Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4371/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Békéscsaba, Építők útja (Kétegyházi út és Lencsési út közötti) meglévő és tervezett szakasza, 2651 hrsz,2613 hrsz,2619hrsz, 2594hrsz, 0166hrsz, 0165hrsz, 0163 hrsz, 0170/5 hrsz, 0169/1 hrsz,1706 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sódar Anita
Telefon: +36 66510130
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bekescsaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bekescsaba.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000228662019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000228662019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építők útja útépítése,kerékpárforgalmi létesítmény
Hivatkozási szám: EKR000228662019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6-1.5-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú „Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel” című projekt kivitelezési munkáinak ellátására”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részekre bontás nem tenné lehetővé a szerződés szerinti munka hatékony ellenőrzését. Az egyes részmunkák különböző vállalkozókkal való elvégeztetése jelentős szervezési és garanciális problémákat okozna, továbbá jelentős megtakarítás sem várható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Építők útja útépítése,kerékpárforgalmi létesítmény
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:34928500-3
45221250-9
45233162-2
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba, Építők útja (Kétegyházi út és Lencsési út közötti) meglévő és tervezett szakasza, 2651 hrsz,2613 hrsz,2619hrsz, 2594hrsz, 0166hrsz, 0165hrsz, 0163 hrsz, 0170/5 hrsz, 0169/1 hrsz,1706 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6-1.5-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú „Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel” című projekt kivitelezési munkáinak ellátására” az alábbiak szerint: Útépítés: -
Útépítés összesen: 2101 fm. (ebből korszerűsítés 490 fm, új út építése 1611 fm.) - Gyalog- és kerékpárutak összesen 501 fm.
Kapcsolódó közműépítések: - Csapadékvíz elvezetés: - Zárt csapadékvíz elvezető csatorna összesen: 679 m épül. (110 m 0,30 m-es, 32
m 0,40 m-es, 45 m 0,50 m-es, 151 m 0,60 m-es, 17 m 0,80 m-es, 324 m 1,00 m-es csapadékvíz elvezető csatornák és átereszek,
tisztító és víznyelő aknákkal.) • Nyílt földmedrű csatorna: 1265 m épül. -Közvilágítás létesítése, átépítése: 2086 méteres szakaszon. A
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt többlet jótállás időtartama hónapokban meghatározva (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) 10
2 2. Az M.2.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min.0- max. 36 hónap) 10
3 3. Az M.2.2. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min.0- max. 36 hónap) 5
4 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0- maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: VI.3.12) További információk pont folytatása: 16.)Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A részszempontok esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az 1-4. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 5. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6-1.5-16-BC1-2017-00001
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása folytatása: A Kbt. 64. §
(2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm.
rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése
alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy
a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Az ajánlatkérő a
Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. §
(1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a külföldi gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékben
szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezés követelményét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján ellenőrzi. A nem Mo.-i. gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása
szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben
az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző
3 (három) lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében– amennyiben a teljes előírt időszakra ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését:
– alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 300.000.000,- Ft-ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (P.1.) a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján csatolnia az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A
referenciaigazolásban meg kell adni legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, - az építési beruházás tárgyát, mennyiségét
(olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen), - a teljesítés idejét (kezdő időpontját év/hónap/nap pontossággal és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) - teljesítés
helyét, - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontja alapján eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolás
tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére,
valamint a 23. § -ra. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság
igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket,
figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük, emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják
meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 65. § (11
) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b)
pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek (szervezetnek) -
különösen a minőség-ellenőrzésért felelősnek - a megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, szakmai tapasztalat ismertetését, akit
be kíván vonni a teljesítésbe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített: • összesen legalább 1400 fm út és/vagy kerékpárút építésére és/vagy
felújítására vonatkozó referenciával, • összesen legalább 1360 m csapadékcsatorna építésére és/vagy felújítására vonatkozó
referenciával, • összesen legalább 10.000 m3 töltésépítésre vonatkozó referenciával. Az M.1 alkalmassági követelményeknek való
megfelelés több szerződés bemutatásával is lehetséges. M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan
szakemberrel, aki mélyépítési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-M szakirányú, vagy azzal
egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M/2.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő minőségügyi/minőségbiztosítási mérnöki és/vagy szakmérnöki vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap építési területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az M/2.1. és az M/2.2. szakember közötti átfedést. Ajánlatkérő az M/1. és M/2. alkalmasság feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság,Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása folytatása: A végzettség a diploma/iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával
igazolandó. A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának
egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni.) Amennyiben a bemutatott szakember
szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakmai gyakorlati idő bemutatása, és a diploma/iskolai
oklevél csatolása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzése ténye alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az
adott szakember az előírt szakmai gyakorlati idővel, és végzettséggel rendelkezik. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a
névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot, és a jogosultság megszerzésének idejét fel kell tüntetni. Amennyiben a szakember egyazon
időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze,
vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is
dolgozott. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdéseire: A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1. és M/2. pontokban meghatározott
követelmények tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. Az előírt
alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét,
hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 2 %- a,
maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. Jótállás:
Értékelési résszempont, a kötelező jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap, a többlet jótállás
időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű. Jótállási biztosíték: mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 2%-a, amely a szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási
kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A
jótállási biztosíték nyújtható a nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
meghatározott módon. Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára feltétel nélküli, a szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés szerinti,
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, mely teljesítési biztosíték. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékaként kikötött biztosítéknak a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátani és annak a szerződés
teljesítésének időtartama alatt – sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig- érvényben kell maradnia. Ennek elmulasztása a
szerződésnek Az Ajánlatkérő általi azonnali felmondását vonja maga után. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítésként a sikeres műszaki
átadás-átvétellel történő lezárást érti. Ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Ajánlattevőnek
a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási biztosíték és a teljesítési biztosíték határidőre
történő rendelkezésére bocsátásáról.A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződések összegének finanszírozása Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból történik. Projekt címe: „Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a hozzá
kapcsolódó közműépítésekkel" Projekt azonosítószám: TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001 A támogatás intenzitása a támogatási szerződés
szerint: 100% A finanszírozás formája: utófinanszírozás A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten,
a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5)
bekezdések alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.
) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére. A kifizetés a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseinek megfelelően történik. Ajánlatkérő 1 darab
előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az ajánlatkérő által igazolt részteljesítés alapján
az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott vállalkozói díj tekintetében az alábbi készültségi
fokok szerint: - 1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 25%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult
a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a + ÁFA megfelelő mértékben, - 2. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési
munka 50%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a + ÁFA megfelelő mértékben, - 3.
részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 75 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó
szerződéses ellenérték 25 %-a + ÁFA megfelelő mértékben, Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres
műszaki átadás-átvételt követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25%-a
+ ÁFA megfelelő mértékben. Ajánlatkérő az - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Az előleg első részletének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (
2) bekezdése szerint a legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. A Vállalkozónak lehetősége van a
nettó ajánlati ár 5 %-nál alacsonyabb mértékben is előleget igénybe venni. Az előlegfizetés ütemezése a szerződéstervezetben kerül
meghatározásra. Az előleg a teljesítések %-os arányának megfelelően a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B §
rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA
jogszabály rendelkezései az irányadóak. A tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, amely alapján az ÁFÁ-t a Megrendelő
fizeti meg. Vállalkozó a számláit az előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés pénzneme a forint.A
szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 1 % -ának megfelelő mértékű tartalékkeret kikötésére kerül sor. Az ajánlattétel, a szerződés
és a kifizetések pénzneme magyar forint. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.A fizetési feltételek
további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő
nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: VI.3.12) További információk folytatása a karakterkorlátozás miatt: 9.Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára mélyépítési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni legalább 50.000.000.- Ft/év és legalább 20.000.000.- Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosításra. 10.Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és
végrehajtási rendeletei, valamint az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezően előír.11.Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők
figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, amely alapján Ajánlatkérő
eredménytelenné nyilvánítja az eljárás adott részét, amennyiben az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be – az adott ajánlati
részre – legalább két ajánlatot.12.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.13.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adatkezelési tájékoztató vonatkozásában.14.A Felhívásban és a Közbeszerzési
Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.15.Üzemszünet
minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.Üzemzavar az EKR
üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem
tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 40/2017. (XII. 27.)
MvM rendelet - az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról – 2., 3. és 4. §
rendelkezéseire.Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője
által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által
meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy b) -
anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi vagy részvételi
határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő
vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az
előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, és a vonatkozó határidő az
üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK az eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen indította meg, erre tekintettel az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a vonatkozó támogatási szerződés módosításának hatályba lépése.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000,- Ft
A befizetés helye: 11733003-15345008
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az átutalást igazoló dokumentummal, vagy a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1-4. értékelési szempont esetében: egyenes arányosítás, 5. értékelési szempont: fordított arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig részletes műszaki-pénzügyi ütemtervet kell benyújtania Ajánlatkérő részére. Az
ütemtervet sávos ütemtervként kell benyújtani, sávos ábrázolással bemutatva az időbeliséget, logikai kapcsolatok ábrázolását. Az
ütemtervet munkanemenként, heti bontásban kell elkészíteni az építéstechnológiai előírások, szabályok, sorrendek és gyakorlatban
megvalósítható építési megoldások és ütemezés figyelembevételével. 2.Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot
kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat
részeként kitölteni. 3.Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni az ajánlatot aláíró(k)/kötelezettségvállalásra jogosult személyek vonatkozásában: a) 2006.
évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. Vagy a 2006. évi
V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal
rendelkező elektronikus aláírása. b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a)
pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (de egyéni vállalkozó esetén a
2009. évi CXV. tv. 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani).4.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.5.Ajánlattevőnek a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján
ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.6.Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés
rendelkezései alapján ajánlatában megjelölnia) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is
csatolni kell.7.Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.8. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen közbeszerzési eljárást nem a Kbt. 104. § (7) bekezdésére
figyelemmel nem a „Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó
tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási
munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére” tárgyú keretmegállapodás alapján valósítja meg. Az
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás megindításáról haladéktalanul értesíti a keretmegállapodást kötött ajánlattevőket. Folytatás a
III.2.2. és a II.2.8. pontban és a KD-ban a karakterkorlátozás miatt.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges