Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3631/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Fax: +36 12374113
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000186812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000186812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Összekötő utak csomópontjainak,feltáró út tervezés
Hivatkozási szám: EKR000186812019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Összekötő utak csomópontjainak és a feltáró út tervezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tervezési szerződés keretében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Összekötő utak csomópontjainak,feltáró út tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak:71322000-1
71322100-2
71322500-6
79415200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Összekötő utak csomópontjainak és a feltáró út tervezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tervezési szerződés keretében”, az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
1. tervezési feladat:
1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24. szám alatt található Magyar Állami Operaház új Műhelyháza kialakításához kapcsolódó teljes értékű jelzőlámpás csomópont tervezéséhez tarozóan engedélyes tervek készítése, az útépítéshez szükséges engedélyek megszerzése, a hatósági engedélyekben és kezelői hozzájárulásokban foglaltaknak megfelelően a kiviteli tervek elkészítése a Koncepcióterv 1. tervezési feladathoz kapcsolódóan. Tervező feladata minden a közlekedési csomópont megépítéséhez szükséges engedély megszerzése beleértve a közműkiváltásokat, közmű áthelyezéseket is.
2. tervezési feladat:
A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út – Kismartoni út – Fejlesztési területet feltáró út teljes értékű jelzőlámpás csomópont tervezéséhez tarozóan engedélyes tervek készítése, az útépítéshez szükséges engedélyek megszerzése, a hatósági engedélyekben és kezelői hozzájárulásokban foglaltaknak megfelelően a kiviteli tervek elkészítése a Koncepcióterv szerinti 2. tervezési feladathoz kapcsolódóan. Tervező feladata minden a közlekedési csomópont megépítéséhez szükséges engedély megszerzése beleértve a közműkiváltásokat, közmű áthelyezéseket is.
3. tervezési feladat:
1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24., hrsz.: 38920 alatt található ingatlan telekrendezése során kialakuló hrsz.: 38920/8 és 38920/6 magánutakat és a Kőbányai út – Kismartoni út közlekedési csomópontot összekötő útszakasz megtervezése a 38920/4 hrsz.-ú ingatlanon. Tervező feladata az engedélyes tervek készítése, az útépítéshez szükséges engedélyek megszerzése, a hatósági engedélyekben és kezelői hozzájárulásokban foglaltaknak megfelelően a kiviteli tervek elkészítése a Koncepcióterv szerinti 3. tervezési feladathoz kapcsolódóan. Tervező feladata az útszakasz vízelvezetési és közvilágítási terveinek elkészítése és engedélyezetése. A tervezendő kialakításnak meg kell felelnie a X. Kerület Kőbánya Önkormányzat által kiadott Helyi Építési Szabályzatban előírtaknak. Az út mellett egyoldali járda tervezendő melynek közvilágításáról és vízelvezetéséről az úttal együtt gondoskodni szükséges a Koncepcióterv szerinti 3. tervezési feladathoz kapcsolódóan.
A tervezett létesítményt közforgalom számára megnyitott magánútként engedélyeztetni szükséges. Tervező feladata minden az útszakasz megépítéséhez szükséges engedély megszerzése beleértve a közműkiváltásokat, közmű áthelyezéseket is.
Jelen eljárásban kiválasztott generál tervező feladatai:
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.
- A teljeskörű engedélyezési eljárás lefolytatása az összes, a közlekedési kapcsolatok és utak útépítéseihez kapcsolható területen.
- A közlekedési kapcsolatok és utak útépítéseihez elengedhetetlen közmű kiváltások és közmű áthelyezések, környezettervek megtervezése és engedélyezése.
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- A kivitelezés, megvalósítás során generál és szakági tervezői művezetési feladatok ellátása.
- Feladata magában foglalja a Megrendelő által lefolytatni kívánt kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatását is.
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzés lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése. (kivéve megvalósulási terv)
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pontra megjelölt szakemberek, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli releváns többlet szakmai tapasztalata (hónap) [min 0, max 48 hónap (szakemberenként max. 24 hónap)] 25
2 M2.2) pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli releváns többlet szakmai tapasztalata (hónap) [min 0, max 24 hónap] 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így az részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, az ajánlati ár növekedését is eredményezné, az egyértelmű egyetemleges felelősség nem biztosítható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Kizáró okok igazolási módja:
(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell – ha a Kbt. végrehajtási rendelete azt nem határozza meg – annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. és 10. pontjaihoz: 2007. évi CXXXVI. törvény helyett, értsd 2017. évi LIII. törvényt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
K1) (Közös) ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K1) pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
K1) (Közös) ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a K1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét tüntesse fel.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5); a 26. § (2), a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11), valamint az EKR rendelet 12. § (2) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.
ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:
• a szolgáltatás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
• a szolgáltatás mennyisége;
• az ellenszolgáltatásból részesülés aránya;
• a teljesítés helye;
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás);
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2.1)-M2.2) alkalmassági feltétel esetében a feltételeknek való megfelelés igazolására:
• a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,
• a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).
AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § (3a) bek, 22. § (5) bek. és 24. § (1) bek., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. r.12.§ (2) bek. is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:
M1.1) Legalább egy darab (belterületi) jelzőlámpás csomópont építési/átépítési és forgalomtechnikai terveinek készítését tartalmazó referenciával.
M1.2) Legalább egy darab (belterületi) legalább 450 méter hosszú közút* és/vagy magánút** út építése/átépítése terveinek elkészítése keretében engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítését tartalmazó referenciával.
Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.
*,,Közút” alatt Ajánlatkérő érti az országos, valamint a helyi közút fogalmát is, országos közút fogalma tekintetében a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek., helyi közút fogalma tekintetében 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2.§ (2) bek. foglaltakat, továbbá az 1988. évi I. törvény 32.§ (1)bek. második mondatát, valamint (2) bekezdéseit tekinti irányadónak.
**,,Magánút” alatt ,,Ajánlatkérő” érti a természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tulajdonában álló területen lévő utakat, magánútnak minősül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt út, továbbá az állam tulajdonában, valamint a vízügyi igazgatási szerv kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon a kerékpáros forgalom számára megnyitott út (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 32.§ (1) bek.), továbbá irányadó 1988. évi I. tv. 47.§ 8. pontja).
M2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M2)1.) legalább 2 fő tervező szakemberrel, akik rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és ezen belül legalább 36 hónap közlekedési létesítmények (út és/vagy forgalomtechnikai) tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal.
M2)2.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és ezen belül legalább 36 hónap vasúti közlekedési építmények tervezése területén szerzett szakmai tapasztalattal.
Egy szakember megfelelőség esetén több pozícióra is jelölhető.
A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
M2.1) szakember: „KÉ-K”;
M2.2) szakember: „KÉ-VA”;
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: * Lásd III.2.2) pont
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg nem biztosított.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér, valamint teljesítési- és jótállási biztosíték.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
**191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; 1988. évi I. törvény
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) és (7) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; EEKD = egységes európai közbeszerzési dokumentum.
2. A KD az EKR rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 800.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 10032000-01501542-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni, mely esetben csatolandó az átutalási igazolás, vagy a bankszámlakivonat másolata. További információk a KD-ben találhatók.
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja és a gyülekezési helyszíne:
Időpontja: 2019.03.22. napja 10.00 óra, gyülekezés helyszíne: [Budapest, 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24.]
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell Az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR rendelet 10. § rendelkezéseire.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.
7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
8. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
12. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
13. II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1.-2. szempont esetében az egyenes, a 3. szempont esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
14. IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt, 30 nap értendő.
15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló. Az új szolgáltatás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.
16. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: Mirkó Anita (00945)
18. Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog renfdelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák