Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4043/2019
CPV Kód:50422000-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:PTE telephelyei a Közbeszerzési Dokumentum részét képező külön csatolt mellékletében felsoroltak szerint;PTE telephelyei a Közbeszerzési Dokumentum részét képező külön csatolt mellékletében felsoroltak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Kitti
Telefon: +36 72501500
E-mail: gondos.kitti@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000136792019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000136792019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kéziműszerek, műszerek és tartozékok javítása
Hivatkozási szám: EKR000136792019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50422000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
GEISTER kéziműszerek illetve BISSINGER műszerek és tartozékok javítása a Pécsi Tudományegyetem részére nettó 48.000.000,- HUF / év keretösszeg erejéig a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott paraméterek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: G. sebészeti kézi műszerek javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50422000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE telephelyei a Közbeszerzési Dokumentum részét képező külön csatolt mellékletében felsoroltak szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GEISTER kéziműszerek illetve BISSINGER műszerek és tartozékok javítása a Pécsi Tudományegyetem részére nettó 48.000.000,- HUF / év keretösszeg erejéig a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott paraméterek szerint az alábbi bontásban: 1.ajánlati rész: Geister sebészeti kézi műszerek javítása a Pécsi Tudományegyetem részére (keretösszeg: nettó 32.000.000,- HUF / év) Ajánlatkérő szolgáltatási keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszeg 70 %-ára megrendelési kötelezettséget vállal, ezen megrendelési kötelezettségen túlmenően Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni, illetve a megrendelési kötelezettségen túl a fel nem használt keretösszeget a nyertes ajánlattevő kárként nem érvényesítheti Ajánlatkérővel szemben.
A kereskedelmi ajánlatban/Műszaki Leírásban feltűntetett mennyiségek tájékoztató jelleggel kerültek megadásra (183 féle tétel,65 db/tétel) .
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdéseire.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Napi körjárat biztosítása a PTE megjelölt Klinikáira, munkanapokon, legalább egy alkalommal a meghibásodott eszközök összegyűjtésére.Igen/Nem 20
2 Az eljárást megindító felhívás M.2.) a) alpontja szerint előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 1 hónap ,max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő az 1. ért. rsz.(nettó ajánlati összár) esetén a fordított arányosítás, a 2. ért. rsz.( Napi körjárat bizt.) esetén az pontkiosztás, a 3. ért. rsz. (Szakember többlettapasztalata) esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi áraj. al. tört. egyéb G. és B. műsz. jav
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50422000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE telephelyei a Közbeszerzési Dokumentum részét képező külön csatolt mellékletében felsoroltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.ajánlati rész: Egyedi árajánlat alapján történő egyéb Geister és Bissinger műszerek javítása a Pécsi Tudományegyetem részére (Laparoszkópos torony és tartozékai, artroszkópos torony és tartozékai, fúró motorok, oszcillációs fűrészek és tartozékai, nagyfrekvenciás sebészeti eszközök és tartozékai) (keretösszeg: nettó 16.000.000,- HUF / év) Ajánlatkérő szolgáltatási keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszeg 70 %-ára megrendelési kötelezettséget vállal, ezen megrendelési kötelezettségen túlmenően Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni, illetve a megrendelési kötelezettségen túl a fel nem használt keretösszeget a nyertes ajánlattevő kárként nem érvényesítheti Ajánlatkérővel szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdéseire.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Napi körjárat biztosítása a PTE megjelölt Klinikáira, munkanapokon, legalább egy alkalommal a meghibásodott eszközök összegyűjtésére. Igen/Nem 20
2 Az eljárást megindító felhívás M.2.) b) alpontja szerint előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata ((min. 1 hónap,max. 36 hónap)) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő az 1. ért. rsz.(óradíj) esetén a fordított arányosítás, a 2. ért. rsz.( Napi körjárat bizt.) esetén az pontkiosztás, a 3. ért. rsz. (Szakember többlettapasztalata) esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész von.-ban: Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-eiben felsorolt kizáró okok fennállnak. Ajánlattevő, alvállalkozó, és alk.-t ig. gazd.-i szereplő a Kbt. 64. §-ban foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal ( továbbiakban EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani. A kizáró okok ig. módja és folyamata: Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek.-e, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési elj.-okban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbesz.-i műszaki leírás meghat.-nak módjáról (továbbiakban Kr.) 2. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ének a hatálya alá. A kizáró okok ig.-nak módja tek.-ben irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-e, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor az őt követő ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. §-a, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban foglaltak figyelembevételével azzal, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyil.-ot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-ot szükséges csatolni. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyil.-át, miszerint nem vesz igénybe a szerz. telj.-hez a 62. § (1)–(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.-ben foglaltakra). A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet von.-ban csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)–(2) bek.-e szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. Az alkalmassági köv.-nek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása ig.-nak körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazd.-i szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújt. ig.-ra irányadó tartalmi köv.-nek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli , hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-re vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóstartalmát az AT erre vonatkozó külön nyil. nélkül vélelmezi
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.) Az ajánlattevőneka szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján. Ha az ajánlattevő az irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (sebészeti kéziműszerek illetve műszerek és tartozékok javítása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele - amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjáig - nem érte el az első ajánlati rész tekintetében: a nettó 10.000.000 - forintot. a második ajánlati rész tekintetében: a nettó 10.000.000 – forintot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év ( 36hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (sebészeti kéziműszerek illetve műszerek és tartozékok javítása) származóreferenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét, , idejét (kezdő és befejező időpontját), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésében, és 24.§-ában foglaltakra. M2) és M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős személy - bemutatása az alábbiak szerint: A szakember képzettségének ismertetése, a megkívánt szakmai tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, valamint a képzettséget igazoló okirat(ok) egyszerű másolati példányának csatolásával. (A szakmai tapasztalat igazolására az aláírt szakmai önéletrajz szolgál.) A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban egy vagy több szállítást igazoló referenciával, amely/ek sebészeti kéziműszerek illetve műszerek és tartozékok javításából származik/nak, és igazolja/ák, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, továbbá a referencia/ák ellenértéke eléri az első ajánlati rész tekintetében: a nettó 50.000.000 - forintot a második ajánlati rész tekintetében: a nettó 20.000.000 - forintot igazoló referencia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlattevőnek elegendő a magasabb összegű referenciaértéket igazolnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a referencia teljesíthető több szerződésből is. M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a.) az első ajánlati rész tekintetében legalább 1 fő általános orvosi műszerész vagy orvosi műszerész végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legkevesebb 3 év tapasztalattal rendelkezik sebészeti kéziműszerek javítása területén. b.) a második ajánlati rész tekintetében legalább 1 fő általános orvosi műszerész vagy orvosi műszerész végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legkevesebb 3 év tapasztalattal rendelkezik sebészeti kéziműszerek javítása területén. Ugyanazon szakember több ajánlati résznek való megfelelés érdekében is bemutatható, amennyiben valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek megfelel. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a második ajánlati rész tekintetében a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő felsőfokú műszaki (villamosmérnök) gyengeáramú végzettséggel rendelkező szakemberrel. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlatkérő elfogadja ugyanazon szakember megjelölését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi ajánlati rész esetén: Késedelmi kötbér: Alapja a késedelemmel érintett Megrendelés után fizetendő nettó vállalkozói díj, mértéke 1%/nap, de maximum 20 napi tételnek megfelelő összeg. Meghiúsulási kötb.: Mértéke a a meghiúsulással érintett megrendelés után fizetendő nettó díj 15%-a. Ajánlattevő (rész)számláit a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján biztosított.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AT-nek 1. nyil.a kell arról, hogy a rend.-re álló telephely illetve gép- és eszközpark a szerz.köt. időp.-ra a kézi műsz. jav.-a tek.-ben a közbesz. elj. alapján kijelölt menny.-i felt. szerint a szerz. telj.-nek teljes időtart. alatt alkalmas; 2. csatolnia kell a kézi műsz. jav.-ra alk . telephely-, gép- illetve eszközbeszámolót, amely megfelelően alátám. azt, hogy a szerződésköt. időp.-ra a rend.-re álló telephely illetve gép- és eszközpark a kézi műsz. jav.-ra alkalmas; 3. nyil. kell, hogy a szerz.köt. időp.-ra a műsz. átvét.-hez egészségügyiszakasszisztens (műtős szakassz.) végz.-gel igazoltan rend.személy alk.-a munkanapokon bizt., a bizonyítvány másolatát a szerz.köt. időp.-ban köteles az AK rend.-re bocsátani, 4. nyil. kell, hogy az Geister sebészeti kézi műsz.illetve az egyedi árajánlat alapján történő egyéb Geister és Bissinger műsz. tek.-ben a javítás –a szerz. telj.-e - során eredeti alkatrészek kerülnek felhaszn.-ra, 5. csat. kell a Geister és Bissinger magyaro.-i képv.-től az AT részére kiadott ig.-t arra von., hogy AT rend. G./B. műsz. jav.-nak jogosultságával vagy a szerz.köt. időp.-ben rend. fog; 6. csat. kell a Geister és Bissinger magyaro.-i képv.-től az AT részére kiadott ig.-t arra von., hogy AT jogosult G./B. termékek eredeti alkatrész.-kel tört. jav.-ra, kiszolg-ra vagy a szerz.köt. időp.-ban rend. fog. Egyéb 1. A Részletes ártáblázat(szakmai ajánlat): Bizt., hogy a közbesz. tárgya megfeleljen az AK feladata ell,-nak. Felhívjuk a T. AT figy.-tt, hogy a RÁ tart. az 2. ajánlati rész esetében a maximalizált nettó egységárakat, melyek összegét meghaladó egységárat tart. ajánlatot AK érvénytelenné nyilvánítja. 2. Technológiai leírás: AT a szerz. telj.-e során a javítási folyamatokról technológiai beszámolóval tartozik, melyben bemutatja a jav.-imunkafoly.-t a szolg. megkezd.-tőll az átadásig AK erre irányuló külön kérése esetén, a beszám. iránti kérelem megküld.-t követő 2 munkanapon belül. 3. Telephely helyszíni bejár.-nak eng.-e: Amennyiben a telephely-, gép- illetve eszközbeszám. tart. alapján ezek telj.-re való megfelelésével kapcs. AK alapos kétsége merül fel, AT a köteles bizt.-ni AK előzetes igénybej.-re a kézi műsz.jav.-ra alkalmas telephelye(i) helyszíni bejárását; -AK nem alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredményt.-i okot. -A dok. rend.-re bocs.-nak módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, valamint a 424/2017 . (XII. 19.) Kr.. von. bek.-ei alapján elektronikus úton. A közbesz. dok.-ok az elj. meg. felhív. közzét.-nek időp.-tól elérhetőek az EKR-ben. Tárgyi elj.-ra tört. jel. előfelt. az EKR-ben tört. AT.-i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.)Kr. rend.-vel. -AT-nek aj.ban nyil. kell a Kbt. 66. § (2) bek.-e szerint, cégszerűen nyil. kell a Kbt. 66. § (6) bek.-e, az 65. § (7) bek.-e és az 67. § (4) bek.-e szerint. A nyil. nemleges tart. esetén is kifej.meg kell tenni, és az ajánlathoz csat.. Az aj.-hoz csat.kell az aj.-t cégsz. aláíró személy(ek) aláírási címpéld.-tvagy ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegy. aláírás mint.-t egyszerű más.-ban. Ha az aj.-t nem cégjegy.-re jog.személy írja alá, úgy csat. kell a teljes biz. erejű magánok.-ba foglalt meghat.-t is, a meghat.-t adó személy aláírási címp.-a, avagy mintája mellett. Adott esetben csat. kell tov. a cégb.-hoz benyúj. vált.bej.-i kérelmet és az annak érk.-ről a cégb. által megküld. ig.-t a 321/2015 . (X.30.) Kr. 13. § szerint, avagy nyil. szüks.annak tényéről, hogy vált.bej. nincs foly.-ban. -Min. AT: A 321/ 2015. (X.30.) Korm. rend. 30 . § (3)-(4) alapján az alk. köv. tek-ben a min.t AT-nél szigorúbb köv.-t áll. meg. -FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté (00952) és Bíróné Dr. Czeininger Mariann (00051). -Jelen felhív.-ban nem szab. kérd,-ben a Kbt. és vh. rend.-i,a 424/2017 (XII.19.) Kr.-re figy
Tek.-tel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az elj.-hoz szüks. további információk teljes tart.-t meghat., azok részletesen a KD-ban találhatóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák