Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4202/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7030 Paks, Kishegyi út 46-48., 5120/3 hrsz közterületek: 5120/8, 5121 és 5140 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://paks.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000245832019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000245832019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paksi Életfa Idősek Otthona bővítése
Hivatkozási szám: EKR000245832019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. Ütem: Új épületszárny építése 3x20 fős részleggel, kiszolgáló helyiségekkel 1696 m2 -en, 3 szinten:
Az I. ütem akkor tekinthető teljesítettnek, ha az üzempróbák, a próbaüzem sikeresen lefolytatására került, a Kivitelező által beszerzendő jogerős használatbavételi engedély(ek) és az Intézmény által beszerzendő működési engedély megszerzésre került és - a Kivitelező közreműködésével- az intézmény átköltöztetése megtörtént. A II. ütem kivitelezését csak ezt követően lehet megkezdeni!
II. Ütem: Meglévő 2213,13 m2 hasznos alapterületű épület bővítése 70 m2-rel, belső átalakítások, felújítások és teljes körű energetikai korszerűsítés.
A II. ütem akkor tekinthető teljesítettnek, ha az üzempróbák, a próbaüzem sikeresen lefolytatására került, a Kivitelező által beszerzendő jogerős használatbavételi engedély(ek) megszerzésre került(ek) és megtörtént - a Kivitelező közreműködésével - az intézmény visszaköltöztetése megtörtént.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya egy épületre vonatkozik, így az egy és oszthatatlan, az azonos munkaterületen történő munkavégzés több kivitelező által a vállalkozók munkáját ellehetetleníti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Paksi Életfa Idősek Otthona bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Kishegyi út 46-48., 5120/3 hrsz
közterületek: 5120/8, 5121 és 5140 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Ütem: Új épületszárny építése 3x20 fős részleggel, kiszolgáló helyiségekkel 1696 m2 -en, 3 szinten:
o földszinten 20 fős demens részleg 8db 2-3 fős szobával, akadálymentes mosdó helyiséggel, közös terasszal, átriummal
o földszinten további 20 fős ápolási részleg 10 db 2 ágyas szobával, 2 szobánként akadálymentes mosdó helyiséggel, minden szobához külön terasszal
o földszinti nővér sziget kialakítása nővér szobával, raktárhelyiségekkel
o emeleten 20 fős emelt szintű részleg 2 fős szobákkal, mini garzon jelleggel, közösségi helyiséggel
o akadálymentes lift beépítése
o egyenes rétegrendű 2 rétegű bitumenes vízszigetelésű lapostető készítése
o lapostető hőszigetelése 25 cm vastag lépésálló EPS
o épületvillamossági munkák
o épületgépészeti munkák:
o gyengeáramú rendszerek kiépítése
o primer távhővezeték kiváltása
o szekunder távhővezeték átépítése
o új épületszárny közműellátásának biztosítása
o meglévő közműhálózat épületen kívül eső részének cseréje
o kerítésépítés
o kábel tv és telefon csatlakozó kábelek kiváltása
o villamos hálózat bővítése
o térkő burkolatú útépítés
o kertépítés, demens udvar kialakítása
II. Ütem: Meglévő 2213,13 m2 hasznos alapterületű épület bővítése 70 m2-rel, belső átalakítások, felújítások és teljes körű energetikai korszerűsítés:
o belső udvar lefedése, közösségi térré alakítása
o konyha, mosoda, orvosi szoba bővítése
o teakonyha, raktár, vizesblokk és új szobák kialakítása
o nyílászárók cseréje
o homlokzati falon 5 cm EPS hőszigetelés a meglévő hőszigetelés megtartásával, vasbeton panelba dűbelezve
o csapadékvíz elleni szigetelés 2rtg bitumennel
o 8cm EPS tetőszigetelés
o épület attika bádogozása
o táblás fémlemez fedés
o földgázrendszer bővítése, módosítása
o épületgépészeti munkák
o épületvillamossági munkák
o gyengeáramú rendszerek kiépítése
a járulékos munkákkal együtt, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A beruházás egészére vállalt jótállás időtartama: (min 60 hó – értékelési max összesen 72 hó)  20
2 2. Az MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (értékelési max. 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Ajánlati ár (nettó HUF): / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 556
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11);
­ 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
­ 2007. évi CXXVII. törvény
­ 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1),

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatban a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság előzetes igazolására a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani, mely szerint az alkalmassági követelmény teljesül.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására;
Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződéses/előszerződéses okiratnak ezt (is) kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) értelmében az ajánlattevő ajánlatában az alkalmasság előzetes igazolására a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani, mely szerint az alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) és a 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra is.
A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet (a továbbiakban Korm.rend) 1. § (7) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
P.1) A Korm. rend 19. § (1) c) pont alapján előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (hagyományos technológiával épült (tégla és /vagy beton) épületek építéséből, és/vagy felújításából, és/vagy átépítéséből, és/vagy bővítéséből) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról [Korm. rendelet 19. § (3)].
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, P.1) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P.1) pontokban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1) Alkalmatlan a ajánlattevő, ha az előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (hagyományos technológiával épült (tégla, és/vagy beton) épületek építéséből, és/vagy felújításából, és/vagy átépítéséből, és/vagy bővítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 600 millió forintot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek az ajánlatkérő által előírt kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, értelemszerűen a működésük alatt elért összes, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ajánlattevő ajánlatában az alkalmasság előzetes igazolására a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani, mely szerint az alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) és a 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra is.
A Kom. rend.1. § (7) alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az ajánlattevőnek az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtania:
M.1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásra vonatkozó teljesítéseit. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.
A referencia-igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összege (HUF-ban).
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) Be kell mutatni azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó önéletrajzot, az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, azok kezdési is befejezési időtartamát (év, hó, részletezettséggel), a munkahely, és az adott beosztás/pozíció megnevezésével, és szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakemberek még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is, amennyiben szerepel akkor a meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. Ebben az esetben a bejegyzéshez szükséges gyakorlati idő bemutatása, végzettség igazolása nem szükséges!
M.3) Az előző három évre vonatkozó, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás kell csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és(11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan a ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően végzett, (hagyományos technológiával épült (tégla és /vagy, beton) épületek építésére vonatkozó olyan referenciákkal/referenciával melyek közül:
M.1.1. Legalább 1 db, legalább 1.200 m2 hasznos alapterületű épület teljeskörű megépítésére vonatkozott és az alábbi munkafolyamatokat mind tartalmazta: előkészítés, alapozás, szerkezetépítéssel, épület - asztalos; gépész; villamossági munkák, burkolás, befejező munkálatok.
M.1.2. Olyan referenciával/referenciákkal - amelyek épület(ek) felújítására vonatkozott/vonatkoztak és tartalmazta/tartalmazták az alábbi munkafolyamatokat: építészeti munkák, nyílászárók cseréje, épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák.
Épület fogalma alatt az ajánlatkérő az alábbiakat érti: emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül, meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés céljából.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti:
M.2.1. - MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2. - MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3. - MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.4. - MV-TH (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik.
M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három év (2016, 2017. 2018.) átlagát tekintve, legalább 10 fő átlagos statisztikai létszámmal és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,07%/nap. A késedelmi kötbér maximum összege, a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30%-a.
Jótállás: értékelési részszempont, kötelezően vállalandó 60 hónap.
A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a (rész)műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja.
Teljesítési biztosíték : a szerződés meghiúsulása esetére: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja a szerződés hatálybalépésének időpontjában (ami a szerződés aláírásának a napja) kell rendelkezésre bocsátani.
Jótállás idejére szóló biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): A tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 3%-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő (a továbbiakban AK) 5 % előleget biztosít, ez a 2.3.4. számlákból kerül levonásra. Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) az alábbiak szerint jogosult számlázni: I. ütem: 1 db számla 20%-os pénzügyi készültségnek megfelelő műszaki készültségnél, azzal, hogy a 2019. évi számlák összege (előlegszámlával együtt) nem lehet több, mint nettó 200 millió Ft. +1 számla és a részműszaki eljárás sikeres lezárásakor 1 db számla . II. ütem: 1 rész-számla + a min. 20%-os végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor. A számlák banki átutalással kerülnek kiegyenlítésre, alvállalkozót igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek-től eltérően, a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § és 32/B. § -ában foglaltak szerint. AK késedelme esetén az AT a Ptk.6:155.§(1)késedelmi kamatra és a behajtási költségátalányt igényelheti. Ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme is: HUF. AK 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem kötelező és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: maximum egyszer
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1./ Módszer:Kettő tizedesjegyig kerekítve. 1.szempont (jótállás): arányosítás. Képlet: Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] * (Pmax − Pmin) + Pmin, A 2. szempont (szakember) estében: egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1./ Módszer:Kettő tizedesjegyig kerekítve.
1.szempont (jótállás): arányosítás.
Képlet:
Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] * (Pmax − Pmin) + Pmin,
A 2. szempont (szakember) estében: egyenes arányosítás.
Képlet:
P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin
3. szempont (ár)estében: fordított arányosítás.
Képlet:
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin
2./ Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére (lásd: EKR ŰRLAP),
3./ Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az EKR rendszerben felolvasó lapot kell csatolni az ajánlat részeként (Kbt. 66. (5) bek.) (lásd: EKR ŰRLAPOK).
4./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5./ A hiánypótlások az AK alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltakat és csak egy alkalommal rendel csak el újabb hiánypótlást.
6./ A nyertes AT-nek rendelkeznie kell a beruházásra vonatkozóan, All Risk típusú (teljes körű építés-szerelés biztosítási fedezet) biztosítással a szerződéskötés időpontjáig, és azt igazolni köteles (a szerződés megkötésének a feltétele). Mértéke: az általános kártérítési limit legalább 30 MFt legyen káreseményenként. Részletes feltételeket lásd az egyéb közbeszerzési dokumentumban.,
7./ AK NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját: "Az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az eljárásban (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést."
8./ Az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, és amennyiben van, úgy akkor a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás becsatolása szükséges.
9./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina, FAKSZ00235; Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2. deakugyvediiroda@tolna.net
10./ A helyszín megtekintése: 2019. március 18. 10.00 óra, A gyülekezés helyszíne:7030 Paks, Kishegyi út 46-48.
11./A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen MV-M jogosultságú FMV -vel és hogy az alkalmasságánál megjelölt FMV -k (III.1.3. M.2. pont) szerepeljen a felelős műszaki vezetői névjegyzékben.
12./ Az ajánlattétel nyelve: ajánlatot tenni csak magyar nyelven lehet. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges