tartalomnak megfelelő főelosztó, valamint egyéb kapcsolódó, összefüggő berendezések (így különösen tűztabló, RWA), és a diesel aggregátor megrendelését és beépítését, kivitelezését nem tudta megkezdeni mindaddig, amíg a vonatkozó tervmódosítások nem készültek el, és a Megrendelő azt nem bocsájtotta a Vállalkozó rendelkezésére. A Vállalkozó a Szerződésnek megfelelően akadályt közölt, és felszólította a Megrendelőt a módosított tervek szolgáltatására. A vonatkozó módosított terveket az épület főelosztója tekintetében a Megrendelő 2018. november 21. napján adta át a Vállalkozó részére, ezen időponttól hárul el az akadály, hogy a módosított munkarészeknek megfelelő berendezések beszerzését és kivitelezését a Vállalkozó megkezdhesse.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
Folytatás a tájékoztató VII.2.2. és VI.3. pontjától:
A Vállalkozó a módosított tervek kézhezvételét megelőzően nem tudta megrendelni a főelosztót, valamint az arról üzemeltethető minden villamos üzemű komfort- és tűzvédelmi berendezéseket. A diesel aggregátor vonatkozásában a Megrendelő módosított típusra vonatkozó döntését 2018. október 30. napján hozta meg, ezt megelőzően a diesel aggregátor gyártását, és helyszínre szállítását a Vállalkozó nem kezdhette meg. Figyelemmel arra, hogy az új főelosztó, valamint az arról üzemeltethető minden villamos üzemű komfort- és tűzvédelmi berendezés, és a diesel aggregátor megrendelésének, gyártásának, illetőleg helyszínre szállításának időigénye, továbbá a leszállított berendezések bekötése, tesztelése, valamint hatósági jóváhagyatása összesen 84 napot vesz igénybe, a Módosított Műszaki Tartalom megvalósítása a részhatáridő esetében összesen 90 nap határidő hosszabbítást indokolna.
A fent kiemelten hivatkozott műszaki tartalmi elemeken kívül további módosítások tárgyát képezik egyes gépészeti, villamossági, tűzvédelmi, valamint IT műszaki elemek, megoldások, amelyek szintén tervmódosításokat, illetőleg tervkiegészítéseket indokoltak. E tervek megrendelő általi rendelkezésre bocsátása szakaszosan történt, az érintette munkák elvégzését a Vállalkozó a tervezett, ütemezett időponthoz képest későbbi időpontban tudta megkezdeni. Fentiek alapján a Szerződés műszaki tartalmának számos elemét érintik különböző időtartamokra párhuzamosan is akadályoztatások, módosított műszaki tartalomra vonatkozó tervmódosítások, adatszolgáltatások, módosított műszaki tartalomra vonatkozó megvalósítási időigények. Az érintett teljes időskálát figyelembe véve a leghosszabb mértékű magvalósítási időigényű elem (fő elosztó) alapján a részhatáridő indokolt meghosszabbításának mértéke mindösszesen 90 nap (12 hét, azaz 84 nap, valamint 2018. november 15. (részhatáridő) és 2018. november 21. (fő elosztóra vonatkozó munkarész megkezdését lehetővé tevő módosított terv szolgáltatása) közötti időtartam, azaz 6 nap, összesen 90 nap).

A kifejtett körülmények miatt, valamint további műszaki tartalmi változások miatt a részhatáridőn kívül eső, a véghatáridőhöz rendelt műszaki tartalom elvégzése is akadályokba ütközött, illetve többletidőt igényel. A részhatáridőhöz rendelt munkákkal párhuzamos munkavégzésre érdemben nem volt lehetősége a Vállalkozónak. A Megrendelő jelezte, hogy a külső tereprendezés műszaki tartalmát módosítani kívánja, a vonatkozó terv így módosításra, átdolgozásra szorul. E körülményre tekintettel e munkák nem voltak végezhetők, továbbá a téli időszakban már nem is végezhető kertészeti munka. A jelen szerződésmódosítás szerinti megnövekedett műszaki tartalom megvalósítási időigénye, az akadályoztatás miatt párhozamosan végzendő munkák mennyisége nőt, melyek a Vállalkozó kapacitásait lefoglalták. A véghatáridőhöz rendelt műszaki tartalom az épületen belül (2. szint szakipari kialakítása) csak a részhatáridő szerinti teljes műszaki tartalom megvalósulása után kezdhető meg, a kertészeti munka pedig csak a módosított tervek elkészülte, és megrendelői jóváhagyását követően tavaszi időben kezdhető el. E tényezők figyelembevételével a véghatáridő 90 nappal történő meghosszabbítása is indokolt a jelen szerződésmódosítás keretében.
Felek a jelen Szerződésmódosítás indokolásának teljessége és érintetlenül hagyása mellett előzményként rögzíteni kívánják továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás alapjául szolgáló fent kifejtett tényezőkön (műszaki tartalom módosulás, ehhez kapcsolódó tervmódosítások és akadályoztatások) felül is voltak egyéb olyan körülmények, amelyek a Vállalkozó felelősségi körén kívül álló okból a kivitelezés késedelméhez vezettek (késedelmes munkaterület-átadás és munkakezdés).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1021 Budapest, Széher út 73. - Hrsz.: Budapest 02.
kerület, 11062 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületének kivitelezése
vállalkozási szerződés keretében.
A Budapesti Szent Ferenc Kórház új, közel nulla energiaigényű épületének teljes körű befejező építőmesteri, szakipari és szakági kivitelezési feladatai, a meglévő épülethez funkcionálisan szervesen kapcsolódó pince, földszint, kétemeletes épület, szerkezetépítést követő befejező munkái, továbbá a 4. szint szerkezetépítése.
A bővítés keretében kivitelezésre kerülő új épület mindösszesen 1694,76 m2 a lapterületű (pince: 407,61 m2, földszint: 463,21 m2, 1. emelet 411,97 m2, 2. emelet 411,97 m2).
Az épület első három szintjének teljes vasbeton szerkezete, a talajszint alatti víz-és hőszigetelések, alaplemez alatti gépészeti vezetékek, meglévő épület szennyvíz és csapadékvíz vezetékeinek szükséges kiváltásai, az alaplemezben és a felmenő vasbeton szerkezetekben szerelt földelési és villámvédelmi hálózat elemei elkészültek.
Befejezés főbb kivitelezési feladatai:
A 4. szint teljes szerkezetépítése, tetőfödém megépítése, külső kitöltő falszerkezetek, homlokzati nyílászárók párkányokkal könyöklőkkel, külső zsaluzia árnyékoló szerkezettel, hőszigetelések homlokzaton, lapostetőn, csapadékvíz és üzemi víz elleni szigetelések, homlokzati felületképzések, belső aljzatképzés, belső válaszfalak, belső felületképzések, belső burkolatok, álmennyezetek, épületasztalos munkák, épületlakatos munkák, bádogos munkák, felvonó telepítés, elektromos munkák,
épületgépészeti munkák, kertépítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 958411156
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3. A szerződés tárgya:
A Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületének kivitelezése.
A beruházás részletes feltételeit a szerződés mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza, beleértve az 1. számú szerződésmódosítással csatolt műszaki leírást (amely magában foglalja a módosított terveket, kiegészítő árazott költségvetést).”
1.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes műszaki leírását a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok, valamint az 1. számú szerződésmódosítás alkalmával csatolt műszaki leírás (amely magában foglalja a módosított terveket, kiegészítő árazott költségvetést) tartalmazzák, amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei.”
2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A szerződés időtartama:
A teljesítés véghatárideje (a készre jelentés legkésőbbi időpontja): 2019. május 29.
Az épület első három szintjének (készre jelentésének) kötbérterhes részhatárideje: 2019. február 13.”
3.1. pont első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1.3. pontban megjelölt feladatok ellátásáért összesen 958.411.156,- Ft + 27% áfa, azaz Kilencszázötvennyolcmillió-négyszáztizenegyezer-százötvenhat forint + 27% áfa mértékű vállalkozási díj illeti meg.”
A 3.1. pont további bekezdései változatlanul hatályban maradnak.
3.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Megrendelő a jelen szerződés elszámolható ellenértékét részben a KEHOP-5.2.5-16-2016-00002 azonosítószámú „A Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel” projekt keretében, részben a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a Budapesti Szent Ferenc Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórházzá alakítása 2018. évi II. ütem tárgyú támogatási forrásból, részben a 4789-3/2016/EIFF számú Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott „a Budapesti Szent Ferenc Kórház bővítését jelentő új szárnyrész építésének 200 millió Ft-tal történő támogatása” tárgyú támogatásból, részben pedig „a Szent Ferenc Kórház 2018. évben megvalósuló új épületszárnyának építéséhez ezen keresztül Budapest Főváros II. kerület lakosai egészségügyi ellátásnak fejlesztése” című, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól elnyert támogatásból, továbbá saját forrásból finanszírozza.
A szerződés utófinanszírozású.
A Vállalkozó három részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezés szerint:
- I. részszámla: a kivitelezés 25 %-os készültségi szint elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékben.
- II. részszámla: a kivitelezés 50 %-os készültségi szint elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékben.
- III. részszámla: a kivitelezés 75%-os készültségi szint elérése esetén az 1. számú szerződésmódosítás szerinti nettó vállalkozói díj 25%-a
- Végszámla: a kivitelezés 100 %-os készültségi szint elérése esetén az 1. számú szerződésmódosítás szerinti nettó vállalkozói díj I, II. és III. részszámlában meg nem fizetett, fennmaradó összege mértékben.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze.
Végszámla benyújtása: a felújítás műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása után van lehetőség.
A számlán fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a vállalkozó bankja nevét, bankszámlaszámát, adószámát;
- a megrendelő nevét, címét, adószámát;
- a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezést.
A kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).”
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.02.08.
Folytatás karakterkorlát miatt a tájékoztató VI.3. pontjában.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján módosítják, az alábbi indokoknak megfelelően.
A Szerződés megkötését követően Megrendelő a megvalósítandó műszaki tartalom módosítását rendelte el a szerződéskötést követően felmerült, a beruházás során megvalósuló különböző projektek összehangolása, továbbá a használatbavételi engedély kiadása érdekében a hatóságok, szakhatóságok által kért változásokra figyelemmel. A kivitelezés megkezdését követően kezdődött el a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a Budapesti Szent Ferenc Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórházzá alakítása 2018. évi II. ütem tárgyú projekt megvalósítása érdekében a régi épület felújításának, korszerűsítésének és bővítésének tervezése. Ennek során szükségessé vált az új épület terveinek módosítása.
Folytatás tájékoztató VI.3. pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 930403464 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 958411156 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben