Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4367/2019
CPV Kód:42630000-1
Ajánlatkérő:STEEL-INVEST Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fém-, érc-nagykereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: STEEL-INVEST Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40763930
Postai cím: Papírgyári Út 49.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kmety Mátyás
Telefon: +36 25586918
E-mail: steelinvest@steelinvest.hu
Fax: +36 25586900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.steelinvest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.steelinvest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180382019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180382019/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fém-, érc-nagykereskedelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése - újra
Hivatkozási szám: EKR000180382019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42630000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében 1 db acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése. A gépsor az alábbi elemekből tevődik össze:
- tekercs tároló,
- tekercs feladó kocsi,
- lecsévélő,
- ACB görgő,
-végvágó olló,
- szélező egység,
- szélhulladék daraboló,
- 6 Hi egyengető egység,
- excenteres forgó olló,
- kivezető szalag.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése. A gépsor elemei: tekercs tároló , tekercs feladó kocsi, lecsévélő szalag központosítóval, előegyengető, ACB görgő, végvágó olló, szélező egység, szélhulladék daraboló, 6 Hi görgős egyengető egység, excenteres forgó olló, kivezető szalag, hidraulika egységek, villamos vezérlő egységek, kezelő pultok.
A gépsorral együtt szállítandó tartozékok: 2 garnitúra szélezőkés készlet gumigyűrűkkel, 2 garnitúra excenter olló kés készlet.
A gépsor működési környezete: ipari környezet, hőmérséklet 0-40 ºC tengerszint feletti magasság, 150 m Bf relative, páratartalom 30-90 %.
Eladó szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termék beszerelése és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése (telepítés). Eladó szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termék használatának betanítása a felhasználó személyzet számára (30 fő). A felhasználó személyzet betanítása három turnusban történik, turnusonként 10 fő részvételével, egy turnus 3 napig tart napi 5 órában. Felek a termék telepítését követő 10 munkanapon belül próbaüzemet tartanak. A próbaüzem kéthetes időszak, amely során Felek a gyártási tartomány szélső értékeinek megfelelő termékek gyártását végzik el. Felek a próbaüzem sikeres lezárását követő 1. munkanapon teljesítménypróbát tartanak.
Eladó a termék leszállítását megelőzően 4 hónappal a következő dokumentumokat köteles a Vevő részére igazoltan megküldeni / átadni: gépsor elrendezésének vonalas rajza, elrendezési terhelési rajzok, ábrák (amelyek alapján az alapozási tervek elkészíthetők).
A szállításkor átadandó dokumentumok: a gépsoralkotó összes gép részletes szerelési rajza, kopó alkatrészek rajzai, tartalék alkatrészek rajzai, a gépsor elrendezési alaprajza, szerelési utasítások beállításhoz, szintezéshez stb., villamos kapcsolási rajzok, sémák és PLC programok, villamos vezetékek listája és a csatlakozó dobozok felsorolása, javasolt kopó és tartalék alkatrészek listája. A próbaüzem megkezdését megelőzően Eladó a következő dokumentumokat köteles a Vevő részére igazoltan átadni: karbantartási és üzemeltetési kézikönyv. Valamennyi átadandó dokumentum angol nyelvű legyen, a kezelői felületeken és a vezénylő asztalon a feliratok magyar nyelven legyenek. Az összes hidraulikai, pneumatikai és villamos alkotóelem méretezése a vonatkozó európai és/vagy nemzetközi szabványok és előírások (UNI, CEI, EN, ISO, IEC, DIN, SAE) szerint elvárt.
Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (nem használt) termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009. számú határozatára.
Az ajánlattétel, szerződéskötés és elszámolás pénzneme EUR.
Az ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék konkrét típusmegjelölését, valamint a származási helyét.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 3
2 Vastagság tartomány, amelyben tud tekercset feldolgozni (mm tartomány, legkedvezőbb 0,195-7,8 mm, legkedvezőtlenebb 0,35-6 mm) 3
3 Szélesség tartomány, amelyben tud tekercset feldolgozni (mm tartomány, legkedvezőbb 280-2080 mm, legkedvezőtlenebb 400-1600 mm) 3
4 Táblahossz tartomány, amit tud darabolni (mm tartomány, legkedvezőbb 280-10400 mm, legkedvezőtlenebb 400-8000 mm) 3
5 A feldolgozható tekercs külső átmérője (mm tartomány, legkedvezőbb 700-2860 mm, legkedvezőtlenebb 1000-2200 mm) 3
6 0,35-6 mm tartományban feldolgozható anyag szakító szilárdság tartománya (MPa tartomány, legkedvezőbb 190-975 MPa, legkedvezőtlenebb 270-750 MPa) 3
7 0,35-6 mm vastagság tartományban feldolgozható anyag nyíró szilárdság tartománya (MPa tartomány, legkedvezőbb 85-715 MPa, legkedvezőtlenebb 120-550 MPa) 3
8 Darabolt táblalemez hossz tűrése 3000 mm táblahosszig (+- mm, legkedvezőbb +- 0,1 mm, legkedvezőtlenebb +-0,3 mm) 3
9 Darabolt táblalemez átló eltérése 3000 mm hossznál (+- mm, legkedvezőbb +- 0,1 mm, legkedvezőtlenebb +-0,35 mm) 3
10 Szélesség tűrés 2 mm anyagvastagságig (+- mm, legkedvezőbb +- 0,05 mm, legkedvezőtlenebb +-0,15 mm) 3
11 Szélesség tűrés 2 mm és feletti anyagvastagság esetén (+- mm, legkedvezőbb +-0,1 mm, legkedvezőtlenebb +-0,5 mm) 3
12 Szerviz jelenlét biztosítása (órában, legkedvezőbb 4 óra, legkedvezőtlenebb 8 óra) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00541
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előleget biztosít. Fizetés 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. szerint. A támogatás intenzitása 50,0000%, utófinanszírozott. Ajánlatkérő késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, a szerződés teljesítésének elmaradásával, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítékot és jótállást ír elő. Részletek a szerződéstervezetben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles
ajánlatához csatolni.
Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) és i) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a megajánlott gépsor tekintetében a gépsort alkotó elemek gyártói vagy forgalmazói magyar nyelvű termékleírását, vagy nem magyar nyelvű gyártói vagy forgalmazói termékleírás esetén a nem magyar nyelvű termékleírást a magyar nyelvű (legalább felelős) fordítással együtt, valamint a megajánlott berendezés műszaki rajzát, méretezett felülnézetet és oldalnézetet. Ajánlatkérő gyártói / forgalmazói termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója / forgalmazója vagy nem EU illetőségű gyártó / forgalmazó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártói / forgalmazói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi részesetében a szerződés teljesítésére, ha a benyújtott gyártói vagy forgalmazói termékleírásban foglaltak szerint a megajánlott termék(ek) nem felel(nek) meg az alábbi követelményeknek:
- Melegen hengerelt pácolt tekercset tud feldolgozni.
- Hidegen hengerelt tekercset tud feldolgozni.
- Bevonatos tekercset tud feldolgozni.
- Szerves bevonatú tekercset tud feldolgozni.
- Olajozott felületű tekercset tud feldolgozni.
- Olajozatlan felületű tekercset tud feldolgozni.
- 5-32 tonnás tekercset tud feldolgozni.
- Sor üzemi sebessége a teljes méret tartományban minimum 55 m/min.
- A lecsévélő rendelkezik szalag központosító egységgel.
- A lecsévélő dob 508 belső átmérőjű tekercset tud fogadni.
- A lecsévélő 610 mm belső átmérőjű tekercset tud fogadni.
- Lecsévélő 4 szegmensből áll.
- A lecsévélő dob nyitott vége alátámasztott.
- Tekercs feladó kocsi nem közlekedik 600 mm-nél mélyebben a 0 szinthez képest.
- ACB görgővel rendelkezik.
- A szélező egység 0,35-6 mm vastagságú anyagot tud szélezni.
- Végvágó ollóval rendelkezik.
- Egyengető kazetta gyors cserélő berendezéssel rendelkezik.
- Szélhulladék daraboló egységgel rendelkezik.
- Excenteres forgó ollóval rendelkezik.
- Táblalemez kihordó szalaggal rendelkezik.
- Egyengetési hatékonysága garantálja a megadott feldolgozandó szénacél anyagokra vonatkozó EN szabványsorozatban meghatározott szigorított síkfekvés tűrés 1/3 érték elérését.
- Magyar nyelvű szoftverrel és kezelőfelülettel rendelkezik.
Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegben előleget biztosít. Ajánlatkérő az ajánlattevőként szerződő fél részére részszámlázási lehetőség a következők szerint biztosít: az ajánlattevőként szerződő fél a termék készre jelentését (1. részteljesítés) követően a vételár 80%-ának megfelelő összegben jogosult az első részszámláját benyújtani azzal, hogy az igényelt előleg az első részszámlában kerül jóváírásra; a termék telepítését (2. részteljesítés) követően a vételár 10%-ának megfelelő összegben jogosult a második részszámláját benyújtani; a próbaüzemet (3. részteljesítés) követően a vételár 5%-ának megfelelő összegben jogosult a harmadik részszámláját benyújtani; a teljesítménypróbát (4. részteljesítés) követően a vételár 5%-ának megfelelő összegben jogosult a negyedik részszámláját (végszámla) benyújtani.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Az értékelés módszere: ajánlati ár fordított arányosítás, minőségi szempontok arányosítás. Adható pontszám: 0-100 pont.
3. Ajánlatkérő az ajánlathoz szakmai ajánlat benyújtását kéri, amelyet a kitöltött szakmai ajánlat táblázat, valamint a kd-ban előírt dokumentumok képeznek együtt.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
5. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
6. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a megajánlott gépsor és alkotó elemei tekintetében az ajánlattevőként szerződő fél igazolja forgalmazási jogosultságát. E vállalásról az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
7. A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
8. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
10. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
12. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeleti, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók.
13. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
14. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
15. Ajánlattevő legalább 12 hónap jótállást köteles vállalni.
16. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
17. Ajánlatkérő a következő szerződést megerősítő kötelmeket, biztosítékokat alkalmazza: késedelmi kötbér, amelynek mértéke a szerződés szerinti termék vételárának 0,2 %-a / nap, legfeljebb 35 napi tétel; meghiúsulási kötbér, amelyek mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 15%-a; szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték, amelynek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vételár 5%-a (szerződés hatályba lépésétől a teljesítésig kell érvényben lennie); a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosíték, amelynek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a (a szerződés teljesítésétől számított 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállás időtartamát követő 45. napig kell rendelkezésre állnia). Amennyiben a biztosított cselekmény bekövetkezik, Ajánlatkérő a biztosítékot felszabadítja. A biztosítékokat a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell rendelkezésre bocsátani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák