Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0382/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Teljesítés helye:HU110,HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Borbás Építész Műterem Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42289632
Postai cím: Margit Körút 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Attila Károly
Telefon: +36 207700717
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ferencesek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ferencesek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szentkúti Kegyhely fejlesztése II. ütem - tervezés
Hivatkozási szám: EKR000486882018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 97960000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szentkúti Kegyhely fejlesztése II. ütem - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71221000-3
71222000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU313 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Margit krt. 23. és 3077 Mátraverebély-Szentkút 14. hrsz.: 1617, 1628, 1619, 1620, 1621, 1625 stb.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása
A) A projekt bemutatása
A fejlesztési projekt alapvető célja, hogy a Kegyhelyet a felismert turisztikai igények alapján továbbfejlessze. A 2015-ben lezárult kiemelt turisztikai projektet követő üzemeltetési időszak és a Kegyhelyre érkező turisták rávilágítottak a Kegyhely hiányosságaira, hogy melyek azok a szolgáltatások és eszközök, amelyek lehetővé tennék a Kegyhely többcélú hasznosítását és hatékony üzemeltetését, valamint az ide érkezők számára, azok igényeivel összhangban magasabb minőséget biztosítanának. A jelen fejlesztési projekt alapvetően a Kegyhelyen megrendezésre kerülő rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztését és a Zarándokközpont hosszú távú fenntarthatóságát célozza. A projekt alapvetően 5 nagy témakört ölel fel:
a) Turisztikai rendezvényi helyszín alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
b) Színvonalemelést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések
c) Családbarát szolgáltatások kialakítása a szálláshely kapacitásának növelésével
d) Attrakció közvetlen környezetének fejlesztése
e) Fenntarthatóságot segítő elemek
B) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges komplett koncepció- és vázlattervek, illetve jóváhagyási tervek, továbbá építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, illetve megvalósíthatósági terv elkészítése (ide értve a tervezői költségbecslés, valamint az árazott és árazatlan szakági és összesítő költségvetések elkészítését), az alábbi tervezési elemek vonatkozásában:
1. multifunkcionális sportpálya (rekortán / műfüves burkolatú multifunkcionális sportpálya, egyedi, tájba illeszkedő ke-rítéssel ill. labdafogóval, világítással) - n.e.k.
2. játszóterek - n.e.k.
3. szabadtéri fedeles foglalkoztató (100 fő részére, árnyékoló tetővel, cca. 150 m2) - e.k.
4. beltéri játszószoba - n.e.k.
5. kempingek - e.k.
6. tűzrakók, padok, kukák (tüzifa tároló cca. 57 m2, területrendezés cca. 825 m2-en) - n.e.k.
7. kálvária kápolna felújítása, urnatemető kialakítása (cca. 126 m2) - e.k.
8. kegytemplom restaurálás - e.k.
9. megújuló energiaforrás fejlesztése, napelempark és kiépítése (345 kW teljesítményű napelempark teljeskörű tervezése a meglévő parkoló felett kialakított és egyedileg tervezett acélszerkezetre, a szükséges szakhatósági egyeztetésekkel) - e.k.
10. látogatók eligazítása, területrendezés - n.e.k.
11. szabadtéri miséző hellyel szembeni domboldal amfiteátrum-szerű kialakítása (cca. 800 m2) - e.k.
12. szilárd útburkolatok kialakítása a parkolókban - e.k.
13. ligetesítés, fásítás, és azok vadkár elleni védelme (cca. 800 m2) - n.e.k.
14. vízelvezetés, rézsűk alkalmassá tétele a gépi kaszálásra - n.e.k.
15. szelektív hulladékgyűjtés - n.e.k.
16. acélszerkezetű szín - e.k.
17. szolgálati lakások (3db, ebből 1 db új, 2 db meglevő épületek átalakításával, egyenként cca. 50 m2) - n.e.k.
18. technikai fejlesztések (kamerarendszer, wifi, hangosítás) - n.e.k.
19. családi apartmanok (16 db, cca. 50 m2/db, 80-110 fő részére) - e.k.
20. kitelepülési pontok - n.e.k.
21. árnyékolás - n.e.k.
E.k.=engedélyköteles tervezési feladatrész; N.e.k.=nem engedélyköteles tervezési feladatrész. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki tartalom esetleges változása vagy hatósági előírás okán a fenti tevékenység engedélyköteles besorolását módosítsa.
A szerződés tárgyát képezi továbbá a tervezői művezetés, előreláthatólag legfeljebb 90 mérnöknap mértékben. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában vállalt előteljesítés mértéke (min. 24 – max. 16 hét ajánlható) 10
2 A kivitelezési tervdokumentáció vonatkozásában vállalt előteljesítés mértéke (min. 24 – max. 16 hét ajánlható) 15
3 Az M/2.1) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 60 hónap ajánlható) 15
4 Az M/2.2) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 60 hónap ajánlható) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett teljesítési határidő az eng. és a kiv. tervdok. szolgáltatására rendelkezésre álló időtartam összege (eng. tervdok.: szerződéskötéstől számított 24 hét + kiv. tervdok.: jogerős engedélytől számított 24 hét), mely nem foglalja magában a hatósági eljárás időigényét. AT kedvezőbb teljesítést is ajánlhat, a II.2.5) pont szerint. 1 hónap=4 hét. Részletek szerződéstervben

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 176 - 399016
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szentkúti Kegyhely fejlesztése II. ütem - tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borbás Építész Műterem Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18441781
Postai cím: Dalmát Utca 4.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: peterborbas@yahoo.com
Telefon: +36 303181836
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97960000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M.1.1. alkalmasság igazolása; M.1.2. alkalmasság igazolása; M.2.1. alkalmasság igazolása; M.2.2. alkalmasság igazolása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők: Perfektum Építész Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Perc Utca 2.; adószáma: 26295464-2-41); Fontos mérnök stúdió Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Sas Utca 6. 4a.; adószáma: 24214953-2-06); Ekho Építész Műterem Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Zólyomi Út 18/b.; adószáma: 12938263-2-43); Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1.; adószáma: 11474762-2-11); Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 37-39.; adószáma: 13904038-2-08)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)