Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4444/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Egri Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Magyarország 3356 Kompolt, Fő út 2. HRSZ: 1027/49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egri Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69430190
Postai cím: Bem tábornok utca 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ballagó Zoltán
Telefon: +36 36795230
E-mail: zoltan.ballago@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000143952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000143952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Általános iskola bővítése és felújítása Kompolton
Hivatkozási szám: EKR000143952019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében általános iskola bővítése és felújítása Kompolton
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szerződés tárgya műszakilag teljes mértékben összefüggő, részekre nem bontható kivitelezési tevékenység, a munkafolyamatok összetettsége, egymásra épülése nem teszi lehetővé a részekre bontást.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Általános iskola bővítése és felújítása Kompolton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország 3356 Kompolt, Fő út 2. HRSZ: 1027/49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. ÚJ ÉPÜLET ÉPÍTÉSE Új tantermek kialakítása. Új hozzáépített épületszárny (lifttel) ~390 m2. Új átkötő folyosó ~20 m2. TORNATEREM FELÚJÍTÁS: Sportpadlócsere~1.034 m2. Nyílászáró csere ~125 m2. Tető hőszigetelése + tetőszerkezet felújítása új fedéssel ~1.140 m2. Tornaterem akadálymentesítése. MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA. 2 Tanterem osztása csoportteremmé a burkolat megmaradásával 100 m2. 4 Tanterem osztása csoportteremmé teljes felújítással 200 m2. Belső felújítás (burkolat, festés) ~2.000 m2. Vizesblokk átalakítás (burkolat, festés) ~120 m2. Homlokzati hőszigetelés ~2.500 m2. Elektromos feladatok: Új hozzáépített épületszárny (lifttel) elektromos rendszerének kiépítése ~390 m2. Tantermek két részre osztásának elektromos átépítése 6 db. Belső helyiségek átalakítása (logopédiai fejlesztő, könyvtár, tantestületi szoba, zsibongó, orvosi szoba, titkárság, számítástechnika terem) ~250 m2. Konyha részére új alelosztó kiépítése 1 db. Épület új fogyasztásmérésének és betáplálásának kiépítése 1 db. Áramszolgáltatói hálózatfejlesztési Gépészeti munkákhoz kapcsolódó elektromos szerelések. Tornaterem homlokzat és tető hőszigetelés miatt villámvédelmi rendszer átalakítása. Teljes villámvédelmi rendszer felülvizsgálata. Villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben jelzett hibák javítása. 42,35 kWp szolár berendezés telepítés. Gépészeti feladatok: Új épületrésznek önálló fűtési kör kiépítése új csőhálózattal és radiátorokkal. Új épületrész vizesblokkjainak vízellátása és csatornázása külső munkákkal együtt. Tornateremben gázüzemű sötétsugárzó telepítése, szükséges gázhálózati átalakításokkal, égéstermék elvezetéssel. Összes vizesblokk átalakítása. Épület komplett új fűtési rendszerének kiépítése tájolásonkénti megbontásban, - a tornaterem kivételével- meglévő kazánok használatával, konyha külön mérhetőségével. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza. Ajánlatkérő 1 alkalommal tárgyi eljárásban 2019. március 20-án 14.00 órakor helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: 3356 Kompolt, Fő út 2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 10
3 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
II.2.13) További információ
II.2.5) ponthoz: A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a 36 hónapnál rövidebb jótállás vállalása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A 60 hónapot meghaladó jótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki. A szakember esetében a 60 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő a meghatározott maximális pontot osztja ki.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával kell igazolnia. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált– Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplő cégszerű nyilatkozatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban csak nyilatkozni köteles, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni, továbbá a) amennyiben a bemutatott szakember(ek) rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” és „MV-ÉG" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi, b) amennyiben a bemutatott szakember(ek) nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É" és „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolandó. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend.12. §-ára és a 13. § (3)-(4) bekezdésre. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik
a) egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.
b) egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány,okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök épületgépész szakirány) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. Meghiúsulási kötbér: mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20%. Nyertes ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, illetve elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan jótállást köteles vállalni. A jótállás értékelési szempont. Nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott jótállási igények biztosítékaként jótállási biztosítékot köteles Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje a jótállási kötelezettségvállalás kezdő időpontja, mértéke szerződés szerinti a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 4%-a. A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártáig rendelkezésre kell állnia. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítheti. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 5% előleget biztosít. Előlegvisszafizetési biztosíték nyújtása nem szükséges. Nyertes Ajánlattevő a Műszaki ellenőr által igazolt 25, 50, 75 és 100%-os műszaki készültség (sikeres műszaki átadás-átvétel) esetén nyújthatja be számláját. A számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bekezdésben, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-a, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-a szerint történik figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra. A kifizetés során figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit is. Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. A kifizetés utófinanszírozással történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint.
A szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.2-17-2017-00060 számú „Kompolti iskola fejlesztése” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi
határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé
teszi valamennyi ajánlattevő számára. Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítása iránt kérelmet kíván benyújtani a szerződés hatályának meghosszabbítása okán.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása valamennyi szempont esetében arányosítás, részletek az útmutatóban. Ajánlati ár: fordított arányosítás, jótállás és szakemberek tapasztalata: egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bek alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. A részvétel feltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017. (XII.19.) Kr. 10. § rendelkezik. 2.Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu/portalon. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. 3.Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bek és a EKR rendelet 16. § (2)-(3) bek. szerint jár el. 4.Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 5. A Kbt. 66. § (6) bek a)-b) és 65 . § (7) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges). 6. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). 7.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell a gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 8.Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 9.Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.10.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.11.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 26. § alapján a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a közbeszerzés tárgyának megfelelő CAR-rendszerű (összkockázati) építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással,amelynek mértéke legalább 200.000.000-Ft/év és 100.000.000-Ft/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 12.Az ajánlat részeként csatolni kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bek-re figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. 13. FAKSZ: dr. Lánchidi Csaba, lajstromszáma: 00605.14. Az M1. pontra bemutatott szakember(ek)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII.11.) Kr-ben meghatározott „MV-É” és „MV-ÉG”kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása szerződéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek alapján. 15.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.16.A szerződés tárgya műszakilag teljes mértékben összefüggő, részekre nem bontható kivitelezési tevékenység, a munkafolyamatok összetettsége, egymásra épülése nem teszi lehetővé a részekre bontást.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges