Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4097/2019
CPV Kód:66000000-0
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cibulka Zita
Telefon: +36 306036526
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000172192019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000172192019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítás
Hivatkozási szám: EKR000172192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítási tevékenység ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország.
A teljesítés helyszín(ek)re vonatkozó részletes előírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található Szerződéstervezet 2. melléklete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
Jegykiadó automatákhoz kapcsolódó pénzszállítási tevékenység ellátása.
A közbeszerzés mennyisége:
Beszerzés mennyiségére vonatkozó adat: Keretösszeg: nettó 240.000.000,- Ft -70%.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található Szerződéstervezet 1. számú melléklete tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.a) Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határán belül (nettó Ft/állomás) 16
2 1.b) Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától maximum 10 km-es távolságig (nettó Ft/állomás) 14
3 1.c) Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 11 - 50 km-es távolság között (nettó Ft/állomás) 12
4 1.d) Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 51 - 100 km-es távolság között (nettó Ft/állomás) 8
5 1.e) Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 101 - 150 km-es távolság között (nettó Ft/állomás) 6
6 1.f) Kiszállás díja 1 állomásra Budapest közigazgatási határától mért 151 km-en felüli távolság (nettó Ft/állomás) 4
7 2. Pénzkazetta, hopper csere 1 automatánál, vagy üres automatába a kazetták, hopperek behelyezése, vagy automata leállításakor a kazetták, hopperek eltávolítása (nettó Ft/automata) 10
8 3. Jegytekercs csere 1 automatánál tekercsenként, vagy jegytekercs betöltése üres, automatába, vagy jegytekercs eltávolítása automata leállításakor (nettó Ft/tekercs) 14
9 4. 1.000.000,- Ft értékű bankjegy (pénznem: Ft) feldolgozásra vonatkozó vállalkozási díj (nettó Ft) 4
10 5. 1.000.000,- Ft értékű érme (pénznem: Ft) feldolgozásra vonatkozó vállalkozási díj (nettó Ft) 6
11 6. Várakozás óradíja karbantartás, hibaelhárítás alatt (nettó Ft/óra) elszámolási egység: megkezdett 15 percenként az óradíj 25%-a 4
12 7. A nemteljesítési kötbér mértéke (%), minimum 30%, maximum 50% 1
13 8. Rendkívüli megrendelések esetén a teljesítés megkezdésére vállalt határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva (óra), maximum 6 óra 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/09 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartamát egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítsa. A szerződés meghosszabbítását Ajánlatkérő kizárólag időbeli opcióként értelmezi, mely a szerződés keretösszegét nem érinti. A meghosszabbítás részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található Szerződéstervezet 11.1. pontja tartalmazza.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződés keretösszegét nettó 240.000.000 Ft-ban határozta meg, melynek 30%-áig, azaz nettó 72.000.000 Ft-ig vállal lehívási kötelezettséget. A lehívási kötelezettséggel nem érintett rész opcióként értelmezendő.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0,1-10 pont. Minden részszempont esetében az AK számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet.
A pontkiosztás módszere: 1.a)-1.f),2.,3.,4.,5.,6.,8. szempont esetén fordított, a 7. szempont esetén egyenes arányosítás.
A képletet, valamint a pontozásra vonatkozó további információkat a KD tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
AT vonatkozásában:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő (AK) az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV-re és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében az AT gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 3. § (3a) bekezdés.]
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62. § (1) bek. q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont):
SZ/1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) 3. § (2) bekezdésének c) pontjában kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként megnevezett pénzfeldolgozási tevékenység üzletszerű végzéséhez szükséges, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában érvényes, Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Tételes igazolás
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.
SZ/1.
AT-nek az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. § (3) bekezdése alapján a MNB által kiadott érvényes pénzfeldolgozási engedély másolatát
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. értelmében elfogadja Ajánlattevő EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
Tételes igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
P/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a 240.000.000 Ft-ot, azaz Kettőszáznegyvenmillió forintot.
Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.
Ha az ajánlattevő a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vonatkozásában külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot kell benyújtania.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vonatkozásában külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot kell benyújtania.
Tételes igazolás
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.
M/1.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített pénzszállítás és pénzfeldolgozás tárgyú legjelentősebb referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a teljesített szolgáltatásért kapott nettó ellenszolgáltatás összege (saját teljesítés értéke a vizsgált időszak vonatkozásában);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.

Az alkalmassági előírások igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése nyomán az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, pénzszállításra és pénzfeldolgozásra vonatkozó, összesen legalább nettó 180.000.000 Ft, azaz Száznyolcvanmillió forint értékű, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal;
A meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését késedelmi, hibás teljesítés és nemteljesítési kötbérhez köti.
A szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kbt. 131.§ (4) szerinti szervezet a 135. § szerint az igazolt teljesítések után számlázhat.
A díjazás kifizetése havi elszámolásban, a Kbt. és a Ptk 6:130. § (1)-(2) szabályainak megfelelően történik.
AK a havi számla összegét a Kbt. 131. § (4) szerinti szervezet számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással fizeti meg forintban.
AK előleget, kötbért nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt.
AK késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a irányadó.
A Kbt. 135. § (5)-(6) értelemszerűen irányadó. A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. tv., 22/2006.(IV. 25.) BM rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a KD-ben adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kerül lefolytatásra, így az EKR rend. rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rend. 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rend. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; http://nekszt.hu/tamogatas
4. A jelen eljárásban a Kbt. 57.§(2)bek. nem alkalmazható.
A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
5. Az EKR rend. 10.§(2)bek. alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR rend. a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt. 41.§(6)bek.], így a közbeszerzési eljárás szabályai vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rend. szabályait is!
7. AK a Kbt. 66.§(6)bek. alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
Amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe AV-t, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy az ajánlatnak az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.
8. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35.§(1)-(7)bek-i irányadók, figyelemmel az EKR rend. 13.§(2)bek-ben foglaltakra. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§(2)bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolati formában, mely okiratnak ki kell terjednie arra, hogy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
- a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás tekintetében;
- az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor;
- az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
9. A 321/2015.(X.30.)Kr. 13.§-ra tekintettel az AT ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
10. AK az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015.(X.30.)Kr. 30.§(4)].
11. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a szerződéstervezet 2.23. pontjában meghatározott, és a 11.1. pontjában jelzett időpontban érvényes és hatályos a közbeszerzés tárgyára (pénzszállítási tevékenység) vonatkozó felelősségbiztosítással. Ha a nyertes AT a fenti időpontig nem bocsátja AK rendelkezésére a felelősségbiztosítási kötvény vagy fedezetigazolás, a biztosítási feltételek, ill. a felelősségbiztosítás Biztosító részéről kiállított díjigazolás egyszerű másolati példányát, AK úgy tekinti, hogy a nyertes AT a szerződéskötéstől visszalép és AK – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül - a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.
12. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetés követő 11.nap
13. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány.
14. AK a Kbt. 75.§(2)bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
15. AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
16. FAKSZ: Támis Norbert, lajstromszám: 00109
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák