Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4639/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Tárnok Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Tárnok, Huba utca 607/4 hrsz-ú telek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tárnok Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47108581
Postai cím: Dózsa György Út 150-152
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pátrovits Zsolt
Telefon: +36 23387031
E-mail: patrovits.zsolt@tarnok.hu
Fax: +36 23387108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tarnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda kivitelezése, 2019.
Hivatkozási szám: EKR000102052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárnok, Huba utca 607/4 hrsz. alatti ingatlanon új, 4 csoportos óvoda építése 848,98 m2 bruttó alapterületen. Az épületen belül helyet kap 4 csoportszoba, 1 tornaszoba, valamint az ezekhez tartozó szükséges helyiségek. Építési feladat az óvodához tartozó játszóudvar megépítése, a terület rendezése, kerítés-, valamint parkoló építés is. A használatba vételi engedély és a működési engedély megszerzése nem a nyertes ajánlattevő feladata, de az ezek megszerzéséhez szükséges közreműködés és valamennyi kivitelezői érdekkörbe tartozó dokumentum (szakhatósági hozzájárulások) és nyilatkozat beszerzése és átadása a nyertes ajánlattevő feladata. A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevő jótállási, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény- és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint az utó-felülvizsgálati, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő jótállási, illetve szavatossági feladatainak (javítási, cserélési kötelezettség) eleget tenni. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Karakterhiány miatt a V.2) További információk folytatása: 10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-1000. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az ajánlati árhoz és a késedelmi kötbérhez kapcsolódó értékelési részszempont esetében arányosítás, a személyi állományhoz, valamint a kivitelezés során keletkező és fel nem használható építési hulladékok újrahasznosító telep részére történő átadásához kapcsolódó értékelési részszempont esetében pontkiosztás. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumban (KD). 11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 13. § (2)-(3) bek. szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását, részletek a KD-ban. 12. AK helyszíni bejárást nem tart. 13. A nyertes AT a megkötendő kivitelezési szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló CAR-rendszerű vagy más, ugyancsak összkockázati rendszerű építési-szerelési biztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Az elvárt felelősségbiztosítás legalább 300 000 000 HUF/kár és legalább 500 000 000 HUF/év kárösszegű. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről. 14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a KD előír. 15. A KD-ban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni. 16. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 114. § (6) bek. szerint. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. naptári napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. naptári napig megérkeznek AK-höz. Kiegészítő tájékoztatás kérése és nyújtása az EKR-n keresztül. 17. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Folytatás a II.2.4) pontban!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Óvoda kivitelezése, 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tárnok, Huba utca 607/4 hrsz-ú telek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárnok, Huba utca 607/4 hrsz. alatti ingatlanon új, 4 csoportos óvoda építése 848,98 m2 bruttó alapterületen. Az épületen belül helyet kap 4 csoportszoba, 1 tornaszoba, valamint az ezekhez tartozó szükséges helyiségek. Építési feladat az óvodához tartozó játszóudvar megépítése, a terület rendezése, kerítés-, valamint parkoló építés is. A használatba vételi engedély és a működési engedély megszerzése nem a nyertes ajánlattevő feladata, de az ezek megszerzéséhez szükséges közreműködés és valamennyi kivitelezői érdekkörbe tartozó dokumentum (szakhatósági hozzájárulások) és nyilatkozat beszerzése és átadása a nyertes ajánlattevő feladata. A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevő jótállási, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény- és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint az utó-felülvizsgálati, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő jótállási, illetve szavatossági feladatainak (javítási, cserélési kötelezettség) eleget tenni. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Karakterhiány miatt a V.2) További információk folytatása: 18. AK a Kbt-vel összhangban felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az AT szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az AT-k között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. AK a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát az eljárásban és a megvalósítás során jelentőséggel bírónak tekinti! Semmiképpen nem tekinthető jelentéktelennek vagy részletkérdésnek a szakmai ajánlat olyan hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket az eljárást megindító felhívás és/vagy a dokumentáció a szakmai ajánlattal összefüggésben előír. 19. AK a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. számú mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AT-nek e feltételekről külön nyilatkoznia nem kell. 20. AT nyertessége esetén az M2.1., M2.2. és M2.3. pont tekintetében bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal. 21. Az ajánlatok benyújtásával és összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli. 22. Irányadó Jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 23. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.2) P1), továbbá III.1.3) M1)-M2) pontjaiban. Folytatás a III.1.1) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata. 20
2 A nettó vállalkozói díjra (kötbéralap) számított kötelező 0,1%/naptári nap késedelmi kötbéren felüli többlet kötbér vállalása (%/naptári nap) 5
3 A kivitelezés során keletkező és fel nem használható építési hulladékok mennyisége legalább 50 %-ának újrahasznosító telep részére történő igazolt átadásának vállalása (igen/nem). 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont alapján, mivel a megelőző közbeszerzési eljárás során nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Óvoda kivitelezése, 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51659464
Postai cím: Pesti Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10542011242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges