Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4490/2019
CPV Kód:71243000-3
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063546
Postai cím: Kossuth L. U. 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Denke Gergely
Telefon: +36 302495063
E-mail: dr.denke@jnszm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jnszm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23983362
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kugler Krisztián
Telefon: +36 56523937
E-mail: kugler.krisztian.janos@jasz.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35813217
Postai cím: Kossuth L. U. 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piroska Miklós
Telefon: +36 56795784
E-mail: elnok@jnszm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP 5.1.1-15-JN1-2016-00001 „Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés”
Hivatkozási szám: EKR000937672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Helyi termék és szolgáltatásfejlesztési program készítése (1 db dokumentum, minimum 50 oldal)
A) Primer kérdőíves kutatás: a megyébe érkező vendégek utazási motivációjáról, az utazási szokásairól
A primer kutatás alapja a turisztikai szükségletek, motivációk megyei elemzése.
A kutatás vizsgált kategóriái: a turizmus indítékai és az ezekből levezetett turizmusfajták:
1. Fizikai indítékok: pihenés – gyógyulás- sport- üdülőturizmus; (wellness) gyógy- és termálturizmus
2. Pszichikai indítékok: kitörés a mindennapi elszigeteltségből, szórakozás- élmény- vágy/élmény/, esemény-, üdülőturizmus, kulturális turizmus, klubturizmus, falusi turizmus
3. Társadalmi indítékok: barátok, ismerősök felkeresése, társas élet, társadalmi kapcsolatokcivilizált világból vissza a természetbe, baráti, rokonlátogató turizmus, klubturizmus, (élményturizmus) kempingturizmus
4. Személyes indítékok: személyes kibontakozás (tanulás, továbbképzés), kongresszus, rendezvényélmény-, kalandturizmus.
Módszertan:
A motivációt vizsgáló kérdőív települési szintű, webalapú kérdőíves kutatás.
Tervezett elemszám: 1000 fő (vendég) megkérdezése.
B) Adatbázis struktúra felépítése, adatok feldolgozása, rendezése
Fényképekkel, a helyi termékek/ételek megyei fellelhetőségének GPS koordinátájával kiegészített online adatbázis, amelynek fontos kutatási kategóriái lesznek a szociológiai alapváltozók mellett a termékké fejleszthető produktumok SWOT analízise is.
A felmérés módszertana:
önkitöltős web alapú kérdőív, a megyei járások helyi termékeinek/ételeinek reprezentatív felmérése
a fejlesztések személyes interjús felmérése
C) Program és Akcióterv kidolgozása és megvalósítása
1. Versenyképesség javítása
1.1 A turizmusra vonatkozó áttekinthető, korszerű és egységes szemléletű jogi szabályozás a törvényi szinttől az alacsonyabb szintű jogi szabályozásig - települési rendeletek áttekintése
1.2 A települések helyi adóbevételének alakulása a vendégéjszakák és az egy főre jutó idegenforgalmi adóbevételek tükrében
1.3 Turisztikai mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak erősítése – támogatás és helyi piaci rendszerek
2. Munkahelyteremtés
2.1 A turisztikai szolgáltatások (vonzerők, szálláshelyek, vendéglátás, programok, kiegészítő szolgáltatások) foglalkoztatásban betöltött szerepének erősítése – helyzetelemzés és a humán erőforrásfejlesztés
2.2 Az önkéntes munka feltételeinek és elismertségének kialakítása – kapcsolódási lehetőségek a helyi társadalom bevonására
2.3 Atipikus foglalkoztatási formák lehetőségei a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztésre alapozva
3. Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás
3.1 A vállalkozások fogyasztóvédelem iránti elkötelezettségének javítása, a lakosság tudatos turisztikai fogyasztói szemléletének erősítése
3.2 Vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának elismerése (tisztességes üzleti magatartás), turisztikai etikai kódexek betartása – turizmussal foglalkozó kkv-k a települési környezeti-gazdasági fenntarthatóságért és a helyi identitás erősítéséért
3.3 Környezettudatos és klímabarát viselkedés (szolgáltatói és turista) erősítése – komplex szemléletformálás esélyei
3.4 A fogyatékosok, hátrányos helyzetűek egyenlő esélyű részvétel a turizmusban - esélyegyenlőség növelése, a hátrányos helyzetűek integrációjának támogatása
4. Hatékony érdekérvényesítés a turizmus szektorban rendelkezésre álló források megszerzésére
4.1 A helyi-, térségi-, regionális és nemzeti turisztikai desztináció menedzsment hálózat kialakítása – hálózatos együttműködések szerepei
4.2 Az önkormányzatok idegenforgalmi adóbevételének turisztikai célú felhasználása – helyi fejlesztések igénye (kereslet-kínálat)
4.3 Hazai és európai uniós fejlesztési források optimális felhasználása - forráselemzés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17700000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EKR rendszer karakterkorlátozása miatt a "II.1.4) A közbeszerzés mennyisége" pont folytatása:
4.3 Hazai és európai uniós fejlesztési források optimális felhasználása - forráselemzés
5. Piaci kereslet által vezérelt és innováción alapuló kínálatfejlesztés és ennek megfelelő marketing kommunikáció
5.1 Termék-specifikus célok – tájra/településre jellemző termékek és marketing
5.2 Szolgáltatások nemzeti védjegy és minőségi díj rendszerének megerősítése – helyi piac, helyi védjegy szerepe az ágazat eltartóképességének emelésében (illetve a népességmegtartó képesség erősítésében)
6. Versenytárs-elemzés
D) Megyei szintű helyi termék- és szolgáltatási marketing program és akcióterv kidolgozása
Szakmai tartalom:
- Háttér, indokoltság
- Jövőkép, célrendszer
- Akcióterv kidolgozása (tevékenységek bemutatása, ütemezése)
- Márkázás / védjegy rendszer kialakítás lehetőségének megvizsgálása
- Térségi szintű gasztroturisztikai (elsősorban helyi/tájjelegű ételekre, szolgáltatásokra épülő) és kézműves termékcsomagok kialakítása
- Arculattervezés
- Marketing eszközök fejlesztése
E). Képzés
Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés keretében az őstermelők, kistermelők, helyi kézművesek, mezőgazdaságban, turizmusban foglalkoztatottak kompetencia alapú tudásának növelése, fejlesztése. A célcsoport a képzésen tanult információk gyakorlatba ültetéssel növelni tudja az értékesítési és termék portfólióját. A megyében 20 fő oktatása és az ehhez kapcsolódó tananyag kidolgozása.
Óraszám: 15 óra elmélet, 5 óra gyakorlat (Oktatótermet az ajánlatkérő biztosít.)
A feladat hatásköre: Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe
Az elkészítendő dokumentum(ok) formai követelményei:
a) A/4 formátum
b) oldalanként min 2100 karakter
b) Times New Roman CE betűtípus és 12 pontos betűméret
c) maximum 1,5-es sorköz
Teljesítés módja:
Valamennyi dokumentumot egy eredeti aláírt nyomtatott és összefűzött példányban, továbbá elektronikusan (DVD/CD) PDF és MS Word szerkeszthető formátumban is át kell adni az Ajánlatkérő részére.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 12 hónapon felüli többlettapasztalata 8
2 A felhívás III.1.3 M.2.2.pontja szerintialkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember vidékfejlesztési munkálatok területén szerzett,12 hónapon felüli többlettapasztalata 8
3 A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember ) marketing munkálatok területén szerzett, 12 hónapon felüli többlettapasztalata 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 76
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő nem él az opció lehetőségével,csupán az EKR rendszer karakterkorlátozása miatt nyitotta meg a "II.2.10) Opciókra vonatkozó információ" ablakot. Ajánlatkérő az alábbiakban kívánja kiegészíteni/folytatni a " III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság" pontjában előírtakat:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása (FOLYTATÁS) :
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzéke- figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az M.1.), M.2.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:(FOLYTATÁS)
Az M.1.), M.2.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 5.1.1-15-JN1-2016-00001
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61882102
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vnilona@gmail.com
Telefon: +36 209327648
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56514946
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19221805216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25894200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A. Primer kérdőíves kutatás a megyébe érkező vendégek utazási motivációjáról; B. Adatbázis struktúra felépítése, adatok
feldolgozása rendszerezése, C. Program és akcióterv kidolgozása és megvalósítása; D. Megyi szintű helyi termék- és szolgáltatási marketing program és akcióterv kidolgozása. E. Képzés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61882102
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19221805216

Hivatalos név: Revita Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24031114
Postai cím: Nap Utca 25
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18566945209

Hivatalos név: Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75442864
Postai cím: Fő Utca 144/b
Város: Rádóckölked
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9784
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22785389218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges