Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4641/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17., Oktatóház: hrsz.: 0404/6., Látványkifutó IV.: hrsz.: 6354/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212052019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212052019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kittenberger Kálmán Növény-és Vadaspark bővítése
Hivatkozási szám: EKR000212052019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése keretében az Oktatóház és az ahhoz tartozó közmű, valamint a Látványkifutó IV. kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési munkáinak teljeskörű elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kittenberger Kálmán Növény-és Vadaspark bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17., Oktatóház: hrsz.: 0404/6., Látványkifutó IV.: hrsz.: 6354/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Elvégzendő feladatok és főbb mennyiségi adatai:
Oktatóház:
- Meglévő kőtörmelékes termőréteg leszedése:75,5 m3;
- Földkiemelés sziklás talajban 391 m3;
- Talajjavító réteg készítése dolomitos töltőanyaggal: 93 m3;
- Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával: ~42 m3;
- Talpgerenda készítése: ~17 m3;
- Vasalt aljzatlemez készítése változó vastagságban betonpumpás bedolgozással:~60 m3;
- 20 cm vastag vasbeton fal zsaluzása kétoldali zsaluzattal :~140 m2;
- Síklemez zsaluzása alátámasztó állvánnyal, 4,0 m magasságig: ~257 m2;
- Homlokzati csőállvány készítése: ~297 m2;
- Betonacél szerelés készítése: ~11 t;
- Sík vasbeton lemezfödém betonozása: ~51 m3;
- Úsztatott esztrich készítése: ~248 m2;
- Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése: 43 db;
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése: ~121 m2;
- Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből: ~119 m2;
- Hézagosan rakott 1. o. borovifenyő függőleges palló: ~55 m2;
- Deszkaborítás fenyő: ~111 m2;
- Belső oldalfalvakolat készítése: ~600 m2;
- Hőszigetelő vakolatrendszer: ~205 m2;
- Függesztett gipszkarton álmennyezet készítése: 235 m2;
- Padlóburkolat készítése: ~218 m2;
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben: ~115 m2;
- Ablak: 14 db;
- Minősített felülvilágító rendszer: 7 db;
- Acél beltéri ajtó: 12 db;
- Diszperziós festés: ~859 m2;
- Lazúrozás fa felületeken: ~342 m2;
- Talajnedvesség elleni szigetelés: ~258 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés: ~244 m2;
- Homlokzati hőszigetelés: ~215 m2;
- Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése: ~249 m2;
- Lapostető hő- és hangszigetelése: ~390 m2;
- Alapterületre vonatkozó adatok: bruttó 352,8 m2, nettó 261,59 m2 + 43,55 m2 fedett-nyitott előtér.
Oktatóház közműépítések:
- KG-PVC tokos csatornacsõ csapadékvízhez: ~206 m;
- KPE cső használati vízvezeték: ~129 m;
- KG-PVC csatornacsõ szennyvízhez: ~122 m;
- KPE cső Szürkevíz: ~118 m;
- Nyomvonal kialakítása, földkimeléssel: ~693 m;
- Földvisszatöltés nyomvonal mentén: ~519 m3;
- Sziklalazítás, verőfejezés: ~555 m3;
- Szennyvíz akna: 2 db;
- Csapadékvíz akna: 7 db;
- Akna-Víz: 1 db;
- Csapadékgyűjtő akna /20m3/ 1 db;
- Szikkasztó (3m3) 1 db.
Látványkifutó IV.:
- Humusz termőréteg leszedése: ~158 m2;
- Földkiemelés épület helyén,gépi rővel,ó: ~66 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával ~158 m2;
- Kifutó körül 2m széles sávban tereprendezés: ~187 m2;
- Vasbeton sávalapok készítése: ~28 m3;
- Betonacél szerelése: 4 t;
- Beton aljzat készítése: ~52 m2;
- Hegesztett betonacél háló elhelyezése: ~52 m2;
- Kapcsolati csomópontok kialakításához szükséges züzihorganyzott acélszerkezetek elhelyezése: ~1,1 t;
- 5 cm akác palló borítás: ~63 m2;
- 2,5 cm 1.o akác/fenyő deszka vízszints borítás: ~39 m2;
- 2,5 cm 1. o. akác/fnyő palló függőleges borítás: ~24 m2;
- Ácsszerkezetek felületkezelése, lazúrozása ~251 m2;
- Homok feltöltés: ~31 m3;
- Tüzihorganyzott acélszerkezetű tolókapuk készítése: 3 db;
- Acélszerkezetű nyílóajtó készítése: 2 db;
- 4mm polimerbitum lemez csapadékvíz elleni szigetelés: ~130 m2;
- Fa tetőszerk. váz között kőzetgyapot: ~66 m2;
- boksz padló: XPS szigetelés: ~52 m2;
- Itatók, csőfűtéssel: 4 db;
- alapterületre vonatkozó adatok: bruttó 92,1 m2, nettó 78,56 m2 (melyből 39,48 m2 fedett-nyitott esőbeálló + 39,08 m2 a bokszok alapterülete.
Vállalkozó feladatát képezi az építészeti, szakági munkák kiviteli tervdokumentációjának elkészítése. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a felelős műszaki vezetői feladatokat maga az ajánlattevő végezzen el.
A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember kötelezően előírton felüli szakmai tapasztalatának összesített száma (db)  10
2 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember kötelezően előírton felüli szakmai tapasztalatának összesített száma (db)  10
3 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember kötelezően előírton felüli szakmai tapasztalatának összesített száma (db)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.7.) pontban megadott 240 nap a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig tartó időtartamot jelenti. A Látványkifutó kivitelezésének (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése) közbenső, kötbérterhes határideje: a szerződés hatálybalépését követő 90 nap. A kiviteli tervek elkészítése az adott kivitelezési munka megkezdésének előfeltétele.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia: Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben:
a) nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, továbbá
b) nem szerepel 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. A névjegyzékben valamennyi olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Terjedelmi korlátozásra tekintettel a felhívás II.2.13) pontjának folytatása:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le. Ajánlatkérő a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról szóló 1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján támogatásban (Támogatás) részesült. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha megvalósítás időszakának meghosszabbítását és a forráskiegészítést biztosító támogatói okirat módosítására nem került sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a megvalósítás időszakának meghosszabbítását, illetve a közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító támogatói okirat nem áll rendelkezésre, nem lép hatályba. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 6 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a értelmében a 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
M.3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevekénységre is kiterjedő minőségirányitasi rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőség biztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szobán forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előirt határidőn belül megszerezni, felteve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előirt minőségbiztosítási szabványoknak.
M.4. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján
az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leirasa).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalta/foglalták az alábbi kivitelezési munkákat elvégzését:
a) tartalmazott legalább 1 db, a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet alapján elővigyázatosságot igénylő állatok kategóriájába tartozó állatkerti emlős állatfaj tartására és bemutatására alkalmas, állatkerti létesítmény kivitelezését;
b) magában foglalt napelem rendszer kiépítést;
c) magában foglalt legalább villanypásztor kiépítést
d) tartalmazott összesen közmű vezeték lefektetést
e) az a)-e) pontok valamelyike a beruházás a kivitelezés időszakában a közcélú forgalomra megnyitott, üzemelő létesítmény területén valósult meg
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki legalább 1 db, nettó 250 M Ft összértékű építési beruházásban az előírt kategória szerinti szakág vonatkozásában felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói és/vagy művezetői feladatkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki legalább 1 db, nettó 250 M Ft összértékű építési beruházásban az előírt kategória szerinti szakág vonatkozásában felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói és/vagy művezetői feladatkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki legalább 1 db, nettó 250 M Ft összértékű építési beruházásban az előírt kategória szerinti szakág vonatkozásában felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói és/vagy művezetői feladatkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
d) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I. Tervezés, 2. rész 2. pontja szerinti „É” szakterületi jelölésű (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező tervező szakember vagy
más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-c) alpont szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Terjedelmi korlátozásra tekintettel a felhívás III.1.3) pontjának folytatása:
Ajánlatkérő generálkivitelezés kifejezés alatt az olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést érti, amelynek magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését, szükség esetén az egyes szakágak szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük koordinálását.
Építésvezetői, építésirányítói, művezetői szakmai tapasztalat alatt az olyan feladatkör értendő, amelynek keretében a szakember az építőipari ágazatban vezetői feladatok ellátására kap megbízást, így feladatkörében egy adott építési beruházás megvalósítása során kell ellátnia mindazon feladatokat, amelyek a vezetés körébe tartoznak. Feladatait képezi a kivitelezésben résztvevő szervezetek és személyek munkájának megszervezése és irányítása, alvállalkozók koordinálása, a szak- és betanított munkásokat irányítása, a kivitelezési munkák ellenőrzése, a munkavédelmi szabályok és a minőségbiztosítási előírások betartása, műszaki minőségi problémák megoldása, a munka előírt norma szerinti teljesítménynek megfelelő előírt minőségben való elvégeztetése, munkafegyelem betartása, mennyiségszámítások elvégzése, anyagrendelések lebonyolítása, a megvalósuló létesítmények dokumentációjának összegyűjtése.
Az M.1. pont a)-e) alpontokban előírt feltételek több bemutatott referencia alapján is igazolhatók, azaz az M.1. alkalmassági követelmény alpontjaiban meghatározott valamennyi követelménynek való megfelelés egy vagy több referenciával is igazolható, azzal a megkötéssel, hogy egy adott alponton belül előírt értékre vagy tárgyra vonatkozó követelmény több, bemutatott referencia értékének, tárgyának összevonásával nem igazolható.Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M.2. pont esetében szakember több pozícióra (a-d)) pontok szerinti feladatkör) jelölhető, a szakemberek között az átfedés megengedett. Az M.2. pontban meghatározott szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat minősül alkalmassági követelménynek, a jogosultság megléte szerződéskötési feltétel, azonban az alkalmassági követelmény a jogosultsággal is igazolható.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére, a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11), 114. § (2) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében és 23. §-ban írtakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített közbenső- és a végteljesítési (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,5%-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Hibás teljesítési kötbér: vállalkozó szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása, vagy hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett munkának a Megrendelő által meghatározott értéke. A kötbér mértéke legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30%-a. Meghiúsulási kötbér: nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke nettó teljes szerződéses ellenérték 30 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó. Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés megkötésekor Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint. Jólteljesítési biztosíték: nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, amely a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja és a jótállás időtartamának (36 hónap) lejártát követő további 60 napra kell fenntartani. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján - alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint - teljesítésigazolást követően, számla ellenében, átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén előleget biztosít. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg elszámolására az első részszámlában kerül sor. Az előleg kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát (5%-os mértékben) nyújthat be és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a szerződéstervezetben részletezett ütemezés szerint. A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. A kiviteli tervek elkészítésének ellenértéke az első részszámlában kerül elszámolásra. A vállalkozói díj megfizetésére a vállalkozó általi teljesítés és a műszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő bankszámláját megterheli. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet. A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; - az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő tárgyalást tart, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben Ajánlatkérő a döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés Ajánlatkérő általi megküldésével áll be. Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéstervezetről, a szerződéses feltételekről (szükség szerint a közbeszerzési műszaki leírásról is), valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő a fentieket meghaladóan nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és dokumentációt, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy - az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy - az értékelés szempontjai vagy módszere változna. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. Ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét előzetesen meghatározza azzal, hogy a végleges ajánlattételre a szóbeli tárgyalási fordulók lezárását követően, eltérő napon, írásban kerül sor. Amennyiben valamely ajánlattevő nem él szerződésmódosítási javaslattal és az ajánlattevő a tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a (korábbi) ajánlatát módosítás nélkül fenntartja, vállalva annak következményét, hogy a tárgyalási forduló során a feltételek olyan módon változhatnak, amelyek folytán a korábbi ajánlat adott esetben érvénytelennek minősül azzal, hogy bármely tárgyalási fordulóról való távolmaradás nem zárja ki a végleges ajánlattétel lehetőségét. Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor. A felhívás IV.2.5) pontjába megadott kezdő időpont tervezett dátum. Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevő részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/04/15 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1.-3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, a 4.számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3000000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11748007-15430001-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a végleges ajánlattételi határidő lejártáig, amennyiben tárgyalás tartására nem kerül sor, az erről szóló értesítésben megjelölt határidőig a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint kell biztosítani, illetve igazolni.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 100 millió forint, a káresemény összege legalább 50 millió forint.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, abban az esetben be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Amennyiben ajánlattevő módosítani kívánja a megajánlott vállalkozói díjat, be kell nyújtania az ennek megfelelően módosított árazott költségvetést a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
8. Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára köteles folyamatosan rendelkezni MSZ 28001 (OHSAS 18001) szabvány szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel, vagy a fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó a vállalkozó által működtetett fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek részletes, tartalmilag a fenti szabványok előírásainak mindenben megfelelő rendszerrel. Továbbá ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel, illetve ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel. A rendszerrel legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő felhívja azajánlattevők figyelmét, hogy a fenti rendszer meglétének a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
9. Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.
10. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Részében meghatározott szabályok szerint jár a Kbt. 113. § (6) bekezdésében és a Kbt. 114. § (2), (6) és (13) bekezdésében foglalt eltérésekkel, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint.
11. FAKSZ: dr. Víg Levente (00354).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges