Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4183/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Weiser Károly egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: II.sz. GYK. haemato-onkológiai részleg felújítása
Hivatkozási szám: EKR000233002018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
II.sz. GYK. haemato-onkológiai részleg felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika:
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika I. emeleti haemato-onkológiai részleg felújítása vállalkozási szerződés keretében az alábbi mennyiségekkel és feladatokkal:
I. ütem:
- Építészet: építőmesteri munkák
- Gépészet: víz-csatorna, Légtechnika: légkezelő és folyadékhűtő berendezéssel együtt
- Gyengeáram: beléptető, kaputelefon, informatika és telefon
- Orvosi gázhálózat kiépítése
Az elvégzendő munka részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások és költségvetési kiírások tartalmazzák.
II. ütem: Tűzjelző rendszer:
- terveztetés és engedélyeztetés az épület egészét ellátni képes központtal,
- kizárólag az épület I. emeleten a rendszer kiépítése a hozzá tartozó központi elemekkel.
Az elvégzendő munka részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A teljesítés határideje:
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő ingatlanon az építési munkaterületet Ajánlatkérő a szerződés aláírását követően, közösen meghatározott időpontban adja át ajánlattevőnek.
- Az I. ütem teljesítését Ajánlattevő köteles a Munkaterület átadását követően megkezdeni és befejezni maximum 60 napon belül.
- A II. ütem teljesítését Ajánlattevő köteles a Szerződés hatályba lépését követően megkezdeni és befejezni maximum 120 naptári napon belül.
Műszaki átadás-átvételre ütemenként kerül sor.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 napban határozzák meg.
Szerződés formája: Vállalkozási szerződés
Felelősségbiztosítások:
Kivitelezői fel.biz.: min. 100.000.000 Ft/év és min. 50.000.000 Ft/káresemény.
Tervezési fel.biz.: min. 10.000.000 Ft/év és min. 5.000.000 Ft/káresemény.
Az elvégzendő munka és felelősségbiz. részletes meghatározását a közbeszerzési dok., kiviteli tervek, műszaki leírások és költségvetési kiírások tartalmazzák.
Az értékelés szempontjai, részletesen Közbeszerzési dok. III. fejezet:
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5. pontjában megadott értékelési szempont alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következő:
Jótállás: 0-10 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével;
Speciális szakmai tapasztalat: 0, 5 vagy 10 pont a pontkiosztás módszerével;
Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével.
III.1.5) folytatása:
Az I. ütemhez kapcsolódóan a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti elkülönített tartalékkeret összege a vállalkozói díjon felüli összeg, amely a vállalkozói díj 5%-a. A tartalékkeret kizárólag pótmunka elvégzéséhez használható fel a Szerződéstervezet szerint.
Amennyiben a tartalékkeret terhére pótmunka kerül megrendelésre, úgy az annak ellenértékéről kiállított számlát Ajánlattevő a végszámlával egyidejűleg jogosult kiállítani.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a kifizetéseket illetően felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20776 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 57577-35/GFIBSZI/2018 Rész száma: Elnevezés: II.sz. GYK. haemato-onkológiai részleg felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: weiserk@prenoker.hu
Telefon: +36 309403619
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14120683
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188726430
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika:
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika I. emeleti haemato-onkológiai részleg felújítása vállalkozási szerződés keretében az alábbi mennyiségekkel és feladatokkal:
I. ütem:
- Építészet: építőmesteri munkák
- Gépészet: víz-csatorna, Légtechnika: légkezelő és folyadékhűtő berendezéssel együtt
- Gyengeáram: beléptető, kaputelefon, informatika és telefon
- Orvosi gázhálózat kiépítése
Az elvégzendő munka részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások és költségvetési kiírások tartalmazzák.
II. ütem: Tűzjelző rendszer:
- terveztetés és engedélyeztetés az épület egészét ellátni képes központtal,
- kizárólag az épület I. emeleten a rendszer kiépítése a hozzá tartozó központi elemekkel.
Az elvégzendő munka részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A teljesítés határideje:
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő ingatlanon az építési munkaterületet Ajánlatkérő a szerződés aláírását követően, közösen meghatározott időpontban adja át ajánlattevőnek.
- Az I. ütem teljesítését Ajánlattevő köteles a Munkaterület átadását követően megkezdeni és befejezni maximum 60 napon belül.
- A II. ütem teljesítését Ajánlattevő köteles a Szerződés hatályba lépését követően megkezdeni és befejezni maximum 120 naptári napon belül.
Műszaki átadás-átvételre ütemenként kerül sor.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 napban határozzák meg.
Szerződés formája: Vállalkozási szerződés
Felelősségbiztosítások:
Kivitelezői fel.biz.: min. 100.000.000 Ft/év és min. 50.000.000 Ft/káresemény.
Tervezési fel.biz.: min. 10.000.000 Ft/év és min. 5.000.000 Ft/káresemény.
Az elvégzendő munka és felelősségbiz. részletes meghatározását a közbeszerzési dok., kiviteli tervek, műszaki leírások és költségvetési kiírások tartalmazzák.
Az értékelés szempontjai, részletesen Közbeszerzési dok. III. fejezet:
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5. pontjában megadott értékelési szempont alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következő:
Jótállás: 0-10 közötti pontszám az egyenes arányosítás módszerével;
Speciális szakmai tapasztalat: 0, 5 vagy 10 pont a pontkiosztás módszerével;
Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével.
III.1.5) folytatása:
Az I. ütemhez kapcsolódóan a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti elkülönített tartalékkeret összege a vállalkozói díjon felüli összeg, amely a vállalkozói díj 5%-a. A tartalékkeret kizárólag pótmunka elvégzéséhez használható fel a Szerződéstervezet szerint.
Amennyiben a tartalékkeret terhére pótmunka kerül megrendelésre, úgy az annak ellenértékéről kiállított számlát Ajánlattevő a végszámlával egyidejűleg jogosult kiállítani.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a kifizetéseket illetően felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188726430
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: weiserk@prenoker.hu
Telefon: +36 309403619
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14120683
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.3.3. és 1.3.4. pontját módosították:
A Szerződés 1.3.3. és 1.3.4. pontjának eredeti szövege: „1.3.3. A jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt, az I. ütemben teljesítendő feladatokat Vállalkozó köteles a Munkaterület átadását követően megkezdeni. Az 1.1. pontban foglalt munkálatokat - a munkaterület átadásától kezdve - az alábbi véghatáridőn belül köteles befejezni:
- az I. ütem tekintetében kitűzött véghatáridő: 60 naptári nap.
1.3.4. A Vállalkozó köteles a II. ütemben meghatározott tervezési és kivitelezési feladatokat jelen szerződés hatályba lépésétől számított 120 naptári napon belül elvégezni.”
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.3.3. és 1.3.4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1.3.3. A jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt, az I. ütemben teljesítendő feladatokat Vállalkozó köteles a Munkaterület átadását követően megkezdeni. Az 1.1. pontban foglalt munkálatokat - a munkaterület átadásától kezdve - az alábbi véghatáridőn belül köteles befejezni:
- az I. ütem tekintetében kitűzött véghatáridő: 2019. február 28.

1.3.4. A Vállalkozó köteles a II. ütemben meghatározott tervezési és kivitelezési feladatokat 2019. március 13. napjáig elvégezni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő érdekkörében felmerült okból, a légkezelő és folyadékhűtő beszerzése kapcsán keletkezett viták miatt Vállalkozó nem tudta munkáját az eredeti ütemezésnek megfelelően végezni. Az egyeztetéseket követően 2019. február 8-án a Készülék beszerzésre került, azonban a kialakult időveszteség a teljesítési határidő módosítását tette indokolttá.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 188726430 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 188726430 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben