Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3747/2019
CPV Kód:45213200-5
Ajánlatkérő:Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
Teljesítés helye:8226 Alsóörs, belterület Hrsz.: 7.;7632 Pécs-kertváros, Tildy Zoltán u. 12., Hrsz.: 23913/3.;6600 Szentes, Jókai u. 71. Hrsz.: 2523.;4211 Ebes, Tavasz u. Hrsz.: 625/31.;4935 Gelénes, Kossuth Lajos u. 20. Hrsz.: 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36974896
Postai cím: Hungária Körút 200
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Emődi Katalin
Telefon: +36 309981719
E-mail: katalin.emodi@rvi.hu
Fax: +33 12049403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jobbadni.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jobbadni.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karítatív célú raktárépület kivitelezése öt különböző helyszínen
Hivatkozási szám: EKR000941772018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány tulajdonában álló (4. részfeladat esetében), avagy bérleti szerződés (1.,2.,3. és 4. részfeladatok esetében) alapján használt területeken karitatív célú raktárépületek kivitelezése, a Közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező további dokumentumokban és a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Közbeszerzési műszaki leírásban és a Kiviteli Tervdokumentációban meghatározottak szerint.
A kivitelezés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli tervek és a költségvetések tartalmazzák részfeladatonként.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 8226 Alsóörs belterület hrsz. 7.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8226 Alsóörs, belterület Hrsz.: 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8226 Alsóörs, belterület hrsz. 7., Parókia melletti garázs épület raktár-adományponttá történő átalakítása és parkoló kialakítása, járdaépítés az ingatlan egy részének burkolásával. A kivitelezés megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység, a feladat megvalósítása az árazatlan költségvetésben részletezve található.
A kivitelezés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli tervek és a költségvetések tartalmazzák.
A teljesítés határideje: 2019. december 31.
A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont csak tájékoztató jellegű, valójában a kivitelezés megkezdése a szerződéskötéstől számítandó.
Minden részfeladat esetében:
Ajánlatkérő az építési munkaterületet a szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül adja át a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevő köteles az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül felvonulni és a teljesítést megkezdeni, és azt befejezni a teljesítési véghatáridőig.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 (harminc) napban határozzák meg. A teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak egyaránt meg kell valósulnia.
Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5) pontjában is meghatározott értékelési szempontok [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-6 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszerei a következők:
1. Nettó ajánlati ár (Ft): előny a kisebb; 0-6 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével;
2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező, 36 hónál rövidebb időtartam megajánlása az ajánlat automatikus érvénytelenségét vonja maga után; 36 hónap esetén 0 (nulla), 37 és 48 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 2 (kettő), 49 és 59 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 4 (négy), 60 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével;
3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember (1 fő építész szakági felelős műszaki vezető) rendelkezik-e az előírt 2 évet (24 hónapot) meghaladó (azaz min. 25 hó időtartam) releváns (felelős műszaki vezetői) szakmai tapasztalattal? (Igen/Nem, miszerint: „Nem” válasz esetén 0 (nulla) pontot kap pontot az ajánlattevő, „Igen” válasz esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével.
Az értékelés szempontjainak részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyszíni bejárás:
Találkozó helye: Az egyes részfeladatoknál megadott teljesítési helyszínek.
ideje: 2018. december 5. (szerda) 10:00 óra
A helyszíni bejárás célja a teljesítés helyszínének megismerése, melynek során Ajánlatkérő kérdés(ek)re nem válaszol, azokat a gazdasági szereplő(k) a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó szabályok szerint, írásban tehetik fel.
A helyszíni bejárás előtt kérjük a részvételi szándékot e-mailben előzetesen jelezni ajánlatkérő felé.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező)  20
2 3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember releváns többlet-tapasztalata (Igen/Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (előny a kisebb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00014
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján.

II.2.1)
Elnevezés: 7632 Pécs-kertváros, Tildy Zoltán u. 12.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7632 Pécs-kertváros, Tildy Zoltán u. 12., Hrsz.: 23913/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 7632 Pécs-kertváros, Tildy Zoltán u. 12. (hrsz. 23913/13) szám alatti ingatlanon meglévő garázs felújítása, továbbá abban raktár-adománypont kialakítása. A kivitelezés megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység, a feladat megvalósítása az árazatlan költségvetésben részletezve található.
A kivitelezés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli tervek és a költségvetések tartalmazzák.
A teljesítés határideje: 2019. december 31.
A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont csak tájékoztató jellegű, valójában a kivitelezés megkezdése a szerződéskötéstől számítandó.
Minden részfeladat esetében:
Ajánlatkérő az építési munkaterületet a szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül adja át a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevő köteles az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül felvonulni és a teljesítést megkezdeni, és azt befejezni a teljesítési véghatáridőig.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 (harminc) napban határozzák meg. A teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak egyaránt meg kell valósulnia.
Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5) pontjában is meghatározott értékelési szempontok [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-6 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszerei a következők:
1. Nettó ajánlati ár (Ft): előny a kisebb; 0-6 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével;
2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező, 36 hónál rövidebb időtartam megajánlása az ajánlat automatikus érvénytelenségét vonja maga után; 36 hónap esetén 0 (nulla), 37 és 48 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 2 (kettő), 49 és 59 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 4 (négy), 60 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével;
3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember (1 fő építész szakági felelős műszaki vezető) rendelkezik-e az előírt 2 évet (24 hónapot) meghaladó (azaz min. 25 hó időtartam) releváns (felelős műszaki vezetői) szakmai tapasztalattal? (Igen/Nem, miszerint: „Nem” válasz esetén 0 (nulla) pontot kap pontot az ajánlattevő, „Igen” válasz esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével.
Az értékelés szempontjainak részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyszíni bejárás:
Találkozó helye: Az egyes részfeladatoknál megadott teljesítési helyszínek.
ideje: 2018. december 5. (szerda) 10:00 óra
A helyszíni bejárás célja a teljesítés helyszínének megismerése, melynek során Ajánlatkérő kérdés(ek)re nem válaszol, azokat a gazdasági szereplő(k) a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó szabályok szerint, írásban tehetik fel.
A helyszíni bejárás előtt kérjük a részvételi szándékot e-mailben előzetesen jelezni ajánlatkérő felé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező)  20
2 3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember releváns többlet-tapasztalata (Igen/Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (előny a kisebb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00014
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján.

II.2.1)
Elnevezés: 6600 Szentes, Jókai .u 71. (hrsz.2523)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Jókai u. 71.
Hrsz.: 2523.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 6600 Szentes, Jókai u. 71. szám (hrsz. 2523) alatti ingatlanon álló istálló és ól épület felújítása, továbbá abban raktár-adománypont kialakítása. A kivitelezés megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység, a feladat megvalósítása az árazatlan költségvetésben részletezve található.
A kivitelezés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli tervek és a költségvetések tartalmazzák.
A teljesítés határideje: 2019. december 31.
A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont csak tájékoztató jellegű, valójában a kivitelezés megkezdése a szerződéskötéstől számítandó.
Minden részfeladat esetében:
Ajánlatkérő az építési munkaterületet a szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül adja át a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevő köteles az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül felvonulni és a teljesítést megkezdeni, és azt befejezni a teljesítési véghatáridőig.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 (harminc) napban határozzák meg. A teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak egyaránt meg kell valósulnia.
Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5) pontjában is meghatározott értékelési szempontok [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-6 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszerei a következők:
1. Nettó ajánlati ár (Ft): előny a kisebb; 0-6 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével;
2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező, 36 hónál rövidebb időtartam megajánlása az ajánlat automatikus érvénytelenségét vonja maga után; 36 hónap esetén 0 (nulla), 37 és 48 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 2 (kettő), 49 és 59 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 4 (négy), 60 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével;
3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember (1 fő építész szakági felelős műszaki vezető) rendelkezik-e az előírt 2 évet (24 hónapot) meghaladó (azaz min. 25 hó időtartam) releváns (felelős műszaki vezetői) szakmai tapasztalattal? (Igen/Nem, miszerint: „Nem” válasz esetén 0 (nulla) pontot kap pontot az ajánlattevő, „Igen” válasz esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével.
Az értékelés szempontjainak részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyszíni bejárás:
Találkozó helye: Az egyes részfeladatoknál megadott teljesítési helyszínek.
ideje: 2018. december 5. (szerda) 10:00 óra
A helyszíni bejárás célja a teljesítés helyszínének megismerése, melynek során Ajánlatkérő kérdés(ek)re nem válaszol, azokat a gazdasági szereplő(k) a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó szabályok szerint, írásban tehetik fel.
A helyszíni bejárás előtt kérjük a részvételi szándékot e-mailben előzetesen jelezni ajánlatkérő felé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező)  20
2 3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember releváns többlet-tapasztalata (Igen/Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (előny a kisebb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00014
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján.

II.2.1)
Elnevezés: 4211 Ebes, Tavasz u. 625/31 hrsz.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4211 Ebes, Tavasz u.
Hrsz.: 625/31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4211 Ebes, Tavasz utca, 625/31 hrsz.-ú belterületi ingatlanon karitatív célú raktárépület kialakítása a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Közbeszerzési műszaki leírásban és a Kiviteli Tervdokumentációban meghatározottak szerint. A kivitelezéshez szükséges építési engedély rendelkezésre áll.
A kivitelezés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli tervek és a költségvetések tartalmazzák.
A teljesítés határideje: 2019. december 31.
A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont csak tájékoztató jellegű, valójában a kivitelezés megkezdése a szerződéskötéstől számítandó.
Minden részfeladat esetében:
Ajánlatkérő az építési munkaterületet a szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül adja át a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevő köteles az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül felvonulni és a teljesítést megkezdeni, és azt befejezni a teljesítési véghatáridőig.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 (harminc) napban határozzák meg. A teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak egyaránt meg kell valósulnia.
Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5) pontjában is meghatározott értékelési szempontok [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-6 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszerei a következők:
1. Nettó ajánlati ár (Ft): előny a kisebb; 0-6 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével;
2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező, 36 hónál rövidebb időtartam megajánlása az ajánlat automatikus érvénytelenségét vonja maga után; 36 hónap esetén 0 (nulla), 37 és 48 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 2 (kettő), 49 és 59 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 4 (négy), 60 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével;
3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember (1 fő építész szakági felelős műszaki vezető) rendelkezik-e az előírt 2 évet (24 hónapot) meghaladó (azaz min. 25 hó időtartam) releváns (felelős műszaki vezetői) szakmai tapasztalattal? (Igen/Nem, miszerint: „Nem” válasz esetén 0 (nulla) pontot kap pontot az ajánlattevő, „Igen” válasz esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével.
Az értékelés szempontjainak részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyszíni bejárás:
Találkozó helye: Az egyes részfeladatoknál megadott teljesítési helyszínek.
ideje: 2018. december 5. (szerda) 10:00 óra
A helyszíni bejárás célja a teljesítés helyszínének megismerése, melynek során Ajánlatkérő kérdés(ek)re nem válaszol, azokat a gazdasági szereplő(k) a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó szabályok szerint, írásban tehetik fel.
A helyszíni bejárás előtt kérjük a részvételi szándékot e-mailben előzetesen jelezni ajánlatkérő felé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező)  20
2 3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember releváns többlet-tapasztalata (Igen/Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (előny a kisebb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00014
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján.

II.2.1)
Elnevezés: 4935 Gelénes, Kossuth L. u. 20. (hrsz:22)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4935 Gelénes, Kossuth Lajos u. 20.
Hrsz.: 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4935 Gelénes, Kossuth Lajos u. 20. szám (hrsz. 22) alatti belterületi ingatlanon karitatív célú raktárépület kialakítása a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Közbeszerzési műszaki leírásban és a Kiviteli Tervdokumentációban meghatározottak szerint. A kivitelezéshez szükséges építési engedély rendelkezésre áll.
A kivitelezés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli tervek és a költségvetések tartalmazzák.
A teljesítés határideje: 2019. december 31.
A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont csak tájékoztató jellegű, valójában a kivitelezés megkezdése a szerződéskötéstől számítandó.
Minden részfeladat esetében:
Ajánlatkérő az építési munkaterületet a szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül adja át a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevő köteles az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül felvonulni és a teljesítést megkezdeni, és azt befejezni a teljesítési véghatáridőig.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 (harminc) napban határozzák meg. A teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak egyaránt meg kell valósulnia.
Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5) pontjában is meghatározott értékelési szempontok [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-6 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszerei a következők:
1. Nettó ajánlati ár (Ft): előny a kisebb; 0-6 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével;
2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező, 36 hónál rövidebb időtartam megajánlása az ajánlat automatikus érvénytelenségét vonja maga után; 36 hónap esetén 0 (nulla), 37 és 48 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 2 (kettő), 49 és 59 hónap közötti időtartam megajánlása esetén 4 (négy), 60 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével;
3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember (1 fő építész szakági felelős műszaki vezető) rendelkezik-e az előírt 2 évet (24 hónapot) meghaladó (azaz min. 25 hó időtartam) releváns (felelős műszaki vezetői) szakmai tapasztalattal? (Igen/Nem, miszerint: „Nem” válasz esetén 0 (nulla) pontot kap pontot az ajánlattevő, „Igen” válasz esetén 6 (hat) pontot kap az ajánlattevő, mely pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal): 0-6 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével.
Az értékelés szempontjainak részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyszíni bejárás:
Találkozó helye: Az egyes részfeladatoknál megadott teljesítési helyszínek.
ideje: 2018. december 5. (szerda) 10:00 óra
A helyszíni bejárás célja a teljesítés helyszínének megismerése, melynek során Ajánlatkérő kérdés(ek)re nem válaszol, azokat a gazdasági szereplő(k) a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó szabályok szerint, írásban tehetik fel.
A helyszíni bejárás előtt kérjük a részvételi szándékot e-mailben előzetesen jelezni ajánlatkérő felé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (hó, azzal, hogy min. 36 hónap jótállás kötelező)  20
2 3. Az V.2) pont 7. alpontja szerinti szakember releváns többlet-tapasztalata (Igen/Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (előny a kisebb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00014
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 8226 Alsóörs belterület hrsz. 7.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás 1. részfeladatában kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. A közbeszerzési eljárás az 1. részfeladat tekintetében Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajdu Fém Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71105525
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12587740209

Hivatalos név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38688225
Postai cím: Keleti Utca 30
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772805209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 7632 Pécs-kertváros, Tildy Zoltán u. 12.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás 2. részfeladatában kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. A közbeszerzési eljárás a 2. részfeladat tekintetében Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajdu Fém Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71105525
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12587740209

Hivatalos név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38688225
Postai cím: Keleti Utca 30
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772805209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 6600 Szentes, Jókai .u 71. (hrsz.2523)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás 3. részfeladatában kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. A közbeszerzési eljárás a 3. részfeladat tekintetében Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajdu Fém Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71105525
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12587740209

Hivatalos név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38688225
Postai cím: Keleti Utca 30
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772805209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4211 Ebes, Tavasz u. 625/31 hrsz.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás 4. részfeladatában kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. A közbeszerzési eljárás a 4. részfeladat tekintetében Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajdu Fém Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71105525
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12587740209

Hivatalos név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38688225
Postai cím: Keleti Utca 30
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772805209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 4935 Gelénes, Kossuth L. u. 20. (hrsz:22)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás 5. részfeladatában kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. A közbeszerzési eljárás az 5. részfeladat tekintetében Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajdu Fém Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71105525
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12587740209

Hivatalos név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38688225
Postai cím: Keleti Utca 30
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772805209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Érvénytelen ajánlatot tevők:
1. részfeladat:
I.
Ajánlattevő neve: Hajdúdorogi 2002 Kft.
Ajánlattevő címe: 4088 Hajdúdorog, Keleti út 30.
Ajánlattevő adószáma: 12772805-2-09
II.
Ajánlattevő neve: Hajdú Fém-Ker Kft.
Ajánlattevő címe: 4087 Hajdúdorog, Vasút út 1.
Ajánlattevő adószáma: 12587740-2-09
2. részfeladat:
I.
Ajánlattevő neve: Hajdúdorogi 2002 Kft.
Ajánlattevő címe: 4088 Hajdúdorog, Keleti út 30.
Ajánlattevő adószáma: 12772805-2-09
II.
Ajánlattevő neve: Hajdú Fém-Ker Kft.
Ajánlattevő címe: 4087 Hajdúdorog, Vasút út 1.
Ajánlattevő adószáma: 12587740-2-09
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges