Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4640/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Szenna Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szenna 1016/2, 053, 075, 046/2 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kaposvölgyi Vizitársulat;FONTIS Vízépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szenna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75972493
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 8
Város: Szenna
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7477
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth László
Telefon: +36 82584024
E-mail: jegyzo@simonfaihivatal.hu
Fax: +36 82584025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi közutak fejlesztése Szenna községben
Hivatkozási szám: EKR000116462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett út külterületi, dombvidéki jellegű mezőgazdasági feltáró, gyűjtő út. Tervezett szakasz hossza 2374,0 fm.
Vízszintes vonalvezetés
Az útépítésre használt terület elegendő az előírásoknak megfelelő ívek kialakításához, de a keresztmetszeti kialakítás a változó útterület szélesség miatt csak egy nyomsávon tervezett. A tervezett legkisebb ívsugár R=45,0 m, a legnagyobb sugár R=250,0 m.A tervezett út vízszintes vonalvezetését és az ívadatokat a Helyszínrajz 0+000-0+500 km sz. között /H-1/, Helyszínrajz 0+500-1+025 km sz. között /H-2/, Helyszínrajz 1+025-1+550 km sz. között /H-3/, Helyszínrajz 1+550-2+025 km sz. között /H-4/, valamint a Helyszínrajz 2+025-2+374 km sz között /H-5/ tervrajz tartalmazza.
A tervezett út magassági vonalvezetése követi a meglévő földút magassági vonalvezetését, döntően kismértékben kiemelve a terepből. Az árok környező területekről történő vízelvezető szerepét is figyelembe véve. A legkisebb emelkedő 0,2%, a legnagyobb emelkedő 6,34%. A terep esése döntő része 2-4% között mozog.
Részletes magassági kialakítást a Hossz-szelvény 0+000-0+725 km sz. között /P-1/, Hossz-szelvény 0+725-1+450 km sz. között /P-2/, Hossz-szelvény 1+450-2+175 km sz. között /P-3/, Hossz-szelvény 2+175-2+374 km sz között /P-4/ tervrajz tartalmazza.
A tervezett út K.VIII.B. kategóriába tartozik, külterületi mellékutak, egyéb közút. Az átlagos napi forgalomból - mely a személygépkocsi forgalmon kívül becsült adatok alapján került meghatározásra- a Tervezési forgalom az ÚT 2-1.202 , valamint az ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki előírások alapján, a tervezési forgalom -a jelenlegi földúton lévő forgalmat, valamint a forgalomfejlődési szorzót is figyelembe véve- 27.205. A mértékadó napi forgalom kisebb, mint 500 E/nap, ezért egy forgalmi sáv tervezett.
A tervezett út koronaszélessége 5,0 m. A burkolat szélessége 3,0 m, a padkáé 1,0-1,0 m. A padka oldalesése 5,0 %, a pálya oldalesése 2,5 % egyoldali az árok felé.
Pályaszerkezet:A pályaszerkezet az e-ÚT 03.01.13. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai tárgyú műszaki előírás alapján lett kiválasztva, a nehéz mezőgazdasági gépek időszakos közlekedését is figyelembe véve.A földművet 92%-os tömörségi fokkal figyelembe véve, melyre a tükröt tömöríteni kell, valamint az ágyazati réteg felszínén, a teherbírási modulusa el kell, hogy érje a minimum E2=60 MN/m2 értéket. A tervezett út az e-ÚT 03.01.13. tervezési előírás szerint a tervezési forgalom alapján A3 forgalmi terhelési osztályba tartozik. Ennek alapján a tervezett pályaszerkezet:
- FB/E egyrétegű felületi bevonat
- 25,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
A földút csatlakozásokat 15,0 m hosszon 3,0 m szélességben 20,0 cm vtg. zúzottkő sárrázóval kell kiépíteni.
A tervezett út vízelvezetésénél az útterületre hulló csapadékvíz elvezetéséről kell gondoskodni. A csapadékvíz elvezetéséről földárok gondoskodik. Befogadó híján szikkasztó árokszakaszok létesülnek az enyhe lejtésű szakaszokon. Az utolsó 225,0 m –es szakasz befogadója jelenleg is a Kossuth L. utca vízelvezető árka. Ezen a szakaszon csak árok korrekció történik. Az útcsatlakozásokban Ø 60-as beton áteresz készül monolit beton előfejekkel mintarajz szerint.
A tervezett árok fenékszélessége 0,40 m, rézsűhajlása 4/4-es.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Szenna 1016/2, 053, 075, 046/2 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett út külterületi, dombvidéki jellegű mezőgazdasági feltáró, gyűjtő út. Tervezett szakasz hossza 2374,0 fm.
Vízszintes vonalvezetés
Az útépítésre használt terület elegendő az előírásoknak megfelelő ívek kialakításához, de a keresztmetszeti kialakítás a változó útterület szélesség miatt csak egy nyomsávon tervezett. A tervezett legkisebb ívsugár R=45,0 m, a legnagyobb sugár R=250,0 m.A tervezett út vízszintes vonalvezetését és az ívadatokat a Helyszínrajz 0+000-0+500 km sz. között /H-1/, Helyszínrajz 0+500-1+025 km sz. között /H-2/, Helyszínrajz 1+025-1+550 km sz. között /H-3/, Helyszínrajz 1+550-2+025 km sz. között /H-4/, valamint a Helyszínrajz 2+025-2+374 km sz között /H-5/ tervrajz tartalmazza.
A tervezett út magassági vonalvezetése követi a meglévő földút magassági vonalvezetését, döntően kismértékben kiemelve a terepből. Az árok környező területekről történő vízelvezető szerepét is figyelembe véve. A legkisebb emelkedő 0,2%, a legnagyobb emelkedő 6,34%. A terep esése döntő része 2-4% között mozog.
Részletes magassági kialakítást a Hossz-szelvény 0+000-0+725 km sz. között /P-1/, Hossz-szelvény 0+725-1+450 km sz. között /P-2/, Hossz-szelvény 1+450-2+175 km sz. között /P-3/, Hossz-szelvény 2+175-2+374 km sz között /P-4/ tervrajz tartalmazza.
A tervezett út K.VIII.B. kategóriába tartozik, külterületi mellékutak, egyéb közút. Az átlagos napi forgalomból - mely a személygépkocsi forgalmon kívül becsült adatok alapján került meghatározásra- a Tervezési forgalom az ÚT 2-1.202 , valamint az ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki előírások alapján, a tervezési forgalom -a jelenlegi földúton lévő forgalmat, valamint a forgalomfejlődési szorzót is figyelembe véve- 27.205. A mértékadó napi forgalom kisebb, mint 500 E/nap, ezért egy forgalmi sáv tervezett.
A tervezett út koronaszélessége 5,0 m. A burkolat szélessége 3,0 m, a padkáé 1,0-1,0 m. A padka oldalesése 5,0 %, a pálya oldalesése 2,5 % egyoldali az árok felé.
Pályaszerkezet:A pályaszerkezet az e-ÚT 03.01.13. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai tárgyú műszaki előírás alapján lett kiválasztva, a nehéz mezőgazdasági gépek időszakos közlekedését is figyelembe véve.A földművet 92%-os tömörségi fokkal figyelembe véve, melyre a tükröt tömöríteni kell, valamint az ágyazati réteg felszínén, a teherbírási modulusa el kell, hogy érje a minimum E2=60 MN/m2 értéket. A tervezett út az e-ÚT 03.01.13. tervezési előírás szerint a tervezési forgalom alapján A3 forgalmi terhelési osztályba tartozik. Ennek alapján a tervezett pályaszerkezet:
- FB/E egyrétegű felületi bevonat
- 25,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
A földút csatlakozásokat 15,0 m hosszon 3,0 m szélességben 20,0 cm vtg. zúzottkő sárrázóval kell kiépíteni.
A tervezett út vízelvezetésénél az útterületre hulló csapadékvíz elvezetéséről kell gondoskodni. A csapadékvíz elvezetéséről földárok gondoskodik. Befogadó híján szikkasztó árokszakaszok létesülnek az enyhe lejtésű szakaszokon. Az utolsó 225,0 m –es szakasz befogadója jelenleg is a Kossuth L. utca vízelvezető árka. Ezen a szakaszon csak árok korrekció történik. Az útcsatlakozásokban Ø 60-as beton áteresz készül monolit beton előfejekkel mintarajz szerint.
A tervezett árok fenékszélessége 0,40 m, rézsűhajlása 4/4-es.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 24 hónap)  10
2 Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: viztars@cbn.hu
Telefon: +36 82512609
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: FONTIS Vízépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43126224
Postai cím: Zaranyi Ltp. 9.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: fontiskft@gmail.com
Telefon: +36 209474192
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12824335214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214

Hivatalos név: VEKTORÚT ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44213143
Postai cím: Cseri Utca 2
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11487393214

Hivatalos név: D.I.G.T. Déli Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38498552
Postai cím: Bem József Utca 9. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14676011241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges