Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4528/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Zamárdi és Szántód közigazgatási területe;Magyarország, Balatonszárszó közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000264822019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000264822019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatoni Bringakör (Zamárdi-Bszárszó)
Hivatkozási szám: EKR000264822019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Balatoni Bringakör Zamárdi – Balatonszárszó közötti szakaszán (B004.04.73)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Balatoni Bringakör - Zamárdi és Szántódi szakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Magyarország, Zamárdi és Szántód közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. rész:
Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Balatoni Bringakör Zamárdi és Szántódi szakaszán: Zamárdiban, a 3440 hrsz-ú ingatlanon és a Szent István utca mellett, valamint Szántódon, a Móricz Zsigmond és a Szent István utca mellett, mindösszesen 2530 méter hosszan az alábbiakban részletezettek szerint. A létesítmény főbb paraméterei, ellátandó főbb feladatok: Település (közigazgatási terület) / Szakaszrész egybefüggő hossza, szakasz hossza / Kivitelezési feladat rövid leírása Zamárdi / ZM-É-3 / 280 méter / Zamárdi, 3440 hrsz-ú ingatlanon új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése Zamárdi / ZM-É-2 / 150 méter / Zamárdi, Szent István utca mellett a Kilátó utca – Keszeg utca között új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése Zamárdi / ZM-É-1 / 490 méter /Zamárdi, Szent István utca mellett a Kilátó utcáig új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése, meglévő járda felújítása Szántód / SA-É-2 / 510 méter / Szántód, Tihanyi utcai csomópontban a meglévő szigeteken keresztül elválasztott gyalog-és kerékpárút átvezetése, Szent István utca mellett a 0+040-0+105 km sz-ek között egyesített gyalog-és kerékpárút létesítése, a 0+105 km sz-től elválasztott gyalog-és kerékpárút létesítése, Csobánc és Rév II. utcák a Szent István utcára merőlegesen történő kicsatlakozása, meglévő szervízút elbontása --- Szántód / SA-É-1 / 1100 méter / Szántód, Móricz Zsigmond utcában a Rigó utca-Tihany utca közötti szakaszon új elválasztott gyalog-és kerékpárút létesítése. # A feladat részletes meghatározását - a közbeszerzési dokumentumok részeként - a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által kiadott érvényes építési engedélyek (SO/UO/0011/8/2018, SO/UO/0142/13/2018, SO/UO/0666/24/2017, SO/UO/0272/13/2018, SO/UO/0028/3/2018) és kiviteli tervek átadásra kerülnek az érdeklődő gazdasági szereplőknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 15
2 2. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós (GINOP-7.1.2-15-2016-00015) és hazai
II.2.13) További információ Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 1. és szeptember 15. közötti időszak, amikor az idegenforgalmi szezon miatt a munkavégzés nem lehetséges.

II.2.1)
Elnevezés: Balatoni Bringakör - Balatonszárszói szakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Magyarország, Balatonszárszó közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész:
Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Balatoni Bringakör Balatonszárszói szakaszán
A létesítmény főbb paraméterei, ellátandó főbb feladatok:
Település (közigazgatási terület): Balatonszárszó; Szakaszrész: SR-É-1; Szakasz egybefüggő hossza: 3070 méter; Kivitelezési feladat rövid leírása: Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utca és Jókai Mór utcában nyitott kerékpársáv létesítése a meglévő burkolat szélesítésével, valamint kerékpárforgalmi pihenőhely létesítése. A feladat részletes meghatározását - a közbeszerzési dokumentumok részeként - a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által SO/UO/0179/13/2018 ügyiratszámon kiadott építési engedély és kiviteli terv átadásra kerül az érdeklődő gazdasági szereplőknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 15
2 2. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós (GINOP-7.1.2-15-2016-00015) és hazai.
II.2.13) További információ Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 1. és szeptember 15. közötti időszak, amikor az idegenforgalmi szezon miatt a munkavégzés nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1-2. részek tekintetében:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek (a Kbt. 67. § (1) és (3) bek. alapján) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kr. 12. § előírásait irányadónak tekinti.
Ajánlattevő élhet az EKRr. 12. § (2) bek.-ben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 1-2. részek tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 1-2. részek tekintetében:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
P/1. Ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat részenként külön-külön kell megtenni.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket:
1. rész: 250.000.000,- Ft
2. rész: 300.000.000,- Ft.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.
Ajánlatkérő (AK) „közút” alatt a Magyarország területén lévő „országos- „és „helyi közutakat” érti az alábbiakkal:
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.
Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
M/1 Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel a 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását
A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének helyét
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21.§ (2b) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük (adott esetben), szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (adott esetben). Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1-2. részek tekintetében:
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:
1. rész: egy szerződésen belül teljesített 1.500 m hosszú szakaszon országos és/vagy helyi közút építése, amely szakaszon belül legalább 800 m hosszú szakasz egybefüggő volt.
2. rész: egybefüggő, legalább 2.000 m hosszú országos és/vagy helyi közút építése.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági követelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat érti, ide nem értve a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d) pontjában írtakat.
Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.
M/2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
Mindkét rész vonatkozásában:
M.2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett útépítési szakmai gyakorlattal rendelkezik.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésekben foglaltakat érti, ide nem értve a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d) pontjában írtakat..
Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Felelős műszaki vezetői alatt AK azt a szakembert éri, aki az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát irányítja.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, de ugyanaz a szakember mindkét ajánlati részben is megajánlható ugyanarra a pozícióra.
Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után valamennyi érintett ajánlati részben.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1-2. részek tekintetében:
Teljesítési biztosíték:5%, Jótállási biztosíték: 5%, (vetítési alap: ÁFA és tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj)
Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap, hibajavításra, hiányok pótlására meghatározott határidők be nem tartása esetén 2 %/nap, illetve 1 %/nap (8. napon). A késedelmi kötbér maximuma 15%.
Hibás teljesítési kötbér:15 %, alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén 0,01 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma 20%.
Meghiúsulási kötbér: 20%. Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.
Jótállási idő:36 hónap.
Szavatossági idő: 60 hónap
Ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkozni kell a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1-2. részek tekintetében:
A díj a Kbt.135.§(1)bek. szerint igazolt teljesítést követően, a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt.135.§(2)-(3),(5)-(8),(11)-(12), továbbá a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek. szerint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.) szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre(alváll. igénybevétele esetén a Kr.32/A.§ és 32/B. §-aiban foglaltak szerint).
A szerződés utófinanszírozású. Forrása: vegyes, európai uniós (GINOP-7.1.2-15-2016-00015 ,támogatási intenzitás:100,000000%) és hazai.
Előleg:30%272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 1. melléklet 134/B.1 és 134/B.2 pontban foglaltak alapján, azzal, hogy 10% feletti előleg igénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére. Tartalékkeret 2%.Finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme :magyar forint (HUF).
A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, ajánlatkérő az eljárást mindkét rész tekintetében feltételesen indítja meg.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/04/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) Minőségi kritérium esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.rész: 1,2 millió Ft; 2.rész:1,8 millió Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással . Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. AK a Kbt. Második Részében megh. szabályok szerint jár el a Kbt. 113. (6), 114. § (2)-(3), (6), bekezdésben foglalt eltérésekkel, ill. az alábbiak szerint:
- az eljárás nyílt, a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul.
- az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
- alkalmazandó kizáró okok a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok.
- A kiegészítő tájékoztatásra a 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
- Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1)-(2), (4), (6) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén.
2. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot az EKRr. 5. § (2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.
3. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.
4 AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára részenként minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény építési szerelési biztosítási szerződés meglétét írja elő.
5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1. és M/2.2. alpontok szerinti szakembere rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
6. Az alkalmasság III.1.1.), III.1.2.) és III.1.3.) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.
8. AK mindkét rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Az ajánlattételre és a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
10. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).
11. Szakmai ajánlat a Dokumentáció 8.6.1. pontja szerint.
12. A 257/2018.(XII.18.)MvM r.21.§(10) szerinti adat: dr. Kiss Balázs,lajstromszám: 01037
13. Jelen hirdetmény I.3) Kommunikáció része hibásan tervpályázati dokumentációra, vmint pályázatra és részvételi jelentkezésre hivatkozik, amely jelen eljárásban nem értelmezhető, helyette közbeszerzési dokumentáció, valamint ajánlat értendő.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges