Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4467/2019
CPV Kód:42610000-5
Ajánlatkérő:Lemeztechnika Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7636 Pécs, Déri Miksa utca 1. (0212/161 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (3) bek.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémmegmunkálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lemeztechnika Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60283151
Postai cím: Kalmár Zsigmond Utca 5.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Égi Zsolt
Telefon: +36 72534710
E-mail: egi.zsolt@lemeztechnika.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lemeztechnika.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.lemeztechnika.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268602019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268602019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (3) bek.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémmegmunkálás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lézervágó gép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000268602019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42610000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés lézervágó gép beszerzésére a „Komplex fejlesztés a Lemeztechnika Kft.-nél” című GINOP-1.2.7-17-2017-00011 azonosító számú projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Lézervágó gép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42610000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7636 Pécs, Déri Miksa utca 1. (0212/161 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a „Komplex fejlesztés a Lemeztechnika Kft.-nél” című GINOP-1.2.7-17-2017-00011 azonosító számú projekt keretében lézervágó gép beszerzésére az alábbiak szerint:
6 kw-os lézerforrással működő síklemez vágó gép automatizált komponensekkel a termelés és üzembiztonság növelése érdekében fésűs felrakó és leszedő egységgel rendelkezik és raktárra kötött kivitel.
Munkatér
X-tengely: min. 3000 mm
Y-tengely: min. 1500 mm
Z-tengely min. 100 mm
Munkadarabsúly. min 1100 kg
Sebességek
Szimultán (X és Y): min. 169 mm/min.
Pontosság1
Pozícionálási pontosság: min ± 0,05 mm
Ismétlési pontosság min.± 0,03 mm
1A pozíciópontosság adatai a teljes munkahosszra értendő.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.)
A részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Szimultán mozgási sebesség x és y tengelyeken (min. 169 mm/perc-max.290 mm/perc) 10
2 3.Munkatér mérete a Z tengelyen (min. 100 mm – max.115 mm) 10
3 4. A vágógép munkadarab terhelhetősége (min. 1100 kg – max. 1800 kg) 10
4 5. Lézer fej felépítés: rendelkezik-e univerzális vágó egységgel, egy vágófejes stratégiával a megajánlott gép, ami mentesít a lencse cserétől? (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.7-17-2017-00011
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. Kr. 1.§(1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 62. (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: VI.3) További információk pont folytatása:
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke: 5.000.000,- Ft
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Bank-nál vezetett 10300002-10565969-49020011 bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:
- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy
- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.
12. Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az igényelt előleg összegének 10%-a.
13. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10.
Az ár értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2-4. értékelési szempont tekintetében a pontszámok kiosztása a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető, a Miniszterelnökség által kiadott ’ Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához’ dokumentum szerinti arányosítás módszerével történik. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján rögzítette a 2-4. értékelési szempont tekintetében az adott ajánlati elem legkedvezőtlenebb (minimum) és legkedvezőbb (maximum) szintjét. Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. A képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott érték kerül behelyettesítésre, ha az ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A legkedvezőtlenebb (minimum) értéket el nem érő ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján.
Az 5. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása az abszolút pontkiosztás módszerével történik.
14.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során tekintettel arra, hogy a tárgybéli eszköz beszerzése műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna.
17. FAKSZ: dr. Kiss Balázs (lajstromszám 01037)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek Kbt.65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015.Kr.21.§ (1) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (CPV 42610000-5 Lézerrel működő megmunkáló szerszámgépek és megmunkáló központ) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015.Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint.
Igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét (címét);
- teljesítés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),
- teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
- teljesítés mennyiségét (db)
- nyilatkozatot arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- továbbá nyilatkozatot arról,hogy a szerződést kötő másik fél jelen felhívás szerinti közvetlen felhasználónak minősült-e.
- keltezés,
- cégszerű aláírás.
AK 321/2015.Kr.21.§(1a) bekezdésének a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) éven belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
AK rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is.(kérjük a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban).
Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,ha közülük egy felel meg.
Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül .Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.(8)bek.foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt.65.§(11)bek.alapján nem használhatja fel gazd.szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat,melyek felhasználására jogutódlás eredményeként–a jogelőd (7)bek.szerinti bevonása nélkül-maga lenne jogosult,ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. Gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait,ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.21/A.§-ra,ill. 22.§(1)-(2)bek.foglaltakra.
AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, legalább 500.000,- EUR értékű ellenszolgáltatást tartalmazó, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (CPV 42610000-5 Lézerrel működő megmunkáló szerszámgépek és megmunkáló központ) szerinti befejezett szállítási referenciával.
Az előírt minimumkövetelmény egy vagy több szerződés bemutatásával teljesíthető.
Ajánlatkérő az M/1. műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján. Előleg visszafiz. bizt: előleg 10%-a. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme Euro. (EUR).
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása Európai Regionális Fejlesztési Alapból, hazai központi költségvetési előirányzatból és az ajánlatkérő saját forrásából történik.
Projekt címe: Komplex fejlesztés a Lemeztechnika Kft.-nél
Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.7-17-2017-00011
A támogatás intenzitása a hatályos támogatási szerződés szerint: 50 %.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
Irányadó jogszabályok: Kbt. 135 § (1) bek,, (5)-(6) bek.; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.; Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, a szerződés meghiúsulása, késedelmes teljesítése esetén.Részletes előírásokat a KD részét képző szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.
AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Kbt.57.§(2)bek.alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie.Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.
2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
Ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
3. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A 424/2017 Kr. 10. § (2) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben,ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017 Kr. 10.§(3)-(4),13.§(1)-(3) és a 11. § (4) bekezdéseire.
5.Ajánlattevőnek a 424/2017 Kr.20.§(4)bek.alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát.
6.AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
7.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8.AKfelhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
9. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7) bek. vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt.65.§(7) bek. rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017 Kr.13.§ (4)bek.alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett,az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
Folytatás a III.1.2. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák