Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4397/2019
CPV Kód:45112450-4
Ajánlatkérő:Herman Ottó Múzeum
Teljesítés helye:Borsod-Abaúj-Zemplén megye, az egyedi megrendelésben meghatározott helyen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság;RÉGÉSZ Kereskedelmi, Kulturális és Régészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Múzeum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Herman Ottó Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60792473
Postai cím: Görgey Artúr Utca 28.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szörényi Gábor András
Telefon: +36 46560170
E-mail: szorenyi@hermuz.hu
Fax: +36 46555397
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hermuz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hermuz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Múzeum
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kötv. 7. § 27. pont szerinti bontómunka
Hivatkozási szám: EKR001122732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112450-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti kézi bontómunka biztosítása vállalkozási keretszerződés keretében, 256.000 m2 területen.
A 2001. évi LXIV. törvény 7. § 29a. pont szerinti régészeti feladatellátás járulékos része a régészeti kézi bontómunka. A 2001. évi LXIV. törvény 7. § 27. pont szerinti régészeti kézi bontómunka: a régészeti örökség elemeinek feltárás keretében történő kibontására és eredeti összefüggéseinek értelmezésére irányuló régészeti szaktevékenység (felületre bontás, rétegbontás, régészeti emlék bontása, nyesés, metszetek készítése), amely földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén régészeti feladatellátásnak minősül.
A régészeti kézi bontómunka biztosítása esetén a nyertes ajánlattevő köteles munkaterületenként 1 fő régészeti/régésztechnikusi tapasztalattal rendelkező művezetőt biztosítani a munkavégzés folyamatosságának és operatív részének koordinálásához.
Az elszámolás vonatkozásában régészetileg pozitív eredményű feltárásnak, azaz régészetileg pozitív négyzetméternek ásatási szelvényenkénti elszámolásban azok a felületek minősülnek, amelyek az előkerült és kibontott régészeti objektumok külső kontúrvonalától számított 10 méteres távolságban húzott határoló vonallal lehatároltak, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által a beruházási területen belül kijelölt poligonok területére esnek.
A régészetileg pozitív területek differenciálása gyér, átlagos, intenzív kategóriákba az alábbiak alapján történik:
• nettó m2: az egyes objektumok nagysága
• bruttó m2: az egyes objektumok nagysága, valamint a hozzájuk tartozó 10 m-es pufferzóna
• besorolás osztálya, azaz a pozitív területsűrűség aránya: a nettó m2 és a bruttó m2 arányszámából kapott %
A feltárások intenzitásának megállapítására az alábbi három kategória kerül alkalmazásra:
Gyér intenzitású lelőhely: a pozitív területsűrűség aránya a feltárt területen, illetve régészeti megfigyelés során a megfigyelt területen kevesebb, mint 5%.
Közepes intenzitású lelőhely: a pozitív területsűrűség aránya a feltárt területen, illetve régészeti megfigyelés során a megfigyelt területen egyenlő, vagy nagyobb 5%-nál, de kisebb vagy egyenlő 10%-kal.
Sűrű intenzitású lelőhely: a pozitív területsűrűség aránya a feltárt területen, illetve régészeti megfigyelés során a megfigyelt területen nagyobb, mint 10%.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 250000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain rég
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, az egyedi megrendelésben meghatározott helyen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti kézi bontómunka biztosítása vállalkozási keretszerződés keretében, 256.000 m2 területen.A 2001. évi LXIV. törvény 7. § 27. pont szerinti bontómunka ellátása: felületre bontás, rétegbontás, régészeti emlék bontása, nyesés, metszetek készítése.Nyertes ajánlattevő az alábbiakat köteles biztosítani a munka végzése során a bontómunkásainak: • 1 db élezett lapát/fő;1 db élezett ásó/2 fő;1 db csákány/2 fő;1 db talicska/2
fő;1 db spakni/fő;1 db kézi horoló/2 fő;1 db "brades"/fő; 1 db kis cirokseprű (legalább 12 varrásos)/2 fő; 1 db széles ecset (8-10 cm szélesség, dupla vastag)/ fő; 1 db keskeny eset (4-6 cm szélesség, dupla vastag) /fő; 1 db védősisak/fő; 1 db fényvisszaverős biztonsági mellény/fő; 1 pár munkavédelmi lábbeli; • egyéni védőfelszerelés (kesztyű, pormaszk, bakancs, stb.) és/vagy az adott egyedi beruházás egyedi előírásai szerinti munkavédelmi felszerelések (pl. antisztatikus védőruha) alkalmanként. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az általános- és eseti munkavédelem biztosítása, a bontómunkások védőitallal történő ellátása, higiéniás és egészségügyi feltételek biztosítása (bontómunkások mellékhelyisége). A bontómunkát végzők esetén minden szállítási, helyszínre kijuttatási feladatról a nyertes vállalkozó köteles gondoskodni. Feladat a kitermelt föld elszállítása talicskával a régész által előzetesen kijelölt depóniába, valamint amennyiben a régészeti feltárás mérete vagy időtartama szükségessé teszi az ásatási tábor kialakítását, akkor közreműködés annak kialakításában, illetve bontásában, az ásatásvezető által kijelölt objektumok védőtakarásának elkészítése a munkaidő végén, illetve ezek lebontása a munkaidő kezdetén, eső után szivattyúzás, az ásatási felszín helyreállítása, az objektumok tisztítása, takarítása, a talajvízszint alá mélyülő objektumok bontásának segítése folyamatos szivattyúzással.
A 2001. évi LXIV. törvény 7. § 29a. pont szerinti régészeti feladatellátás járulékos része a régészeti kézi bontómunka. A 2001. évi LXIV. törvény 7. § 27. pont szerinti régészeti kézi bontómunka: a régészeti örökség elemeinek feltárás keretében történő kibontására és eredeti összefüggéseinek értelmezésére irányuló régészeti szaktevékenység (felületre bontás, rétegbontás, régészeti emlék bontása, nyesés, metszetek készítése), amely földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén régészeti feladatellátásnak minősül.
A régészeti kézi bontómunka biztosítása esetén a nyertes ajánlattevő köteles munkaterületenként 1 fő régészeti/régésztechnikusi tapasztalattal rendelkező művezetőt biztosítani a munkavégzés folyamatosságának és operatív részének koordinálásához.
Ajánlatkérő akkor kezdeményezheti egyedi megrendelés megkötését, ha a Kötv. alapján harmadik személy felkéri régészeti feltárásra. Erre figyelemmel nyertes ajánlattevő semmilyen igénnyel nem élhet, ha a keretszerződés időtartama alatt a teljesítések összege a keretösszeget nem meríti ki, illetőleg a keretösszeg alapján kalkulálható terület nem kerül kimerítésre. Az adott bontómunka ellátásához szükséges, nyertes ajánlattevő által biztosítandó kézi bontómunkások számának meghatározása, függetlenül attól, hogy óradíjas-, vagy négyzetméter alapú az elszámolás, ajánlatkérő, illetve annak terepi képviselője - az ásatásvezető régész- joga és kompetenciája.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
A pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest egyenes (szakemberek száma, kötbér értékelési szempont), ill. fordított (ajánlati ár) arányosítással történik.Amennyiben az ajánlattevő a kötbér értékelési szempont esetén az ajánlatkérőre nézve a legalább 1 % előírásnál-, a szakemberek száma értékelési szempont esetén a 10 főnél kedvezőtlenebb megajánlást tesz,az ajánlata érvénytelennek minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke (az egyedi megrendeléssel érintett teljes terület intenzitása szerinti bontómunkára meghatározott teljes nettó ellenszolgáltatás értékének min. 1 %, max.5 %, naponta) 20
2 A teljesítésbe bevont szakemberek száma (bontómunkában legalább 1 év tapasztalattal rendelkező szakemberek száma, főben megadva, legalább 10 fő, legfeljebb 20 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár ( II.2.9. pontban kifejtve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.Ajánlati ár:bontómunka gyér területen,nettó HUF/régészetileg pozitív m2;súlyszám:10.2.Ajánlati ár:bontómunka átlagos területen,nettó HUF/régészetileg pozitív m2;súlyszám:25.3.Ajánlati ár:bontómunka intenzív területen,nettó HUF/régészetileg pozitív m2;súlyszám:25. 4.Ajánlati ár:régészeti bontómunka nettó HUF/óra/fő óradíj,speciális:több rétegű,műemléki környezetben, kis alapterületen;súlyszám:10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain rég
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52564381
Postai cím: Határ Utca 64. 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: exvotokft@gmail.com
Telefon: +36 305271106
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13909961243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: RÉGÉSZ Kereskedelmi, Kulturális és Régészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43268403
Postai cím: III.kerület Tanya 242/b
Város: Szatymaz
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6763
Ország: Magyarország
E-mail: ggyongyi77@gmail.com
Telefon: +36 309316395
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25370685206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 250000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RÉGÉSZ Kereskedelmi, Kulturális és Régészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43268403
Postai cím: III.kerület Tanya 242/b
Város: Szatymaz
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6763
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25370685206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Nyertes ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár:
1.1 Ajánlati ár: Régészeti feltáráson régészeti bontómunka elvégzése gyér területen, nettó HUF/régészetileg pozitív m2-ben megadva 400 HUF
1.2 Ajánlati ár: Régészeti feltáráson régészeti bontómunka elvégzése átlagos területen, nettó HUF/régészetileg pozitív m2-ben megadva 800 HUF
1.3 Ajánlati ár: Régészeti feltáráson régészeti bontómunka elvégzése intenzív területen, nettó HUF/régészetileg pozitív m2-ben megadva 1150 HUF
1.4 Ajánlati ár: Régészeti feltáráson régészeti kézi bontómunka elvégzése speciális: több rétegű, műemléki környezetben végzett, kis alapterületű, stb. területen, nettó HUF/óra/fő óradíjban megadva 1650 HUF
2. 2.1.6.és V.2.4 ponthoz: a beszerzés végleges összértéke nem állapítható meg, figyelemmel arra, hogy az ajánlati árak négyzetméter és óradíj alapúak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges