Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3994/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 52512700/74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-615 Eszközök a gyógyszertechnológiai K+F-hez
Hivatkozási szám: EKR000438342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem a GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú, „Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázata támogatást nyert. A pályázat keretében beszerzendő eszközök:
1. eszköz: 1 db Elektroretinográf (ERG) rendszer
2. eszköz: 1 db Malvern Zetasizer NANO eszköz
3. eszköz: 1 db UV Napszimulátor
4. eszköz: 1 db Áramlási citométer
5. eszköz: 1 db Magatartástudományi vizsgáló berendezés
6. eszköz: 1 db Hintázó, hullámzó rázógép
7. eszköz: 1 db UVB-311 nm lámpa állvánnyal
8. eszköz: 1 db Izolált szívperfúziós készülék (Neely szerinti)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 2870 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 032 - 071493
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 52512700/74490
Helyesen:
+36 52512700 74490
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/05/18
Helyesen:
2019/05/21
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő (AK) előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a 424/2017. Korm. r. 2.§ (3) bekezdésre figyelemmel.
2. A műszaki leírásban nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
3. A 424/2017. Korm. r. 5.§ (2) bekezdése alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell benyújtani.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. Korm. r. 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő (AT) köteles a 321/2015.Korm. r. 13.§ szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni.
5. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró –közös ajánlattétel esetén valamennyi- AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
6. A 424/2017. Korm. r. 6.§ (9) bekezdés szerint a regisztrált jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen.
7. AK felhívja AT figyelmét a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban a 424/2017. Korm. r. 10.§ (1)-(2) bekezdéseire.
8. Amennyiben bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni. A fordítás helyessége AT felelőssége.
9. AT, közös AT-k, valamint a kapacitást nyújtó szervezet köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015. Korm.r. 2.§ (5) bekezdésre figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
10. A 424/2017. Korm. r. 10.§ (4) bekezdés nem kerül alkalmazásra.
11. A 424/2017. Korm. r. 11.§ (1) bekezdés szerint hozza létre AK a felolvasólapot.
12. AK rendelkezik a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásáról.
13. AK a Kbt. 71.§ és a 424/2017. Korm. r. 11.§ (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
14. Közös ajánlattétel esetén ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35.§ és meghatalmazást a 424/2017. Korm. r. 13.§ (2)-(3) bekezdései szerint.
15. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat - ha releváns - csatolandó.
16. Ha AK az írásbeli összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést.
17. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
18. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ az irányadó.
19. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a megajánlott eszköz gyártójáról, típusáról és származási helyéről. 4. rész esetén nyilatkozni kell a magyarországi szervizzel rendelkezésről.
20. AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
21. Az ajánlatok beérkezésével, felbontásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a 424/2017. Korm. r. 15. § (2)-(5) bekezdéseire.
22. A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges szerződési feltételek.
23. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
24. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese - 00717
Helyesen:
1.Ajánlatkérő (AK) előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a 424/2017. Korm. r. 2.§ (3) bekezdésre figyelemmel.
2.A műszaki leírásban nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
3.A 424/2017. Korm. r. 5.§ (2) bekezdése alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell benyújtani.
4.Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. Korm. r. 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő (AT) köteles a 321/2015.Korm. r. 13.§ szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni.
5.Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró –közös ajánlattétel esetén valamennyi- AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
6.A 424/2017. Korm. r. 6.§ (9) bekezdés szerint a regisztrált jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen.
7.AK felhívja AT figyelmét a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban a 424/2017. Korm. r. 10.§ (1)-(2) bekezdéseire.
8.Amennyiben bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni. A fordítás helyessége AT felelőssége.
9.AT, közös AT-k, valamint a kapacitást nyújtó szervezet köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015. Korm.r. 2.§ (5) bekezdésre figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
10.A 424/2017. Korm. r. 10.§ (4) bekezdés nem kerül alkalmazásra.
11.A 424/2017. Korm. r. 11.§ (1) bekezdés szerint hozza létre AK a felolvasólapot.
12.AK rendelkezik a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásáról.
13.AK a Kbt. 71.§ és a 424/2017. Korm. r. 11.§ (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
14.Közös ajánlattétel esetén ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35.§ és meghatalmazást a 424/2017. Korm. r. 13.§ (2)-(3) bekezdései szerint.
15.A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat - ha releváns - csatolandó.
16.Ha AK az írásbeli összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést.
17.AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
18.Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ az irányadó.
19.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a megajánlott eszköz gyártójáról, típusáról és származási helyéről. 4. rész esetén nyilatkozni kell a magyarországi szervizzel rendelkezésről.
20.AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
21.Az ajánlatok beérkezésével, felbontásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a 424/2017. Korm. r. 15. § (2)-(5) bekezdéseire.
22.AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírását vagy termékkatalógusát, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely terméket ajánlott meg és azok megfelelnek-e a meghatározott műszaki elvárásoknak.Érvénytelen az ajánlat, ha a termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71.§ (8) b) pontra. A megajánlott eszközök gyártójának és típusának megjelölése kötelező, hiányuk nem pótolható, az ajánlat érvénytelenségével jár.
Folyt.: VI.4.3)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.3) További információk folytatása:
23. A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges szerződési feltételek.
24.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
25. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese - 00717
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (7.o.) is módosításra került.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ