Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3756/2019
CPV Kód:71631300-3
Ajánlatkérő:Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.;Friday Creative Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61341865
Postai cím: Döbrentei U 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóy Anna
Telefon: +36 302592793
E-mail: titkarsag@kedozrt.hu
Fax: +36 76516306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kedozrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEDO CAMPUS I. ütem - múszaki ell. és lebonyolító
Hivatkozási szám: EKR001130542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a Kecskeméti CAMPUS beruházás I. ütemének további műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 168000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KEDO CAMPUS I. ütem - múszaki ell. és lebonyolító
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
További tárgyak:71248000-8
71356100-9
71520000-9
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A projekt helyszíne: Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe és AK székhelye 1013 Bp. Döbrentei u. 2. Pontos meghatározás az ajánlati dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a Kecskeméti CAMPUS beruházás I. ütemének további műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátására.
A műszaki ellenőri, lebonyolítói tevékenység végzése a közbeszerzési eljárás kiírásakor 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. 10212 hrsz területén a jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009. Kormányrendelet és a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint.
A Kecskeméti CAMPUS beruházás I. üteme:
Főbb kivitelezési feladatok:
- Oktatási épület (új építésű épület) teljes kivitelezése (15.267 m2) mely magába foglal egy 500 fős előadótermet;
- Adminisztrációs és Oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése;
- Gépészeti földalatti épület kivitelezése;
- Közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.
A megvalósuló beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.
Nyertes ajánlattevő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Nyertes ajánlattevő tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni, melyek elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbiak:
- Lebonyolítási feladatok az átvételi, a kivitelezési, a projekt zárási és garanciális fázisban;
- Műszaki ellenőri feladatok ellátása az átvételi, a kivitelezési, a projekt zárási és garanciális fázisban;
- Folyamatos Költségellenőrzési feladatok ellátása.
A beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervvéleményezői feladatok részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A Megbízott köteles továbbá:
(a) átvenni a feladatokat eddig ellátó szervezettől a műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatokat;
(b) vizsgálni a korábbi műszaki ellenőr és lebonyolító tevékenységét, ideértve minden keletkezett építési dokumentum áttekintését;
(c) az áttekintett dokumentumokról a Megbízó részére feljegyzést készíteni, amennyiben hiányt, vagy a Beruházást veszélyeztető körülményt észlel a korábbi műszaki ellenőr és/vagy lebonyolító eljárásával kapcsolatban, azt 30 (harminc) napon belül írásban jelezni a Megbízó felé.
A beruházás részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, alkalmassági követelményt igazoló személyi állomány többlet szakmai tapasztalata 50
2 2.1. A felhívás III.1.3.) M/2a) pont vonatkozásában bemutatott magasépítési műszaki ellenőr többlet szakmai tapasztalata 20
3 2.2. A felhívás III.1.3. M/2b) pont vonatkozásában bemutatott építménygépész műszaki ellenőr többlet szakmai tapasztalata 15
4 2.3. A felhívás III.1.3. M/2c) pont vonatkozásában bemutatott építményvillamossági műszaki ellenőr többlet szakmai tapasztalata 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A kivitelezésre kötött ún. „design and build” típusú vállalkozási szerződés a kiviteli tervek folyamatos szállításával magával hozta a kivitelezési határidő kitolódását (előre nem látható módon), melyet a műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatokra vonatkozó megbízásnak is követnie kell, hogy ezen feladatokat is szakcég lássa el. A jelenlegi szerződést maximum csak 2019.02.28.-ig tudja Ajánlatkérő meghosszabbítani, ezért elkerülendő a műszaki ellenőri és lebonyolítói közreműködő szervezet nélkül maradás kockázatait és a felmerülő felelősségi, átadás-átvételi nehézségeket, indokolt gyorsított eljárásban kiválasztani az új közreműködőt.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000707
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEDO CAMPUS I. ütem - múszaki ell. és lebonyolító
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Váci Út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13415171
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Friday Creative Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92775806
Postai cím: Felvinci Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: titkarasg@fridaymails.com
Telefon: +36 303803959
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 181200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 168000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki ellenőrzés, kockázatelemzés, szakértői szolgáltatás; lebonyolítói feladatok, műszaki ellenőri feladatok, szakértői,
tanácsadási feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Campus 2019 Konzorcium {amelyet alkotnak: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., székhely: 1138 Budapest, Váci Út 140; adószám: 12037984241) és Friday Creative Kft. (székhely: 1022 Budapest, Felvinci utca 20.; adószám: 23525731241)}
Első Lánchíd Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság, (székhely: 4235 Biri, Fő Út 103.; adószám: 22108230-2-15)
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft., (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kirányné útja 1/C; adószám: 10637784242)
Perfektum Építész Kft., (székhely: 1036 Budapest, Perc Utca 2.; adószám: 26295464241)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)