Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3950/2019
CPV Kód:90400000-1
Ajánlatkérő:Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU212;HU212;HU12,HU2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;;;;
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99110851
Postai cím: Sárberek Egyéb 100
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Zoltán
Telefon: +36 34311766
E-mail: nagy.zoltan@edvrt.hu
Fax: +36 34311595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.edv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.edv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvíztitsztítási hulladékok elszállítása
Hivatkozási szám: EKR001123692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ÉDV Zrt., mint ajánlatkérő, jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen nyertes ajánlattevővel kívánja biztosítani szennyvíztisztítás során keletkező kommunális eredetű rácsszemétnek, homokfogó hulladéknak, zsírfogó hulladéknak és víztelenített szennyvíziszapnak, valamint ipari eredetű víztelenített szennyvíziszapnak a keletkezés helyszínéről hatóságilag engedélyezett telephelyre való elszállítását, és azzal az engedélyeknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tevékenység elvégzését (hasznosítás és/vagy ártalmatlanítás, stb.), továbbá sűrített iszapok keletkezés helyéről való elszállítása az ÉDV Zrt. más, víztelenítő berendezéssel rendelkező telephelyére.
Éves mennyiség összesen: kb. 44.500 t/év + 30% opció
Összes mennyiség 5 évre: kb. 222.500 t + 30% opció
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Esztergom – Dorog és Duna-völgyi
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Esztergom-Dorog, Duna-völgy
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírás 1. számú mellékletébe meghatározott, Esztergom-Dorog Vízmű Üzem, Duna-völgyi Vízmű Üzemekhez tartozó szennyvíztelepeken keletkezett szennyvíziszap, rácsszemét, homokfogó, valamint zsírfogó hulladékok átvétele, a hulladékok szállító járműre történő rakodása, elszállítása, hasznosítás vagy az ártalmatlanítás helyszínére történő szállítása (a továbbiakban: befogadó), a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás folyamata, valamint sűrített iszapok keletkezés helyéről való szállítása az ÉDV Zrt. telephelyei között.
Ajánlatkérő a Műszaki leírás 1. számú mellékletét képező, műszaki információkat összefoglaló táblázatokban teljesítési helyenként (szennyvíztisztító telepenként) összesítette a hulladék mennyiségeket, illetve tájékoztatást adott a legfontosabbnak ítélt helyi adottságokról.
Keletkező hulladékok mennyisége: 9.500 tonna/év
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Az ár értékelési szempont az alábbi alszempontokból áll:
Á1 – rácsszemét szállítása és ártalmatlanítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 9
Á2 - homokfogóból származó hulladék szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 5
Á3 - homokfogóból származó hulladék (a betontálcáról) szállítása és ártalmatlanítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 9
Á4 - települési szennyvíz tisztításából származó iszap szállítása és kezelése/hasznosítása (víztelenített) (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 45
Á5 - települési szennyvíz tisztításából származó iszap (sűrített) szállítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 18
Á6 - olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 4
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1 %/nap – max. 3 %/ nap)  5
2 MK2 - Teljesítés elmaradása esetén kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 % – max. 30 %)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott éves mennyiségektől + 30% mértékben eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Oroszlány- Kisbér,Tatabánya – Tata, Budakörnyéki
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Oroszlány, Kisbér, Tatabánya, Budakörnyéke
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Műszaki leírás 1. számú mellékletében meghatározott, Oroszlány- Kisbér, Tatabánya – Tata, Budakörnyéki Vízmű Üzemekhez tartozó szennyvíztelepeken keletkezett szennyvíziszap, rácsszemét, homokfogó, zsírfogó hulladékok, valamint ipari szennyvíziszap átvétele, a hulladékok szállító járműre történő rakodása, elszállítása, hasznosítás vagy az ártalmatlanítás helyszínére történő szállítása (a továbbiakban: befogadó), a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás folyamata, valamint sűrített iszapok keletkezés helyéről való szállítása az ÉDV Zrt. telephelyei között.
Ajánlatkérő a Műszaki leírás 1. számú mellékletét képező, műszaki információkat összefoglaló táblázatokban teljesítési helyenként (szennyvíztisztító telepenként) összesítette a hulladék mennyiségeket, illetve tájékoztatást adott a legfontosabbnak ítélt helyi adottságokról.
Keletkező hulladékok mennyisége: 31.000 tonna/év
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Az ár értékelési szempont az alábbi alszempontokból áll:
Á1 – rácsszemét szállítása és ártalmatlanítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 5
Á2 – homokfogóból származó hulladék szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 4
Á3 – települési szennyvíz tisztításából származó iszap (víztelenített) szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 45
Á4 – települési szennyvíz tisztításából származó iszap (sűrített) szállítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 18
Á5 – olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 5
Á6 – olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 4
Á7 - ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től szállítása és kezelése/hasznosítása (+Tésztagyári Szvt.-n mobil víztelenítés is) (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 9
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1 %/nap – max. 3 %/ nap)  5
2 MK2 - Teljesítés elmaradása esetén kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a – max. 30 %-a) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott éves mennyiségektől + 30% mértékben eltérhet
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Budapesti Agglomeráció
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU2 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti agglomeráció
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Műszaki leírás 1. számú mellékletében meghatározott, Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzemekhez tartozó szennyvíztelepeken keletkezett szennyvíziszap, rácsszemét átvétele, a hulladékok szállító járműre történő rakodása, elszállítása, hasznosítás vagy az ártalmatlanítás helyszínére történő szállítása (a továbbiakban: befogadó), a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás folyamata, valamint sűrített iszapok keletkezés helyéről való szállítása az ÉDV Zrt. telephelyei között.
Ajánlatkérő a Műszaki leírás 1. számú mellékletét képező, műszaki információkat összefoglaló táblázatokban teljesítési helyenként (szennyvíztisztító telepenként) összesítette a hulladék mennyiségeket, illetve tájékoztatást adott a legfontosabbnak ítélt helyi adottságokról.
Keletkező hulladékok mennyisége: 4.000 tonna/év
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Az ár értékelési szempont az alábbi alszempontokból áll:
Á1 – rácsszemét szállítása és ártalmatlanítása (nettó Ft/kg)/ Súlyszám: 18
Á2 - települési szennyvíz tisztításából származó iszap (víztelenített) szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 72
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1 %/nap – max. 3 %/ nap) 5
2 MK2 - Teljesítés elmaradása esetén kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %– max. 30 %-a) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott éves mennyiségektől + 30% mértékben eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 001319
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Esztergom – Dorog és Duna-völgyi
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024542 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Oroszlány- Kisbér,Tatabánya – Tata, Budakörnyéki
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024542 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Budapesti Agglomeráció
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024542 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész
1. számú ajánlat:
Közös ajánlattevők neve: EnviroTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, NHSZ Biogáz Tatabánya Kft., Vikom Trans Korlátolt Felelősségű Társaság, Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös ajánlattevők székhelye: 2509 Esztergom, Jarosik Jakab Utca 6. (EnviroTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság), 2800 Tatabánya, Hosszúsor 1. (NHSZ Biogáz Tatabánya Kft.), 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály Út 1. (Vikom Trans Korlátolt Felelősségű Társaság), 2855 Bokod, Fő Utca 77/e. (Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Az ajánlat számszerűsíthető értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
K1 – rácsszemét szállítása és ártalmatlanítása (nettó Ft/kg) nettó 52,- Ft/kg
K2 - homokfogóból származó hulladék szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) nettó 30,- Ft/kg
K3 - homokfogóból származó hulladék (a betontálcáról) szállítása és ártalmatlanítása (nettó Ft/kg) nettó 33,- Ft/kg
K4 - települési szennyvíz tisztításából származó iszap szállítása és kezelése/hasznosítása (víztelenített) (nettó Ft/kg) nettó 15,- Ft/kg
K5 - települési szennyvíz tisztításából származó iszap (sűrített) szállítása (nettó Ft/kg) nettó 6,- Ft/kg
K6 - olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) nettó 38,- Ft/kg
MK1 - Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1 %-a/nap – max. 3 %-a/ nap) 1 %/nap
MK2 - Teljesítés elmaradása esetén kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a – max. 30 %-a) 10 %/nap
2. rész
1. számú ajánlat:
Közös ajánlattevők neve: EnviroTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, NHSZ Biogáz Tatabánya Kft., Vikom Trans Korlátolt Felelősségű Társaság, Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös ajánlattevők székhelye: 2509 Esztergom, Jarosik Jakab Utca 6. (EnviroTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság), 2800 Tatabánya, Hosszúsor 1. (NHSZ Biogáz Tatabánya Kft.), 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály Út 1. (Vikom Trans Korlátolt Felelősségű Társaság), 2855 Bokod, Fő Utca 77/e. (Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Az ajánlat számszerűsíthető értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
K1 – rácsszemét szállítása és ártalmatlanítása (nettó Ft/kg) nettó 38,- Ft/kg
K2 – homokfogóból származó hulladék szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) nettó 41,- Ft/kg
K3 – települési szennyvíz tisztításából származó iszap (víztelenített) szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) nettó 17,- Ft/kg
K4 – települési szennyvíz tisztításából származó iszap (sűrített) szállítása (nettó Ft/kg) nettó 5,- Ft/kg
K5 – olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) nettó 64,- Ft/kg
K6 – olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től szállítása és kezelése/hasznosítása (nettó Ft/kg) nettó 37,- Ft/kg
K7 - ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től szállítása és kezelése/hasznosítása (+Tésztagyári Szvt.-n mobil víztelenítés is) (nettó Ft/kg) nettó 26,- Ft/kg
MK1 - Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1 %-a/nap – max. 3 %-a/ nap) 1 %/nap
MK2 - Teljesítés elmaradása esetén kikötött ktbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a – max. 30 %-a) 10 %/nap
3. rész
Nem érkezett ajánlat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)