Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4029/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Giczi Tamás
Telefon: +36 704404392
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 2005005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: - 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 386/2; HRSZ: 597/6; HRSZ: 620/2; HRSZ: 770; HRSZ:
927; HRSZ: 1026)
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ 406/3; HRSZ: 406/5; HRSZ: 422)
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 194; HRSZ: 906; HRSZ: 942)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész:
- Támogatott lakhatást biztosító 12 db új lakóépület (300 m2 alatti, 10 db 12 férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes) létesítése a
kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 386/2) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 597/6) 1 db 182,38 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 620/2) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 770) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 927) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 1026) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 406/3) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 406/5) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 422) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 194) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 906) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 942) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakásotthon
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a
megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel
egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes,
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 174 - 393900

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor. 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1112539511 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosításának időpontja: 2019.02.13.
VII.2.2. ponthoz:
141.§ (2) -(3) bekezdés alapján való módosítás indoka:
Felek tárgyi módosítás alapjául szolgáló szerződést első alkalommal 2018. november 30. napján módosították (1. számú melléklet). A szerződésmódosítás IV. Egyéb rendelkezés fejezete az alábbiakat tartalmazta:
„Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Erre figyelemmel Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosítás az Irányító hatósághoz, illetve a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályához 2017/12/É/07549-1 számon benyújtott szerződés-módosításra irányuló kérelem engedélyezésének dátumával lép hatályba.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Irányító Hatóság vagy Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályának engedélyében foglaltak a jelen szerződés-módosításhoz képest további módosításokat tesznek szükségessé, a jelen szerződés-módosítás nem lép hatályba, hanem a Felek a vállalkozási szerződést az engedélyben rögzített feltételeknek megfelelően módosítják. Ebben az esetben a Felek között létrejött szerződés-módosítás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem egy napra esnek, a hatályba lépés napja az utolsó aláírás napja.”
A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztálya (továbbiakban: Ellenőrző Szervezet) az 1. számú módosítás vonatkozásában 2019. január 17. napján kiállított szerződésmódosítás utólagos ellenőrzéséről szóló jelentésében (2. számú melléklet) megállapította, hogy az 1. számú módosítás részben jogszerű. Az Ellenőrző Szervezet a II. 1) pontban rögzített indokot nem tartotta a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek.
Erre figyelemmel az 1. számú módosításban foglalt, hatályba léptető rendelkezés alapján nevezett módosítás nem lép hatályba, a módosítással érintett 14 naptári nappal a teljesítési határidő nem kerül meghosszabbításra.
Az 1. számú módosítás ellenőrzési ideje alatt a szerződés további módosítása vált szükségessé, erre tekintettel Felek a vállalkozási szerződést második alkalommal 2018. december 20. napján módosították (3. számú melléklet).
A 2. számú módosításban foglaltak szerint Felek a teljesítési határidőt 45 naptári nappal meghosszabbították, az 1. számú módosításban foglalt teljesítési határidőket alapul véve, melyről Megrendelő jogszerű minősítéssel rendelkező véleményezést kapott 2019. február 04. napján (4. számú melléklet).
Tekintettel arra, hogy az 1. számú módosítást érintő változások nem léptek hatályba, ezért Felek - a hatályba léptető rendelkezéseket is figyelembe véve - a fentebb hivatkozott 1. és 2. számú szerződésmódosítás teljesítési határidejét összhangba hozva, az jelen módosításban foglaltak szerint adja meg a teljesítési határidőt.
Felek rögzítik, hogy jelen 3. számú módosításban foglaltak a korábbi, 1. és 2. számú módosításban foglaltak szerint a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésének és a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel, tárgyi módosítás kizárólag a teljesítési határidő - Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztálya által kiállított jogi véleménynek megfelelő - rendezésére irányul.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: - 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 386/2; HRSZ: 597/6; HRSZ: 620/2; HRSZ: 770; HRSZ:
927; HRSZ: 1026)
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ 406/3; HRSZ: 406/5; HRSZ: 422)
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 194; HRSZ: 906; HRSZ: 942)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
- Támogatott lakhatást biztosító 12 db új lakóépület (300 m2 alatti, 10 db 12 férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes) létesítése a
kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 386/2) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 597/6) 1 db 182,38 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 620/2) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 770) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 927) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 1026) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 406/3) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 406/5) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 422) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 194) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 906) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 942) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakásotthon
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a
megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel
egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes,
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/24 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1149494143
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 2. számú módosításában rögzített, 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul - figyelembe véve az 1. és 2. számú módosításban, valamint a kapcsolódó, Ellenőrző Szervezet által kiállított jelentésekben foglaltakat is -:
Eredeti rendelkezés (a 2. számú módosításban foglaltak szerint):
„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. február 10. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”
Módosított rendelkezés:
„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. január 26. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 2. számú módosításában rögzített 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul - figyelembe véve az 1. és 2. számú módosításban, valamint a kapcsolódó, Ellenőrző Szervezet által kiállított jelentésekben foglaltakat is -:
Eredeti rendelkezés (a 2. számú módosításban foglaltak szerint):
„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. február 24. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Módosított rendelkezés:
„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. február 10. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek tárgyi módosítás alapjául szolgáló szerződést első alkalommal 2018. november 30. napján módosították (1. számú melléklet). A szerződésmódosítás IV. Egyéb rendelkezés fejezete az alábbiakat tartalmazta:
„Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Erre figyelemmel Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosítás az Irányító hatósághoz, illetve a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályához 2017/12/É/07549-1 számon benyújtott szerződés-módosításra irányuló kérelem engedélyezésének dátumával lép hatályba.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1149494143 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1149494143 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben