Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4368/2019
CPV Kód:45233140-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:M1 autópálya jobb oldalának 16+100-61+800 kmsz. közötti szakasza;M1 autópálya bal oldalának 16+100-61+800 kmsz. közötti szakasza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000201942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000201942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M1 autópálya ideiglenes helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000201942019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az M1 autópálya jobb oldal 16+100-61+800 kmsz. és az M1 autópálya bal oldal 16+100-61+800 kmsz. közötti szakaszai kapcsán burkolatfelújítási munkálatok elvégzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M1 autópálya jobb oldalának felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU211,HU212 A teljesítés fő helyszíne: M1 autópálya jobb oldalának 16+100-61+800 kmsz. közötti szakasza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M1 autópálya jobb oldal 16+100-61+800 kmsz. szakaszán 45,713 km-en burkolat felújítási-, valamint hídfelújítási munkálatok elvégzése.
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
III.1.3) pont folytatása:
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot év, hó dimenzióban kell megadni.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, abban az esetben a bejegyzés ténye a végzettség meglétét automatikusan igazolja, azaz az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum másolatának benyújtása nem szükséges. Ebben az esetben a névjegyzési/kamarai számot AT-nek a szakmai önéletrajzban fel kell tüntetnie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az AF III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott alk. követelménynek megfelelő szakember alk. követelményben meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalati ideje (hónap) 20
2 Az AF III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelő szakember alk. követelményben meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalati ideje)(hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00–10,00 pont.

II.2.1)
Elnevezés: M1 autópálya bal oldalának felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU211,HU212 A teljesítés fő helyszíne: M1 autópálya bal oldalának 16+100-61+800 kmsz. közötti szakasza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M1 autópálya bal oldal 16+100-61+800 kmsz. szakaszán 46,011 km-en burkolat felújítási-, valamint hídfelújítási munkálatok elvégzése.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.2) pont folytatása:
-Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a késedelemmel érintett– nyertes ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetés szerinti - nettó vállalkozói díj 0,2%-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 10%-a. Részletes előírásokat a KD és a szerződéstervezet tartalmaz.
-Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért AT felelős, meghiúsul vagy AT a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi, a jelen szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.Részletes előírásokat a KD és a szerződéstervezet tartalmaz.
-Jótállás: Általános időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap azzal, hogy az egyes speciális munkarészek tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alkalmazandó.
A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
-Jótállási biztosíték: Mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a, amely a szerződés teljesítésének – sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. Részletes előírásokat a KD és a szerződéstervezet tartalmaz.
Teljesítési biztosíték: Mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon kell teljesítenie az ajánlattevőként szerződő félnek. Részletes előírásokat a KD és a szerződéstervezet tartalmaz.
-Eseti kötbér: 1.000.000, - Ft/nap, lásd. részletesen a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
-Fizetési feltételek:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása hazai költségvetési forrásból történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
AK tartalékkeretet nem alkalmaz.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4.3) pont folytatása:
AK kijelenti, hogy 1 hónap 30 naptári napnak felel meg.
19. AK a Kbt. 132. § alapján előírja, hogy a vállalkozási szerződés teljesítése során a teljesítés időtartamára eső naptári napok legalább 20 %-a alatt ún. éjszakai munkát köteles végezni Ajánlattevő. Az éjszakai munkavégzéssel kapcsolatos részletes információkat a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.
20. Amennyiben AT oly módon nyilvánította eredményessé az eljárást, hogy az építési-kivitelezési munka megvalósításának 240 napos időtartama alapján az annak pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása vált szükségessé, abban az esetben a szerződés a támogatási szerződés időbeli hatálya meghosszabbításának a támogató és egyben az Ajánlattevő feletti felügyeleti jogokat gyakorló minisztérium jóváhagyásáról szóló az Ajánlattevő részéről az AK irányába közölt értesítés napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. A támogatási szerződés időbeli hatálya meghosszabbításának támogató általi jóváhagyásáról Ajánlattevő az Ajánlatkérőt ésszerű időben értesíti.
Amennyiben támogatási szerződés időbeli hatálya meghosszabbításának támogató minisztérium általi jóváhagyása korábbi dátumra esik, mint a vállalkozási szerződés létrejöttének napja, vagy a támogatási szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása nem vált szükségessé úgy a vállalkozási szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró szerződő fél általi aláírás napján) hatályba lép. Erről a tényről Ajánlatkérő haladéktalanul értesíti Ajánlattevőt.
21. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22. FAKSZ: Juhász Dániel 01032
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az AF III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott alk. követelménynek megfelelő szakember alk. követelményben meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalati ideje (hónap) 20
2 Az AF III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelő szakember alk. követelményben meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalati ideje)(hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00–10,00 pont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.Igazolási mód: AT ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bekezdés, valamint a 321/2015. Kr. 1.§(1)bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.Az AK által a Kbt.69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 62. (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az AK a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésére.
Folytatás III.1.2) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében:Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában Kbt.67.§(1)-(2) bek,valamint 321/2015.Kr.1.§(1)bek.szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.AK az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV.rész α)pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével)kérése nélkül.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015.Kr.1.§(7)bek.
Kbt.69.§(4)-(6)bek.alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Ajánlattevő csatolja Kbt.65.§(1)bek.a)pontja és a 321/2015.Kr.19.§(1)bek.c) p.alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három–mérlegfordulónappal-lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából(közútépítési munkák)származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a 321/2015.Kr.19.§(1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 Kr.12. § (2)bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Kbt.65.§(8)bek.alapján az a szervezet,melynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja,Ptk.6:149.§szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el:
a) az 1. rész tekintetében összesen legalább a nettó 3.000.000.000,- Ft-ot;
b) a 2. rész tekintetében összesen legalább a nettó 6.000.000.000,- Ft-ot;
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.1) pont folytatása:
Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.
SZ/1.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében:
M/1.
Ajánlattevőnek Kbt.65. § (1) bek. b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§ (1) bek. a)pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (közútépítési munkák) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015.Kr. 22.§(1)-(2)bek.szerint.
Igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét (címét);
- teljesítés tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),
- teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- keltezés,
- cégszerű aláírás.
AK rögzíti,hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel Kbt.140.§(9)bek.meghatározottakra is.(kérjük a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban).
Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,ha közülük egy felel meg.
Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.(8)bek.foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt.65.§(11)bek.alapján nem használhatja fel gazd.szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat,melyek felhasználására jogutódlás eredményeként–a jogelőd (7)bek.szerinti bevonása nélkül-maga lenne jogosult,ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.Gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait,ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.21/A.§-ra,ill. 22.§(1)-(2)bek.foglaltakra. AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017(XII.19.)Korm. rendelet 12. § (2)bekezdésére.
M/2.
AT csatolja a Kbt. 65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 21.§(2)bek. b)pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
Folytatás II.2.4) pontban karakter korlát miatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi ajánlati rész tekintetében:
M/1
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett alábbi, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával/referenciákkal:
M/1.1. Összesen legalább 10 km hosszú, legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával. Az alkalmassági feltételt az ajánlattevő maximum 3 szerződésből teljesítheti. Mindkét ajánlati részben történő ajánlattétel esetében a mindkét részben való érvényességhez elegendő az alkalmassági feltételt egyszer teljesíteni.
Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/ vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap közútépítési projektek kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, a felelős műszaki vezetői feladatokat mind a munkaterületen, mind a pedig az építési naplóban ellátja.
Egy szakember csak egy pozícióra és csak egy ajánlati részben jelölhető. Ugyanazon szakember több pozícióra vagy több ajánlati részben történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő 5 % előleget biztosít a Kbt. 135 § (8) bekezdés alapján. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az adás-vételi szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját/hazai forrásból biztosítja.
AK, a ténylegesen elvégzett munka ellenértékét, a Kbt. 135 § (1) bekezdése, valamint (5)-(6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, AK által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek.
AT kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes, hibás teljesítése esetén, valamint teljesítési biztosíték nyújtására. Részletes előírásokat a KD részét képző szerződéstervezet tartalmazza.
Folytatás a II.2.4) pontban a karakter korlát miatt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órávalkésőbb kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.
AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
Ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
3.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A 424/2017 Kr. 10. § (2) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben.Ebben az esetben,ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017 Kr. 10.§(3)-(4),13.§(1)-(3) és a 11. § (4) bekezdéseire.
5.Ajánlattevőnek a 424/2017 Kr.20.§(4)bek.alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát.
6.AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
7.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8.AKfelhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
9. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7) bek. vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt.65.§(7) bek. rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017 Kr.13.§ (4)bek.alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett,az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.
Folytatás a VI.4.3) pontban karakter korlát miatt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§-ában foglaltak szerint. VI.3)pont folytatása:
11.AT-nek az ajánlata részeként be kell nyújtania az AF III.1.3)pont M/2.1)és az M/2.2)pontjában előírt szakemberek alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket, valamint a minőségi értékelési szempontok körében értékelt szakmai többlettapasztalati időiket alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat.
12.Az AT-ként szerződő fél köteles -legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 300.000.000,- Ft/év és legalább 100.000.000,- Ft/káresemény mértékű, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységet magába foglaló felelősségbiztosításra.
13.A szerződéskötés további feltétele, hogy nyertes ajánlattevő ajánlati részenként rendelkezzen legalább az alábbi gépekkel/eszközökkel:
- legalább 1 darab, legalább 180 t/h aszfalt beépítésére alkalmas géplánccal(1db finisher, 2 db tömörítő henger, 1 db emulziószóró jármű);
- legalább 1 darab, legalább 80 m3/h vagy legalább 180 t/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg beépítésére alkalmas géplánccal(1finisher, 2 db tömörítő henger, 1 locsoló kocsi);
- legalább 1 darab ún. remix géppel.
14.AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81.§(4)bekezdésben foglaltak szerint jár el.
15.AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke
az 1. ajánlati rész tekintetében: 10.000.000,- Ft;a 2. ajánlati rész tekintetében: 20.000.000,- Ft;Több részre történő ajánlattétel esetében, a részenkénti ajánlati biztosíték összegek összeadódnak.Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz. bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:
- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy
- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.
16.Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10.
Értékelési szempontok az 1-2. részek esetén: Az 1. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.sz.mell. A.1. ba)pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2-3. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb)pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
17.AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
18.Felek rögzítik,hogy a vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. 53. § (5) bek. alapján került sor, amely körülményből kifolyólag a szerződés a Kbt.135.§(12)bek.alapján ún. halasztott hatályba lépésű.A hatálybalépéssel kapcsolatos részletes információkat a KD tartalmazza.AK felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítése során a határidők vonatkozásában/számításánál naptári naptári napot kell érteni.A szerződés időtartama 8 hónap, azaz 240 nap.Folytatás a II.2.4) pontban a karakter korlát miatt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák