Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4366/2019
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:Edelény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3780 Edelény, István király útja 65.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Acu-Care Medical Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66649177
Postai cím: István király Útja 52.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 48524100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://edeleny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001053182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgy: Központi alapellátási orvosi ügyelet (felnőtt- és gyermekorvosi) biztosítása Edelényben
1. Feladatkör:
a) Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (felnőtt és gyermek ügyelet egyben) műszaki leírás 3. pontjában felsorolt településeken.
b) A nyertes ajánlattevő feladata a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint a szakmai minimumfeltételek biztosításáról gondoskodni.
c) A nyertes ajánlattevő feladata a napi működés biztosításához szükséges szakmai anyag, gyógyszer, vegyszer, kis értékű tárgyi eszköz biztosítása, továbbá gondoskodnia kell a veszélyes hulladék elszállíttatásáról, ártalmatlanításáról, illetve a rendelők és a váró takarításáról.
d) A nyertes ajánlattevő kötelessége az orvosi textíliák és eszközök sterilizálásáról és tisztításáról gondoskodni.
e) A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges felelősségbiztosítás megkötése, továbbá a rendelő épületében, eszközökben keletkező kisebb hibák javítása.
f) A nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatás ellátáshoz a személyi feltételek biztosítása, annak figyelembe vételével, hogy az ügyeleti szolgálatban egyidejűleg a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelő egy fő orvos, egy fő a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltak megfelelő ápoló, és egy fő személygépjármű-vezető rendelkezésre állását kell biztosítania.
g) A központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos minden adminisztratív feladat elvégzése, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK ) felé a jelentési kötelezettség teljesítése.
h) A háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásának elsődleges forrása az NEAK általi támogatás, melyet a nyertes ajánlattevő az általa megkötött finanszírozási szerződés alapján közvetlenül igényel meg. Nyertes ajánlattevő feladata a működéséhez szükséges működési engedélyek beszerzése. A nyertes ajánlattevő által folytatott szolgáltató tevékenységének meg kell felelnie a mindenkori e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a szakmai szabályokban foglalt követelményeknek.
i) Nyertes ajánlatevő nyertessége esetén felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott személyekért és az általa végzett ügyeleti betegellátásért valamint az eszközökért.
j) Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell, hogy minden, a szolgáltatás ellátásához szükséges engedélyt - a feladat kezdő időpontjáig – megszerez.
k) Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell, hogy Ajánlatkérőnek minden évben az első rendes Képviselő - testületi ülésen tájékoztatás ad az előző évi tevékenységéről.
l) Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell továbbá, hogy havi rendszerességgel forgalmi adatokat küld az ügyeletről Ajánlatkérő részére.
Az ajánlattevőnek vállalnia kell a jelenlegi szolgáltató által alkalmazott személyzet (szakdolgozók) továbbfoglalkoztatását, amennyiben az alkalmazottak a továbbfoglalkoztatásukat igénylik.
A részletes teljes mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3780 Edelény, István király útja 65.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Központi alapellátási orvosi ügyelet (felnőtt- és gyermekorvosi) biztosítása Edelényben
1. Feladatkör:
a) Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (felnőtt és gyermek ügyelet egyben) műszaki leírás 3. pontjában felsorolt településeken.
b) A nyertes ajánlattevő feladata a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint a szakmai minimumfeltételek biztosításáról gondoskodni.
c) A nyertes ajánlattevő feladata a napi működés biztosításához szükséges szakmai anyag, gyógyszer, vegyszer, kis értékű tárgyi eszköz biztosítása, továbbá gondoskodnia kell a veszélyes hulladék elszállíttatásáról, ártalmatlanításáról, illetve a rendelők és a váró takarításáról.
d) A nyertes ajánlattevő kötelessége az orvosi textíliák és eszközök sterilizálásáról és tisztításáról gondoskodni.
e) A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges felelősségbiztosítás megkötése, továbbá a rendelő épületében, eszközökben keletkező kisebb hibák javítása.
f) A nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatás ellátáshoz a személyi feltételek biztosítása, annak figyelembe vételével, hogy az ügyeleti szolgálatban egyidejűleg a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelő egy fő orvos, egy fő a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltak megfelelő ápoló, és egy fő személygépjármű-vezető rendelkezésre állását kell biztosítania.
g) A központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos minden adminisztratív feladat elvégzése, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK ) felé a jelentési kötelezettség teljesítése.
h) A háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásának elsődleges forrása az NEAK általi támogatás, melyet a nyertes ajánlattevő az általa megkötött finanszírozási szerződés alapján közvetlenül igényel meg. Nyertes ajánlattevő feladata a működéséhez szükséges működési engedélyek beszerzése. A nyertes ajánlattevő által folytatott szolgáltató tevékenységének meg kell felelnie a mindenkori e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a szakmai szabályokban foglalt követelményeknek.
i) Nyertes ajánlatevő nyertessége esetén felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott személyekért és az általa végzett ügyeleti betegellátásért valamint az eszközökért.
j) Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell, hogy minden, a szolgáltatás ellátásához szükséges engedélyt - a feladat kezdő időpontjáig – megszerez.
k) Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell, hogy Ajánlatkérőnek minden évben az első rendes Képviselő - testületi ülésen tájékoztatás ad az előző évi tevékenységéről.
l) Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell továbbá, hogy havi rendszerességgel forgalmi adatokat küld az ügyeletről Ajánlatkérő részére.
Az ajánlattevőnek vállalnia kell a jelenlegi szolgáltató által alkalmazott személyzet (szakdolgozók) továbbfoglalkoztatását, amennyiben az alkalmazottak a továbbfoglalkoztatásukat igénylik.
A részletes teljes mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1) alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (maximum 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalási ár/hó a NEAK finanszírozáson felül Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 10. § rendelkezik. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. (4) és (5) bek-ben foglaltakat, a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat nem alkalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Acu-Care Medical Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59239851
Postai cím: Borsodi Út 4 3/2
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3670
Ország: Magyarország
E-mail: mickeybarany@gmail.com
Telefon: +36 6785005
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25910391205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Acu-Care Medical Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59239851
Postai cím: Borsodi Út 4 3/2
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3670
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25910391205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően visszalépett a szerződéskötéstől.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges