Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4534/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Gyöngyös Város önkormányzata
Teljesítés helye:Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Mátrafüred
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PEKU AGRO Kft.;MÁTRAKÖZMŰ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyöngyös Város önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15712
Postai cím: Fő tér 13.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hiesz György polgármester
Telefon: +36 37510300
E-mail: ekt.onkormanyzat@hivatal.gyongyos.hu
Fax: +36 37500160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyongyos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyongyos.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése TOP- 1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése TOP- 1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233251-3
További tárgyak:45233221-4
45233292-2
45233294-6
45111100-9
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Mátrafüred
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból” tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása.
Elvégzendő feladatok:
Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút (0+000-0+253 km sz. között)
A József Attila út és a temető bejárata között található. A szakasz aszfalt burkolatát fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel.
A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett.
• Egyirányú kerékpárút (0+253-0+614 km sz. között)
A temető bejáratát követően a kerékpárutat egyirányúsítani kell, északi irányba. A meglévő aszfalt burkolatot fel kell újítani, egy
réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett. A kerékpárút a
0+540,80 km sz-ben keresztezi a 24 sz. főutat (2+255 km sz.). A meglévő burkolati jeleket újra kell festeni, a hiányzó elemeket
pótolni kell.
• Kétirányú kerékpárút (0+624-1+202 km sz. között- Belterületi szakasz)
A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,0 m-re ki kell szélesíteni, a padkát rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A
kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. A kerékpárút tengelyében terelővonalat
kell festeni, burkolatára piktogramokat kell festeni.
• Kétirányú kerékpárút (1+202-4+425 km sz. között- Külterületi szakasz)
A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,5 m-re ki kell szélesíteni, a padkát rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A
kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. A kerékpárút tengelyében terelővonalat,
a forgalmi sáv szélen folytonos vonalat kell festeni. A 3+585-4+425 km sz-k között a pályaszerkezet állapota erősen leromlott,
azt össze kell törni, tömöríteni és zúzottkő kiegyenlítéssel új pályaszerkezetet kell építeni.
A 4+425 km sz-ben csatlakozik a meglévő mezőgazdasági úthoz. Az út burkolata aszfaltosodott zúzottkő és mechanikai
stabilizáció. Az utat szilárd burkolattal kell ellátni, szélessége 3,50 m legyen. A padkák szélessége 1,50 m legyen.
• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút(Mátrafüred)
A meglévő, változó szélességű létesítmény burkolatát fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki
kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett.
• Kerékpáros nyom
Az Őrálló, Papföldi, Kont Bíró, Dózsa György és Táncsics utcák kisforgalmú lakóutcák. Az utcák burkolatára, mind két irányban
kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc utcák egyirányúak, az utcákban a
forgalom irányának megfelelően kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc utcák,
Szent Bertalan és Kossuth utcákkal alkotott csomópontjaiban a kerékpárosokat irányítottan kell átvezetni
A geodéziai felmérés 2017.I. negyedévben készült. A terveken megadott magasságok EOV rendszerben, Balti alapszintre
vonatkoznak. A terepadottságok a kivitelezés megkezdéséig megváltozhattak, ezt a tervezési feladatok megvalósítása során
figyelembe kell venni. A megadott közműadatok a közműszolgáltatók adatszolgáltatásaiból származnak, azok csak tájékoztató
jellegűek.
A fejlesztéssel érintett kerékpárút hossza: ~7,2 km.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi különösen:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv, valamint a 322/2015. (X.30.) Körm. rendelet 2. számú mellékletében előírtak
figyelembe vételével:
- a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
- kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján,
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt
példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
A tervezett építés alatt ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítani. A tervezett útépítés és forgalomtechnikai beavatkozások
kivitelezése ütemesen valósítható meg. A kivitelezőnek a forgalomkorlátozási terveket jóvá kell hagyatnia. A kivitelezés csak
jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtokában kezdhető meg.
A munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az ajánlatban
vállalt paramétereket.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező a Jóváhagyási terv és annak műszaki leírása
tartalmazza.
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6353 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése TOP- 1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiskanda u. 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: pekuag ro@gmail.com
Telefon: +36 302 735210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MÁTRAKÖZMŰ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátrai u. 2.
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3231
Ország: HU
E-mail: matrako zmu@matrakozmu.hu
Telefon: +36 375 00381
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96 074 364
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233251-3
További tárgyak:45233221-4
45233292-2
45233294-6
45111100-9
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Mátrafüred
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból” tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása.
Elvégzendő feladatok:
Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút (0+000-0+253 km sz. között)
A József Attila út és a temető bejárata között található. A szakasz aszfalt burkolatát fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel.
A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett.
• Egyirányú kerékpárút (0+253-0+614 km sz. között)
A temető bejáratát követően a kerékpárutat egyirányú sítani kell, északi irányba. A meglévő aszfalt burkolatot fel kell újítani, egy
réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett. A kerékpárút a
0+540,80 km sz-ben keresztezi a 24 sz. főutat (2+255 km sz.). A meglévő burkolati jeleket újra kell festeni, a hiányzó e lemeket
pótolni kell.
• Kétirányú kerékpárút (0+624-1+202 km sz. között- Belterületi szakasz)
A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,0 m-re ki kell szélesíteni, a pa dkát rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A
kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. A kerékpárút tengelyében terelővo nalat
kell festeni, burkolatára piktogramokat kell festeni.
• Kétirányú kerékpárút (1+202-4+425 km sz. közö tt- Külterületi szakasz)
A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,5 m-re ki kell szélesíteni, a pa dkát rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A
kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. A kerékpárút tengelyében terelővo nalat,
a forgalmi sáv szélen folytonos vonalat kell festeni. A 3+585-4+425 km sz-k között a pályaszerkezet állapota erősen leromlott,
azt össze kell törni, tömöríteni és zúzottkő kiegyenlítéssel új pályaszerkezetet kell építeni.
A 4+425 km sz-ben csatlakozik a meglévő mezőgazdasági úthoz. Az út burkolata aszfaltos odott zúzottkő és mechanikai
stabilizáció. Az utat szilárd burkolattal kell ellátni, szélessége 3,50 m legyen. A padkák szélessége 1,50 m legyen.
• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút(Mátrafüred)
A meglévő, változó szélességű létesítmény burkolatát fel kell újíta ni, egy réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki
kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett.
• Kerékpáros nyom
Az Őrálló, Papföldi, Kont Bíró, Dózsa György és Táncsics utcák kisforgalmú lakóutcák. Az utcák burkolatára, mind két irányban
kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc utcák egyirányúak, az utcákban a
forgalom irányának megfelelően kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc u tcák,
Szent Bertalan és Kossuth utcákkal alkotott csomópontjaiban a kerékpárosokat irányítottan kell átvezetni
A geodéziai felmérés 2017.I. negyedévben készült. A terveken megadott magasságok EOV rendszerben, B alti alapszintre
vonatkoznak. A terepadottságok a kivitelezés megkezdéséig megváltozhattak, ezt a tervezési feladatok megvalósítása sor án
figyelembe kell venni. A megadott közműadatok a közműszolgáltatók adatszolgáltatásaiból származnak, azok csak tájékozta tó
jellegűek.
A fejleszté ssel érintett kerékpárút hossza: ~7,2 km.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi különösen:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv, va lamint a 322/2015. (X.30.) Körm. rendelet 2. számú mellékletében előírtak
figyelembe vételével:
- a szükséges engedé lyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
- kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megr endelői előírások alapján,
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális fo rmában az előírt
példányszámban,
- a létesítmény ha sználatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
A tervezett építés alatt ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítani. A tervezett útépítés és forgalomtechnikai bea vatkozások
kivitelezése ütemesen valósítható meg. A kivitelezőnek a forgalomkorlátozási terveket jóvá kell hagyatnia. A kivitelezés cs ak
jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtokában kezdhető meg.
A munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az ajánlatban
vállalt paramétereket.
A részletes feladatleírá st az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező a Jóváhagyási terv és annak műszaki leírása
tartalmazza.
A pontos me nnyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetv e az igények és követelmények
meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96 074 364
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiskanda u. 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: pekuag ro@gmail.com
Telefon: +36 302 735210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MÁTRAKÖZMŰ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátrai u. 2.
Város: Gyöngy össolymos
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3231
Ország: HU
E-mail: matrako zmu@matrakozmu.hu
Telefon: +36 375 00381
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő: 2019. június 1. (korábbi módosítás erre vonatkozóan nem történt)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kiviteli tervek elkészítését követően 2018. szeptember 1. napján megkezdődtek a kivitelezési munkák, és a tervezett ütemben haladtak 2018. november 9. napjáig, amikor Vállalkozó akadályközléssel élt, mert a az Egererdő Erdészeti Zrt. kezelésében lévő Gyöngyös 095 és 096 hrsz-ú állami földterületek tekintetében a kezelő hozzájárulása hiányában nem kapta meg munkaterületként. Ezen területeket Megrendelő a kivitelezőnek addig nem tudja átadni munkavégzésre, amíg a kerékpárforgalmi létesítmény nem kerül feltüntetésre a tulajdoni lapon, melyhez az érintett területet le kell választani, és a művelési ágból ki kell vonni. Az ehhez szükséges lépéseket Megrendelő elindította a szakhatóságok felé, ugyanakkor az ügyintézés folyamata időben elhúzódik, mert a területrendezést követően még a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Erdészeti Osztályának engedélye is szükséges a terület munkaterületként történő átadásához.
A fentiek következtében a terület rendezetlenségét érintő jogi problémák megoldatlansága, a hatósági engedélyezés elhúzódása miatt a kivitelezési munkák a szerződés szerinti teljesítési határidőre nem tudnak megvalósulni, melyre tekintettel a teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 96 074 364 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96 074 364 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben