Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4496/2019
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fejér megye, 8000 Székesfehérvár (Karakterkorlát miatt lásd a következő pontban);Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, (Karakterkorlát miatt lásd a következő pontban)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537296
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161532019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161532019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár, Fiskális út felújítása II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000161532019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Székesfehérvár, Fiskális út felújítása és csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója II. ütem: I. szakasz Budai út - Pozsonyi út között, II. szakasz Pozsonyi út - Béla út között.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Fiskális út felújítása I. szakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
További tárgyak:45233120-6
45233142-6
45233220-7
45232452-5
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár
(Karakterkorlát miatt lásd a következő pontban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: I. szakasz:
 aszfalt burkolat marása 4-6 cm: 6.969,4 fm
 kiemelt szegély építése: 2.225,0 fm
 futósor építése: 1.153,0 fm
 kerti szegély építése: 1.082,0 fm
 aszfalt pályaszerkezet építése szélesítésben kopóréteg nélkül: 2.172,0 m2
 aszfalt kopóréteg építése: 10.153,0 m2
 aszfalt kerékpársáv építése: 1.466,0 m2
 térkő járda építése: 2.481,7 m2
 térkő járda építése kapubejáróban: 1.452,0 m2
 zöldterület rendezése, gyepesítés humuszolással: 3.041,0 m2
 fa telepítés: 39 db
 csapadékcsatorna építése:
 D80/120/ÜPE 76,6 fm
 DN 1000/ROCLA 282,1 fm
 DN 800/ROCLA 93,9 fm
 DN 400/vb 624,9 fm
 tisztító akna: ROCLA 19db
 tisztító akna: ÜPE 2 db
 tisztító akna: egyedi 1db
 tisztító akna: 27 db
 víznyelő akna: 79 db
Teljesítés helye részletesen:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár,
I. szakasz: Fiskális út 2233 hrsz-ú ingatlan
Budai út 9824/3 hrsz-ú ingatlan
Beregszászi utca 10068 hrsz-ú ingatlan
Nyitrai utca 10219 hrsz-ú ingatlan
Körösmezei utca 10312 hrsz-ú ingatlan
Privigyei utca 10340 hrsz-ú ingatlan
Bártfai utca 10345 hrsz-ú ingatlan
Lehel utca 2151/3 hrsz-ú ingatlan
Fiskális út 42. 2232 hrsz-ú ingatlan
Késmárki utca 10407 hrsz-ú ingatlan
Pozsonyi út 2693/3; 10530; 2726 hrsz-ú ingatlan
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata (hónapban)) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

II.2.1)
Elnevezés: Fiskális út felújítása II. szakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45233000-9
45233120-6
45233142-6
45233220-7
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár,
(Karakterkorlát miatt lásd a következő pontban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II. szakasz:
 aszfalt burkolat marása 4-6 cm: 5001,6 m2
 kiemelt szegély építése: 1494,0 fm
 futósor építése: 728 fm
 kerti szegély építése: 788 fm
 aszfalt pályaszerkezet építése szélesítésben kopóréteg nélkül: 1308,0 m2
 aszfalt kopóréteg építése: 6948,0 m2
 aszfalt kerékpársáv építése: 882,9 m2
 térkő járda építése: 1.917,0 m2
 térkő járda építése kapubejáróban: 668,0 m2
 zöldterület rendezése, gyepesítés humuszolással: 1.635 m2
 fa telepítés: 33 db
 csapadékcsatorna építése:
 DN 600/vb 258,6 fm
 DN 400/vb 376,7 fm
 tisztító akna: 28 db
 víznyelő akna: 43 db
Teljesítés helye részletesen:
II. szakasz: Fiskális út 2233 hrsz-ú ingatlan
Selmeci utca 10676 hrsz-ú ingatlan
Kassai út 10850; 2739/3 hrsz-ú ingatlan
Túrózsáki utca 2740/3; 2740/2 hrsz-ú ingatlan
Máriavölgy 10901 hrsz-ú ingatlan
Surányi út 10967/2 hrsz-ú ingatlan
Béla út 2760/3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata (hónapban)) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok tekintetében becsatolt minden nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Mindkét részajánlati körre vonatkozóan a 321/2015. (X. 23.) Korm.rend. 19. § (1) bek. a) pontja szerinti az eljárást megind. felhívás felad. napjától visszafele számított 12 hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény felad. napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete,Számláján az ajánlattételi felhívás megküld. napjától visszafele számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt-e. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére,, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik – akár a vizsgált
időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő egy vagy több alkalommal (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval"). Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.: Mindkét részajánlati körre vonatkozóan a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek ( szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megszerzett szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, és a szakképzettséget igazoló iratot. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja ( saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges). Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése.
M/2.: Mindkét részajánlati körre vonatkozóan a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. a), 21/A. §, 22. § (5) bek., 23. § ] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:
legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. alpont 3. rész 2. pontja szerinti Közlekedési építmények szakterületre vonatkozó MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és útépítési építmények építése, felújítása során műszaki vezetőként szerzett, a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlattal.
M/2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát: M/2. legalább 1 szerződés keretén belül teljesített, az 1. és 2. közbeszerzési részre vonatkozóan is legalább 500 méter hosszon városi gyűjtő út kategóriájú, szilárd burkolatú (B.V. tervezési osztályba sorolható) út és hozzá tartozó minimum 400 mm átmérőjű csapadékcsatorna kiépítése. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. Egy referenciával az M/2 alkalmassági minimum követelmények körében több is igazolható. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. (Mindkét közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén sem duplázódnak a fenti mennyiségek, az átfedés megengedett a referencia vonatkozásában.)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték, késedelmi kötbér. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított -teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előleget Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg. Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, 3 db részszámla (25% 50% 75%-os teljesítés) és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a pénzügyi ütemterv szerint. Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A végszámla benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség. Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában foglaltak rendezik. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ezen felül irányadó jogszabályok: - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. - A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében Ajánlatkérő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben mindkét közbeszerzési részre vonatkozóan.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/04/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van
lehetőség.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. A köv. ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra(2 tizedes jegyig)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki
sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban.
Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-( 6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni nem lehet. 2. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat ( folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni. 3. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb alkalmasságokat (P/1. és M/1-2.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában. Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.
3. Ajánlatkérő konzultáció keretében tervismertetőt kíván tartani, melynek időpontja: 2019. március 21. napja 9:00 óra.
Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Bizottsági Tárgyaló (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em.)
4. Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti információ a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban feltüntetett gyakorlati idő/ legmagasabb gyakorlati időt tartalmazó ajánlat gyakorlati ideje)*10*30
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330.
További információk a Részletes Dokumentációban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges