Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0409/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Szentlőrinc Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.;7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÓLYTERV Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Görgényi-Terv Építészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentlőrinc Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27813290
Postai cím: Templom Tér 8
Város: Szentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemelyácz-Storcz Mónika
Telefon: +36 73570986
E-mail: palyazatiasszisztens@szentlorinc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési feladatok TOP projektek keretében
Hivatkozási szám: EKR000847072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Engedélyezési és kiviteli terv készítése iparterület fejlesztéséhez Szentlőrincen a TOP-1.1.1-16 projekt keretében
2. rész: Kiviteli terv készítése Szentlőrinc, Liszt Ferenc utcai óvoda - bölcsődeépület felújításához, bővítéséhez a TOP-1.4.1-16 projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14974016 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iparterület fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési feladat a 40/19,40/18, és a 40/18,40/17,40/13 hrsz-ú telkeken (a telkek összevonásra kerülnek, a 4 telekből 2 telek alakul ki egy kb. 2500 m2-es és egy 2300
m2-es telek alakul ki) egy-egy 570 m2-es ipari csarnoképület, szükséges közmű infrastruktúra és úthálózat és parkoló engedélyezési és
kiviteli terv szintű tervezése. A fentiek alapján a tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania: - Komplett, fentebb
részletezettek szerinti építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk–építészet,statika,épületgépészet,erősáram,gyengeáram,
akadálymentesítés, közműellátottság (csapadékvíz elvezetés és vízellátás, szennyvízelvezetés,gázbekötés, elektromos áram bekötés,
stb.)szakágakkal, telekalakítási munkarész elkészítése, geodéziai bemérés, munkarész elkészítése, talajmechanikai munkarész
elkészítése.
További feladatok: - Árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges
szakági költségvetésekkel együtt. - A tervező feladata az engedélyező hatóságokkal illetve az összes érintett szakhatóságokkal történő
egyeztetések lefolytatása és a hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése. Az esetlegesen felmerülő hatósági, szakhatósági díjak a tervező
költségei. - A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a Megrendelő felé. - Minden, a tervezéshez
szükséges anyagot, felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie. - Energetikai tanúsítvány (számítás) készítése a tervezett állapotra
vonatkozóan. - Tervező feladat fentieken túl a tervek későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel, együttműködés, kiemelten a
műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban. - Nyertes AT köteles rendelkezésre állni,
együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában - tervezői művezetési feladatok ellátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.1. pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16
II.2.9) További információ:
Az eljárás a Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján feltételes. AK jelen elj. finanszírozása érdekében,ha a legkedvezőbb AT által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Részletesen lásd a KD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: Liszt F. u.óvoda-bölcsődeépület felújítás/bővítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-1.4.1-16 projekt keretében Szentlőrinc Város Önkormányzata fejleszteni kívánja a tárgyi épületet. Tervező
feladata az elkészített engedélyezési terv alapján a kiviteli terv elkészítése.
Tervezési feladat a 2. rész esetében - Komplett, kiviteli tervdokumentáció – építészet, statika, épületgépészet,
erősáram, gyengeáram, akadálymentesítés, közműellátottság (csapadékvíz elvezetés és vízellátás, szennyvízelvezetés, gázbekötés,
elektromos áram bekötés, stb.) szakágakkal. - Külön tervdokumentációt szükséges készíteni az épület projektarányos
akadálymentesítésére vonatkozóan. Ehhez kapcsolódóan kötelező bevonni rehabilitációs szakmérnököt a tervezésbe és
akadálymentesítési tervdokumentációt kell külön készíteni. Az akadálymentesítési tervnek ki kell térni a jelenlegi állapot bemutatásra
és fennálló problémákra hozzáférési szempontból, valamint be kell mutatni probléma megoldására tervezett minden
akadálymentesítésre irányuló fejlesztést, lépést, továbbá a fejezet végén nyilatkozni szükséges arról, hogy a tervezett fejlesztés
megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. A fejezetnek továbbá szükséges kitérni az egyetemes tervezés elveinek
bemutatására, arra, hogy a létesítmények, a térhasználat, a közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe
veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit.A
tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia.
További feladatok: - Árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges
szakági költségvetésekkel együtt. - A tervező feladata az engedélyező hatóságokkal illetve az összes érintett szakhatóságokkal történő
egyeztetések lefolytatása és a hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése. Az esetlegesen felmerülő hatósági, szakhatósági díjak a tervező
költségei. - A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a Megrendelő felé. - Minden, a tervezéshez
szükséges anyagot, felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie. - Energetikai tanúsítvány (számítás) készítése a tervezett állapotra
vonatkozóan. - Tervező feladat fentieken túl a tervek későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel, együttműködés, kiemelten a
műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban. - Nyertes AT köteles rendelkezésre állni,
együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában - tervezői művezetési feladatok ellátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.1. pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16
II.2.9) További információ:
Az eljárás a Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján feltételes. AK jelen elj. finanszírozása érdekében,ha a legkedvezőbb AT által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Részletesen lásd a KD-ben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Iparterület fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÓLYTERV Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93078083
Postai cím: Hősök Tér 1
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: bolyterv@boly.hu
Telefon: +36 209531503
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11013769202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7874016
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: talajmechanikai szakvélemény készítése, tartószerkezetek tervezése, épületgépészeti tervezés, elektromos szerelés tervezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36309694
Postai cím: Király Utca 63.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13780458202

Hivatalos név: Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211

Hivatalos név: ÁGNIS Tervező és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56774751
Postai cím: Puskás T. Utca 41.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11547734302

Hivatalos név: BÓLYTERV Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93078083
Postai cím: Hősök Tér 1
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11013769202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Liszt F. u.óvoda-bölcsődeépület felújítás/bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Görgényi-Terv Építészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23234121
Postai cím: Nyárfa Utca 4.
Város: SZentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
E-mail: zsofiafeher@gmail.com
Telefon: +36 308539092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25927067102
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakági tervek elkészítése, statika, épületgépészet, épületvillamosság (erősáram, gyengeáram), napelemtervezés,
akadálymentesítés, tűzvédelmi munkarész, árazott és árazatlan költségvetés elkészítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Görgényi-Terv Építészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23234121
Postai cím: Nyárfa Utca 4.
Város: SZentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25927067102

Hivatalos név: RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36309694
Postai cím: Király Utca 63.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13780458202

Hivatalos név: HBR Tervező Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21824203
Postai cím: Magyar Utca 7.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26300599102

Hivatalos név: Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211

Hivatalos név: ÁGNIS Tervező és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56774751
Postai cím: Puskás T. Utca 41.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11547734302

Hivatalos név: BÓLYTERV Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93078083
Postai cím: Hősök Tér 1
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11013769202

Hivatalos név: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41506123
Postai cím: Donátusi Út 61
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11701808202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1. rész:
BÓLYTERV Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7754 Bóly, Hősök tér 1. 11013769202
RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, 7626 Pécs, Király Utca 63. 13780458202
Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211
ÁGNIS Tervező és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 7754 Bóly, Puskás T. Utca 41. 11547734302
2. rész:
Görgényi-Terv Építészeti Kft., 7940 SZentlőrinc, Nyárfa Utca 4. 25927067102
HBR Tervező Betéti Társaság, 7625 Pécs, Magyar Utca 7. 26300599102
RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, 7626 Pécs, Király Utca 63. 13780458202
Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211
BÓLYTERV Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7754 Bóly, Hősök tér 1. 11013769202
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft., 7635 Pécs, Donátusi Út 61 11701808202
ÁGNIS Tervező és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 7754 Bóly, Puskás T. Utca 41. 11547734302
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges