Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4063/2019
CPV Kód:76491000-1
Ajánlatkérő:Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Baranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Zala megye, Vas megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állami kötelezettségek teljesítése, vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25740136
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 3. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lovász György
Telefon: +36 12010611
E-mail: lovasz.gyorgy@bvh.hu
Fax: +36 12014516
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000244662019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000244662019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami kötelezettségek teljesítése, vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kútfelszámolás 2019
Hivatkozási szám: EKR000244662019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 76491000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások biztonságba helyezése, elzárása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások biz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111260-8
További tárgyak:45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Zala megye, Vas megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladatok részletes leírása az ajánlati dokumentációban található.
Alap megrendelés:
A nem hasznosítható, 6 db használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás biztonságba helyezése, elzárása az ajánlati dokumentációban szereplő felszámolási terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A kútmunkálat során a 6 db kútra vonatkozóan összesen 8 db cementdugó elhelyezése, 2 db szelvényezési művelet végrehajtása és 3 db béléscső dugó és 1 db nyomásos cementdugó elhelyezése. 1 db kútnál széndioxid termelés történt, ezért széndioxid beáramlás lehetséges.
A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal, valamint legalább 1 fő, a 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet feltételeinek megfelelő bányaüzemi felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, valamint érvényes ISO 9001, ISO 14001, és ISO 18001 tanúsítvánnyal. A nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell a tevékenységre vonatkozóan megkötött, a teljesítés befejezésének időpontjáig terjedő időtartamra szóló, legalább 5 millió forint/káresemény és legalább 20 millió forint/év értékű, a használaton kívüli bányászati mélyfúrások biztonságba helyezési, elzárási tevékenységére is érvényes általános felelősségre kiterjedő felelősségbiztosítással. A nyertes Ajánlattevő szerződéskötésre köteles becsatolni a III.1.3. M3. pontjában megjelölt, legalább 50 tonna (490 kN) horogterhelésű - az emelődob, a mozgó csigasor teljesítménye minimum 50 tonna -, önjáró berendezés érvényes harmadikfeles (független) felülvizsgálati jegyzőkönyveit.
A felelős műszaki vezetőket legkésőbb a szerződéskötés napján meg kell nevezni, akiknek a jogosultságát AK ellenőrzi. A felelősségbiztosítás, az ISO 9001, az ISO 14001, és az ISO 18001 tanúsítványok meglétét igazoló dokumentumot legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatni, valamint a biztosító által kiállított fedezetigazolás valamint az ISO tanúsítványok másolati példányát a szerződés mellékleteként rendelkezésre kell bocsátani. Ennek elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bek). Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bek szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a felhívásban előírt felelősműszaki vezetőkkel, érvényes ISO 9001, az ISO 14001, és az ISO 18001 tanúsítványokkal, érvényes harmadikfeles (független) felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, valamint az előírt felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítés vállalt időtartama a szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz képest – naptári nap (minimum 0 és maximum 50 naptári nap adható meg)  15
2 Organizációs terv a felvonulásra és átszerelésre vonatkozóan (tartalma a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A nem hasznosítható 2 db használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás biztonságba helyezése, elzárása az ajánlati dokumentációban szereplő felszámolási terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A kútmunkálat során a 2 db kútra vonatkozóan összesen 2 db cementdugó elhelyezése, 1 db szelvényezési művelet végrehajtása. A kútmunkálatok során – terveknek vagy a befejező jelentéseknek megfelelően – széndioxid beáramlás lehetséges.
A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása.
A feladatok részletes leírása az ajánlati dokumentációban található.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK 2019.03.25. 8:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart, találkozás helyszíne: 7988 Darány, Rákóczi u. 72. Önkormányzati Hivatal.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok (kizáró okok):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasságigazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A véglegessé vált, ill. a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
AK továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, azzal, hogy AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „α” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. fejezetben említett igazolási módok az V. fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1) A Kbt. 65.§ (1) a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) d) pontja alapján a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás másolati példányának becsatolásával.
P2) A Kbt. 65.§ (1) a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) és 19. § (5) bekezdés alapján az ajánlattevő teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P2) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 5 000 000 HUF/kár és legalább 20 000 000 HUF/év mértékű, a használaton kívüli bányászati mélyfúrások biztonságba helyezési, elzárási tevékenységére is érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
P2) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen és együttesen a teljes nettó árbevétele nem éri el az 50 000 000 HUF értéket.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P1) pont vonatkozásában elég, ha egy megfelel, a P2) pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) K.r. 1.§ (1) bek-e alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbesz-i elj-ban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) K.r. 2.§ (1) c) pontja, valamint (5) bek-e alapján AT-nek az alk-i köv-ek előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. AK tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részl. információk megadását, így a részl. alk-i követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek-ei alapján az alk-i köv-ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek a 321/2015. (X.30.) K.r. IV. Fej-nek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghat. alk-i köv-eknek az alábbiak szerint:
M1) Az AT-nek a Kbt. 65.§ (1) b) pontja és a 321/2015. (X.30.) K.r. 1.§, 5.§ (1) bek., 21.§ (3) a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbesz. tárgya szerinti, bányászati céllal létesített mélyfúrás műszaki felszámolása (biztonságba helyezés, elzárása) tárgyú szolgáltatásairól, a 321/2015. (X.30.) K.r. 22.§ (1)-(2) bek-ének megfelelő módon nyilatkozatot vagy ref. igazolást kell csatolni.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (1) a)-b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat min. tartalma:
- a szolgáltatás tárgyának (mennyiségének) részl. bemutatása
- a telj. ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap megjelölésével))
- a szerződést kötő másik fél megnev-e,
- a szerződést kötő másik félnek a nyilatkozata arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e,
- valamint minden olyan adatot, mely alapján az alk-i köv-nek való megfelelés megállapítható.
Amennyiben a ref. igazolás/nyilatkozat szerinti szerz. tárgya bővebb, mint a közbesz. tárgya, akkor a ref. igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbesz. tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazd-i szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium (K) vagy projekttársaság (PT) tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alk. igazolásaként, amely K-i tagként vagy PT tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140.§ (9) bek-ében meghatározottakra is. A Kbt. 140.§ (9) bek-e alapján a PT teljesítését az alk. igazolására referenciaként a PT mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a PT időközben megszűnt. Amennyiben az alk. igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alk. igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
AK hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) K.r. 24.§ (1) bek-ére.
M2) a Kbt. 65.§ (1) b) pont, valamint a 321/2015 (X. 30.) K.r. 21.§ (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
- szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az AT nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során
- saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz (év, hó dimenzióban)
- az előírt isk-i végzettség igazolására az isk-i oklevél egyszerű másolata.
M3) Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X.30.) K.r.21. § (3) bek. i) pontja alapján a telj-hez rend-re álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének megjelölésével.
Ak felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1, legalább 4 kútra vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciát, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
— a tárgya: szénhidrogén kutatási- vagy feltárásibányászati célú mélyfúrás (1993.évi XLVIII. Törvény 49. § 9., 17., 34., és 50. pontok) kútjavító berendezéssel történő kútjavítása, vagy műszaki felszámolása, vagy biztonságba helyezése, és elzárása, és
- a kutak közül legalább egy kút esetében a kútmunkálatot széndioxid tartalmú réteget harántoló kúton végezték.
A referenciakövetelmény több referenciával is igazolható.
A 321/2015.(X.30.) Korm rend 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.
M2) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
b) legalább 1 fő, a 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet feltételeinek megfelelő bányaüzemi felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
c) kútjavító berendezésenként legalább 2 fő, legalább 3 éves szénhidrogén kutatási, vagy feltárási célú mélyfúrások létesítése, javítása, vagy felszámolása (biztonságba helyezés, elzárása) területén fúrási gyakorlattal, érvényes Well Controll vizsgával rendelkező legalább szakmunkás végzettségű szakember,
A bemutatásra kerülő szakemberek között átfedés lehetséges.
M3) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi műszaki felszereltséggel: Legalább 50 tonna (490 kN) horogterhelésű - az emelődob, a mozgó csigasor teljesítménye minimum 50 tonna -, önjáró berendezés, amely rendelkezik munkapaddal, tartályokkal, kitörést megelőző eszközökkel, szivattyú és nyomóvezeték rendszerrel, 250 db 3,5” vagy 2 7/8” fúrócsővel és a fenti eszközök és szerszámok mentésére alkalmas eszközökkel, melyek a műszaki leírásban meghatározásra kerültek.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap, összesen max 5%,
hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj max. 5%-a.
Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó vállalkozói díj 3%-a, rendelkezésre bocsátása a Kbt. 134. § (6) bek a) pont szerint. A Kbt. 134. § (5) bekezdésre az ajánlatban nyilatkozni kell.
2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ellenérték a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155 § (1) bek. és a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdéseinek figyelembevételével. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott szerint jogosult részszámlázásra.
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/05/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot elektronikus úton szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu oldalon.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel:
— a beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé,
— a mélyfúrások biztonságba helyezéséhez, elzárásához szükséges berendezések mobilizációs, demobilizációs költségei megnövelnék az ajánlati árat,
— negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, megbízotti felelősség, közös munkavégzés, minőség kérdése, stb.), azaz gazdasági, műszaki, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. A beszerzés tárgya oszthatatlan.
2. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
- Ajánlattevő Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat.
- Felolvasólap, a Kbt.68.§(4) bek. szerint.
- Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt.66.§(6) bek. szerinti adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta.
- Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
- Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.
- A szakmai ajánlat részeként az ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlat, az MK2 értékelési szempont szerinti organizációs terv becsatolását kérjük.
3. Amennyiben idegen nyelvű (nem magyar) dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
4. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése.
5. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Az „Előteljesítés vállalt időtartama” minőségi szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra (KH Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont bb) alpont – KÉ 2016. évi 147. szám). Az Organizációs terv értékelése az abszolút értékelés módszerével (pontozással) történik az értékelés független szakértő bevonásával a dokumentációban meghatározott szolgáltatási szinteknek való megfelelés alapján. Az ár szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra (KH útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) alpont – KÉ 2016. évi 147. szám).
A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: MK1. értékelési szempont: 50
A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet: MK1. értékelési szempont: 0
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 500 000,- Ft ajánlati biztosíték adásához köti a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Ajánlati bizt. a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető, befizetés esetén a BVH NK Kft. MÁK-nál vezetett 10032000-00288011-00000024 számú folyószámlájára fizethető be. Az ajánlati bizt. nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.
8. Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek.-re hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot.
10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie.
11. FAKSZ: dr. Vörös Katalin, lajstromszám: 00441
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák