Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4284/2019
CPV Kód:45212352-8
Ajánlatkérő:"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Debrecen, Ruyter u. 1.; 1301/26. hrsz. Debrecen 1301/18. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:jogképes szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:térségi vasúti pályahálózat működtetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56546464
Postai cím: Ruyter Utca 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 203896132
E-mail: dr.asztalos.agnes@gmail.com
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zsuzsivasut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://zsuzsivasut.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266262019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266262019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: térségi vasúti pályahálózat működtetése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műemléki védettségű épületek részleges felújítása
Hivatkozási szám: EKR000266262019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212352-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Műemléki védettségű épületek részleges felújításának építés kivitelezési munkái
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Műemléki védettségű épületek részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212352-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen, Ruyter u. 1.; 1301/26. hrsz.
Debrecen 1301/18. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Műemléki védettségű épületek részleges felújításának építés kivitelezési munkái az alábbiak szerint:
Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen, Ruyter u. 1. sz. alatti telephelyén, Hrsz. 1301/26. alatt lévő épületek:
Nagyfűtőház: műemléki törzsszám: 11119, azonosító száma: 16949 (terveken 1 jelű épület)
Tervezett állapot, megvalósítandó munkálatok:
- téglatisztítás, fuga javítás homlokzati falpilléreknél: A homlokzatok közül az északi - Ruyter u. felöli - homlokzat teljesen tönkrement, rehabilitációja szükséges. A karaktert adó nyerstégla lizéna – fogrovatos párkány és téglaparapet burkolatot tisztítás, pótlás és javítás után téglabalzsammal, vagy szilikonos tégla impregnáló szerrel kezelni kell, hogy visszakapja színét és a nedvességet távol tartsa.
- ereszalj deszkaburkolat javítás, festés
- szórványos palajavítás (kb. 5%)
- a déli kapu tokok javítása, szárnyak szükség szerinti légzárási követelménnyel történő javítása illetve meglévőhöz hasonlóra cserélése: a lapostetős oldalszárnyak fakapuit javítani, pászítani és favédő festéssel felújítani szükséges.
- ablakok és lakatos szerelvények felújító mázolása
- üvegezési hiányosságok megszüntetése (kb. 5%)
- tetőkibúvók (4 db) javítása, felújító mázolása
- tetőkibúvók alatti ácsszerkezet javítása
- faltő járdák javítás, illetve ahol ez nem lehetséges, ott 50/15 cm-es kulékavics faltő járda burkolat nélküli csatlakozásoknál, vízszintes és 60 cm függőleges DÖRKEN lemezzel épülettől ellejtetve
- lapostető szigetelés vizsgálata, mintegy 220 m2-nyi bitumenes lapostető felújítása,
- homlokzati vakolatjavítás (kb: 25%): az északi homlokzaton a még megmaradt laza tartású vakolatot le kell verni, a fugákat tisztítani és felújító – hőszigetelő vakolattal újra kell vakolni. A lábazatnál és a nedvességgel – sóval terhelt falszakaszon WTA rendszerű falszárító vakolatot kell alkalmazni. Az épület többi homlokzatánál a vakolatrendszer javítható állapotban van, felújító vakolatrendszerrel helyreállítható. A lábazati nedvességgel-sóval terhelt részeknél WTA falszárító vakolatrendszert szükséges alkalmazni.
- homlokzatfestés
- a csapadék és a felszíni vizeket az épülettől el kell vezetni.
- villanyvezetékek horonyvésése a magastetős épületrész nyugati homlokzatán
- villanyvezetékek rögzítésének megerősítése lapostetős épületrész homlokzatán
- külső utólagos ablakrácsok cseréje 6 db ablakon, meglévőhöz hasonló Ø12-es köracélra lapostetős épületrészen

- a függesztőműhöz rögzített folytonos deszkázat fölött 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezését opcionális munkaként kell elvégezni.
- az üzemeltetés közben keletkező füstgáz hatékony gépi elvezetését az épületgépészeti terven feltüntetettek szerint kell megoldani 3 db elszívó ventilátor beépítésével.
Kisfűtőház: Műemléki törzsszám: 11119, azonosító száma: 16948 (terveken 2 jelű épület)
Tervezett állapot, megvalósítandó munkálatok:
- A Fűtőházi csarnokon keresztül történő motorvonat áthaladását biztosító új kapuzat kialakítása, a keleti oldalon már meglévő eredeti fa vázkeretes deszkaburkolatú kapu mintájára.
- A kismozdony-színnek tehát a nyugati homlokzaton a keleti meglévővel egyező kialakítású ácsolt fakaput kell nyitni szigorúan vágánytengelyben. A kapuszárnyban személybejárati ajtó kialakításával együtt.
- A meglévő keleti kaput föl kell újítani, elemeit szükség esetén cserélni. Feladat a légzáróbbá tétele + mintegy 1,5 m faltő járda betonelemekből a homlokzat előtt, mert csak így lehet a sínek mellett a szükséges járhatóságot elérni!
A karakterkorlat miatt folytatás a III.1.1. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki műemléki épület felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. Teljesítés vállalt időtartama az alap műszaki tartalom tekintetében (szerződéskötéstől számított minimum 120, maximum 180 nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen, kocsitároló terület, Hrsz. 1301/18. alatt lévő épületek:
Kézi hajtány tároló épület Műemléki törzsszám: 11119 (terveken 3. jelű épület)
Tervezett állapot, megvalósítandó munkálatok:
- vakolatjavítás 50%, homlokzaton a még megmaradt laza tartású vakolatot le kell verni, a fugákat tisztítani és felújító vakolattal újra kell vakolni. A lábazatnál és a nedvességgel – sóval terhelt falszakaszon WTA rendszerű falszárító vakolatot kell alkalmazni. Az épület többi homlokzatánál a vakolatrendszer javítható állapotban van, felújító vakolatrendszerrel helyreállítható.
- homlokzatfestés
- belül 3 rétegű meszelés
- 50/15 cm -es kulékavics faltőjárda készítése burkolat nélküli csatlakozásoknál, vízszintes és 60 cm függőleges DÖRKEN lemezzel épülettől ellejtetve
- hullámpalafedés bontása, ártalmatlanítása
- ácsszerkezet ellenőrzése, szükség szerinti megerősítése, faanyagvédelem!
- tetőnél hézagos deszkaaljzat készítés
- korcolt fémlemezfedés készítése (pl: LINDAB) világosszürke színben
- ereszcsatorna készítése
- kaputok megerősítése, szárny szükség szerinti javítása, cseréje.
Pályafenntartási melegedő épület Műemléki törzsszám: 11119, azonosító szám:16953 (terveken 4. jelű épület)
Tervezett állapot, megvalósítandó munkálatok:
- vakolatjavítás a homlokzaton (50%), a még megmaradt laza tartású vakolatot le kell verni, a fugákat tisztítani és felújító – hőszigetelő vakolattal újra kell vakolni. A lábazatnál és a nedvességgel – sóval terhelt falszakaszon WTA rendszerű falszárító vakolatot kell alkalmazni. Az épület többi homlokzatánál a vakolatrendszer javítható állapotban van, felújító vakolatrendszerrel helyreállítható.
- homlokzatfestés
- belül 3 rétegű meszelés
- 50/15 cm -es kulékavics faltő járda készítése burkolat nélküli csatlakozásoknál, vízszintes és 60 cm függőleges DÖRKEN lemezzel épülettől ellejtetve
- ácsszerkezet ellenőrzése, szükség szerinti megerősítése, faanyagvédelem!
- tetőnél hézagos deszkaaljzat készítés
- tetőszerkezet hőszigetelése ásványgyapot paplannal (20 cm), belül párazáró fólia és gipszkarton burkolatot kell elhelyezni, glettelni, festeni.
- teljes elektromos hálózat felújítása (1 készlet, teljes csere)
- kémény visszabontás (megszűnő gázbojler), elektromos üzemű 50 literes vízmelegítőt kell felszerelni, beüzemelni.
- meglévő 2 db zuhanyzó kibontása, 1 db új beépítése
- 1 db mosdó és 1 db WC cseréjének elvégzése
- 1 db új mosogató (1 medencés, csepptálcás)
- új csempeburkolat készítése 1,50 és 2,10 m-ig
- csúszásmentes kerámia padlóburkolat kent szigeteléssel a zuhanyzóban a padlón
- a tartózkodó helyiségben a betonpadló javítása, szigetelése talajpára ellen, 4 cm lépésálló hőszigetelés, technológiai szigetelés, aljzatbeton és pvc burkolat készítése
.
- 1,30 m-es fémlemez fedésű előtető készítése a bejárati ajtó fölött.

Váltóőrhely épülete Műemléki törzsszám: 11119, azonosító szám: 16955 (terveken 5. jelű épület)
Tervezett állapot, megvalósítandó munkálatok:
- vakolatjavítás a homlokzaton (50%), a még megmaradt laza tartású vakolatot le kell verni, a fugákat tisztítani és felújító vakolattal újra kell vakolni. A lábazatnál és a nedvességgel – sóval terhelt falszakaszon WTA rendszerű falszárító vakolatot kell alkalmazni. Az épület többi homlokzatánál a vakolatrendszer javítható állapotban van, felújító vakolatrendszerrel helyreállítható.
- homlokzatfestés
- belül 3 rétegű meszelés
- 50/15 cm -es kulékavics faltő járda készítése, burkolat nélküli csatlakozásoknál, vízszintes és 60 cm függőleges DÖRKEN lemezzel épülettől ellejtetve
- hullámpalafedés bontása, ártalmatlanítása, tömített korcolt fémlemezfedés készítése
- ácsszerkezet ellenőrzése, szükség szerinti megerősítése, faanyagvédelem!
- tetőnél hézagos deszkaaljzat készítés
- 2 nyílászáró karbantartása, pászítása felújító mázolása.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége pont folytatása:
- A mozdonyszín északi homlokzatán nyílászárók fém részeinek felújítása, egy rétegű üvegezés kibontása, hőszigetelő üvegtáblák (jellemzően 23 x 48,5 cm-es, helyszínen ellenőrizendő méretű) elhelyezése, bukó ablakszárnyak vasalatának karbantartása. A nagyméretű sűrű rácsosztású egyrétegű üvegezésű acél ablakok hőszigetelését a Nagyfűtőháznál leírtak szerint kell elvégezni. Az acélszerkezet homokfúvásos tisztítása utáni fémtiszta felületnek TSM Ceramic hőszigetelő festéssel való bevonata az üvegezés Histoglas kétrétegű 3+4+3 = 10 mm vastagságú üvegből készüljön, ahol a belső tér felöli üveg Low-E üveg.
- Meglévő nyílászárók felújító mázolása.
- A fűtőházi csarnokon belül a korábban eltávolított fafödém burkolatot hőszigetelt-tűzálló gipszkarton mennyezettel kell pótolni: mozdonyszín fölé 10 cm kőzetgyapot hőszigetelés + 2x1,5 cm tűzgátló gipszkarton burkolat horganyzott acél távtartókon (pl: RIGIPS vagy LB Knauf).
- Az üzemeltetés közben keletkező füstgáz hatékony gépi elvezetését az épületgépészeti terven feltüntetettek szerint kell megoldani elszívóernyős megoldással, ventilátor beépítéssel.

- Belső 3 rétegű meszelés mozdonyszínben.
- Keleti homlokzaton egykori tégla díszítés jelzése 1,5 cm vakolat-kiemeléssel törtfehér színben: itt a nyugati oromzat díszítését kell alkalmazni, mivel az épület meghosszabbítása előtt a homlokzat ilyen kialakítású volt.
- Nyugati oldalon térburkolat bővítés, védőkorlát áthelyezés, hogy a kinyíló kapu előtt is biztonságos legyen a gyalogos közlekedés. A térburkolatot itt megerősített kivitelben kell készíteni (3-5 t közúti terhelésnek megfelelő burkolattal), mert itt nemcsak gyalogos közlekedés fog történni!
- A tároló északi nyílászáróinál meglévő belső (utólagos) rácsosztás bontandó. Helyette külső készítendő 20/4-es laposvasból. Vékony hőszigetelő üveg építendő be, mint előzőekben írtuk.
- A felrepedezett betont fel kell törni, helyette tömörített kavicságyazaton, aljzatbeton, talajpára elleni szigetelés, lépésálló hőszigetelés és új gépileg simított szigetelésvédő beton, ideiglenes padlófelület kell kialakítani. (A jelenlegi süllyesztett szintkülönbséget a megoldott csapadékvíz-elvezetés miatt meg kell hagyni.)
- A pinceszinti egyterű tároló falában futó használaton kívüli kéménykürtőhöz minimum 15x15 cm-es szellőző felületet kell nyitni, az átszellőzést biztosítani. A rovarvédelemről védőhálós kialakítással kell gondoskodni.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: ---
VI.3.4) További információk pont folytatása (1):
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: ---
VI.3.4) További információk pont folytatása (2):
19. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 10 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
20. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.) alkalmassági követelmény.
21. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
22. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.4) További információk pont folytatása (3):
23. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
25. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos Ágnes, Lajstromszáma: 00206.
26. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizárólag Microsoft excel program kerekítésből adódó eltéréseket nem minősíti számítási hibának.
28. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a beruházás bár több épületet érint, valamennyi épület egy egységes épületkomplexum részét képezi, tárgya ezen épületegyüttes egységes felújítása. Gazdasági, munkaszervezési, garanciális indokok alapján célszerűtlen lenne több különböző gazdasági szereplővel szerződést kötni.
29. A II.2.7. pontban rögzített 180 napos teljesítési határidő akként értendő, hogy az alapberuházás tekintetében a teljesítés vállalt időtartama értékelési szempont, legfeljebb a szerződéskötéstől számított 180 nap, amelytől kedvezőbbet ajánlattevő vállalhat. Az opciós beruházások tekintetében a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 180 nap.
30. Ajánlatkérő az opciós beruházási elemeket akkor rendeli meg a nyertes ajánlattevő által megadott ajánlati áron, amennyiben a rendelkezésre álló fedezet elegendő egy vagy több épület (kézi hajtánytároló épület és/vagy pályafenntartási melegedő épület és/vagy váltóőrhely épület) felújítására. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban előírt felújítási munka egészét rendelheti meg épületenként.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon (az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.), a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 8 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 8 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§-ában, valamint a 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 8 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, összesen legalább 800 m2 nagyságú épület felújítási referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
Az (M1) jelű alkalmassági követelmény több referenciából (szerződésből) teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a,
Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozási díj 5 %-a.
Jótállás: 12 hónap. A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
Jólteljesítési biztosíték: a nettó vállalkozási díj 5 %-a.
Előleg-visszafizetési biztosíték: a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 5%-a és az igénybe vett előleg mértékének különbözete.
Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár/nettó vállalkozási díj alatt az alapmennyiségre és a megrendelt opciós mennyiségre vonatkozó ajánlati árat érti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beruházást a 1467/2017. (VII. 25.) Kormány határozatban meghatározott állami támogatási forrásból finanszírozza, a Innovációs és Technológiai Minisztérium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között létrejött támogatási szerződés alapján. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
A kivitelezés során az alapmennyiség esetében épületenként, továbbá a megrendelt opciós mennyiség tekintetében együttesen (1. számla: ,,nagy fűtőház, 2. számla: ,,kis” fűtőház és a 3. számla: megrendelt opciós tétel(ek)) van lehetőség számla benyújtására. A számlák összege a Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés szerint az adott épületre, megrendelt opciós mennyiségre megajánlott vállalkozó díj.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó épületenként (opciós tétel megrendelése esetén az opciós mennyiség tekintetében együttesen) tart műszaki átadás-átvételi eljárást. Minden számla benyújtásának feltétele az adott épületre vonatkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítása.
Előleg igénylése esetén az előleget az 1. számlában köteles a nyertes ajánlattevő elszámolni, oly módon, hogy az 1. számla értékét az előlegszámla értékével köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32.§, 32/A-B.§-a alkalmazandó a kifizetés során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot (2):
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.):
Az ajánlati ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot (1):
Minőségi kritériumok:
1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki műemléki épület felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
2. Teljesítés vállalt időtartama az alap műszaki tartalom tekintetében (szerződéskötéstől számított minimum 120, maximum 180 nap); Súlyszám: 20
Ár:
Ajánlati ár (nettó HUF; alap műszaki tartalom ajánlati ára: súlyszám 56; opciós műszaki tartalom ajánlati ára: súlyszám 14) / Súlyszám: 70
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.):
Az 1. részszempont esetében pontozás, az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik –e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki műemléki épület felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempontok tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
A 2. részszempont esetében (teljesítés vállalt időtartama az alap műszaki tartalom tekintetében) fordított arányosítás, az alábbiak szerint:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (120 nap)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (180 nap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő azt kívánja értékelni, hogy az alap műszaki tartalom tekintetében, a szerződéskötéstől számítva ajánlattevő hány napos teljesítési határidőt vállal, napokban megadva. Ajánlatkérő a 120 nap vagy annál rövidebb időtartamú megajánlásra a legkedvezőbb, 10 pontot adja (értékelési felső limit). Ajánlattevő 180 napnál hosszabb időtartamot nem ajánlhat meg. A 180 napos időtartamot meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő abban az esetben is érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a teljesítés időtartamára tett vállalás nem napokban kerül megadásra.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.8. pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/03/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: ---
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A karakterkorlátra tekintettel a III.2.2. és a III.1.8. pontban rögzítettek szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektonikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása nem szükséges.
7. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges