Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4163/2019
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon és 4025 Debrecen, Széchényi u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Non Profit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26596556
Postai cím: Széchenyi 31
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Ferenc üzletfejlesztési vezető
Telefon: +36 305653397
E-mail: kun.ferenc@dif.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dif.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://dif.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000259482019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000259482019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Non Profit Kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri, mérnöki és egyéb szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000259482019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó csapadék és belvíz rendezés (terület előkészítés) tervezési és kivitelezési munkáinak, a Gazdasági övezet kialakításával összefüggő közúti és közmű infrastruktúra fejlesztések, továbbá a sertéstelep bontásának és rekultivációjának műszaki ellenőri, mérnöki, minőségirányítási és minőségbiztosítási feladatai, valamint kapcsolódó geodézia és geotechnikai vizsgálati laboratóriumi szolgáltatásai
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri, mérnöki és egyéb szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon és 4025 Debrecen, Széchényi u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó csapadék és belvíz rendezés (terület előkészítés) tervezési és kivitelezési munkáinak, a Gazdasági övezet kialakításával összefüggő közúti és közmű infrastruktúra fejlesztések, továbbá a sertéstelep bontásának és rekultivációjának műszaki ellenőri, mérnöki, minőségirányítási és minőségbiztosítási feladatai, valamint kapcsolódó geodézia és geotechnikai vizsgálati laboratóriumi szolgáltatásai.
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
1) Műszaki ellenőri feladatok ellátása a Projekt teljes ideje alatt a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.
2) Mérnöki feladatok ellátása a Projekt tervezési és kivitelezési szakaszában többek között a tervek felülvizsgálatára és véleményezésére, kivitelezés ütemének ellenőrzésére, pótmunkák műszaki és pénzügyi felülvizsgálatára, műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítására, fővállalkozói/kivitelezői teljesítések pénzügyi lezárásának javaslat tételére és a garanciális időszakban mérnöki támogatás biztosítására vonatkozólag.
3) Minőségirányítási és minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Projekt teljes ideje alatt a fővállalkozói (tervezési és kivitelezői) szerződésben rögzített teljesítések műszaki, szakmai ellenőrzésének elvégzésére vonatkozóan. Minőségügyi (minőségbiztosítási mintavétel és vizsgálati) program és azt ellenőrző mérnök szervezet felállítása, hogy az építőipari (terület előkészítési) projekt lebonyolítása a szerződéses követelményeknek és a vonatkozó szabványoknak megfeleljen. A minőségirányítási és minőségbiztosítási tervben foglalt követelmények biztosításához szükséges ütemezett és eseti szabványos minőségbiztosítási vizsgálati módszerek és vonatkozó szabványok alapján összeállított ellenőrzési (minőségbiztosítási) tevékenységek (pl.: helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok, mérések) koordinálása.
4) Műszaki ellenőri, minőségirányítási és minőségbiztosítási szolgáltatás részeként a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált geotechnikai (talaj, kőzet és építési földmunkák gyártásközi mintáinak laborálására specializált) vizsgáló laboratórium biztosítása a projekt teljes ideje során. Az akkreditáció szerint nem telephelyhez kötött, a Projekt során lefolytatandó vizsgálati tevékenységek elvégzésre az építési helyszínen, vagy annak közvetlen közelében kitelepített laboratórium felállítása és működtetése szükséges a projekt teljes ideje során a Nyertes Ajánlattevő részéről. Az építési helyszínen geotechnikai minták vételezése, helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálata (minták szállításával együtt) és kiértékelése írásban (geotechnikai jelentés). Írásos javaslattétel Megbízó felé. Kivitelező és/vagy Fővállalkozóval a kiértékelés egyeztetése és a szükséges utasítások kiadása.
5) Műszaki ellenőri, minőségirányítási és minőségbiztosítási szolgáltatás részeként geodéziai (földmérői) szolgáltatás nyújtása a projekt teljes ideje során a Projekt kivitelezési előre haladásához igazítottan. Az építési helyszínen geodéziai mérések elvégzése, azok szükség szerinti feldolgozása, és kiértékelése írásban. Írásos javaslattétel Megbízó felé. Kivitelező és/vagy Fővállalkozóval a kiértékelés egyeztetése és a szükséges utasítások kiadása. A geodéziai mérések alapján a kivitelező/fővállalkozó által tervezett ütemezés és a tényleges kivitelezés előre haladásának összevetése, napi szintű dokumentálása, heti szintű írásos jelentése készítése Megbízó részére.
Az elvárt vizsgálatok (Geotechnikai vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás) minimális mennyisége:
Szemeloszlás meghatározása, Víztartalom vizsgálat és/vagy
Atterberg határok, Víztartalom (stabilizáció és töltésépítés esetén) 7 290 db
Szemeloszlás meghatározása, Víztartalom vizsgálat (keverék földműanyag esetén) 280 db
Tömöríthetőség (Proctor)2 930 db
Szervesanyag tartalom (Izzítás) 7 570 db
Tömörség mérés15 760 db
Teherbírás mérés24 340 db
Folyt a III.1.2,III.1.3.pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1.Bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember,aki rendelk.összesen legalább 500.000 m3-t meghaladó töltésépítés műszaki ellenőrzésében és/vagy mérnöki feladatai ellátásában szerzett gyakorlattal igen/nem 10
2 1.2.Bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember,aki rendelk.össz.legalább 25.000 m vízelvezető rendszer kivit. munkálatainak műszaki ellenőrz.ben és/vagy mérnöki felad.ellátásában szerzett gyakorlattal  10
3 1.3.Bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember,aki rendelkezik mélyépítési tervezési és kivitelezési munkához kapcsolódó geotechnikai szakértői gyakorlattal (igen/nem) 10
4 1.4.Bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember, aki rendelk.legalább egy folyékony anyaggal vagy folyékony hulladékkal szennyezett tároló eltávolításában és/vagy rekultivációjában szerzett mérnöki és/vagy 10
5 1.5.Bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik legalább egy hídépítési kivitelezési munka mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatainak ellátásában szerzett gyakorlattal  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: VHR 321.) 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a VHR 321. 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A VI.3. pont folytatása:
15.) Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
16.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy Ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált geotechnikai (talaj, kőzet és építési földmunkák gyártásközi mintáinak laborálására specializált) vizsgáló laboratóriummal. A laboratóriumi akkreditáció terjedjen ki az alábbi szabványokra és vizsgálatokra:
• Szemeloszlás - MSZ EN ISO 17892-4:2017
• Atterberg határok - MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015
• Vízáteresztő képesség -MSZ CEN ISO/TS 17892-11:2010
• Izzítás (szervesanyag tartalom) MSZ 15296:1999, 4. szakasz vagy ezzel egyenértékű akkreditált vizsgálati szabvány
• Proctor - MSZ EN 13286-2:2011 szabvány
• Tömörség - e-UT 09.02.11. (UT 2-3.103:1998) / MSZ 15320:2004
• Teherbírás meghatározás - MSZ 2509/3-1989
A fentiek alapján Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes ajánlattevő rendelkezzen a fenti dokumentumokkal. Amennyiben a szerződés megkötésekor Nyertes ajánlattevő nem rendelkezik ezekkel, abban az esetben Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte.
Folytatva a III.1.2. pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri és/vagy mérnöki és/vagy minőségirányítási- minőségbiztosítási feladatok és/vagy geodézia és geotechnikai vizsgálati laboratóriumi szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek.-ben foglaltakra.
A VI.3. pont folytatása:
Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.
17.) Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés hatályba lépésének időpontja az Ajánlatkérő DMJV Önkormányzatával megkötendő in-house szerződésének hatályba lépésének időpontja.
A II.2.5. pontban a karakterkorlát miatt rövidített módon kerültek meghatározásra a minőségi értékelési szempontok (1.1-1.5.). A teljes terjedelemben meghatározott minőségi értékelési szempontok az alábbiak:
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:
1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladat ellátásába bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik összesen legalább 500.000 m3-t meghaladó töltésépítés műszaki ellenőrzésében és/vagy mérnöki feladatai ellátásában szerzett gyakorlattal (igen/nem) Súlyszám: 10
1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladat ellátásába bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik összesen legalább 25.000 m vízelvezető rendszer kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzésében és/vagy mérnöki feladatai ellátásában szerzett gyakorlattal (igen/nem) Súlyszám: 10
1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladat ellátásába bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik mélyépítési tervezési és kivitelezési munkához kapcsolódó geotechnikai szakértői gyakorlattal (igen/nem) Súlyszám: 10
1.4. A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladat ellátásába bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik legalább egy folyékony anyaggal vagy folyékony hulladékkal szennyezett tároló eltávolításában és/vagy rekultivációjában szerzett mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatainak ellátásában szerzett gyakorlattal Súlyszám: 10
1.5. A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladat ellátásába bevonásra kerül-e 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik legalább egy hídépítési kivitelezési munka mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatainak ellátásában szerzett gyakorlattal Súlyszám: 10
II.2.4.pont folyt: Vízáteresztő képesség vizsgálata 280 db.
A Projekt kivitelezési munkarészének ismertetése a terület előkészítés kapcsán:
393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 145 000 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 1 043 442 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 554 921 m3 kevert szemcsés védő és/vagy erősítő réteg beépítése tömörítéssel, 1 962 078 m2 talajstabilizáció, 1 643 959 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri és/vagy mérnöki és/vagy minőségirányítási- minőségbiztosítási feladatok és/vagy geodézia és geotechnikai vizsgálati laboratóriumi szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében nem éri el összességében a 150.000.000,- Ft-ot.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR 322. 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR 321. 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a VHR 322. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A VHR 321. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A III.2.2. pont folytatása:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervet tartalmazza.
Szerződést megerősítő kötbérek:
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5%-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 3%-a/hibás teljesítés. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20%-a. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.4.pont folyt:
illetve ehhez kapcsolódó járulékos munkák.
Kivitelezési munkarész ütemekre bontva:
1. ütem:
Tervezett megvalósítás: 2019.04.01. – 2019.09.30. (tervezés, engedélyeztetés és I. ütemű kivitelezési munkák megvalósítása)
393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 120 870 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 879 797 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 465 698 m3 kevert szemcsés védő és/vagy erősítő réteg beépítése tömörítéssel, 1 598 422 m2, 1 309 608 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakítása.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdés alapján a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
II.2.4.pont folyt: 2. ütem:
Tervezett megvalósítás: 2019.04.01. – 2020.04.30. (II. ütemű kivitelezési munkák megvalósítása)
24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 89 223 m3 kevert szemcsés védő és/vagy erősítő réteg beépítése tömörítéssel, 363 656 m2 talajstabilizáció, 334 351 m3 töltésépítés, kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.
A Projekt kivitelezési munkarészének ismertetése a közúti és közmű infrastruktúra fejlesztések kapcsán:
Közlekedés építés:
2x1 sávos aszfaltozott út: 9.790 méter
2x2 sávos aszfaltozott út: 3.820 méter
mezőgazdasági út: 5.455 méter
kerékpárút: 9.600 méter
osztályozós csomópont: 4 darab
körforgalom: 2 darab
körgeometriás (R100 m) csomópont: 1 darab
hídépítés: 1 darab
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített
• összesen legalább 1.000.000 m3 töltésépítési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri és/vagy mérnök tanácsadói tevékenységre vonatkozó referenciával,
• összesen legalább 150.000 m3 mennyiségű kevert szemcsés védő és/vagy erősítő réteg geotechnikai minősítéséről (akkreditált laborálás és/vagy akkreditált helyszíni vizsgálat) szóló referenciával,
• összesen legalább 100.000 m2 mennyiségű talajstabilizáció geotechnikai minősítéséről (akkreditált laborálás és/vagy akkreditált helyszíni vizsgálat) szóló referenciával,
• összesen legalább 2500 méter 2x2 sávos aszfalt burkolatú közút építése során ellátott műszaki ellenőri és/vagy mérnök tanácsadói tevékenységre vonatkozó referenciával,
• összesen legalább 25 000 méter víz elvezető rendszer kivitelezése során ellátott műszaki ellenőri és/vagy mérnök tanácsadói tevékenységre vonatkozó referenciával,
• összesen legalább 5000 m3 hígfázisú anyag és/vagy szennyvíz iszap eltávolítási és/vagy rekultivációs munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és/vagy mérnök tanácsadói tevékenységre vonatkozó referenciával.
A követelmények több szerződésből is teljesíthetőek. Ugyanazon referencia több követelmény teljesítésénél is figyelembe vehető.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
II.2.4.pont folyt: Csapadékvíz elvezetés:
zárt csatorna DN1500: 2.920 méter
csapadékvíz késleltető tározó: 85,470 m3
burkolt árok: 9.600 méter
földmedrű árok: 18.600 méter
Ivóvíz hálózat:
DN160-355 átmérőjű gerinchálózat: 19.250 méter
nyomásfokozó szivattyúállomás: 1 darab
Szennyvíz hálózat:
DN160-200 átmérőjű gravitációs hálózat: 4.200 méter
DN160-355 átmérőjű nyomott hálózat: 13.270 méter
átemelő szivattyúállomás: 3 darab
Bontás és terület rekultiváció (folyékony anyaggal vagy folyékony hulladékkal szennyezett tároló):
hígfázisú anyag eltávolítása vagy rekultivációja: 16.000 m3
szennyvíziszap eltávolítása vagy rekultivációja: 8.000 m3
épület bontása: 9.461m2
A Projekt tervezett ütemezése:
KÖZÚT-3/A - az ipari fejlesztési terület és a 33. sz. főút közötti helyi közút:
Tervezett megvalósítás: 2019.04.01. – 2019.09.30
KÖZÚT-3/B - az ipari fejlesztési terület körüli helyi közút:
Tervezett megvalósítás: 2019.06.01. – 2020.12.31
KÖZÚT-3/C - az ipari fejlesztési terület és Nagymacs közötti helyi közút:
Tervezett megvalósítás: 2019.06.01. – 2020.12.31
KÖZÚT-3/D - az ipari fejlesztési terület és az M35 autópálya új, Debrecen-Józsa csomópontja között:
Tervezett megvalósítás: 2019.08.01. – 2021.12.31
KÖZÚT-3/E - az M35 autópálya új, Debrecen-Józsa csomópontja és Debrecen-Józsa között:
Tervezett megvalósítás: 2019.08.01. – 2021.12.31
KÖZÚT-3/F - az ipari fejlesztési terület és az M35 autópálya meglévő, 354. sz. főúti csomópontja között:
Tervezett megvalósítás: 2019.08.01. – 2021.12.31
KÖZMŰ-3 - Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keletkező kezelt csapadékvizek továbbítására alkalmas hálózat kiépítése:
Tervezett megvalósítás: 2019.04.01. – 2019.10.30
KÖZMŰ-4 - Észak-Nyugati Gazdasági Övezet tűzivíz- és használativíz-ellátását növelő, valamint szennyvízelvezetését biztosító hálózat kiépítése:
Tervezett megvalósítás: 2019.04.01. – 2019.10.30
KÖZÚT-2/A - 33. sz. főút 2x2 sávra bővítése az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között:
Tervezett megvalósítás: 2019.04.01. – 2020.03.31
Sertéstelep bontása és területének rekultivációja:
Tervezett megvalósítás: 2019.06.01. – 2020.04.30.
„Terület” és a Gazdasági Övezet infrastruktúra hálózata közötti csatlakozások:
Tervezett megvalósítás: 2019.04.01. – 2020.12.31.
Részletesen a közbesz.dokban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beszerzés önerőből valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlázásra az árrészletezőben szereplő projektelemek 10 %-os műszaki készültségi fokainként van lehetőség oly módon, hogy projektelemenként 10 számla nyújtható be. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti határidővel történik, átutalással.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
Folytatva a III.1.2. pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A befektetővel megkötött szerződésben vállalt határidők tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ---
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.2.) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
5.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Ajánlati biztosíték összege: 5.000.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 75 millió Ft/káresemény és legalább 150 millió Ft/kárév.
12.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Az értékelési részszempontonként adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. és 1.5. részszempont: pontozás, a közbeszerzési dokumentumok szerint. Az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. és 1.5. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert nem mutathatja be ajánlattevő.
A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel folytatás a VI.4.3), a III.1.1. és III.1.2. pontban.
II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
14.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A kivitelezés tárgya nagy kiterjedésű, komplex földmű építése, amelynek során egy szervezetben kerül sor a minőség ellenőrzésének a megtervezésére, az ellenőrzés végrehajtására és az ellenőrzések laboratóriumi alátámasztására. A több részre bontás esetén a felelősségi körök nem lehetnének tiszták, az esetleges hibák azonosítása és a javításukra szolgáló javaslatok elkülönült szervezetekben kerülnének kidolgozásra. Amellett, hogy gazdaságilag előnytelen, a részteljesítések során vállalt kockázatok szerződésszerű kezelése ellehetetlenül, ami a Megrendelőt hátrányosan érintené és nem lenne ellenőrizhető egyértelműen a kivitelezési munkák során elvárt szerződéses minőség teljesítése. Jelen beszerzés tárgyát képező feladatok részekre bontva, adott esetben több szervezettel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, az ajánlati ár jelentős növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által válik biztosíthatóvá.
A Gazdasági Övezet fejlesztési koncepciója alapján a létrejövő közút és közmű hálózat és a „Terület” csatalakozó szakaszainak kiépítése is szükséges a kiadott végpontokon a megadott műszaki tartalommal kell (F melléklet). Ezeknek a csatlakozási pontoknak (közmű és út) és a közmű gerinchálózatnak a kialakítása és a „Terület előkészítés” -nek a megvalósítása egyidőben történik, előreláthatóan más Kivitelező bevonásával. Ezért ezeknek a kivitelezéseknek az egységes műszaki felügyelete, menedzsmentje és ellenőrzése elengedhetetlen, továbbá az infrastruktúra-fejlesztés beruházásai azonos szakágakon belül is egymástól időben eltérő ütemben és akár eltérő Kivitelező bevonásával kerülnek megvalósításra, ezért is megalapozza az egységes műszaki felügyelet, menedzsment és ellenőrzés szükségességét. Továbbá a jelenleg üzemelő sertéstelep területe nagy mértékben érinti mind a Terület előkészítési munkák területét, mind az infrastruktúra-fejlesztési munkák területét, ezért a megfelelő megvalósítás érdekében egységes mérnöki felügyelet és organizáció elengedhetetlen.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel folytatás a III.1.1.) pontban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák