Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4550/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest I. kerület, Anjou sétány (hrsz: 6632, 6563)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48480080
Postai cím: Kapisztrán Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galambos Nóra
Telefon: +36 14583044
E-mail: kozbeszerzes@budavar.hu
Fax: +36 14583082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budavar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000151142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000151142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest I. kerület, Anjou sétány felújítása
Hivatkozási szám: EKR000151142019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Anjou sétány - Hadtörténeti Múzeumtóll a Bécsi kapuig terjedő sétány - út-, és járda burkolatának felújítása, a meglévő zöldfelületek összenyitása, növény sáv kialakítása tárgyú kivitelezési munkák elvégzése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: CYP
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest I. kerület, Anjou sétány felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45112700-2
45233161-5
71420000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest I. kerület, Anjou sétány (hrsz: 6632, 6563)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Hadtörténeti Múzeumtóll a Bécsi kapuig terjedő sétány út-, és járda burkolatának felújítása, a meglévő zöldfelületek összenyitása, növény sáv kialakítása a teljesítési határidőre, prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Elvégzendő feladatok és főbb mennyiségi adatai:
Az átépítés négy szakági elemet érint. A meglévő út és járda bontása újjáépítése, részben a felszedett természetes kövek kismértékű átalakításával, részben a hiányzó természetes kövek pótlásával. A zöld felületek fákkal kapcsolatos átültetési, telepítési, zöldfelület rendezéssel járó munkái, öntözőrendszer és ivókút elhelyezéssel. Új, földalatti elektromos vezeték kiváltás, közvilágítási oszlop kiváltása, térfigyelő rendszer előkészítése. A kivitelezést két ütemben kell elvégezni oly módon, hogy a munkaterület egyik oldalán a szabad gyalogos- és gépjárműforgalmat a kivitelezés teljes időszakában biztosítani kell.
A kivitelezéssel érintett teljes terület: 5085m2.
Főbb feladatok és mennyiségük:
- Járda felújítás (bontás, építés) kiskockakő burkolattal: 1 570 m2
- Útburkolat felújítása (bontás, építés): 1 700m2
- Zöld felület felújítása 1 816m2
- Bontási munkák 2.300 m3 aszfalt burkolat, szórt gyöngykavics, betonlap, öntött beton burkolatok elbontása elszállítása, nagykockakő és kiskockakő burkolatok kőanyag deponálása
- Tereprendezés: 2950 m2
- Teherbíró „skalpolt”, vágott nagykockakő burkolat – útpályán – halszálkában rakva: 1700 m2, útpályán, kötésben rakva: 27 m2 (Hiányzó nagykockakő pótlása, beszerzéssel: 11.00 m2 )
- Kiskockakő burkolat vegyes forgalomra, járdán és útpályán kívüli területeken legyezőben rakva: 1200 m2, pihenőhelyek alatt kötésben rakva: 230 m2 (Hiányzó kiskockakő pótlása beszerzéssel: 520 m2)
- Öntöző rendszer kiépítése: 210 fm hosszban (vízvételi helyekkel) + 1 db ivókút telepítése
- Közműépítés: 40 m elektromos vezeték, földkábel építése
- Kandeláber áthelyezés: 1 db
- Térfigyelő Kamera rendszer védőcsöveinek kiépítése
- Cserje irtás: 150 m2
- Nyesedék elszállítása: 570 m3
- 5 db fa átültetése.
A közbeszerzés tárgyának és mennyiségének részletes leírását a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki leírás tartalmazza.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (db)  5
2 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (db)  5
3 Az előírt teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesített napok száma (nap) 15
4 Az előírton felül vállalt hosszabb jótállási idő mértéke (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül, Ft) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A szerződésnek a felhívás II.2.7) pontjában megadott 75 napos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig tartó időtartamot jelenti. A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2019. május 15.,amely adott esetben a közbeszerzési eljárás időszükségletéhez képest módosulhat. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama: 30 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia: Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. A névjegyzékben valamennyi olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a értelmében a 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium (közös ajánlattevők) vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban - amennyiben annak benyújtását Ajánlatkérő előírja - adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munka) szerinti referenciákkal, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
a) összesen legalább 2445 m2 belterületi, természetes (andezit és/vagy bazalt) kockakőburkolatú közút/gyalogút/járda felújítása vagy építése;
b) az a) alpont szerinti munka/munkák közül legalább 1 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi területen vagy környezetben valósult meg: műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, műemléki érték környezetében, világörökségi helyszínen, világörökségi területen valósult meg;
c) legalább 3 db, meglévő fa átültetése;
d) közmű kivitelezési munkák legalább 30 m mennyiségben;
e) zöld felület építése legalább 1 360 m2 felületen;
f) olyan kertépítési munka, amely magában foglalt legalább 150 fm hosszú öntözőrendszer kiépítését.
Az a)-f) alpontokban előírt feltételek több (de legfeljebb 4 db) bemutatott referencia alapján is igazolhatók, azzal a megkötéssel, hogy egy adott alponton belül előírt mennyiség legfeljebb két referenciával igazolható. A felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő. A közút, gyalogút és járdák kifejezés alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben így meghatározott fogalom értendő. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti, legalább MV-KÉ szakterületjelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 3 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi területen vagy környezetben műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, műemléki érték környezetében megvalósult, belterületi, természetes (andezit és/vagy bazalt) kockakőburkolatú közút/gyalogút/járda felújítása vagy építése tárgyú kivitelezési munka felelős műszaki vezetésére vagy építésvezetésére, vagy építésirányítására vonatkozó szakmai tapasztalattal.
b) legalább 1 fő kertészmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 3 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi területen vagy környezetben műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, műemléki érték környezetében megvalósult kert- vagy tájépítési munka irányítására vonatkozó szakmai tapasztalattal,
vagy az a) alpont esetében más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban az a) alpont szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik. Szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített közbenső- és a végteljesítési (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. a késedelem napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,71 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó. Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint. Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint. Jótállás előírt időtartama: a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében (módosulás esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) meghatározott kivitelezési feladatok körén kívüli teljesítések esetében, az átadás-átvételi eljárás befejezésének napjától számított 60 hónap, amelyhez képest ajánlattevő az ajánlatkérő számra kedvezőbb, azaz hosszabb időtartamú jótállást vállalhat.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján - alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint - teljesítésigazolást követően, számla ellenében, átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben előleget biztosít. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg elszámolására valamennyi számlában részarányosan kerül sor. Az előlegbekérő benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.
Ajánlatkérő előlegszámla, 2 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint: előlegszámla (10%, elszámolása részarányosan a rész- és végszámlákban), 1 részszámla (a szerződéses érték 25 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegben), 2. részszámla (a szerződéses érték 70%-át elérő, megvalósult teljesítés esetén a nettó vállalkozói díj 45%-ának megfelelő összegben, végszámla a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegben). A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§.a irányadó. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet;
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő tárgyalást tart, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben Ajánlatkérő a döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés Ajánlatkérő általi megküldésével áll be. Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéstervezetről, a szerződéses feltételekről (szükség szerint a közbeszerzési műszaki leírásról is), valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő a fentieket meghaladóan nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon A szerződéstervezet feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító javaslattal élhetnek. Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában kell elhelyeznie. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és dokumentációt, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy - az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy - az értékelés szempontjai vagy módszere változna. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. Ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét előzetesen meghatározza azzal, hogy a végleges ajánlattételre a szóbeli tárgyalási fordulók lezárását követően, eltérő napon, írásban kerül sor. Amennyiben valamely ajánlattevő nem él szerződésmódosítási javaslattal és az ajánlattevő a tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a (korábbi) ajánlatát módosítás nélkül fenntartja, vállalva annak következményét, hogy a tárgyalási forduló során a feltételek olyan módon változhatnak, amelyek folytán a korábbi ajánlat adott esetben érvénytelennek minősül azzal, hogy bármely tárgyalási fordulóról való távolmaradás nem zárja ki a végleges ajánlattétel lehetőségét. Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor (felhívás IV.2.5) pontjában megadott tervezett dátum). Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevő részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/04/15 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/04/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1-4. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, az 5. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12010154-00379598-00100000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a végleges ajánlattételi határidő lejártáig, amennyiben tárgyalás tartására nem kerül sor, az erről szóló értesítésben megjelölt határidőig a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint kell biztosítani, illetve igazolni.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 50 millió forint, a káresemény összege legalább 25 millió forint.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, abban az esetben be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére, miszerint ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az alkalmassági minimumkövetelmény előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11), 114. § (2) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében és 23. §-ban írtakra.
8. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Részében meghatározott szabályok szerint jár a Kbt. 113. § (6) bekezdésében és a Kbt. 114. § (2), (6) és (13) bekezdésében foglalt eltérésekkel, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint.
9. Részajánlattétel kizárásának indoka: a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.
10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Víg Levente (lajstromszám: 00354)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges