Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4404/2019
CPV Kód:48180000-3
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rigó László
Telefon: +36 82501300
E-mail: rigol@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kmmk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000201182019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000201182019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi szintű kórház
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PET MR szoftverfrissítés
Hivatkozási szám: EKR000201182019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48180000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adás-vételi szerződés alapján PET/MR diagnosztikai vizsgálatot és feldolgozást lehetővé tevő szoftver beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére az EFOP-3.6.2-16-2017-00008 projekt keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: PET MR szoftverfrissítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48180000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Siemens Biograph mMR berendezés működését biztosító SyngoMR B20P szoftver frissítése új verzióra a készülék használati lehetőségeinek bővítése érdekében.
A frissítés után a berendezésen futó, műszaki leírásban meghatározott szoftverek használatát továbbra is biztosítani kell.
• Tegye lehetővé a hozzáférést az új és innovatív alkalmazásokhoz
• Biztosítson hozzáférést az MR Dot Engine-ekhez, beleértve a Dot Cocpit-ot
• A jelenlegi verzióhoz képest biztosítsa több munkafolyamat végzését és teljesítménynövelést.
• Az új szoftver biztosítson új MR opciókat, pl. MyoMaps, FREEZE, Haladó WARP2, LiverLab3.
• Tartalmazzon új, gyorsabb egész test MR-PET protokollokat.
• Tartalmazza a legfrissebb technológiai fejlesztéseket, pl. CAIPIRINHA.
• Tartalmazza az alábbi új PET tulajdonságokat:
- 5 rekeszes anatómiai modell az MR-csillapítás korrekciójához (beleértve a fő csontokat is) a fej és az egész test számára
- MR kiterjesztett látómező a teljes MR alapú csillapítási korrekcióhoz a karok csonkítása nélkül (HUGE)
• Tartalmazzon zajcsökkentési algoritmust, ami hatékonyan csökkenti a zajszintet a gradiensek összegzése és a Slew Rate csökkentése mellett, miközben az időzítési paramétereket azonos tartományon belül tartja.
• Tartalmazza a 3D T1 UTE szekvenciát, amely lehetővé teszi, hogy a vizsgálat során nem keletkezik akusztikus zaj a gradiens kapcsolással.
• Biztosítson további opcionális csendes protokollokat.
• Biztosítson nagy felbontású, alacsony torzítású diffúziós súlyozott képalkotást (DWI) a léziók pontos ábrázolásához.
- Diffúzió súlyozott, read-out segmented (multi shot) EPI szekvencia a nagy felbontású szuszceptibilitás érzéketlen. DWI-hoz
- A kiolvasott szegmensek változó száma a nagyobb rugalmasság érdekében
- 2D navigátor alapú fázis korrekció a pulzáló műtermék csökkentéshez és a sérült adatok automatikus újrafelvételhez
- A diffúziós tenzor (DTI) és a diffúziós paraméterek térbeli számítása
További, részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.
A megajánlott szoftvernek kompatibilisnek kell lennie az Intézetben használt berendezéssel.
Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A szállítás, a szoftver telepítése és a használat betanítása az ajánlattevő feladata.
A betanítás során 4 főt kell oktatni, legfeljebb 3x8 munkaóra időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00008
II.2.13) További információ Ajánlatkérő igényeinek csak a műszaki leírásban meghat. minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szoftverfrissítési csomag felel meg, tekintettel arra, hogy a meglévő berendezés működtetését is ez a szoftver teszi lehetővé, teljes körű kompatibilitást kell biztosítania emiatt a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár szolgálja

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb:M1
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 23. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, valamint az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő –év, hónap, nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
A gazdasági szereplőnek az alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 117. § (4) bekezdésében foglalt eltérésekkel. A gazdasági szereplőnek a Kbt. 117. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (orvosi diagnosztikai berendezés esetén szoftvertelepítés és/vagy frissítés) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely összességében legalább nettó 29.000.000 Ft értékű.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek:
késedelmi: 1% naponta, alapja a teljes nettó vételár, max 20 napi tétel
meghiúsulási: 30%, alapja a teljes nettó vételár
Teljesítési biztosíték: mértéke 5%, alapja a teljes nettó vételár
Hibás teljesítési biztosíték: mértéke: 5%, alapja a teljes nettó vételár
Jótállás: a teljesítés elismerésétől számított 12 hónap
Részletesen a szerződéstervezetben
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Részletesen a szerződéstervezetben.
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
Előleg: Nem biztosított.
Teljesítés igazolása Kbt. 135. § (1) bek. szerint. Részszámlázás nincs. Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), fizetés átutalással, 30 napos határidővel. Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
A beszerzés EU-s forrásból támogatott: EFOP-3.6.2-16-2017-00008 A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegenerativ folyamatokban: a molekulától a betegágyig, utófinanszírozás, Támogatási intenzitás: 100%
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Jelen eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
1. AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. AK a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint ezzel összefüggésben a Kbt. 73. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
3. A jelen eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KD) módosítása esetén, amennyiben a megfelelő ajánlattételhez szükséges határidő (3 munkanap) a módosítás időpontjában rendelkezésre áll, AK az ajánlattételi határidőt nem hosszabbítja meg, a módosításról nem tesz közzé hirdetményt, a módosításról valamennyi, az eljárás során érdeklődő gazd. szereplőt egyidejűleg és haladéktalanul értesíti és a módosítottKD-t az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen elektronikusan elérhetővé teszi.
4. AK a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. AK észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ahhoz, hogy az AK észszerű időben képes legyen válaszolni az ajánlattevők által megküldött kiegészítő tájékoztatás-kérésekre szükségszerű, hogy ezek észszerű időben érkezzenek be az AK-höz. Az AK minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás-kérés legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejárta előtti 4. napon az ajánlatkérőhöz beérkezik. Amennyiben AK, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzételével meghosszabbítja és a meghosszabbításról valamennyi, az eljárás során érdeklődő gazdasági szereplőt egyidejűleg és haladéktalanul értesíti.
5. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok elbírálása egy szakaszban történik, azaz valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelmény igazolási módjaként meghatározott dokumentumot az ajánlattal egyidejűleg szükséges benyújtani, amely(ek) – adott esetben a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási felhívás és/vagy felvilágosításkérést követően – elbírálásra kerülnek.
6. AKa Kbt. 117. § (1)-(10) bekezdéseinek megfelelően jár el a jelen eljárás során.
2. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, 114. § (11) bek.-ben foglaltakat, 81. § (4) / (5) bekezdését.
3. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §, 113. § (2) bek. mellett az EKR rendelet 13. § (2)-(3) bek.
4. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
5. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról;
nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint;
nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (ezen szervezetre vonatkozó dokumentumokkal);
az alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása
rövid, magyar nyelvű leírást, hogy mit tartalmaz a megajánlott szoftverfrissítési csomag;
nyilatkozat Kbt. 134. § (5) bek. szerint
6. aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok).
7. FAKSZ: dr. Costin Glad Gabriel, 00277
8. Folytatás: KD II. fejezet 8.) pont.
Ajánlatkérő részajánlattételre nem ad lehetőséget, tekintve, hogy 1 db PET MR berendezés szoftverfrissítésének megvalósítása a közbeszerzés tárgya, így műszaki szempontból nem lehetséges a részajánlat-tételi lehetőség biztosítása.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges