Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4081/2019
CPV Kód:72240000-9
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:1037 Budapest, Kunigunda útja 64. és a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szolgáltató) telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000253262019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000253262019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SOC biztonsági eseménykezelő szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000253262019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72240000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés keretében SOC biztonsági eseménykezelő szolgáltatás nyújtása a II.2.7) pont szerinti 12 hónapos időtartamra
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SOC biztonsági eseménykezelő szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72240000-9
További tárgyak:79714000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. és a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szolgáltató) telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás célja az Ajánlatkérő (AK) informatikai eszközeit célzó kibertámadások és a belső hálózatból induló támadások hatékony detektálása és elhárítása érdekében IT biztonsági naplóelemző és eseménykezelő szolgáltatás nyújtása (szolgáltatás).
A nyertes ajánlattevő (AT) által végzendő naplóelemzés alatt az AK olyan események felderítését és azonosítását érti, amelyek naplóelemzés nélkül rejtve maradnának. Az elemzés során az informatikai infrastruktúrában valamilyen visszaélés vagy hiba kerül beazonosításra. Az AT által végzendő eseménykezelés a naplóelemzés során feltárt esemény/incidenskezelés segítségével a nem kivédhető támadások, csalások észlelése, a károk minimalizálása és a működés mielőbbi visszaállításának támogatását foglalja magában.
A szolgáltatás megvalósításához AK saját infrastruktúráján üzemeltetett, min. 15000 EPS feldolgozására alkalmas McAfee naplóelemző (Security Event and Incident Management, továbbiakban: SIEM) rendszert biztosít, amelyen AT a szolgáltatást távoli hozzáférésen keresztül valósítja meg saját humán erőforrással.
AT-nek a szolgáltatást a szerződéskötéstől számított 12 hónapos időtartamban hetente 5x8 órában kell nyújtania, ill. az AK SIEM rendszerének üzemeltetés-támogatási feladatainak ellátását is biztosítani kell. AT-nek rendelkeznie kell/ki kell alakítania az informatikai biztonsági incidensek kategorizálására és priorizálására alkalmas keretrendszert, mint eseménykezelési protokollt (incidensek súlyossági kategóriákba sorolása/besorolási szintekre javaslatot tegyen). AT valós időben riasztást kell tudjon adni. AT a magas prioritású incidensek kivizsgálását 30 percen belül el kell kezdenie.
AK elvárása, hogy az AT rendelkezzen olyan Security Operatios Centerrel/adatközponttal (SOC), amely saját irodai hálózatától fizikailag és logikailag is független
Az SOC feleljen meg a következő követelményeknek: AK-tól 2 órán belül elhelyezkedő, éves szinten 99,999%-os villamosenergia ellátás és klimatizálás, tűzérzékelés és automatikus oltás, megerősített létesítményben legyen, amely védelmet nyújt a gépjárművel történő illetéktelen behatolás ellen, többszintű biztonsági rendszer és 7x24 órás biztonsági szolgálat rendelkezésre álljon. Az adatközponti komponenseknek tartalmaznia kell: tűzfal és IPS rendszer, távoli hozzáférés minimum kétfaktoros azonosítással, vírusvédelem a SOC körébe tartozó rendszerelemekre, SIEM, monitoring és ticketing rendszer, szakemberek ügyfélrendszerben történő műveleteinek auditálhatóságát lehetővé tévő komponens, ügyfelek elkülönítésére jump host rendszer.
Az eseménykezelési szolgáltatást (szolgáltatás-részt) az AK olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amelyet csak maga a nyertes AT vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös nyertes AT-k egyike végezhet el, e tevékenység körébe alvállalkozó nem vonható be [Kbt. 65. § (10)], a feladatokhoz kapcsolódó III.1.3) pont M1.2) és az M3.1) és M3.2) alpont szerinti követelmények tekintetében az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. SOC elemzői fizikai környezet követelmények: operations room kétfaktoros beléptető rendszerrel, min. 15 fős war room az operation center mellett, amelyet bepillantás gátló fóliával kell ellátni. A szolgáltatás ellátásához, kiemelten az incidens kezeléshez szükséges emberi erőforrás igény: 5 fő L1 elemző, 2 fő L2 elemző, 1 fő SOC vezető (legalább L2 elemző). A szakemberek közül min. 1 főnek rendelkeznie kell CISSP vagy azzal egyenértékű minősítéssel. A szolgáltatás ideje alatt min. 1 fő L1 elemző folyamatos munkarendben, 1 fő dedikált felelős vezető a SOC szolgáltatáshoz, 7x24 órás service desk szolgáltatás.
További elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata – a következő alszempontok szerint  20
2 2.1. A felhívás III.1.3) M3.1) pontjában előírt feltételeknek megfelelő további szakemberek bevonása a teljesítésbe (fő, legfeljebb további 2 fő) 10
3 2.2. A felhívás III.1.3) M3.2) pontjában előírt feltételeknek megfelelő további szakemberek bevonása a teljesítésbe (fő, legfeljebb további 2 fő) 10
4 3. Magyar nyelvű gyártói támogatás vállalása heti 7 nap, napi 24 órában (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
A II.2.7. pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a teljesítés kezdő időpontja tervezett (indikatív) időpont, a teljesítés ideje a szerződéskötést követő naptól 2020.03.31. napjáig tartó határozott időtartam.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §(1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) az EEKD IV. részben nem kéri a részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Ajánlattevő ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó (eseménykezelő és naplóelemző szolgáltatás teljesítésére irányuló) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
Ha az ajánlattevő a fenti rendelkezés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 45.000.000,- HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (eseménykezelő és naplóelemző szolgáltatás teljesítésére irányuló) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-knek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a Kr. IV. fej. szerinti részletes igazolásokat, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. fej-ben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. fej-nek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (naplóelemző és eseménykezelő szolgáltatás teljesítésére irányuló) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen) és mennyiségét (legalább az AK által az alkalmasság megítéléséhez szükséges mérőszámot: gyűjtött, illetőleg elemzett EPS-k száma), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban azzal, hogy teljesítési időszakként a megszakítás nélküli, folyamatos időtartamot kell feltüntetni), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK – az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, műszaki felszereltség/ügyfélszolgálat leírásával, bemutatásával olyan módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen [321/2015.(X. 30.) Kr. 21. § (3) i)].
M3) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésének és képzettségének ismertetésével, valamint a képzettséget (minősítést) igazoló dokumentumok, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk vagy azok egyszerű másolatának csatolásával [Kr. 21. § (3) b)]
M4) AT minőségirányítási rendszerének és információbiztonsági rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító általi tanúsításával, vagy a Kr. 24. § (3) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvány másolati példányával, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás, illetőleg az információbiztonság érdekében tett intézkedések bemutatásával [Kr. 21. § (3) c)]
Az alk követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik
M1.1) legalább egy olyan közbeszerzés tárgya szerinti (naplóelemző szolgáltatás teljesítésére irányuló) referenciával, amely legalább 7 hónapos folyamatos (megszakítás nélküli) időszakra és legalább 10.000 EPS elemzésére alkalmas rendszerrel összefüggő szolgáltatásra irányult
M1.2) legalább egy olyan közbeszerzés tárgya szerinti (eseménykezelő szolgáltatás teljesítésére irányuló) referenciával, amely legalább 7 hónapos folyamatos (megszakítás nélküli) időszakra és legalább 10.000 EPS elemzésére alkalmas rendszerrel összefüggő szolgáltatásra irányult
azzal, hogy az M1.1) és M1.2) alpont szerinti referenciák teljesíthetők egyazon szerződés keretében is
Az M1) alk. követelményhez kapcsolódva az AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás nyújtás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számítva legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
AK a Kbt. 65. § (10) bek. foglaltaknak megfelelően előírja, hogy az M1.2) alpont szerinti előírt referencia által meghatározott alapvető fontosságú feladatot maga az AT vagy közös ajánlattétel esetén a közös AT-k egyike végezze el (eseménykezelő szolgáltatás).
AK felhívja a figyelmet, hogy a fenti alapvető fontosságú feladat ellátására való képesség érdekében bemutatott referencia tekintetében az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
M2) nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel illetve műszaki felszereltséggel: működő, integrált, egykapus, 7*24 órás (az év minden napján működő) olyan ügyfélszolgálattal, amelyen keresztül az AK felhasználóként minden meghibásodásról telefonon és e-mailen egyaránt bejelentést tehet;
M3) nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket azzal, hogy egy szakember több előírt képzettséggel (minősítéssel) is rendelkezhet: [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) b)]
M3.1) 1 fő szakemberrel, aki CISSP (Certified Information Systems Security Professional) vagy azzal egyenértékű információbiztonsági minősítéssel rendelkezik,
M3.2) 2 fő szakemberrel, akik mindegyike rendelkezik McAfee Certifeied Product Specialist minősítéssel vagy azzal egyenértékű IT-biztonsági minősítéssel;
AK a Kbt. 65. § (10) bek. foglaltaknak megfelelően előírja, hogy az előbbiek szerinti szakemberek által érintett alapvető fontosságú feladatot maga az AT vagy közös ajánlattétel esetén a közös AT-k egyike végezze el
M4) nem rendelkezik a végzendő tevékenységet (informatikai és/vagy informatikai biztonsági szolgáltatás nyújtására irányuló) lefedő, ISO 9001:2005 és ISO 27001:2014 vagy azzal egyenértékű, független tanúsító által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, ill. információbiztonsági vagy a minőség biztosítása, ill. az információbiztonság érdekében tett intézkedéseit bemutató dokumentummal
A fentiekben megjelölt alk. követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alk. követelménynek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben AK alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(7). bek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint. Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el.
A kifizetés havonta utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Előleg nem biztosított
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok: kötbéralap a havi nettó (ÁFA nélkül számított) szolgáltatási díj, kötbér mértéke (hibás teljesítés esetén hibánként): 1 %/alk, max. 10 %; kötbérmaximum elérése esetén: azonnali hatályú felmondás és meghiúsulási kötbér (alapja: a szerződés hátralévő időtartamára vonatkozó teljes szolgáltatási díj, mértéke: 20 %) a szerződéstervezetben foglaltak szerint
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: AK korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján rendelkezik a II.2.4) pont szerinti naplóelemző és eseménykezelő (SIEM) rendszerrel a szerződéskötés tervezett időpontjától (01/04/2019 (nap/hónap/év)) számított 12 hónap időtartamban, amely időszakra nem képes saját erőforrással biztosítani a naplóelemzési szolgáltatás teljesítését, amelyhez külső erőforrást kell igénybe vennie.
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő – a Kbt. 81. § (10) bekezdésében foglaltakkal élve – gyorsított eljárási forma alkalmazása mellett határozott, tekintettel arra is, hogy Ajánlatkérőnek a folyamatos adásmenetet biztosítania kell, ill. hogy a nem gyorsított eljárási forma mellett az előbbiek szerinti határidők nem teljesíthetők.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben – figyelemmel a Kbt. 40. §-ra
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el
Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) Ajánlathoz csatolni kell
- felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az összesített ajánlati árat
- a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
- AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait
- szakmai ajánlatként a Kbt. 76. § alapján értékelésre nem kerülő, szakmai ajánlatot, amelyben az Ajánlattevő bemutatja az általa teljesített szolgáltatás leírását, valamint azt, hogy ezt a beszerzés tárgyát képező szerződés keretében milyen konkrét módon kívánja alkalmazni/megvalósítani, amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az ajánlattevő által ajánlott szolgáltatás megfelel az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. A szakmai ajánlatnak minimum a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon kell bemutatni a szolgáltatást azzal, hogy a szakmai ajánlat hiányában, vagy annak valamely eleme hiányában az ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja
- AT az ajánlatában köteles nyilatkozni az adatközpont/elemzői fizikai környezet elvárásoknak való megfeleléséről, amely nyilatkozat valóságtartalmát az AK a szerződéskötést megelőzően helyszíni bejárással ellenőriz azzal, hogy amennyiben az adatközpont/ elemzői fizikai környezet nem felel meg az előbbi elvárásoknak, úgy azt az AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli és alkalmazza az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményeket
3) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 500.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani) [Kbt. 35.§(5)]
befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000,
befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4)]
További információk a VI.4.3) pontban, a fentiekre vonatkozó részletes információk a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
5) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.2) és a III.1.3) pontjaiban foglaltak szerint
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
8) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
9) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10.
AK 1. részszempontot (ajánlati ár) olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) értékelési módszere szerint.
AK a 2. részszempont 2.1.-2.2 alszempontjait olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (egyenes arányosítás) értékelési módszere szerint. A szakemberek által ellátott eltérő tevékenységekre és a szakemberek számából következő garanciális szempontokra figyelemmel az értékelés körében megajánlott szakemberek között (az egyes értékelési alszempontok tekintetében) átfedés nem megengedett.
AK a 3. részszempontot a pontozásos módszerével értékeli, és az „Igen” válasz esetén a maximális 10 pontot adja, a „Nem” válasz esetén pedig nem ad pontot (nulla pontot ad).
10) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
11) II.1.6) ponthoz: a nyertes ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatás térben és időben oszthatatlan/egységes, egyazon biztonsági rendszert érint, így tekintettel a szolgáltatás jellegére, a szakmai és gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető a részajánlat tétel [Kbt. 61. § (4)]
AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák