Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4580/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Oroszi Erika
Telefon: +36 17691704
E-mail: oroszi.erika@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez szupport szol.
Hivatkozási szám: EKR001000072018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez támogatási (szupport) szolgáltatás beszerzése
• biztosítani kívánja a jelenleg használt EKEIDR Rendszer, moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásait,
• lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben az EKEIDR Rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50996000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez szupport szol.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. SZUPPORT SZOLGÁLTATÁSOK
1.1. A szolgáltatással érintett, jelenleg is használt EKEIDR modulok
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben az alábbi táblázatban meghatározott modulokra vonatkozóan kíván szerződést kötni:
Modul megnevezése A funkcionalitás rövid meghatározása
EKEIDR Rendszer Általános funkcionalitásai Az EKEIDR dokumentációjában meghatározottak szerint:
Kötegelt scannelés
Nagy számú papíralapú irat vonalkód alapján azonosított, kötegelt digitalizálása.
Szöveges indexelés
A EKEIDR-be csatolt elektronikus példányok tartalom alapján történő indexelése.
AD szinkronizáció
Active Directory címtárral együttműködő felhasználói törzs.
OCR
Optikai karakterfelismerő modul digitalizált dokumentumok esetén.
DMS
A Dokumentum menedzsment modul lehetővé teszi tetszőleges mélységű hierarchikus mappa struktúrába szervezve fájlformátum független dokumentumok többszintű hozzáférés, verzió- és státuszkezelését, a dokumentumokkal kapcsolatos csoportmunkát elektronikus munkafolyamat-támogatással, visszakeresését tartalom, irat és dokumentumkezelési meta adatok, kulcsszavak, feljegyzések és egyedi címkék szerint.
Szerződések
A Szerződéstár modul az iktatott iratú elektronikus és/vagy materiális példánnyal rendelkező szerződések hozzáférés alapú nyilvántartására alkalmas, mely támogatja a szerződés specifikus meta adatok szerinti visszakeresést, a szerződés állapotának követését.
1.2. Szupport Szolgáltatások
1.2.1. Ügyfélszolgálat – Helpdesk
1.2.2. Üzemeltetés támogatási szolgáltatások
1.2.2.1. Hibakezelés
1.2.2.2. Rendszerkövetés, jogszabálykövetés
1.2.2.3. Szakértői, tanácsadói tevékenység
1.2.2.4. Helyszíni tanácsadás, oktatás
1.2.2.4.1. OKTATÁS
2. IDŐKONTINGENS
3. OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ BEVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Ajánlatkérő a megkötni tervezett szerződésben meg kívánja teremteni annak lehetőségét, hogy az EKEIDR Rendszer jelenleg nem használt, de létező, vagy későbbiekben kifejlesztésre kerülő komponenseit a keretszerződés alapján, szerződéses formában rögzített keretek között lehívhassa, megrendelve a bevezetéshez szükséges szolgáltatásokat.
Ennek érdekében ajánlattevőnek a jelenleg elérhető, a következő pontban részletezett modulok, valamint a későbbiekben kifejlesztendő modulok lehívási feltételeire kell ajánlatát kidolgoznia, mely általános érvényűen, minden modulra alkalmazhatóan tartalmazza
• a bevezetni tervezett modul funkcionális specifikálásának rendjét,
• a bevezetési szolgáltatások kialakításának rendjét, valamint
• az árképzés mechanizmusát a bevezetési és az azt követő szupport szolgáltatások tekintetében.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő szakértői nettó óradíjakat a modulok bevezetéséhez szükséges feladatok ellátására három kategóriában (fejlesztő, tanácsadó, terméktámogató) adja meg és ezekhez kapcsolódóan vállalnia kell, hogy az árképzés során bármely modul bevezetési költségei meghatározása során ezen egységárak alkalmazásával állapítja meg a modul bevezetési díját
4. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL OPCIONÁLISAN IGÉNYBE VEHETŐ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Ajánlattevő a rendszer működtetése során felmerülő feladatok megoldására szükség szerint az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat is igénybe kívánja venni:
1. Program fejlesztési szolgáltatás*
2. Tanácsadási, oktatási szolgáltatás*
3. Helyszíni tanácsadási, oktatási szolgáltatás*
4. Kiegészítő terméktámogatási szolgáltatás*
5. EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése.
5. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL OPCIONÁLISAN IGÉNYBE VEHETŐ EKEIDR TRANZAKCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
EKEIDR irathitelesítési szolgáltatás
EKIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) általános felhasználását saját oktatásaira
Bővebben a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy jelen eljárás keretösszege: nettó 50.996.000,- Ft, amelyből a 24 hónapra vetített EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja és EKEIDR Rendszer 583 számú felhasználói szám szerinti támogatás havi díjára vállal kötelezettséget, azaz 30.996.000,- Ft-ra, a fennmaradó keretösszeget az opcionális és egyéb igényként felmerülő tevékenységekre használja fel.
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Szerződést a felek a hatálybalépéstől számított 24 hónap határozott időtartamra kötik azzal, hogy a hatálybalépés kezdete a szerződés aláírását követő hónap első napja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
x Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti Utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bencze.gyorgy@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50996000
A szerződés/rész végleges összértéke: 50996000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot, tekintettel arra, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés a kizárólagos jog védelme alapján kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Az eljárás eredményeként kötendő szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat
3. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését
4. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
5. A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
6. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
9. Értékelés: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont alapján a legalacsonyabb ár szerint.
10. Hiánypótlás: Kbt. 71.§ alapján.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot tárgyi eljárás során
12. FAKSZ: Pintér Kristóf, Lajstromszám: 00936
13. Ajánlati kötöttség 30 nap a tárgyalás(ok) befejezésének időpontjától számítva.
14. Ajánlattevő csatolja ajánlatához az árrészletezőt kitöltött formában.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges