Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4165/2019
CPV Kód:24000000-4
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület;4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület;4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület;4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület;4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület;4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület;4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület;4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület;4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000197612019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000197612019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-702 Vegyszerek és Kriogén beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000197612019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kutatási tevékenységhez szükséges vegyszerek és kriogén beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fémek, fém sók
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24310000-0
További tárgyak:14751000-0
24311310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fémek és fém sók beszerzése 5 tételben összesen 13 db
(vízmentes ón(II)-klorid, higany, réz(II)-acetát réz(II)-nitrát, kadmium por, min. 98%-os tisztaságban, változó kiszerelésben).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % fémek, fém sók átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: PCR és elektroforézishez szükséges enzimek és mark
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24965000-6
További tárgyak:24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PCR és elektroforézishez szükséges enzimek és markerek beszerzése 9 tételben összesen 31 db (TBE és TAE buffer, low és ultra low range DNA ladder, DEPC-treated Water, DNase I, RNase-free, SdaI (SbfI) restrikciós endonukleáz, Fast DNA End Repair Kit, Diamond Phosphoprotein Gel Stain, változó kiszerelésben). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % PCR és elektroforézishez szükséges enzimek és markerek átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Kémiai reagensek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24300000-7
További tárgyak:24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kémiai reagensek beszerzése 47 tételben összesen 64 db (1,3-Dimesitylimidazolium chloride 96%,1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97% Cesium hydrogen carbonate 99.99%, Cesium formate 98%,(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid min.98% ,4-Isobutyl-^a-methylphenylacetic acid min.98%, Lítium-jodid anhydrous, 98+%, Borán-THF komplex 1 M solution in THF, Riboflavin puriss., Allil-merkaptán tech, min.70%, Teobromin min.99%, 2-Naphthaldehyde min.98%, Triphenylmethyl mercaptan 98+%, Formamidine hydrochloride min.97%, Benzamidine hydrochloride min.95%, 2-Ethynylpyridine min.97%,1-(Trimethylsilyloxy)cyclohexene min.98%, Ethynyltrimethylsilane min.98%, Tert-Butyl isocyanide min.95%, Trimethylsilyl Azide min.95%, Ethyl cyanoformate min.98%, Naphthalene-1-thiocarboxamide min.97%, Copper(II) Trifluoromethanesulfonate min.98%, Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate min.97%, (R)-(+)-2-Chloropropionic Acid min.94%, (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid min.98%, (R)-(+)-2-Bromopropionic Acid min.98%, (S)-(-)-2-Bromopropionic Acid min. 98%, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid 98%, 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid 99%, N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine min.98%, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide min.98%, 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde min.95%, 2-Pyridinecarboxaldehyde min.98%, 2,5-Furandicarboxylic acid 98%, Borane tetrahydrofuran complex solution 8.5 % in tetrahydrofuran, Nátrium-hidrid 60 % dispersion in mineral oil or paraffin liquid, Nátrium-azid for synthesis, 99%, Lítium-alumínium hidrid min.95%, Glutársav cca. 50% in water, Suberic acid min. 99%, 8-hydroxyquinoline-7-carboxylic acid min.98%, 2,2'-Bipyridyl min.99%, Nikkel(II)-dinitrát hexahidrát min.98%, Cink-nitrát-6 hidrát min. 98%, Quinaldic acid min.98%, Réz(II)-nitrát-trihidrát min. 98%, változó kiszerelésben).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % Kémiai reagens átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Cianidok, borátok, savak, jód és fluorid tartalmú
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24300000-7
További tárgyak:24315200-7
24323200-6
24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cianidok, borátok, savak, jód és fluorid tartalmú vegyületek beszerzése 21 tételben összesen 37 db (Dehidro helyettesítő/fertőtlenítő patológiai célra, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate ACS, 99.99% (metals basis), Au 49.0% min, Ezüst(I)-fluorid 98%, N-jódszukcinimid min. 95%, N-Succinimidyl Bromoacetate min. 98%, 1-Bromo-2-methoxybenzene (2-bromoanisole) min. 98%, 4-Phenylbenzaldehyde min. 95%, 4-brómmetil-bifenil 96%, 1,7-Dioxa-4,10-diazacyclododecane min. 96%, 1,5,9-Triazacyclododecane min. 95%, Nátrium-borohidrid min. 95%, Nátrium-cianotrihidroborát min. 95%, Nátrium-triacetoxi-borohidrid min. 80%, Tiofén-2,5-dikarbonsav min. 97%, Adipinsav for synthesis 99%, Pimelinsav min. 98%, 2,3-pirazin dikarbonsav min. 97%, Pirrol-2-karbonsav min. 98%,
Pirazin min. 98%, N-(6-Bromohexyl)phthalimide min. 97%, Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine min. 98%, változó kiszerelésben).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % Cianidok, borátok, savak, jód és fluorid tartalmú vegyületek átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Szerves szintézisekhez szükséges vegyszerek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24300000-7
További tárgyak:24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerves szintézisekhez szükséges vegyszerek beszerzése 117 tételben összesen 236 db (L-arabinose, diethyl pyrocarbonate, trans-β-Nitrostyrene, 7-Methoxy-1-tetralone, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride , 2-Cyano-N,N-dimethylacetamide , Cyanoacetamide , Ethyl nitroacetate , 3-Formylchromone , 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene , Copper(I) chloride ,4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde , 4-Nitrocinnamaldehyde , Ethylene glycol , Molybdenum(V) chloride , [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene , Heptanefor HPLC, Magnesium sulfate solution 1M for molecular biology, 1,4-Pentadiene , cis-2-Pentene , trans-2-Pentene , 1-Pentene , Allylbenzene , Propylbenzene , 4-Phenyl-1-butene , Butylbenzene , Cyclopentene , 1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride , 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride , Cinnamyl alcohol , 3-Phenyl-1-propanol , Hydrocinnamaldehyde technical grade, , α,α′-Dibromo-p-xylene , 4-Vinylbenzyl chloride , Palladium(π-cinnamyl) chloride dimer , 1-Bromodecane , 1-Bromotetradecane , 1-Bromohexadecane , Methyl trifluoromethanesulfonate , 1,4-Diiodobutane , 1,3-Diiodopropane , Salicylideneaniline min., 2,6-Bis(bromomethyl)pyridine , Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate , 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine , 4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt , N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine , Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II) , (S)-(+)-1-Phenyl-2-propanol , (S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol , (S)-(−)-1-Phenylethanol , Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt , Gold(I) chloride trace metals basis, Cobalt carbonyl moistened with hexane (hexane 1-10%), , Trifluoromethanesulfonic anhydride purum, (T), Phenylhydrazine , Ethanethiol , 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene Sodium p-toluenesulfinate , 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole , Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III) , Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate (HPLC), Bismuth(III)iodide , 4-Nitrophenylboronic acid, 4-Bromophenylboronic acid , 4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid , 2-Naphthylboronic acid , Phenylselenyl chloride, Tributyltin hydride, p-Toluenesulfonyl hydrazide, Lithium tert-butoxide, Potassium phosphate tribasic anhydrous,, (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene, rac-BINAP , (S)-BINAP , Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate, 4-Bromophenylacetic acid, N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, Nátrium-azid for synthesis, Dysprosium(III)-klorid hexahidrát, 4-Nitrobenzoyl chloride, Chlorobenzene for HPLC, Lawesson reagent, Potassium hexacyanoferrate(III), Chloroacetyl chloride purum,, 4-Bromoaniline, Iodomethane purum, (GC), Boron tribromide solution 1.0 M in methylene chloride, 6-Aminohexanoic acid (NT), 4-Aminobenzoic acid 4-Bromobenzyl bromide Triethyl phosphite, 4-(Dimethylamino)benzaldehyde ≥99%, Paraformaldehyde reagent grade, crystallin, p-Anisidine, 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2,6-Pyridinedimethanol , Tetrachloroauric(III) acid trihydrate metal basis, Glycogen from oyster solid, NADPH tetra-sodium salt assay, Trichloroacetic acid, Ethidium bromide Bioreagent for mol. biol, N-Bromosuccinimide, Nikkel(II)-acetát hidrát ,8-hidroxikinolin, 4-metilmorfolin, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride ,Potassium platinum(II) chloride, Quercetin dihydrate (±)-Catechin hydrate (HPLC), Fisetin, 2-Cyanobenzaldehyde, 2,6-Difluorobenzaldehyde, 2′-Hydroxy-5′-nitroacetophenone, Methyl 4-(chloroformyl)butyrate N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride ,Diethylene glycol butyl ether, változó tisztaságban és kiszerelésben).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % Szerves szintézisekhez szükséges vegyszerek átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Pufferek, szerves savak és oldószerek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24327000-2
További tárgyak:24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pufferek, szerves savak és oldószerek beszerzése 20 tételben összesen 95 db (Pufferoldat pH 4, pH 7, pH 9 műanyag flakonban, ORP puffer oldat 200 mV, 600 mV műanyag flakonban, Kapronsav ≥98%, Mirisztinsav ≥98%, Olajsav ≥99%, 2-(Bromomethyl)naphthalene ≥96%, Styrene/divinylbenzene gel-type ion exchange resin with quaternary ammonium functionality, chlorid form, Molekulaszűrő 4A technikai, Ø 1.6 mm, Etil-acetát HPLC, min.99,8 %, Kloroform (amilénnel stabilizálva) HPLC, min 99,8%, Toluol HPLC, min99,8%, N,N-Dimetil-formamid HPLC, min99,9%, Hydrogen bromide 33% m/m ecetsav oldatban, Réz(II)-acetát min.98%, 8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid >98%, 2-quinolinecarboxaldehyde min.97%, Xanthurenic acid min. 96%, változó kiszerelésben).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % pufferek, szerves savak és oldószerek átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Preparatív kémiához szükséges vegyszerek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24300000-7
További tárgyak:24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Preparatív kémiához szükséges vegyszerek beszerzése 5 tételben összesen 17 db (Propilénglikol, M.W. 2,000, N,N-Dimetilformamid, szárított (max. 0,015% H2O) ≥99.8%, for synthesis, Resin for gel filtration chromatography particle size 30-100 microns (average 70 microns), Ecetsav, jégecet HPLC, min 99,9%, Higany (II) cianid min. 99%, változó kiszerelésben).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % Preparatív kémiához szükséges vegyszerek átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Peptidek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Peptidek beszerzése 4 tételben összesen 4 db (Ac-LysThrAspHisGly-Ala-NH2 trifluoroacetate salt, Ac-SerProArgHisLeuSer-NH2 trifluoroacetate salt, Ac-IleGluThrHisLysLeu-NH2 trifluoroacetate salt, Ac-GlyAsnIleHisHisLysProGly-NH2 trifluoroacetate salt, ≥80% tisztaságú, 100-100 mg.
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % peptidek átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Kriogének
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111300-8
További tárgyak:24111800-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kriogének beszerzése 2 tételben összesen 1120 liter (mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogén (5.0) és mélyhűtött, cseppfolyósított hélium (4.6) kannás kiszerelésben).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70% mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 10 % kriogének átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-9 részek vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A
Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3)
bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett
ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. § , 10.§ ,12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. A
Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,hogy a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát képes-e megnevezni;és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4
)-(7) bek. szerinti felhívására. Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában
nyilatkozatot szükséges csatolni. Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői
nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható. Cégbírósághoz már
benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni.
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni
köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7 ) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése
alapján is történhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése,valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának
kitöltésével történőelőzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk(azaz
az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni az 1-9 részekre vonatkozóan: M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X
. 30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év
legjelentősebb, I. rész esetén Vegyszerek II. rész esetén PCR és elektroforézishez szükséges enzimek és/vagy markerek III. rész Vegyszerek IV. rész esetén Vegyszerek V. rész esetén Vegyszerek VI. rész esetén Pufferek és egyéb vegyszerek VII. rész esetén Vegyszerek VIII. rész esetén Peptidek IX. rész esetén Kriogének tárgyú szállításainak ismertetését, az ismertetett
szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint. Az igazolásnak/
nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: — a szerződést kötő másik fél megnevezését, — a szállítás tárgyát (
olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történőmegfelelés megállapítható legyen), — a teljesítés
idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve), — a szállítás mennyiségét, — továbbá nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21 § (
1a) bekezdésének a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X. 30.) Korm.
rendelet 21/A. §-ra. Az M/1. alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők a Kbt. 65 § (6) bekezdése alapján együttesen is
megfelelhetnek. Az M/1. alkalmassági feltétel kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) bekezdésnek
megfelelően van lehetőség. Ajánlatkérő a műszakilag egyenértékű megajánlást elfogadja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: alkalmatlan Ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben összesen az I.
rész: 6 db Vegyszerek szállításából származó referenciával II. rész: 15 db
PCR és elektroforézishez szükséges enzimek és/vagy markerek szállításából származó referenciával III. rész: 31 db Vegyszerek
szállításából származó referenciával IV. rész: 18 db Vegyszerek szállításából származó referenciával V. rész: 115 db Vegyszerek szállításából származó referenciával VI. rész: 46 db Pufferek és egyéb vegyszerek szállításából származó referenciával VII. rész 8 db Vegyszerek szállításából származó referenciával VIII. rész 2 db Peptidek szállításából származó referenciával IX. rész 548 lit. Kriogének szállításából származó referenciával A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Az I;III;IV;V és VII. részek tekintetében bemutatható ugyanarra a szállításra vonatkozó referenciaigazolás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-9. rész: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifiz. pénzneme a HUF. Ak előleget nem fizet. AT a telj.ig./rész telj. alapján jogosult
számlát kiállítani, melynek kifizetésére átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1),(6) bek.-iben, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben, valamint a
szerződéstervezetnek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A támogatás intenzitása 100 % és utófinanszírozás. Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfiz-re köteles. A szerződést biztosító mellékköt.-ek 1-9. rész:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: a késedelemmel illetve a hibás teljesítéssel érintett termék nettó vételárának 1 %/nap. AT nem
teljesítése esetén AK az áruk nettó vételárának 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A kötbérrel és jótállással
kapcsolatos részleteket a szerződéstervezet tart. AK előírja az 1-8. részekre vonatkozóan, hogy az áru szállítását követően a
szavatosság lejárati ideje 6 hónapot meghaladó legyen.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az
irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt (EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése) követően
nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök
rendelkezésre állását követeli meg. 2. Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése]. 3. Az AK felhívja az
ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben
foglaltakra. 4. Az Ak az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja. 5) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13.§ szerint kell eljárni. 6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját. 7) Amennyiben bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. 8) A
különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 9) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 10) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött –felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az
EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 11) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére
az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően
végzi el. 12) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt. 13) AK projekttársaság
létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában. 14) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell a beárazandó
ártáblázatot. 15) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza. 16) Nyilatkozat benyújtása
szükséges az 1-8. részekre vonatkozóan, hogy az áru szállítását követően a szavatosság lejárati ideje 6 hónapot meghaladó. 17)
Nyilatkozat benyújtása szükséges a termékváltásról, műszaki egyenértékűségről az 1.-8 . rész vonatkozásában valamint a forgalomba hozatali engedélyek meglétéről minden rész esetében. 18) A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit AK minden rész tekintetében
részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem,csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 19) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 2 hónapban határozta meg, mely alatt 60 nap
értendő. 20) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák