Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4320/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba Orosházi út 56-58. (Hrsz: 10465)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MÁK Plusz KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Mackó-Kuckó Óvoda belső felújítása és energetikai fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám: EKR000923402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezési feladat részletes leírása:
- Tetőszerkezet, épület bádogosi munkák felülvizsgálata
- Óvoda kisméretű belső átalakítása, helyiségcsoportok rendszeresítése.
- Energetikai felújítás: meglévő épületgépészeti rendszer korszerűsítése felújítással, szükség szerinti cseréjével.
- Lábazati vízszigetelési problémák kiküszöbölése (falak aláfűrészelése, szigetelés elhelyezése), padló rétegrendjének meghatározása
- Meglévő használati melegvíz rendszer állapotának felmérése, felújításuk megtervezése, szükség szerinti cserék meghatározása.
- Tervezési feladat kitér a melléképületben található irodahelyiségek átalakítására is.
- Elektromos rendszer felújítása, átépítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44905174 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Mackó-Kuckó Óvoda belső felúj.és energetikai fejl
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261210-9
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba Orosházi út 56-58. (Hrsz: 10465)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület belső felújítás és energetikai fejlesztés helye: 5600 Békéscsaba Orosházi út 56-58 (hrsz: 10465)
Tervfajta: kiviteli terv
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a tulajdonában lévő Békéscsaba, Orosházi út 56. sz. alatti „MACKÓ-KUCKÓ" óvoda épületeinek belső felújítását és energetikai fejlesztését tervezi, amelyhez az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázaton nyert összegből készítette el a kiviteli tervdokumentációt.
Tervezési feladat részletes leírása:
- Tetőszerkezet, épület bádogosi munkák felülvizsgálata
- Óvoda kisméretű belső átalakítása, helyiségcsoportok rendszeresítése.
- Energetikai felújítás: meglévő épületgépészeti rendszer korszerűsítése felújítással, szükség szerinti cseréjével.
- Lábazati vízszigetelési problémák kiküszöbölése (falak aláfűrészelése, szigetelés elhelyezése), padló rétegrendjének meghatározása
- Meglévő használati melegvíz rendszer állapotának felmérése, felújításuk megtervezése, szükség szerinti cserék meghatározása.
- Tervezési feladat kitér a melléképületben található irodahelyiségek átalakítására is.
- Elektromos rendszer felújítása, átépítése
Alaprajzi elrendezés:
Alaprajzi módosítás elsődleges célja, hogy az épületen belül tiszta, elhatárolt közlekedési utak alakuljanak ki a gyermekek forgalma és az ételszállítás útvonala között, valamint belső közlekedési kapcsolatot biztosítsunk az igazgatási rész és az óvodai rész között.
Fentiek figyelembevételével a gyermekek közlekedése a régi fő és mellékbejáraton keresztül biztosított továbbra is, de a foglalkoztatók közötti vizes blokk a továbbiakban közlekedési funkciót lát el.
Az újonnan kialakított vizesblokkok a foglalkoztatók közelében, a folyosó meghosszabbításában leválasztott helyiségben, illetve a kazánházi tér ill. felnőtt vizesblokk területén kerültek kialakításra.
A melegítőkonyha helyiségei az épület Povázsay utcai szárnyában kerültek kialakításra, az étel beszállítása is a Povázsay utcai kapun keresztül biztosítható. A melegítőkonyha helyiségei ergonómiai szabályok figyelembevételével kialakított technológiai és helyiségkapcsolattal kerültek kialakításra.
A melegítő konyha helyiségei: szállítóedény tároló mosogató, fehér mosogató és tálaló helyiség.
A feltálalt étel szállítása belső térben szintkülönbség nélküli közlekedősávon biztosított. Az ételhulladék tárolása és elszállítása zárt szállítóedényben történik. A szociális rész kialakítása az udvari gazdasági és vezető irodák területének részleges felhasználásával, annak átalakításával valósul meg.
A szociális és igazgatási részben kialakított helyiségek: öltöző zuhanyzós vizesblokkal, ill. újonnan kialakított két irodahelyiség.
Az óvodai részben történő belső kapcsolat közlekedőn, ill. a szintkülönbség áthidalására szolgáló lépcsőn keresztül biztosított.
alapterület: 276,96 m2
Szerkezeti leírás:
Az alaprajz kialakítása során a válaszfalrendszer részleges visszabontására került sor. A beépített új válaszfalak tervszerinti gipszkarton rendszerrel alakítandók ki.
Az épület vízszintes falszigetelő rendszere az idők folyamán jelentős mértékben károsodott, funkcióját nem tölti be, a falszerkezeteken falnedvesedés és vakolatleválás tapasztalható. A fenti okok miatt az épület falszerkezeteit aláfűrészeléses eljárással szigetelni szükséges, ill. az épület padlórétegét a terveken jelölt (001 folyosó;002 foglalkoztató;003 foglalkoztató,004 foglalkoztató,007 foglalkoztató kivételével) teljes rétegrendet az ábrázolt anyagokkal és módon cserélni szükséges.
A felsorolt teljes rétegrend cserével nem érintett helyiségekben az utólag beépített szigetelő lemezt a falszerkezetre fel kell hajtani és fa lábazati elemmel le kell takarni. A 007-es foglalkoztató helyiségben új laminált padlóburkolat készítendő.
Az épület padlásfödémét a padlásfödémen tárolt anyagok, eszközök teljes eltávolítását követően, a terven jelölt hőszigeteléssel kell ellátni, szerviz út biztosításával.
A padlástér megközelítését lehajtható létrán kell biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  15
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  5
3 3) A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető rendelkezik-e energetikai felújításban szerzett gyakorlattal? (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4) Nettó ajánlati ár (Ft)/ Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részletes, bővebb információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Mackó-Kuckó Óvoda belső felúj.és energetikai fejl
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÁK Plusz KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84177803
Postai cím: Mazán László Utca 18
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: makpluszkft@gmail.com
Telefon: +36 306064483
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14624526204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32992706
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44905174
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépészeti munkák, elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MÁK Plusz KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84177803
Postai cím: Mazán László Utca 18
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14624526204

Hivatalos név: VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50753174
Postai cím: Hunyadi Utca 11.
Város: Békés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10412206204

Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges