Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4132/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK telephelye (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b 1. em.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Farkas Bálint
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248512019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248512019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győr, belső elkerülő út tervezése (K014.03)
Hivatkozási szám: EKR000248512019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr, belső elkerülő út tervezése (K014.03)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr, belső elkerülő út tervezése (K014.03)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311300-4
További tárgyak:71322000-1
71322300-4
71322500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: AK telephelye (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b 1. em.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a Győr, 1. sz. főút és a 14. sz. főút között a belső keleti elkerülő út hiányzó szakaszának, - mely tartalmaz egy új Mosoni - Duna hidat- engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és az építéshez szükséges engedélyek megszerzése.
A megtervezendő, új nyomvonalú útszakasz Győr észak-dél közlekedési főtengelyének hiányzó szakasza, amely az 1. sz. főutat (Ipar utca meghosszabbításában) a 14. sz. főúttal köti össze. A megközelítőleg 3 km hosszú közúti kapcsolat az alábbi főbb paramétereket tartalmazza:
Az 1. sz. főút és az új Bácsai út közötti szakaszon 2x2 sávos, kb.1,27 km hosszú közúti kapcsolat kialakítása új, 2x2 sávos Mosoni-Duna-híddal (a híd tervezett legnagyobb támaszköze ~110 m), kerékpáros és gyalogos forgalom átvezetésével). Az új Bácsai út és a 14. sz. főút közötti szakaszon 2x1 sávos, kb. 1,65 km hosszú új út megtervezése a feladat. Az Ipar utca - 1. sz. főút csomópont jelzőlámpás turbó körforgalom, a Bácsai úti csomópontban körforgalom, a 14. sz. főúti csomópontban körforgalmat kell megtervezni.
A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A III.1.3) M/2.1. szerinti szakember közút tervezése területén projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalatta (hónap)  20
2 2. A III.1.3) M/2.2. szerinti szakember közút tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalatta (hónap) 15
3 3. A III.1.3) M/2.3. szerinti szakember közúti híd tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalatta (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az 1. sz. főút és a 14. sz. főút között a megtervezendő nyomvonalat, és a forgalomszervezést egy összefüggő szakasznak kell tekinteni. A tervezést további szakaszokra nem lehet bontani, ezért a részajánlattétel nem megengedett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
1. Előzetes igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Irányadó az EKRr. 12. § (2) bek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód: Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában, 65. § (6)-(9) és (11) bek., 67. § (3) bek., a Kr. 24. § (1)-(2) bek. előírtakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
További részletek a dokumentációban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közút tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) szerinti árbevétele összesen nem éri el a nettó 250.000.000,- Ft értéket.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban előírt módon.
A Kr. 22. § (2) bek. alapján a referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét;
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!);
- a szerződés teljesítésének helyét;
- a teljesítés időtartamát, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal!);
- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (a mennyiség tekintetében az elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező időpontját (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
További részletek a dokumentációban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M/1.1. min. 2 km hosszúságú, min. 2x1 sávos, új nyomvonalú országos főútra vagy gyorsforgalmi útra vonatkozó eng.-i és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú olyan referenciával, amely tartalmazta az eng.-i eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt eng. megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).
M/1.2. min. 1 db, min. 2x2 sávos, országos főútra vonatkozó, turbó típusú körforgalmú csomópontra vonatkozó eng.-i és/vagy kiviteli tervének elkészítése tárgyú, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával, amely tartalmazta az eng.-i eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt eng. megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).
M/1.3. min. 1 db, min. 2x2 sávos, országos főúton vagy gyorsforgalmi úton lévő olyan vízfolyás feletti, új közúti hídra vonatkozó eng.-i és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával, amelyben a közúti híd támaszköze min. 70 m, és tartalmazta az eng.-i eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt eng. megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).
AK a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
AK „országos főút” és „gyorsforgalmi út” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben meghatározott fogalmat érti.
AK turbó típusú körforgalom alatt az e-ÚT 03.03.11 számú „Körforgalmak tervezése” című útügyi műszaki előírás 4.3. pontjában meghatározott típust érti.
AK az eng.-i terv és a kiviteli terv teljeskörűsége alatt az Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó szabvány szerinti tartalmát érti.
Egy referenciaigazolás több követelmény igazolására is bemutatható, azonban az egyes követelmények nem igazolhatók több igazolással.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik
-a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint
-legalább 36 hónap, közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal, továbbá
-részt vett min. 2 km hosszúságú, min. 2x1 sávos, országos főútra vagy gyorsforgalmi útra vonatkozó eng. vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítésében és közreműködött az eng.-i eljárásban (olyan részvétel, amely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).
A projektvezetői/projektvezető-helyettesi tapasztalat alatt a különböző szakágak összehangolására irányuló tapasztalat értendő.
M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakemberrel, aki rendelkezik
-a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint
-legalább 36 hónap, közút tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
M/2.3. legalább 1 fő hídépítési tervező szakemberrel,
-a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint
-legalább 36 hónap, közúti híd tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Irányadó a Kbt. 65. § (6) bek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Telj. biztosíték: mértéke a nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint, érvényességi ideje: telj. határidő+45 nap
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 1%-a/nap
Hibás teljesítési kötbér: érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja 15 %-a
Jótállási idő: 36 hónap
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 36 hónap+45 nap
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Forrás: hazai, a szerződés utófinanszírozott
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra
AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§
Részletek (ideértve a számlázási ütemterv) a KD-ban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot az EKRr. 5. § (2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.
2. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.
3. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében - mind az engedélyezési terv, mind pedig a kiviteli terv tekintetében - meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.
4. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó, az ajánlatban feltüntetett díj (munkadíj és szerzői jog ellenértéke) nem lehet kevesebb, mint a teljes nettó tervezői díj 40%-a. Amennyiben a kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó díj a teljes nettó tervezői díj 40%-át nem éri el, úgy azt ajánlatkérő nem hiánypótolható jelentős hibának minősíti, amely az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
5. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónapot követő 12 hónap alatt nem érkezik Tervező felé Megrendelő részéről tájékoztatás a kiviteli tervek elkészítése feladatrész forrását biztosító támogatási szerződés megkötéséről és a Megrendelő felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettől származó projektelrendelésről, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek elkészítése feladatrész tekintetében [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].
6. Nyertes ajánlattevő a tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított 27 hónap teljesítési határidőig az alábbiakban és a szerződésben részletesen meghatározott ütemezés szerint köteles elvégezni:
a.) Engedélyes tervvel és építési engedéllyel bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónap
b.) Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: A kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok forrását biztosító támogatási szerződés megkötéséről szóló Megrendelői tájékoztatás megküldésétől és a (nem jogerős) építési engedélyek rendelkezésre állásától, mint együttes feltételek közül a később bekövetkezőtől számított 6 hónap
7. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
9. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
10. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 150 millió Ft/év és min. 75 millió Ft/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő.
11. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 2.1.-2.3. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. A 2.1.-2.3. sz. minőségi részszempont esetében 36 hónap a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja.
12. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. szerinti, nyertes ajánlattevő által bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1-2.1 pont – „KÉ-K” jogosultsággal
M/2.3. pont – „HT” jogosultsággal
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A karakterkorlátra tekintettel a felhívás VI.3) pontjának folytatása:
14. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).
15. Rövidítések:
AK – Ajánlatkérő
EKRr. – 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet
Kr. – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer
KD – közbeszerzési dokumentumok
16. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
17. A megjelölt határidők közép-európai idő, azaz UTC+01:00 szerint értendők.
18. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
19. A 257/2018. (XII. 18.) MvM r. 21. § (10) bek. szerinti adat: Meditkonzult Kft., dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák