Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4069/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:KERÉKDOMB Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Teljesítés helye:Nagykálló településen KD-ban részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (3) bekezdés szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KERÉKDOMB Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14314300
Postai cím: Váci Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czira György
Telefon: +36 703922423
E-mail: gyorgy.czira@kef.gov.hu
Fax: +36 17867242
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051122018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051122018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (3) bekezdés szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gazdálkodás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001051122018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Nagykállóban 20 db (9120 m2) gombaház telepítése gépészeti ellátással és tervezéssel együtt a KD műszaki leírás és szerződéstervezetében meghatározottak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Gombaházak telepítése gépészettel Nagykállóban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Nagykálló településen KD-ban részletesen meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nagykálló 20 db (9120 m2) gombaház telepítése gépészeti ellátással és tervezéssel együtt a KD műszaki leírás és szerződéstervezetében meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 36 hónap kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 hőmérséklet homogenitás a termőzónában (min.: 0,00 Celsius fok max.: 5,00 Celsius fok)  10
3 légsebesség a termőtesteknél mérve (min.: 0,10 m/s max.: 1,10 m/s)  10
4 relatív páratartalom homogenitás a termőzónában (min.: 0,00% max.: 5,00%) 10
5 az 50%-os kötelezően előírt hővisszanyerésen felüli többlet hővisszanyerés mértéke (0-40% hővisszanyerés között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő jogosult a teljesítési határidőt egyoldalú nyilatkozattal legfeljebb összesen négy (4) hónappal meghosszabbítani a téli időszakban (november 15. - március 15. között) ha a kivitelezés során a hőmérséklet tartósan +5 Celsius-fok alá csökken, és/vagy olyan időjárási körülmények adnak, amik nem teszik lehetővé az építési technológia megfelelő elvégzését. Részletek a szerződésben.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.3.4-16 Projekt azonosítója: 1812411905
II.2.13) További információ A feladat műszaki egységet alkot, mivel a gombaházakat egy gépészeti és légkezelő berendezés látja el és ezen tevékenységek az építési beruházás része, azaz lényegében egy feladatot képeznek. Műszakilag és gazdaságilag ésszerűen nem bontható részekre a beszerzés tárgya.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)– (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. AK továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT), ALV, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően (EKR elektronikus űrlapként és a Nyilatkozat mintában található pdf. dokumentum csatolásával) kell igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR elektronikus űrlap alkalmazásával kell igazolnia. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Csak magánszemély adható meg, cég nem. Ha gazdasági szereplőnek nincs a hivatkozott tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükség csatolni. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (AT) teszi meg/tölti fel - 424/2017. Kormányrendelet 3.§ (3a). A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy végezheti! AT-nek csatolnia kell a Kbt. 67.§(4) szerinti nyilatkozatát (EKR elektronikus űrlap). Ajánlatkérő – a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján – a Rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével (egyben az eljárásban csatolni kell: Kbt. 188.§(4) bek. v. 188.§(5) bek.-i jogerős határozat másolatát). A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k (tagok) mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, azzal, hogy az EKR-ben a tagok igazoló dokumentumait/igazolásait a képviseletre kijelölt/feljogosított, az ajánlatot benyújtó AT tölti fel. AT-nek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerit nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt vagy sem (nemleges nyil.is). HA van, akkor csatolni kell (EKR) a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (elektronikus) igazolást. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alkalmazása - AT felelőssége. AK hivatkozik: 424/2017. Korm. rendelet 12. § (2).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.pont Ajánlatkérő a Kbt. 117.§-ára figyelemmel rögzíti, hogy az ajánlattevőknek az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésüket már az ajánlatban igazolniuk kell.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetett a jelen felhívás megküldését megelőző 5 évben (60 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, legalább az alábbi adatok feltüntetésével: - a teljesítés kezdő és befejező ideje (dátum év, hónap, nap megjelölésével), - a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, email), - a szerződés tárgyát, (a beruházás pontos megnevezése) leírását (az alkalmasság megítéléséhez szükséges tartalommal és részletezettséggel), - a referenciának tartalmaznia kell a telepítésre vonatkozó információkat is, - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e meg. Ajánlatkérő a Rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett (felhívás megküldését megelőző 5 évben teljesített, de 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat fogadja el. Ajánlatkérő hivatkozik a Rendelet 21/A. §-ban foglaltakra. Az M/1.pont vonatkozásában: A referencia bemutatása – a Rendelet 22. § (3) bek. alapján meghatározott formában benyújtott igazolás formájában teljesíthető csak. A Kbt. 65. § (6)–(7)-(9), és (11) bekezdései alkalmazandóak. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesítette referencia igazolást - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevő által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell: - nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá - nyilatkozat a gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletezettséggel, melyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább a beszerzés tárgya szerinti (gombaház) kivitelezési munkák elvégzésére irányuló vállalkozási szerződést, mely szerződés(ek) teljesítése során megvalósult, mindösszesen 6500 m2 összterületen mevalósított kivitelezés(ek), amely(ek) gombaház telepítésére irányulnak a gombaház gépészettel együtt. Az alkalmasság megállapításának további feltétele, hogy a bemutatásra kerülő referenciák közül legalább egy (1) darab olyan referencia / szerződés, amelynek keretében az egy vagy több egyéni és gépészettel rendelkező gombaház alapterülete elérte vagy meghaladta a 400 m2/ db (gombaház) méretet.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A VI.3.4) További információk pont folytatása: 18.) AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKra vonatkozó további előírások (a VI.3.3) pont kiegészítése: Kamatot AK nem fizet. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása (csatolandó dokumentum): - fizetési számlára történő befizetés esetén a banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolati példánya (közlemény: ajánlati biztosíték – Kerékdomb Bt. Gombaház telepítése Nagykállóban); - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya; - biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya. A garanciáról szóló igazolásnak vagy a kötelezvénynek, mint elektronikus okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, és szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét tartalmaznia kell. Irányadó a Kbt. 73.§ (6) bek.b) pontja. A biztosíték nyújtásával kapcsolatos további részleteket a KD tartalmazza. 19) AK előírja a 73. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok alkalmazását a Kbt. 117.§ (9) bekezdéssel összhangban. 20) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
A VI.3.3) pont folytatása Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000- Ft. Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték nyújtását a magyar Forinton (HUF) kívül, EURO-ban is. Ebben az esetben a biztosíték mértéke 16 500 EUR.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt- nél vezetett 10104459-06505000-01005006 számú forint (HUF) fizetési számlájára vagy EURO-ban történő fizetés esetén az ajánlatkérő 10104459-06505000-01005305 számú devizaszámlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke végteljesítési határidő elteltét követő naptári naptól számítottan, olyan okból amelyért ajánlattevő felelős, naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a, maximum a nettó vállalkozói díj 20 %-a, mely elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Amennyiben AT hibásan teljesít (olyan okból amelyért ajánlattevő felelős) és a hiba kapcsán Megrendelő (AK) szavatossági igényt érvényesít, úgy a hibás teljesítés kijavításáig terjedő időszakra a kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti hibás teljesítési kötbér megfizetésére, ameddig teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, azzal maximum a nettó vállalkozói díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér maximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért Vállalkozó a felelős. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. Meghiúsulásnak a 20 naptári napon túli késedelem tekinthető. Hibás teljesítési és meghíúsulási kötbér egyszerre nem érvényesíthető. A különböző kötbérek egyesített összegének együttes értéke maximum 30% lehet.
Jótállás: A kivitelezésre vonatkozóan kötelezően előírt (36 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama értékelési
szempont. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki-átadás-átvétel időpontja.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Mértéke a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű összeg.
A nyertes ajánlattevő Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (jótállási biztosíték): köteles nyújtani az értékelési szempont szerint vállalt jótállás időtartamára a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-nak megfelelő mértében. A biztosítéknak a jótállási idő leteltét követő 60 napig hatályosnak kell lennie. A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet és a KD tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás formája utófinanszírozás. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére Előleg felvételét biztosítja a KD szerződéstervezetében meghatározottak szerint. Nyertes Ajánlattevő az Előleget a szerződés hatálybalépését követően igényelheti úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az igényelhető előleg mértékét Ajánlatkérő legfeljebb a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződés elszámolható nettó összegének 30%-ban határozza meg. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 134/A./1. és A./2. pontja alapján és a A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(2) és (3) bekezdése, valamint (5) és (6) bekezdései, illetve a (10)-(11) bekezdése, és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. Továbbá nyertes ajánlattevő részére Ajánlatkérő részszámla lehetőségét biztosítja a KD szerződés tervezetben meghatározottak szerint három darab részszámla és egy végszámla (beüzemelést követően) benyújtását biztosítja.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé és kizárja nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: ár szempont: fordított arányosítás; jótállás: egyenes arányosítás, 3-6.részszempontok: arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: AK Budapest Bank-nál vezetett forint számla 10104459-06505000-01005006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A befizetésről vagy átutalásról szóló igazolás, bankgarancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Részletes feltételeket a KD tartalmazza.
VI.3.4 )
További információk: 1.) AK alkalmazza:Kbt. 75.§ (2) e)pont és Kbt. 81.§ (4)-(5). 2.)AT-nek nyilatkozni kell: Kbt.66.§ (2), (5),67.§ (4),Kbt. 65. § (7), ill. 321/2015.Korm.rend (K.r.) 13. § (nemleges tartalommal is.EKR űrlap) 3.) Alkalmassági szempontok szigorúbbak a K.r. V.fejezetben előírtaknál. 4.)KAP szervezet Kbt. 65.§ (7) bek-ben foglaltak szerint előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni adott alk. feltételnek történő megfelelést. 5.)Ajánlathoz csatolni kell AT/ALV/KAP esetében
ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldány másolatát. 6.) Közös ajánlat Kbt. 35.§ szerint, a 35. § (8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet /(9) bek.) létrehozását.7.)FAKSZ:Czira György00814 8.)Ha AT - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 9.) A dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. 10.)AK hivatkozik: Kbt. 131. § (4) és 135.§ (5) bek-re. 11.)A szakmai ajánlat tartalma: SZAKMAI AJÁNLAT részeként Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be a beépítendő légkezelő berendezés továbbá a beépítendő szabályzó automatika részletes műszaki leírását melyet olyan részletezettséggel szükséges csatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a műszaki leírásban előírt követelményeknek.Továbbá ÉNGY kódos ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS - Az árazatlan költségvetést a KD tartalmazza, további inf. KD-ban 12.)A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-
ában foglaltak irányadóak. Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlást, ha korábban nem szereplő gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 13.)AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rend. 26.§szerint nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen megfelelő felelősségbiztosítással amely kiterjed teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre: legalább 200 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény mértékkel vagy EUR-ban további inf. KD-ban. 14) A TSZ módosítása folyamatban van, amely a Kbt. 53. §(5) bek szerinti körülménynek minősül. AK a Kbt. 53.§(6) bek. alapján a TSZ módosításának elmaradása esetén alkalmazza:Kbt. 75. § (2) bek. a) pont, ill. 135.§ (12) bekezdés. 15) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárását a Kbt. 117.§ szerinti önálló eljárási szabályok szerint folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 113-116.§-ban és az önálló eljárási szabályokban foglalt eltérésekkel. Az önálló - a Kbt. Második Részében és a 113-116. §-ban foglalt előírásoktól eltérő - eljárási szabályok:
AK a nyílt közbeszerzési eljárást hirdetmény útján teszi közzé a Közbeszerzési Értesítőben. AK a Kbt. 117.§-ára figyelemmel rögzíti, hogy az AT-nek az alkalmasságukat már az ajánlatban kell igazolniuk. AK az eltérő eljárási szabályok alapján nem alkalmazza a Kbt. 69.§-a szerinti felhívást az alkalmassági igazolások benyújtására, tehát AK az ajánlat alapján az alkalmasság tekintetében nem előzetes ellenőrzést végez. Az igazolások tekintetében hiány, ill. hiányosság esetén hiánypótlást rendel el és/vagy felvilágosítást kér. AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-t nem alkalmazza; A Kbt. 113. § (6) bek. az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. 16) A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
17.) Az eljárásban a 44-45. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges