Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4355/2019
CPV Kód:45241000-8
Ajánlatkérő:MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Visegrád: 169/2, 169/5 Dömös: 0476/2 Zebegény: 112/1, 112/2 Esztergom: 16355/3, 0959/10, 0959/11 Komárom: 788/4, 788/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Belvízi személyszállítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80594590
Postai cím: Belgrád Rakpart Nemzetközi Hajóállomás
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spányik Gábor
Telefon: +36 14844001
E-mail: ugyvezeto@mahartpassnave.hu
Fax: +36 12666370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mahartpassnave.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000273732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000273732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Belvízi személyszállítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kikötő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000273732019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45241000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Vállalkozási szerződés - IKOP-2.1.0-15 azonosítószámú „Személyforgalmi kikötők támogatására vonatkozó projektcsomag” című projekt keretében engedélyezésiés kiviteli tervek készítése és úszóműves kikötő létesítése Visegrád, Dömös, Zebegény, Esztergom, Komárom helyszíneken”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kikötő fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45248400-1
71240000-2
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Visegrád: 169/2, 169/5
Dömös: 0476/2
Zebegény: 112/1, 112/2
Esztergom: 16355/3, 0959/10, 0959/11
Komárom: 788/4, 788/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő feladata engedélyezési és kiviteli tervek
készítése és úszóműves kikötő létesítése Visegrád, Dömös, Zebegény, Esztergom, Komárom
helyszíneken az alábbiak figyelembevételével:
VISEGRÁD ÚSZÓMŰVES KIKÖTŐ (DUNA JOBB PART, 1693,6 FKM)
A tervezett úszóműves kikötőhely megvalósításának helye Visegrád, Duna jobb part 1693+600 fkm,
bejáróhíd tengelye a Visegrád III. kikötőhely bejáróhíd tengelyétől folyásiránnyal szemben 185 m.
A tervezett úszóműves kikötőhely felépítmény nélküli közforgalmú úszóművel lesz kialakítva.
Közbenső pillér:
Támrúd pilonok:
Kikötőbakok, hajózási jelek:
Úszómű:
Bejáróhíd
Támgerendák
DÖMÖS ÁTKELÉS ÚSZÓMŰVES KIKÖTŐ (DUNA BAL PART, 1699,75 FKM)
Úszómű
Bejáróhíd
Támgerendák
Támgerenda fészkek
Kikötőbakok
Kikötés
Lejárólépcső
Tájékoztató táblák
Hídfészek
ZEBEGÉNY ÚSZÓMŰVES KIKÖTŐ (DUNA BAL PART, 1703,4 FKM)
Úszómű
Hídfészek
Bejáróhíd
Kötélzet, bekötés
Támgerendafészek
Kikötőbak
Támgerenda
Környezetrendezés
ESZTERGOM ÚSZÓMŰVES KIKÖTŐ (DUNA JOBB PART, 1718,9 FKM)
A projektben az új felépítményes úszóműves kikötő valósul meg, de a meglévő part nem épül át. A csatolt költségvetési kiírásban meghatározott kismértékű partburkolati elemek javítása történik
meg, de partépítésre nincs szükség.
Úszómű
Fűtési hűtési rendszer
Szellőző rendszer
Erős és gyengeáram
Bejáróhíd
Híd-és támgerendafészkek
Kikötés
Az úszómű bekötése két előretartó, két hátratartó és két ollókötéllel valósítandó meg. A kikötés 22
mm-es sodronykötéllel történik.
KOMÁROM ÚSZÓMŰVES KIKÖTŐ (DUNA JOBB PART, 1767,7 FKM)
Úszómű
Hídfészek
Bejáróhíd
Támgerenda
Kikötőbakok
Támgerenda fészek
Környezetrendezés
Épület felújítása
A közbeszerzés tárgya és mennyisége részletesen kifejtésre kerül a közbeszerzési
dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1) alkalmasságra bemutatott MV-KÉ szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, vízjogi építmények kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0 - max.36 hó) 10
2 M.2.2)alkalmasságra bemutatott KÉ-HA szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, vízjogi építmények építése tárgyú területen szerzett tervezési szakmai többlet tapasztalata(min. 0 - max.36 hó) 10
3 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00034
II.2.13) További információ II.2.7. pont kiegészítés: Nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. A 11 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadás – átvételétől kezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan, a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: NY.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal(Kbt. 65. § (1) bek. c) pont).
NY.2.) Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.(Kbt. 65. § (1) bek. c) pont).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: NY.1.) A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
NY.2.) A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja saját vagy jogelődje, az eljárást megindítófelhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
P.2) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan vízjogi építmények építéséből, és/vagy felújításából) származó nettó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-ére.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindítófelhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A Rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Vízjogi építmények építéséből, és/vagy felújításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem eléri el a nettó 440.000.000,-Ft-ot
P.1) alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vízjogi építmények építéséből, és/vagy felújításából származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 440.000.000,-Ft-ot.
P.2) alkalmassági követelménynek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő vízjogi építmények alatt a következőket érti: Vízjogi építmények többnyire épületnek nem minősülő vízellátási és vízgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos építmények (mérnöki létesítmények), amelyek létesítésekor – az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb vízjogi építmények építéséből, és/vagy felújításából származó munkáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) a teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Kr. 22. § (3) és (5) bek. szerint kell igazolni.
M.2.) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a bemutatását szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata, adott esetben a kamarai nyilvántartási száma, egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.
Folyt. a minimumkövetelményeknél.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Igazolási mód folytatása:
M.3.)Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal együtt, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az ismertetés (ajánlattevői nyilatkozat) tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az előírt eszközökre vonatkozó állóeszköz-nyilvántartás benyújtásával, a nem saját tulajdonban levő eszközök szerződés teljesítési rendelkezésre állását az előírt eszközökre vonatkozó, erről szóló szerződés, vagy előszerződés másolati példányának csatolásával kell igazolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és (11)bek.-ei és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§(6)bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT együttesen is megfelelhetnek.
Minimumkövetelmény:
M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító feladásától visszafelé számított 5évben(60hónapban) befejezett, következő referenciákkal:
M.1.1) legalább olyan vízjogi építmények építéséből, és/vagy felújításából származó referenciával, amely tartalmazott minimum 15 m hosszúságú és 4,5 m szélességű úszómű építésére vonatkozó munkákat is.
Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontjára a vizsgált időszakban került sor.
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti alábbi szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő MV-KÉ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy az ott rögzítettekkel egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember, aki összesen legalább 36 hónapot elérő vagy meghaladó vízjogi építmények kivitelezésében szerzett tapasztalattal rendelkezik.
és
M.2.2)legalább 1 fő KÉ-HA vagy azzal egyenértékű jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy az ott rögzítettekkel egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember, aki összesen legalább 36 hónapot elérő vagy meghaladó vízjogi építmények építése tárgyú területen szerzett tervezési tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.
M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan úszódaruval, amellyel legalább 50 t súlyt, 25 m-es gémkinyúlással biztonságosan meg lehet emelni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: VI.3.4. pont folyt:
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása nem szükséges).
5. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
6. AK jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) AK az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bek-t. Valamennyi AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
d) Az AK az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
e) AK továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
f) Amennyiben kizárólag a AF-et kiegészítő KD (dokumentáció) módosulnak ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt, a módosításról, vagy a módosított dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik érdeklődésüket az eljárás iránt jelezték. A módosított közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő az I.3. pont szerinti elérhetőségen is közzéteszi.
16. AKjelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf,zip,xls.
17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
18. Nyertes AT-nek a szerződéskötésig rendelkeznie kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes hegesztett acélszerkezetek gyártásánál bevezetett: MSZ EN ISO 3834-2 tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékűen működő rendszerrel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő intézkedések leírásával, vagy a tanúsítás elvégzését igazigazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvvel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályai a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: Ha nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben meghatározott időpontig nem teljesít, Ajánlatkérő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes naptári nap után, a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 0,8%-a, de maximum a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért köt ki arra az esetre, ha a Nyertes Ajánlattevő – Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása és a Kbt. 138. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása nélkül – nem azokat a közbeszerzési eljárásban megjelölt szakembereket alkalmazza a teljesítés során, akikkel alkalmasságát igazolta az eljárásban, továbbá, ha a Ajánlatkérő felhívása ellenére nem a megfelelő szakmai jogosultsággal rendelkező szakembereket alkalmazza. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a szakemberenként.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával – olyan okból, amelyért nyertes ajánlattevő felelős - kapcsolatos igényei biztosítására meghiúsulási kötbér igényt érvényesíthet a nyertes Ajánlattevővel szemben. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes,, nettó vállalkozói díj 30%-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén jogosult a Szerződést felmondani, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá a felmondással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát a nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíteni.
Késedelmi kamat: Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a nyertes ajánlattevő jogosult késedelmi kamat felszámításra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
Jótállás: Értékelési részszempontot képez. Ajánlattevő köteles a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásától minimum 36 hónap jótállási időt vállalni. A jótállási idő - a javított rész vonatkozásában - a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nyertes ajánlatevő a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles, a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 134. § (2) -(3) bekezdései szerint, a (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, amelynek a nyertes ajánlattevő általi hiba és hiánymentes teljesítésig kell rendelkezésre állnia.
Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a teljesítés időpontjában (a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja) jótállási biztosítékot köteles nyújtani a jótállási időszakra, okirati formában nyújtott biztosítékok esetében a jótállási időszak+30 naptári napra érvényesen. A jótállási biztosíték összege a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a. A jótállási biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.
A nyertes ajánlattevő a biztosítékok tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
A szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben.
Az előleg-visszafizetési, teljesítési és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek
A támogatás intenzitása: 75,08 %.
Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki, a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdésének, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően kerül kiegyenlítésre.
Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a kifizetések a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § -ánakés 32/B. §-ánakmegfelelően történnek a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően.
A jelen eljárás szállítói finanszírozású.
Ajánlatkérő szállítói előleget a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján fizet, melynek mértéke 30%.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának megfelelően a kifizetésre köteles szervezet az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg a szerződés aláírását követően igényelhető úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával, előlegszámla ellenében kerül kifizetésre.
Nyertes Ajánlattevő – az előlegszámlán felül – 4 részszámlát és 1 végszámlát jogosult kiállítani, az alábbiak szerint:
1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj 20%-a,
2. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj 20 %-a,
3. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj 20%-a,
4. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj 20%-a.
Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása után a vállalkozási díj fennmaradó 20%-a.
Az előleg elszámolására az első négy(rész)számlában kerül sor arányosan.
Kisebb mértékű előleg igénybevételes esetén az előleg elszámolása a résszámlák összegéből arányosan - az adott számla nettó összegének a résszámlák összegéhez viszonyított - mértékben történik.
Az ajánlattétel, a szerződés kifizetések pénzneme: HUF.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
Értékelési szempont Súlyszám
1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 70
2. M.2.1) alkalmasságra bemutatott MV-KÉ szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, vízjogi építményekkivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0 - max.36 hó)
10
3. M.2.2) alkalmasságra bemutatott KÉ-HA szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, vízjogi építmények építése tárgyú területen szerzett tervezési szakmai többlet tapasztalata (min. 0 - max.36 hó)
10
4. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
Az 1. értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot.
A fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
A 2. és 3. értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer az egyenes arányosítás.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot.
Az egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
A 2. értékelési részszempont esetén az M.2.1) alkalmasságra bemutatott MV-KÉ szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min. 0 - max.36 hó)kerül értékelésre.
Amennyiben ajánlattevő nem tesz többletmegajánlást az alkalmassági minimumkövetelményhez képest, úgy ajánlattevő részére 0 pont kerül kiosztásra.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményen felül 36 hónap vagy annál magasabb megajánlást tesz, úgy részére 10 pont kerül kiosztásra a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő a pontszámok számítását úgy végzi el, hogy amennyiben valamely ajánlat a maximum pontszámmal jutalmazott értéken felüli megajánlást tartalmaz, ajánlatkérő a pontszámok meghatározásánál akkor is a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe, azaz a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme a fentiekben meghatározott értéknél kedvezőbb.
folytatás a III.2.2 pontban
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A 3. értékelési részszempont esetén az M.2.2) alkalmasságra bemutatott KÉ-HA szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, vízjogi építmények építése tárgyú területen szerzett tervezési szakmai többlet tapasztalata (min. 0 - max.36 hó) kerül értékelésre.
Amennyiben ajánlattevő nem tesz többletmegajánlást az alkalmassági minimumkövetelményhez képest, úgy ajánlattevő részére 0 pont kerül kiosztásra.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményen felül 36 hónap vagy annál magasabb megajánlást tesz, úgy részére 10 pont kerül kiosztásra a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő a pontszámok számítását úgy végzi el, hogy amennyiben valamely ajánlat a maximum pontszámmal jutalmazott értéken felüli megajánlást tartalmaz, ajánlatkérő a pontszámok meghatározásánál akkor is a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe, azaz a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme a fentiekben meghatározott értéknél kedvezőbb
Amennyiben a 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában ajánlattevő több szakembert jelöl meg, ajánlatkérő a bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban első helyen megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során.
A 4. részszempont esetében az ajánlattevő által vállalt jótállás időtartama kerül értékelésre a következők szerint.
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
A 4. értékelési részszempont esetén a 0 hónap megajánlás 0 pontot ér, a 24 hónap feletti megajánlások egyaránt a maximális 10 pontot kapják a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint. (azaz pl. amennyiben Ajánlattevő összesen 48 hónap jótállást vállal, úgy a 48 hónapból 36 hónapot Ajánlatkérő a kötelező jótállási időtartamra vesz figyelembe, a kötelező jótállási időtartamon felül vállalt jótállás ideje 12 hónap, így Ajánlatkérő ezt a 12 hónapot veszi figyelembe az értékelési szempont vonatkozásában, így a 12 hónapot szükséges feltüntetni a felolvasó lapon is)
Ajánlatkérő a pontszámok számítását úgy végzi el, hogy amennyiben valamely ajánlat a maximum pontszámmal jutalmazott értéken felüli megajánlást tartalmaz, ajánlatkérő a pontszámok meghatározásánál akkor is a legkedvezőbb szintnek megfelelő érétket veszi figyelembe, azaz a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme a fentiekben meghatározott értéknél kedvezőbb.
A fenti értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatott módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül anyertes ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 87-88. §-ainak rendelkezései szerint folytatja le egy vagy több tárgyalási fordulóban. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, az egyenlő bánásmód biztosítása mellett, az ajánlatok benyújtásának sorrendjében tárgyal. Ajánlatkérő az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információt nem oszt meg a többi ajánlattevővel. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai, illetve szerződéses kérdésekről tárgyal, lehetőséget biztosít az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukat módosítsák az ajánlati ár tekintetében, a további értékelési szempontok tekintetében az ajánlat módosítására az ajánlatok benyújtását követően nincs lehetőség.
A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy képviseleti jogosultságát okirattal (meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő nevében a tárgyaláson részt nem vehet. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel előreláthatólag egy, de szükség szerint több szóbeli tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson kerül sor a benyújtott ajánlat tartalmával, különösen az ajánlati árral, valamint a szerződés feltételeivel, valamint a műszaki leírással kapcsolatos egyeztetésre. Az ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) az adott tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőknek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. Az utolsó szóbeli tárgyalási fordulót követően az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevők részére végleges ajánlatuk írásban történő benyújtására, melyre vonatkozóan ajánlatkérő írásban, valamennyi ajánlattevő számára végleges ajánlattételi felhívást küld.
A tárgyalások a végleges ajánlattétellel kerülnek lezárásra. Amennyiben ajánlattevő a végleges ajánlattétel során az értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemeket módosítja, azok - a műszaki tartalom változatlansága esetén - kizárólag az ajánlatkérő számára kedvezőbben módosíthatók. A végleges ajánlatokat ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint ismerteti. A tárgyalás lezárásával beáll az ajánlati kötöttség, melynek időtartama 60 nap. Ajánlattevők ajánlatukban tárgyalási javaslatokat jogosultak benyújtani a beruházás műszaki tartalmával kapcsolatban. Amennyiben ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújt be tárgyalási javaslatokat, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a közbeszerzési dokumentumok előírásait változatlanul elfogadja, de a Kbt. szerinti teljességi nyilatkozat benyújtása nem mellőzhető.
Helyszín: Mahart Passnave Kft. 1056 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/04/04 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/03/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli, folytatás a II.2.8. pontban
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
a) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az EKR szerinti űrlap alkalmazásával az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
b) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvédáltal vagy kamarai jogtanácsos ellenjegyzett aláírás-minta, illetve közjegyzői okiratba foglalt okirat csatolása szükséges). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
d) Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei (P.1, P.2. M.1, M.2. M.3.) és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
e) Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni (i) a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve (ii) a Kbt. 67. § (3) bekezdés szerinti megfelelő nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük csatolni.
f) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani az EKR rendelet 10. § - 13. §-val összhangban.
1. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 500millió HUF/év, valamint 100millió HUF/kár összegű építési-szerelésiés 12 millió HUF/év, valamint 8 millió HUF/kár tervezőifelelősségbiztosítással kell rendelkezni. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
3. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók.
A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Wellmann-Kiss Katalin
lajstromszám: 00241
Folytatás a III.1.4. pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges